Rất vui được chào đón quý CON cái chúa và các thân hữu

Report
CHƯƠNG TRÌNH GIÁNG SINH 2014
Chủ Đề: KHỞI ĐẦU HIỂN VINH
Thời Gian: 18g00 Chúa Nhật, ngày 21/12/2014
Địa Điểm: 68 Nguyễn Công Hoan, Quận Phú
Nhuận
(Trần Kế Xương cũ, gần Công Viên Phú Nhuận)
Rất vui được chào đón quý CON cái chúa và các thân hữu
HỘI THÁNH LỜI ÂN SỦNG
Buổi nhóm Chúa Nhật bắt đầu lúc:
18g30
Nhóm Thanh Niên: 15g30 Chúa Nhật
Xin Vui Lòng
Tắt Điện Thoại
Trong Giờ Nhóm!
TÔN CAO DANH CHÚA
Cha yêu dấu ôi ! Chúng con xin
dâng lời cao quý nhất, tôn vinh
Cha nhân ái quản cai đời con.
Xin tôn cao danh Chúa cho muôn
người trên đất. Luôn ca ngợi
danh Chúa khắp trên trần gian.
TÔN CAO DANH CHÚA
Con đâu dám quên đức yêu
thương cao vời hơn đỉnh núi. Ơn
Giê-xu lai láng ví như đại dương.
Xin tôn cao
danh
Chúa cho muôn
Êsai 49:15-16<<
Theo: http://hoithanh.com
>>
người trên đất. Luôn ca ngợi
danh Chúa khắp trên trần gian.
TÔN CAO DANH CHÚA
Con xin nhớ ghi Thánh Linh luôn
luôn dìu con mỗi bước, đi trong
yêu thương Chúa sống vui bình
an. Xin tôn cao danh Chúa cho
muôn người trên đất. Luôn ca
ngợi danh Chúa khắp trên trần
gian.
TÔN CAO DANH CHÚA
Ba ngôi dấu yêu, chúng con luôn
mong được bên Chúa mãi. Trong
ơn yêu thương lớn thỏa vui đời
con. Xin tôn cao danh Chúa cho
muôn người trên đất. Luôn ca
ngợi danh Chúa khắp trên trần
gian.
VÌ MỌI ĐIỀU NGÀI ĐÃ LÀM
Cứu Chúa con, Đấng Cứu ân . Đã
cứu vớt con từ chốn tối tăm! Oai
nghi Ngài đến muôn đời.
VÌ MỌI ĐIỀU NGÀI ĐÃ LÀM
Tâm linh con thoả vui từ đây,Vì
Ngài đã đến nơi trần gian cứu
vớt người. Chúa đã đến với ta.
Giê-xu là Con Chúa Cha.
VÌ MỌI ĐIỀU NGÀI ĐÃ LÀM
Ngài đã sống và chết thế . Phục
sinh hiển vinh trên dương
trần. Nhờ Cứu Chúa mà thế
giới được sự sống trong yêu
thương Ngài. Halêlugia! Nhờ ơn
Cha ban.
CHÚA GIÊ-XU LÂM PHÀM
Chúa Giê-xu lâm phàm, lìa ngôi
báu trên thiên đàng, vì ai Chúa
tôi hạ trần, nằm trong máng cỏ
tồi tàn? khắp nhân gian chê
cười, nào ai đoái xem con người!
Đấng mang sầu não đau thương
vì tôi với bạn.
CHÚA GIÊ-XU LÂM PHÀM
Đk: Chúa, Đấng tôi yêu thương!
Chúa, Đấng tôi thờ phượng! Lẽ
sống cho lòng này, nhật quang
của tôi. Ngài tạo lập thế giới,
Ngài chết thay cho tôi, tán dương
Ngài không thôi, TÁN DƯƠNG
ĐỜI ĐỜI !!!
CHÚA GIÊ-XU LÂM PHÀM
Chúa yêu ta VÔ CÙNG, hồng ân
Chúa ta ca tụng, vì trong bóng
đêm mịt mù toàn nhân thế đã
tuyệt vọng. Chúa chí nhân lâm
phàm lìa bao hiển vinh huy
hoàng, sống đê hèn, chết đau
thương vì tôi với bạn.
CHÚA GIÊ-XU LÂM PHÀM
Đk: Chúa, Đấng tôi yêu thương!
Chúa, Đấng tôi thờ phượng! Lẽ
sống cho lòng này, nhật quang
của tôi. Ngài tạo lập thế giới,
Ngài chết thay cho tôi, tán dương
Ngài không thôi, TÁN DƯƠNG
ĐỜI ĐỜI !!!
CHÚA GIÊ-XU LÂM PHÀM
Hát lên! hỡi muôn loài! nào ca
hát lên nhân loại. Giê-xu giáng
sinh làm người, đành mang xác
thịt hình hài. Hát tôn vinh Con
Trời, Ngài không gớm nơi ô tội,
bỏ thiên đàng xuống thế gian vì
tôi
với
bạn.
CHÚA GIÊ-XU LÂM PHÀM
Đk: Chúa, Đấng tôi yêu thương!
Chúa, Đấng tôi thờ phượng! Lẽ
sống cho lòng này, nhật quang
của tôi. Ngài tạo lập thế giới,
Ngài chết thay cho tôi, tán dương
Ngài không thôi, TÁN DƯƠNG
ĐỜI ĐỜI !!!
CA NGỢI CHIÊN
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ca ngợi
Chiên Con, Vua quyền năng.
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia Ngợi dòng
huyết báu Chúa Giê-xu.
CA NGỢI CHIÊN
Cứu chuộc con. Khắp mọi dân ca
ngợi Chiên Con đã giáng thế, đem
nguồn an vui, nguồn hạnh phước
mới, cả thế giới tung hô Danh Chúa
Trời Chí Cao.
TỤNG NGỢI CHÚA THÁNH
Chúa chí thánh chí cao con tôn ngợi
Chúa. Oai nghi quyền năng hiển vinh
thuộc chính Ngài. Nguyện cuộc đời
chúng con hằng thờ phượng tôn kính
Cha, lòng tụng ngợi Chúa thánh muôn
đời không thôi.
Giê-xu
là
Vua
hiển
vinh,
khắp nơi nơi dâng lên muôn lời ca.
Lòng con giờ đây hướng về Ngài, thờ
phượng Cha yêu với cả tâm linh của
con…
Hãy chúc tôn Cha!
Ha-lê-lu-gia!
Hãy chúc tôn Vua!
HOW GREAT IS OUR GOD
Vinh hiển thay Vua quyền uy, Đấng
trên ngôi diệu vinh. Kìa muôn tạo vật
mừng vui muôn tạo vật mừng vui.
Ngài chiếu soi muôn hào quang, và tối
tăm phải lùi xa, Và run sợ trước Lời
Chúa, run sợ trước Lời Chúa
HOW GREAT IS OUR GOD
Diệu thay là Chúa ta, hát vang lên,
Vinh thay là Chúa ta,
kìa khắp muôn dân chăm xem.
Diệu thay là Chúa ta!
HOW GREAT IS OUR GOD
Ngãi vẫn muôn thu còn nguyên, Thời
thế trong tay Quyền Uy. Đầu tiên và
đến tận chung, đầu tiên và đến tận
chung. Ngài Đấng Ba Ngôi hiệp thông,
Chúa Cha, Linh, và Con, Là Vua và
Chiên Con Thánh, Là Vua và Chiên Con
Thánh
HOW GREAT IS OUR GOD
Diệu thay là Chúa ta, hát vang lên,
Vinh thay là Chúa ta,
kìa khắp muôn dân chăm xem.
Diệu thay là Chúa ta!
HOW GREAT IS OUR GOD
How great is our God,
sing with me
How great is our God,
and all will see
How great
How great is our God
HOW GREAT IS OUR GOD
Name above all names
Worthy of all praise
My heart will sing
how great is our God
Name above all names
you are worthy of all praise
and my heart will sing
how great is our God
LỚN BẤY DUY NGÀI
Hồn ngợi khen Chúa Cứu Chúa tôi
Đức Chúa Trời. Lớn bấy duy Ngài,
quyền
bính
thay
Ngài.
Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi
Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng,
cao cả quyền oai.
LỚN BẤY DUY NGÀI
Khi xem muôn vật do tay Thiên Chúa
sáng tạo chúng. Cứu Chúa của tôi,
lòng cảm xúc bao kinh sợ.
Tôi xem sao trời, tôi nghe muôn tiếng
sấm rền nổ, khắp khắp đó đây, quyền
của Chúa ôi vô bờ.
LỚN BẤY DUY NGÀI
Hồn ngợi khen Chúa Cứu Chúa tôi
Đức Chúa Trời. Lớn bấy duy Ngài,
quyền
bính
thay
Ngài.
Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi
Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng,
cao cả quyền oai.
LỚN BẤY DUY NGÀI
Tâm tôi suy niệm Cha sai Con giáng
thế chịu chết, đã chẳng tiếc Con, Ngài
phó
cả
cho
tôi
rồi.
Ôi ơn sâu rộng xưa tôi đâu nghĩ đến
dường ấy, Chúa chết huyết tuôn vì
gánh thế tôi muôn tội.
LỚN BẤY DUY NGÀI
Hồn ngợi khen Chúa Cứu Chúa tôi
Đức Chúa Trời. Lớn bấy duy Ngài,
quyền
bính
thay
Ngài.
Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi
Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng,
cao cả quyền oai.

similar documents