Workshop_CBVVS_18_cerven_2014_Micanek

Report
Ministerstvo obrany, 18. 6. 2014
ZDROJOVÉ PODMÍNKY
ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY
ČESKÉ REPUBLIKY
MIČÁNEK, F., HOLCNER, V. et al.
Univerzita obrany
1
Struktura prezentace
1. Úvod
2. Mezinárodní kontext
3. Makroekonomický kontext
4. Mikroekonomický kontext
5. Rozpočet versus schopnosti
2
1. Úvod
Faktory ovlivňující velikost vojenských výdajů v ČR
Obecné determinanty vojenských výdajů
Reálné determinanty vojenských výdajů
Polické
Vnímání bezpečnostních hrozeb a rizik
Profesionalizace armády
Strategické
Akviziční projekty
Ekonomické
Ekonomická krize
Fiskální nedisciplinovanost
2. Mezinárodní kontext
Srovnání podílu vojenských výdajů
USA a ostatních členských zemí NATO
efekt rozevírání
nůžek
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
členské země NATO
USA
2. Mezinárodní kontext
Podíl vojenských výdajů na HDP
vybraných členských zemí NATO
2. Mezinárodní kontext
Rozložení vojenských výdajů zemí V4
2. Mezinárodní kontext
Podíl vojenských výdajů na HDP v zemích V4
3. Makroekonomický kontext
Vojenské výdaje ČR a inflace
4. Mikroekonomický kontext
Vývoj podílu kapitálových výdajů ČR na celkových
vojenských výdajích 1999 – 2013 (%) ve srovnání
s průměrem členských zemí NATO
Průměr zemí NATO (14,34 %)
Zdroj: North Atlantic Treaty Organisation. Financial and Economic Data Relating to NATO Defence. Bruelles: Press & Media.
Dostupné na: http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_topics/20140224_140224-PR2014-028-Defence-exp.pdf - vlastní zpracování
Rozpočet x schopnosti
10
Filozofie rozpočtu
11
Filozofie rozpočtu I.
12
Filozofie rozpočtu II.
13
Filozofie rozpočtu III.
Inspirace z dob 1. republiky – fondové financování
• Fond rozvoje obranných schopností zahrnout do připravované
smlouvy o obraně.
• Ustanovení a příjmy Fondu zakotvit zákonem.
• Fond vytvořen s garantovanými příjmy státu na období 10 let
vytvářející stabilní podmínky pro rozvoj ozbrojených sil.
• Doplňkovými příjmy Fondu se stávají výnosy z odprodeje
nepotřebného majetku.
• Osobní mandatorní a provozní výdaje resortu obrany nadále
financovat z kapitoly 307 státního rozpočtu MO.
• Investiční rozvoj ozbrojených sil financovat z Fondu rozvoje
obranných schopností.
• Vytvořit podmínky pro financování vojenských operací v
zahraničí mimo kapitolu 307 MO skrze Fond rozvoje obranných
schopností bez negativního dopadu na výši investic.
Výstupy z analýzy personálu
15
Dlouhodobá křivka porodnosti v ČR
Do roku 2020 velmi
nízká náborová
základna
Zdroj: Euroekonom
Model řízení lidských zdrojů
1160
17
Model řízení lidských zdrojů
18
Proměnné modelu personálu
• Nábor (v návaznosti na demografický vývoj,
konkurenceschopnost resortu obrany a vývoj
veřejného mínění)
• Počty systemizovaných míst v hodnostních
sborech
• Doba rozhodná (optimalizovaná doba v hodnosti)
• Nastavení průběhu kariery základní, štábní a
speciální, poměry mezi nimi
• Věková struktura v hodnostech
• Využitelnost odcházejícího personálu
• Finanční zatížení vojenského penzijního systému
19
Lidské zdroje – předpoklady
• Novela zákona 221/1999 Sb. je schválená a vytváří motivační
legislativní rámec a dále:
- HF resortu obrany dosáhli konsenzuálního
postoje k systému řízení lidských zdrojů;
- jsou jasné zásady kariérního řádu;
- existuje metodika a plán práce výběrových komisí;
- je zaveden nový systém hodnocení VzP;
- funguje centralizované řízení kariér
• Je zaveden nový koncept kariérových a odborných kurzů
navázaný na civilní soustavu povolání
• Jsou nastaveny varianty flexibilního náboru
• Je připravena kvalitní marketingová kampaň vně i dovnitř
resortu obrany
20
5. Závěr – oblasti diskuze
Nastavení rovnováhy zdrojů a úkolů
Jednoznačné a realistické nastavení priorit
rozpočtu kapitoly 307 do roku 2025
Východiska a rámec pro koncepční dokumenty
Personál a strategie řízení lidských zdrojů

similar documents