praktiktemadag_2_oplaeg_tine_sofie

Report
Praktiktemadage
August 2014
Velkommen
Praktisk
Program
Kl. 9-12
Kl. 13-16
1.dag - 26.august
2.dag – 27.august
Modul 1
Modul 3
Velkommen fra praktikledelsen
Uddannelsesplan
Orientering om ny LU og praktikfaget
Studieaktivitet
Læreruddannelsen overordnet set
Bedømmelse og eksamen
Praktikfagets STO; typer af kompetencemål; niveauer
Aktionslæring og video
Rammer for praktiksamarbejdet – udstrakt praktik til
forskel fra 3.årg. med blokpraktik
- øvelser
Modul 2
Modul 4
Vejledning, kommunikation, vejledningsstrategier,
vejledningsgrundlag, Dokumentation/logbog
Samarbejdsmøde om praktik niveau I, 2.årg.:
Undervisningsiagttagelse
Trepartssamtalen
- øvelse
Velkommen fra praktikledelsen og spørgsmål til denne.
Fælles planlægning mellem praktiklærere og UCC-undervisere, der skal
samarbejde om den udstrakte praktik herunder placering af
trepartssamtalen.
August 2014, Praktik på læreruddannelsen UCC
Fra uddannelsesplan til praksis
 Praktikskolens uddannelsesplan danner rammen for praksis på skolen
 Kompetencemålsprøven tager udgangspunkt i de
Studieordning
studerende arbejde undervejs i praktikken
Uddannelsesplan
 Brug af video i vejledning på skole og UCC & til eksamen
Modulrammeplan
 Tro-og loveerklæring indhentes af UCC
Den studerende
Praktikplan, arbejdet
dokumenteret i praktikmappen
August 2014, Praktik på læreruddannelsen UCC
Afslutning af alle 3 praktikmoduler
Modulgodkendelse
 På LU
 På skolen
Modulafslutning
 Mundtlig eksamen med 1 praktiklærer og 1 UCC-praktikunderviser som eksaminatorer
 Karakter efter 7-skalaen. Ekstern censur ved modul 2 og 3.
- se også praktikpjece side 23
August 2014, Praktik på læreruddannelsen UCC
Kriterier for godkendelse af et praktikmodul = indstilling til
eksamen
Evaluering i modulet
Modulevaluering med indstilling til prøve på baggrund af opfyldelse af mødepligt og vejledning ved trepartssamtale.
Kriterier for gennemført modul
Mundtlig prøve med intern censur og karaktergivning.
Opfyldelse af de tre kompetencemål ud fra det niveau, som er beskrevet i modulets videns og færdighedsmål,
Modulet godkendes til følgende fag
Praktikniveau I - dvs. 1/3 af praktikfaget.
Forudsætning for opnåelse af undervisningskompetence i undervisningsfag 1.
Studieordningen, 2014 - 2015
August 2014, Praktik på læreruddannelsen UCC
Hvem gør hvad og hvordan ved modulgodkendelse:
Den studerende
• har med udgangspunkt i studieaktivitetsmodel arbejdet med videns og færdighedsmål og
dokumenteret i praktikmappen.
• Deltaget i trepartssamtale
• Opfyldt mødepligt 80% / 100%
Praktiklærer og UCC-praktikunderviser
• Vinger opfyldelse af mødepligt af fredag i uge 50 i praktiksystem/survey
August 2014, Praktik på læreruddannelsen UCC
Særligt for kompetencemålsprøven ved Praktikniveau I
Prøven afholdes i umiddelbar forlængelse af praktikken under hensyntagen til, at den
studerende skal kunne bearbejde sine erfaringer og udarbejde eventuelle produkter med
henblik på prøven.
Der er krav om, at den studerende i løbet af praktikperioderne arbejder med forskellige
digitale medier og forskellige former for produkter, artefakter, portfolio eller lignende, der
dokumenter egen og andres undervisningspraksis. Ved prøven skal den studerende
formulere undersøgelsesspørgsmål og udarbejde en synopsis på maks. 5 normalsider, der
sammen med det medbragte materiale (eller som en praktisk demonstration) illustrerer den
studerendes arbejde med udvalgte videns- og færdighedsmål inden for praktikkens
kompetencemål. Det medbragte materiale er alene grundlag for prøven og indgår ikke i
bedømmelsen. Synopsen derimod indgår i bedømmelsen.
Studieordning 2014 - 1015
August 2014, Praktik på læreruddannelsen UCC
Formelt vedr. kompetencemålsprøven
 De studerende går til eksamen i gruppe/praktikgruppe.
 Ved prøven deltager 1 praktiklærer og 1 UCC-praktikunderviser som ligeværdige
eksaminatorer.
 Ved en gruppe på 2 studerende har prøven en varighed af 50 min., på 3 = 65 min.
og på 4 studerende = 75 min.
 Prøven afvikles på praktikskolen.
August 2014, Praktik på læreruddannelsen UCC
Synopsis
 Til prøven reformulerer den studerende udvalgte undersøgelsesspørgsmål fra praktikken og
udarbejder en synopsis på maks. 5 normalsider, der afleveres elektronisk. Eksaminationen
tager udgangspunkt i synopserne, der sammen med 1 – 2 videoklip af maks. 1 minuts
varighed med optagelse af egen praksis og evt. andet materiale fra en lærerhverdag,
illustrerer den studerendes arbejde med udvalgte videns- og færdighedsmål inden for
praktikkens kompetencemål.
 Længden på en synopsis varierer (ligesom længden af eksaminationstiden) afhængigt af antal
studerende. Ved en gruppe på 2 studerende har synopsis en længde på max. 9 sider, ved 3
studerende = max. 12 sider og ved 4 studerende = max. 15 sider.
 Synopsis afleveres den 17.12. 2014 kl. 12.00
August 2014, Praktik på læreruddannelsen UCC
Ansvarsfordeling mellem parterne til kompetencemålsprøven
 Praktikskolen har ansvar…
 Læreruddannelsen har ansvar…
 Praktiklæreren har ansvar…
 UCC-praktikunderviseren har ansvar….
 Se papir + eksamensvejledning med fx 7-trinsskala mm som bilag mailes til skoler
August 2014, Praktik på læreruddannelsen UCC
BILAG
August 2014, Praktik på læreruddannelsen UCC
Praktikfaget kompetenceområder, kompetencemål
1: Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning.
• Kompetencemål: Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge,
gennemføre, evaluere og udvikle undervisning.
2: Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø.
• Kompetencemål: Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer
for elevernes læring, og klassens sociale fællesskab.
3: Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens
ressourcepersoner.
• Kompetencemål: Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever, forældre, kolleger og
andre ressourcepersoner og reflektere over relationers betydning i forhold til undervisning samt elevernes
læring og trivsel i skolen.
August 2014, Praktik på læreruddannelsen UCC
Udstrakt praktik – 2 hele dage om ugen i 15 uger
i praktik på niveau I
 At følge lærerarbejde over tid
 At følge elevers læring og udvikling over tid
 At følge forældresamarbejde over tid
 At arbejde med undervisningssekvenser
 Fællesplanlægning, vejledning
August 2014, Praktik på læreruddannelsen UCC
Videns og færdighedsmål indenfor de 3 kompetenceområder på
praktikmodul I
Vidensmål: Den studerende har viden om
Færdighedsmål: Den studerende kan
DIDAKTIK
folkeskolens formål og læreplaner, principper for
planlægge, gennemføre og evaluere undervisningssekvenser i
undervisningsplanlægning, undervisningsmetoder og
samarbejde med medstuderende,
organisering af elevaktiviteter under hensyntagen til elevernes
forudsætninger,
evalueringsformer og tegn på elevers målopnåelse på
praktikskolen,
redegøre for tegn på elevernes udbytte af undervisningen i
forhold til formulerede mål,
observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder,
analysere undervisningssekvenser med henblik på udvikling af
undervisningen,
KLASSELEDELSE
klasseledelse,
lede elevernes deltagelse i undervisningen,
RELATIONSARBEJDE
kommunikation, elevtrivsel, motivation, læring og
elevrelationer,
kommunikere lærings- og trivselsfremmende med elever,
skole-hjemsamarbejde,
kommunikere med forældre om undervisningen og skolens
formål og opgave,
August 2014, Praktik på læreruddannelsen UCC
Studieaktiviteter i forbindelse med praktikfaget
Forventningsafstemning med praktiklærer og med studerende
- Se praktikpjecen: praktikplan side 7 + studieaktivitet side 14 - 15
August 2014, Praktik på læreruddannelsen UCC
Godt råd i et evaluerings- og udviklingsperspektiv
Lav en log over, hvordan I bruger timerne.
Interesse for at følge vores måde at have timer til UCC-praktikundervisere med i
praktikmoduler
 Følgegruppe
 Praktikråd
 National faggruppe
August 2014, Praktik på læreruddannelsen UCC
Praktik – på hjemmesiden:
 Praktikinformation og
 link til praktiksystem
 Praktikteamets arbejdsfordeling
Studiezonen:
 Hvert hold har deres eget rum, som UCC-praktikunderviserne indretter
 Praktikmappe mm
August 2014, Praktik på læreruddannelsen UCC

similar documents