P. Bezouška, PRK a partneři

Report
Petr Bezouška
(31.10.2012)
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK
Potřebujeme nový civilní kodex?
∕
mediální zkratka – starý je z dob komunismu = přílišné zjednodušení
∕
změnily novely po roce 1990 tento myšlenkový základ?
∕
zásadní vady současného soukromého práva
Vada první – různé právní režimy
Příklady
∕
pronájem provozovny podnikatele od vlastníka domu vs. pronájem
téže provozovny od jiného podnikatele
∕
koupě automobilu mezi nepodnikajícími soukromníky vs. koupě téže
věci mezi podnikateli vs. koupě mezi nepodnikající osobou a
podnikatelem
Následky
∕
podle jakých pravidel se má plnit – jaká pravidla platí v případě
vadného plnění, náhrady škody nebo promlčení práv?
Vada druhá – primát absolutní neplatnosti
K čemu vede?
∕
strany požadují vyřešit spor (o dílčí plnění, o odstranění vady plnění
apod.) => dostanou výrok o tom, že jejich smlouva je neplatná
Příklady – co nelze?
∕
∕
∕
∕
negativní ujednání v rámci zástavního práva (=> § 1761)
zřeknutí se dědického práva (=> § 1484)
úrok z prodlení v jiné sazbě než dané právním předpisem (=> § 1970)
limitace náhrady škody (=> § 2898)
Vada třetí – „chudost“ úpravy absolutních práv
V jakých oblastech?
∕
osobní práva, rodinné právo, věcná práva, dědické právo
Čím se projevuje?
∕
∕
∕
∕
∕
∕
nedostatečná podpora člověka neschopného sám jednat (=> § 38)
nemožnost osvojení zletilého člověka (=> § 846)
podcenění právní regulace správy podílového spoluvlastnictví (=> § 1126)
absence subsidiárních pravidel platných pro věcná břemena (=> § 1257)
nemožnost jiného zpeněžení zástavy než stanovené zákonem (=> § 1365)
nemožnost klást v závěti podmínky (=> § 1551)
Jaké jsou pilíře nové právní úpravy?
∕
důraz na svobodu a odpovědnost člověka
∕
integrace
∕
konvence
Systematika zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ)
∕
Obecná část
∕
Rodinné právo
∕
Absolutní majetková práva
∕
Relativní majetková práva
∕
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
– proč číst zákon odzadu…
Derogační klauzule (§ 3080)
∕
ruší se 238 právních předpisů
∕
proč tolik?
Co důležitého se ruší?
∕
∕
občanský zákoník
obchodní zákoník (=> zákon o obchodních korporacích)
∕
zákon o rodině (=> část druhá NOZ, § 655 až § 975)
∕
∕
∕
zákon o sdružování občanů (=> spolek, § 214 až § 302)
zákon o nadacích a nadačních fondech (=> § 306 až § 401)
zákon o obecně prospěšných společnostech (x)
∕
∕
zákon o cenných papírech (=> § 514 až § 544, § 2409 až § 2414)
zákon o vlastnictví bytů (=> bytové spoluvlastnictví, § 1158 až § 1222)
∕
∕
zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor (=> nájem prostoru k podnikání, § 2302 až § 2315)
zákon o pojistné smlouvě (=> pojištění, § 2758 až § 2872)
∕
vyhláška o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění (x)
Co nového vzniká?
∕
přijato
– zákon o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.)
– zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním (č. 91/2012 Sb.)
∕
v gesci MSp (do konce roku 2012 předložit do Poslanecké sněmovny)
– zákon o rejstřících
– zákon o některých zvláštních řízeních soudních
– velký doprovodný zákon (desítky částí) – např. harmonizace zákoníku práce
∕
mimo gesci MSp
– MF – zákon o dani z nabytí nemovitosti (ruší se zákon o trojdani)
– ČUZK – zákon o katastru nemovitostí (předložen v Poslanecké sněmovně)
∕
v úvahách (není nezbytné pro NOZ)
– zákon o veřejné prospěšnosti
– zákon o veřejném opatrovníkovi
Zásady, na nichž spočívá NOZ (nejen § 3)
∕ východisko – Listina základních práv a svobod
∕ žádný princip nepůsobí izolovaně, je nutno je poměřovat
∕ úloha je především interpretační a argumentační
∕ výčet zásad je neuzavřený
Důraz na lidskou svobodu
∕ § 3 odst. 1 (přirozené právo hledat si své štěstí)
∕ § 81 odst. 1 (povinnost respektovat právo člověka žít podle svého)
∕ kdo jedná svobodně, může jednat dobře i zle
– ale presumuje se, že jedná poctivě (§ 7)
∕ chrání-li se výkon práva => musí být též zakázáno jeho zneužití (§ 8)
Ochrana slabších
∕ § 3 odst. 2 písm. c)
∕ kde se promítá?
– nejsilněji v závazkovém právu – ochrana slabší smluvní strany
– na mnoha dalších místech
Ochrana slabší smluvní strany
∕ žádná pevná definice – vycházet z faktického vztahu smluvních
stran
∕ jedna strana nemůže dost dobře prosadit své zájmy, uplatnit se při
vyjednávání podmínek smlouvy
∕ důvod?
∕ typizované případy – spotřebitel, nájemce, zaměstnanec
Prostředky ochrany slabší smluvní strany
∕ příkaz podnikatelům (§ 433 odst. 1)
∕ neúměrné zkrácení (§ 1793 an.)
∕ lichva (§ 1796)
∕ smlouvy uzavírané adhezním způsobem (§ 1798 an.)
Může být podnikatel slabší stranou?
∕
ano – podnikatel, který tvrdí, že je v postavení slabší strany, musí
toto dokázat
∕
∕
banka při poskytování úvěru živnostníkům, začínajícím podnikatelům
obchodní řetězce vůči malým dodavatelům (srov. zákon o významné
tržní síle)
∕
v závazku dvou podnikatelů mohou být pravidla chránící slabšího
vyloučena – s jedinou výjimkou (kumulativní podmínky) - § 1801
NOZ
Smlouvy uzavírané adhezním způsobem
∕
základní obsah určí jedna smluvní strana
– => aniž má slabší smluvní strana možnost toto ovlivnit (§ 1798 odst. 1
NOZ)
∕
formulářová smlouva = vyvratitelná domněnka, že jde o adhezní
smlouvu (§ 1798 odst. 2 NOZ)
Na jaké doložky je třeba dát pozor?
∕
odkazující na podmínky uvedené mimo hlavní text smlouvy (§ 1799)
– např. na všeobecné obchodní podmínky
∕
kterou lze přečíst jen se zvláštními obtížemi (§ 1800 odst. 1)
∕
která je pro osobu průměrného rozumu nesrozumitelná (§ 1800 odst.
1)
∕
zvláště nevýhodná, aniž je pro to rozumný důvod (§ 1800 odst. 2)
Hledisko průměrně rozumného člověka (§ 4)
∕ je třeba, aby se lidé v běžné praxi mohli spolehnout na to, že když
s někým jednají a není-li tu zjevný exces, mohou vycházet z toho,
– že jejich smluvní partner je nadán alespoň rozumem průměrně
rozumného člověka a
– že jej též umí řádně používat
∕ slouží k udržení určité elementární právní jistoty
∕ zdravý selský rozum
∕ použití
Jaký je průměrně rozumný člověk?
∕ vnímá svět kolem sebe se znalostí základních zákonitostí
∕ dokáže se seznámit s běžně dostupnými informacemi způsobem,
který je v dané kulturní oblasti obvyklý
∕ pochopí smysl a účel běžných právních jednání a následků s nimi
spojených
∕ je dostatečně pozorný ke sdělením, která jsou vůči němu činěna
jasným a srozumitelným způsobem
Průměrně rozumný člověk – negativní vymezení
∕ netrpí duševní poruchou
∕ nemusí mít speciální znalosti vyžadované pro činnost v určité oblasti
∕ není přehnaně důvěřivý
∕ nemá přehnaná očekávání ve vztahu k vnějšímu světu
Příkaz soudům (§ 13)
∕ koncepčně sleduje doktrínu stare decisis (setrvat na rozhodnutém)
∕ ukládá soudci, aby při rozhodování sledoval judikaturu k případům
v typově shodných znacích a neodchyloval se od ní, pokud nebude mít
pro odchylku přesvědčivý důvod, který v odůvodnění rozhodnutí řádně
vysvětlí
– zásada právní jistoty, legitimního očekávání
∕ vyrovnání rizika toho, že soudce často rozhoduje podle abstraktních
formulací, obecných pojmů či generálních klauzulí
– zvažuje, zda tu je mimořádný zájem (§ 98), spravedlivý důvod (§ 220, 1244),
mimořádná okolnost (§ 755) nebo událost (§ 1542)
– posuzuje, zda jde o zjevnou svévoli (§ 1551), mimořádný případ (§ 1659),
hrubý nepoměr (§ 1299, 1765, 1793, 1796), hrubý rozpor s obchodními
zvyklostmi (§ 1801) nebo zjevnou či hrubou nespravedlnost (§ 1162, 1963)
apod.
Pojetí smlouvy
∕
pojetí smlouvy se nemění
∕
dnes => roztříštěná právní úprava, podnikatelé musejí sledovat
pravidla v občanském i obchodním zákoníku
∕
nově => základem je právní úprava v občanském zákoníku, která se
obohacuje některými pravidly z obchodního zákoníku a zároveň
o moderní prvky známé ze zahraničí
Více volnosti pro smluvní strany
∕
dnes => Nejvyšší soud konstantně judikuje, že zákonem předepsaný
proces vzniku smlouvy je závazný a strany se od něj nemohou
odchýlit
∕
nově => stranám se výslovně ponechává možnost upravit si proces
vzniku smlouvy podle vlastních představ (§ 1770)
Opuštění požadavku absolutní shody nabídky a přijetí
∕
odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění
podmínky nabídky, je přijetím nabídky, pokud navrhovatel bez
zbytečného odkladu takové přijetí neodmítne (§ 1740 odst. 3)
∕
které změny jsou podstatné?
Předsmluvní informační povinnost (§ 1728)
∕ povinnosti vznikají již zahájením jednání o uzavření smlouvy
∕ „zahájení jednání“
∕ platí pro všechny smlouvy
O čem a jak informovat? (§ 1728 odst. 2)
∕ jaké informace poskytnout?
∕ v jakém rozsahu informace poskytnout?
– hloubka a rozsah informací záleží na různých okolnostech => o jak
významnou skutečnost jde, o jaký smluvní typ se jedná, jaké je
postavení smluvní stran apod.
Informační povinnost není absolutní
∕ každá informace má určitou ekonomickou hodnotu a její poskytnutí
může jejího vlastníka ohrozit
∕ je třeba hodnotit i chování druhé strany
∕ každá strana se musí primárně sama postarat o to, aby obdržela
komplexní informace
Nepoctivé ukončení jednání o smlouvě (§ 1729)
∕
∕
výslovně se stanoví následky porušení poctivosti v případech, kdy
někdo:
–
zahájí jednání o smlouvě, aniž má úmysl smlouvu uzavřít, anebo
–
když jednání o smlouvě téměř uzavřené bez příčiny přeruší
nepoctivá strana v takovém případě nahradí druhé straně škodu
Výklad smlouvy (§ 555)
∕
primární je úmysl jednajícího
∕
nelze-li úmysl zjistit, užívá se hledisko průměrně rozumného člověka
v postavení toho, komu je projev vůle určen
∕
pravidlo – contra proferentem (§ 557)
∕
zvláštní výkladová pravidla
Následky vadné smlouvy
∕
východisko – § 574
∕
preference relativní neplatnosti (§ 586)
∕
absolutní neplatnost (§ 588)
– zjevný rozpor s dobrými mravy
– rozpor se zákonem při současném zjevném narušení veřejného pořádku
– zavazuje-li právní jednání k od počátku nemožnému plnění (následná
ruší závazek)
Je třeba se nového OZ bát?
∕ pozice běžného člověka
∕ pozice podnikatele
∕ pozice silného hráče
∕ krátkodobé nevýhody vs. dlouhodobé výhody
DĚKUJI ZA POZORNOST

similar documents