Doprava v *R

Report
0
Doprava v ČR I.
Obr.0
Autor : J.Čáp
VY_32_INOVACE_ZEMEPIS_CAP_1.6
Doprava v ČR I.
Obr.1
1
Složky dopravy
I.Dopravní trasy,tvoří dopravní síť,v místech křížení tras
vznikají dopravní uzly.
II.Dopravní prostředky
III.Dopravní zařízení a obsluha
2
I.
Obr.3
3
Obr.2
II.
III.b
Obr.4a
Obr.4b
III.a
Doprava je důležitou součástí každého hospodářství.
4
Slouží k přepravě osob,zvířat,nákladů a je spojujícím článkem všech složek národního
hospodářství.
Je důležitým prvkem evropské integrace (volný pohyb osob, zboží a kapitálu).
Doprava informací se obvykle zařazuje jako samostatný obor, komunikace a telekomunikace.
Obojí ovšem úzce souvisí – řízení dopravy nákladu a osob obvykle vyžaduje i spolehlivý přenos
informací, jímž se ve vztahu k dopravě zabývá dopravní telematika*. Druhem dopravy je také
přenos elektrické energie.
Dopravu dělíme podle toho, co přepravuje - osobní a nákladní doprava.
Dále ji můžeme dělit podle toho, jaké dopravní cesty nebo prostředky jsou zvoleny – letecká,
silniční, železniční, říční, potrubní.
*Telematika (slovo vzniklo kombinací slov telekomunikace a informatika) je technologický obor zabývající se
kombinací přenosu a zpracování dat se zobrazovacími a jinými sdělovacími systémy a prostředky.
Dopravní výkon,přepravní výkon
Dopravní výkon
Dopravní výkon hodnotí pohyb dopravních prostředků (tj. kolik kilometrů ujedou) bez
ohledu na výsledek dopravy (tj. počet přepravených osob nebo množství zboží).
5
Vyjadřuje nabídku dopravy.
/ Používá se například pro stanovení kapacit silnic nebo veřejné dopravy. Také je s jeho pomocí možné hodnotit
zátěž životního prostředí. /
Vyjadřuje se v těchto jednotkách:
Vozokilometr (vkm) – udává počet kilometrů, které ujede dané vozidlo (osobní
automobil, autobus, nákladní automobil) bez ohledu na jeho vytížení. Používá se pro
silniční dopravu.
Vlakový kilometr (vlakm) – udává počet kilometrů, které ujede vlak nezávisle na počtu
vagónů.
.
Přepravní výkon
Přepravní výkon udává výsledek přepravy ( počet přepravených osob a množství
zboží) při daném dopravním výkonu – hodnotí tak zároveň vytíženost i efektivnost
dopravy. Matematicky ho lze vyjádřit jako součin dopravního výkonu a přepravních
objemů. Používá tyto jednotky:
6
Osobokilometr (osbkm) – představuje přepravu jedné osoby na vzdálenost jednoho
kilometru. Vypočítá se jako součin dopravního výkonu (tedy vzdálenosti, kterou ujede
daný dopravní prostředek) a počtu přepravených osob.
/Přepravní výkon automobilu, který s jedním cestujícím ujede 100 km, a autobusu, který ujede se 100
cestujícími 1 km, je tak stejný./
Tunokilometr (tkm) – představuje přepravu jedné tuny zboží na jeden kilometr.
Vypočítá se jako součin dopravního výkonu a hmotnosti nákladu.
Klíčová otázka :
Stoupá podíl druhů dopravy šetrnějších k životnímu prostředí na celkových přepravních
výkonech osobní i nákladní dopravy?
Celkové přepravní výkony osobní dopravy v ČR stagnují, podíl veřejné dopravy na
přepravních výkonech osobní dopravy se pohybuje okolo 40 % a je v evropském
kontextu nadprůměrný. V roce 2012 stouply přepravní výkony železnice o 8,3 %, a MHD
o 3,5 %. Stoupá využívání železnice zapojené do integrovaných dopravních systémů ve
městech.
Nákladní doprava celkem
rok 2011
7
železniční silniční
Přeprava věcí celkem (tis. t)
v tom přeprava:
vnitrostátní
(tis. t)
mezinárodní
(tis. t)
.
87 096,3
349 278,11
.
40 203,3
288 581,01
.
46 893,0
60 697,01
14 315,9
54 830,31
Přepravní výkony celkem (mil. tkm) 71 794,82
v tom přeprava:
Druh nákladní dopravy
vnitrostátní
(mil. tkm)
.
6 238,9
14 995,51
mezinárodní
(mil. tkm)
.
8 077,0
39 834,81
.
164,31
157,01
.
155,11
52,01
.
172,11
656,31
Průměrná přepravní vzdálenost
celkem (km)
v tom přeprava:
vnitrostátní
(km)
mezinárodní
(km)
rok 2011
Nákladní
Druh nákladní dopravy
8
doprava celkem
vnitrozemská
potrubní
letecká
vodní
přeprava ropy
Přeprava věcí celkem (tis. t)
.
v tom přeprava:
vnitrostát
.
ní (tis. t)
mezinárod
.
ní (tis. t)
Přepravní výkony celkem (mil.
71 794,82
tkm)
v tom přeprava:
vnitrostát
ní (mil.
tkm)
.
mezinárod
ní (mil.
.
tkm)
Průměrná přepravní vzdálenost
.
celkem (km)
v tom přeprava:
vnitrostát
.
ní (km)
mezinárod
.
ní (km)
1 894,5
.
10 403,9
509,9
.
.
1 384,6
.
.
695,0
.
1 953,7
20,6
.
.
674,5
.
.
366,91
.
187,8
40,31
.
.
487,11
.
.
Podrobné vyhodnocení – grafická část
Graf 1: Přepravní výkony osobní dopravy dle jednotlivých druhů osobní dopravy, ČR [mld. oskm]
Zdroj: MD ČR
9
Napiš české názvy pro všechny druhy dopravy dle jednotlivých barev!
Legenda:
Individuální automobilová doprava (IAD)
Železniční doprava
Letecká doprava
Silniční veřejná doprava
Městská hromadná doprava (MHD)
10
Graf 2: Přepravní výkony nákladní dopravy dle jednotlivých druhů nákladní dopravy, ČR [mld.
tkm]
Zdroj: MD ČR
Legenda:
Silniční doprava
Železniční doprava
Ostatní doprava
Poznámka:Položka "Ostatní doprava" zahrnuje vnitrozemskou vodní, potrubní a leteckou dopravu.
Odkaz na
data:
Přepravní výkony nákladní dopravy dle jednotlivých druhů nákladní dopravy, ČR
[mld. tkm, % celkových výkonů]
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
11
Historie železniční dopravy v České republice se začala psát od 20. let 19.století.
Železnice byly budovány primárně pro nákladní dopravu, přičemž se střídala období,
kdy byly budovány a provozovány komerčními subjekty, s obdobími zestátňování,
státních investic či státní podpory.
1.Pojmenuj vyobrazený
původní typ železnice.
2.Která města tato první železnice
na našem území spojovala?
Obr.5
3.Kterému státu v době první
železnice naše území náleželo?
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
12
Druhý nejvyužívanější způsob dopravy osob i nákladu a lze ji využívat na kratší, střední i
delší vzdálenosti.
Oproti silniční dopravě má výhody v lepším vztahu k životnímu prostředí a větší rychlosti,
ale má nevýhodu v menší dostupnosti (koleje nevedou všude a jezdí podle jízdních řádů).
Česká železniční síť patří v Evropě k nejhustějším.
Největším železničním dopravcem jsou České dráhy (ČD).
V nákladní železniční dopravě je největším přepravcem ČD Cargo.
Tratě v majetku státu jsou od počátku roku 2003 spravovány Správou železniční dopravní
cesty(předtím je spravovala stání organizace České dráhy, která byla k témuž datu zanikla
transformována na akciovou společnost).Správa udržuje zhruba 9500 km tratí ./ 9578 km
tratí (rok 2008), z nichž 1830 km je dvoukolejných, 38 km vícekolejných a 7645 km
jednokolejných. /Zhruba 3000 km tratí je elektrifikovaných. Tratě mají však několik
provozovatelů.
Některé železniční tratě jsou provozovány soukromými dopravci.
Za dobu své existence přepravila naše železnice stamiliardy cestujících a stamiliardy
tun zboží a v současné době jí objemem přepravy patří 4. místo v Evropě.
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
Obr.6
I.
Jaký typ pohonné jednotky mají tyto
lokomotivy?
II.
13
Obr.8
III.
IV.Transrapid
Obr.9
Obr.7
Podivné vozidlo pracující na principu tzv.
"magnetického polštáře. Toto vozidlo se testuje v
Německu a zanedlouho by mělo spojovat Berlín a
Hamburk. Jeho nejvyšší rychlost se pohybuje
kolem 450 km/h.
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
Hlavním rozvojovým záměrem v železniční dopravě je zajištění modernizace
železničních koridorů, které jsou součástí transevropských koridorů (I. a II. železniční
koridor v národním značení).
14
Tranzitní železniční koridory v České republice (TŽK)
Obr.10
I. koridor: Berlín-Děčín-Praha-Česká Třebová-Brno-Břeclav-Vídeň/Bratislava - délka
476 km
II. koridor: Vídeň-Břeclav-Přerov-Ostrava-Katovice - délka 320 km
III. koridor: Norimberk-Cheb-Plzeň-Praha-Olomouc-Ostrava-Žilina - délka 693 km
IV. koridor: Berlín-Děčín-Praha-Veselí nad Lužnicí-Horní Dvořiště-Linec/Čes.VeleniceVídeň - délka 473 km.
Obr.11
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
15
Kterými velkými městy prochází: A – I. Tranzitní železniční koridor ?
B.- II. Tranzitní železniční koridor?
C.- III. Tranzitní železniční koridor ?
D.-IV. Tranzitní železniční koridor ?
Obr.11
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
Tato mapa zobrazuje tratě s osobní dopravou a je stažena ze serveru Českých drah.
16
Použité zdroje :
Wikimedia Commons
Wikipedie
Česká republika
sešitový atlas pro základní školy a víceletá gymnázia – Kartografie Praha, a.s.
Zeměpis učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia ,
autoři : M.Jeřábek,J.Anděl, J.Peštová,J.Kastner
Citace obrázků:
Obr. 0 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 28.4.2014]. Dostupný na WWW:
http://www.dcery.cz/_uploads/Zebrinak.jpg
Obr.1AUTOR NEUVEDEN. flicker.com [online]. [cit. 2.1.2014]. Dostupný na WWW:
http://www.zelpage.cz/news_n/koleje-3.jpg
Obr.2 AUTOR NEUVEDEN. flicker.com [online]. [cit. 2.1.2014]. Dostupný na WWW:
http://i3.cn.cz/14/1325693443_nadrazi.jpeg
Obr.3 AUTOR NEUVEDEN. flicker.com [online]. [cit. 2.1.2014]. Dostupný na WWW:
http://www.trolejbus.cz/fotky-jen-tak/163-074-moravany.jpg
Obr.4aAUTOR NEUVEDEN. flicker.com [online]. [cit. 2.1.2014]. Dostupný na WWW:
http://g.denik.cz/58/bd/prejezd_vyluky_denik-380.jpg
17
18
Obr.4b - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 28.4.2014]. Dostupný na WWW:
https://encryptedtbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQzP4rkXiy_EQYWXKUWM8vivt2sJFe9dg9zpL8
BoN3W3KaMOc7H
Obr.5 NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 17.4.2014]. Dostupný na WWW:
http://www.i60.cz/obrazky/velke/konka_201207311520269.jpg
Obr.6 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 17.4.2014]. Dostupný na WWW:
http://www.vlaky.net/upload/images/reports/003040/06.jpg
Obr.7 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 17.4.2014]. Dostupný na WWW:
http://www.railnews.cz/image/gallery/2010-08-30-17-48-49-1lokomotiva_380_DSC00688.jpg
Obr.8 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 28.4.2014]. Dostupný na WWW:
http://lide.uhk.cz/fim/student/kolarji4/project/obrazky/742.jp
19
Obr.9 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 28.4.2014]. Dostupný na WWW:
http://www.transrapid.de/pics/projekte/shanghai_ext_tag_med.jpg
Obr.10 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 28.4.2014]. Dostupný na WWW:
http://media.novinky.cz/650/406507-original1-ekvp6.jpg
Obr.11 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 28.4.2014]. Dostupný na WWW:
http://www.estav.cz/gfx/we/zpr/mapky/zeleznicni-koridory-mapka-th.gif

similar documents