obsesyjne gromadzenie zwierząt

Report
OBSESYJNE GROMADZENIE ZWIERZĄT
ANIMAL HOARDING
• GRAY J. PATRONEK
„Obsesyjne gromadzenie zwierząt-przyczyny i
rozpoznawanie”
Przygotował M. L. Prost Dobrostan i Ochrona Zwierząt WIW Szczecin
NA PODSTAWIE ARTYKUŁU
2
• PROBLEM TEN PO RAZ PIERWSZY OPISANY W
1981 ROKU
• 31 OSÓB Z NY POSIADAJĄCYCH ZNACZNĄ
LICZBĘ ZWIERZĄT
GROMADZENIE ZWIERZĄT
3
• TERMIN TEN ZOSTAŁ WPROWADZONY W 1999
ROKU PRZEZ
HOARDING of ANIMALS RESEARCH CONSORTIUM
W CELU ZASTĄPIENIA
EUFEMISTYCZNEGO KOLEKCJONOWANIA
ZWIERZĄT
ANIMAL HOARDING
4
• TO PATOLOGICZNE ZBIERACTWO
NIEOŻYWIONYCH RZEDMIOTÓW
OBSESYJNE GROMADZENIE
5
• OBSESYJNE GROMADZENIE ZWIERZĄT JEST
PATOLOGICZNYM ZACHOWANIEM CZŁOWIEKA,
KTÓREMU TOWARZYSZY NIEKONTROLOWANA
POTRZEBA POSIADANIA I PANOWANIA NAD NIMI
IDĄCA W PARZE Z NIEUMIEJĘTNOŚCIĄ
DOSTRZEGANIA ICH CIERPIENIA
DEFINICJA
6
•
•
•
•
•
GDZ
NZMS
NRPS
NRNW
NEGACJA FAKTU POGARSZANIA SIĘ
WARUNKÓW BYTOWYCH ZWIERZĄT I
WŁAŚCICIELA
CECHY OBSESYJNYCH ZBIERACZY
7
• OGRANICZONA ZDOLNOŚĆ POJMOWANIA
• NIEUMIEJĘTNOŚĆ POHAMOWANIA
WEWNĘTRZNEGO PRZYMUSU ZBIERANIA
ZWIERZĄT
• NIECHĘĆ DO PODJĘCIA LECZENIA
PROFIL PSYCHOLOGICZNY OBSESYJNEGO
ZBIERACZA
8
• NIEZAMĘŻNE STARSZE WYKLUCZONE ZE
SPOŁECZEŃSTWA I MIESZKAJĄCE SAMOTNIE
KOBIETY
• MĘŻCZYŹNI, MAŁŻEŃSTWA, RODZINY I TZW
BIAŁE KOŁNIERZYKI
• PRACOWNICY SŁUŻBY ZDROWIA- LEKARZE
• NAWET LEKARZE WETERYNARII
KIM SĄ OBSESYJNI ZBIERACZE
9
TYPY OBSESYJNYCH ZBIERACZY
• PRZESADNY OPIEKUN
• RATOWNIK
• WYZYSKIWACZ
10
TYP ZBIERACZA A POGARSZANIE
WARUNKÓW BYTOWANIA
ZWIERZĄT
11
TYPY ZBIERACZY ZWIERZĄT I ICH
CHARAKTERYSTYKA
PRZESADNY OPIEKUN
RATOWNIK
WYZYSKIWACZ
Raczej realista, z większą skłonnością do
bagatelizowania niż do wypierania się
Poważny lęk przed śmiercią
nie wyraża zgody na uśpienie zwierzęcia
nie zważając na jego cierpienie
Skrajna negacja w początkowej fazie,
obojętny na krzywdę
Zaburzenie jest często wywołane
problemami osobistymi
Rosnąca liczba zwierząt stopniowo
uniemożliwia opiekę nad nimi
Problemy wynikają z obojętności
na cierpienie zwierząt
Silne przywiązanie do
zwierząt jako członków rodziny
Uważa, że ma misję niesienia
pomocy, sądzi że tylko on/ona
może zapewnić właściwą opiekę
Zwierzęta są środkiem zaspokajania
obsesji na punkcie kontroli
Mało problemów z władzami
Unika władz i utrudnia im dostęp do
zwierząt
Odrzuca zainteresowanie jego
zwierzętami ze strony osób trzecich
Ma grupę pomocników
Podstępny manipulator,
o budzącej zaufanie powierzchowności,
elokwentny
Skłonność do zamykania się w sobie i
samotnictwa
Zwierzęta przychodzą do niego
same lub ktoś je podrzuca (pozyskiwanie
Bierne)
Nabywa zwierzęta aktywnie
Może mieć więcej zaburzeń psychicznych
z grupy AXIS
Misja ratowania powoduje
konieczność zdobywania zwierząt
panowania nad nimi
Nabywa zwierzęta aktywnie
12
Brak empatii w stosunku do ludzi i
zwierząt, brak
poczucia winy, skłonności socjopatyczne
RODZAJE INTERWENCJI W ZALEŻNOŚCI
OD TYPU ZBIERACZA
STRATEGIA
INTERWENCJI
PRZESADNY
OPIEKUN
RATOWNIK
WYZYSKIWAC
Z
Perswazja ze zgodą
słowną
Najprawdopodobniej
zgodzi się przyjąć pomoc
i zmniejszyć liczbę
zwierząt
Raczej nie będzie
otwarty na perswazję,
przynajmniej na
początku
Prawdopodobnie
potraktuje sugestie z
pogardą
Groźba podjęcia
kroków prawnych
Może być wystarczająca
do zmniejszenia
prawdopodobieństwa
recydywy
Ostrzeżenie powinno
zawierać groźbę zakazu
pracy ze zwierzętami,
ponieważ chęć niesienia
im pomocy jest jego
główną motywacją
Prawdopodobnie się nie
przestraszy
Powiadomienie
organów wymiaru
sprawiedliwości
Często nie jest konieczne
i może utrudnić
osiągnięcie celu
Może być konieczne, gdy
zawiodą groźby
Prawdopodobnie
niezbędne
13
•
•
•
•
SPOŁECZNE
PRAWNE
ZDROWOTNE
WYKONAWCZE
PRZESZKODY W ROZWIĄZYWANIU
OBSESYJNEGO ZBIERACTWA
14
• POPRZEZ WYCZULENIE SIĘ NA PEWNE
SUBTELNE SYGNAŁY WYSYŁANE PRZEZ
KLIENTÓW ZNAJOMYCH ITP.
• NIE BYCIE POMOCNIKIEM
• BYCIE RZECZNIKIEM WŁAŚCIWEJ OPIEKI
NAD ZWIERZĘTAMI
• WSPÓŁPRACA Z POLICJĄ, STRAŻĄ
MIEJSKĄ, ORGANIZACJAMI
SPOŁECZNYMI
ROLA LEKARZY WET. W PRZECIWDZIAŁANIU I
POWSTRZYMYWANIU OBSESYJNEGO
ZBIERACTWA ZWIERZĄT
15
•
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
16

similar documents