fv抽š 輎Ⅸ瘸J

Report
v©fS« ÏlkÂ¥ò«
Xçy¡f v©âš
äf¥bgçaJ
äf¢Á¿aJ
Xçy¡f
v©fŸ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
<çy¡f v©âš
äf¢Á¿aJ
äf¥bgçaJ
<çy¡f
v©fŸ
10 20 30 40 50 60 70 80 99
_‹¿y¡f v©âš
äf¢Á¿aJ
äf¥bgçaJ
_‹¿y¡f
v©fŸ
100 200 300 400 500 600 700 800 999
eh‹»y¡f
v©fŸ
eh‹»y¡f v©âš
äf¢Á¿aJ
äf¥bgçaJ
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9999
v© cU vGJf
v© bga®
Mæu¤J mWüW
Iahæu¤J eh‰g¤J Ïu©L
VHhæu¤J¤ bjhŸshæu¤J v©g¤jhW
v£lhæu¤J vGü‰W K¥gJ
x‹gjhæu¤J eh}‰W v©gJ
Mæu§fŸ
9000
5000
7000
8000
1000
üWfŸ
400
000
900
700
600
4
80
30
0g¤JfŸ0
0
0
2
6
0
v© cU
x‹WfŸ
Mæu¤J
Iahæu¤J
Ïu©L
mWüW
eh‰g¤J
Át¥ò t©zä£l v©å‹ ÏlkÂ¥ig vGJf
500
7
50
Át¥ò t©zä£l v©å‹ ÏlkÂ¥ò
éçΡ F¿p£oš vGJf
3 022 0303 08008
+
+
+
+
++
£l toéš vGJf
2000 + 400 + 20 + 7
3000 + 500 + 60 + 5
v©fëš bgça v©, Á¿a v© fhz Kjèš Ïy¡f§fë‹ v©â¡ifia x¥Ãl nt©L«. Ïy¡f§fŸ rkkhæ‹ ÏläUªJ tykhf Ïy¡f§fë‹ ÏlkÂ¥ig x¥Ãl nt©L«
bgça v©iz t£läLf
M
ü
g
x
Mæu§fŸ
rk«
üWfŸ
rk«
g¤Jfëš
70 bgçaJ
6 20 0707 0600
66 20 0606 0600
6 220 0606 0700
bgça v©
MF«
Mâ kâ¢r£l« fh£L« v© 2 9 ,3 7,4 6 5
nfh
gÏ
2
2×1 0 0 0 0 0 0
Ï
gM
M
09
30
070
9×10 0 0 0 0
+
ü
g
x
400
600
50
3×10 0 0 0
+
7×10 0 0
+
6×1 0
4×100
+
+
5×1
+
ËtU« v©Q¡fhd
kâ¢r£l« mik¤J
Ïlk¥Énf‰wh‰
nghš
kâfis Ï£L
v© bga® k‰W«
éçΡ
F¿p£oš vGJf.
2 3, 4 7, 2 8 0
nfh
gÏ
2
Ï
gM
M
30
40
70
ü
g
x
02
800
05
0, 0 0 00 7,7×1000
0 0 0 2 2×100
00
22×1000000
0, 0 0, 0 0 0 3,3×100000
0 0, 0 0 0 4 4×10000
+
+
+
+
+
ÏUg¤J _‹W y£r¤J
ÏUü‰W
8×10
8
0 0×1
0
+
eh‰g¤njHhæu¤J
v©gJ
4 Ï‹ ÏlkÂ¥ò 4 × 1
=
4
1 Ï‹ ÏlkÂ¥ò 1 × 10
=
10
0 Ï‹ ÏlkÂ¥ò 0 × 100
=
000
9 Ï‹ ÏlkÂ¥ò 9 × 1,000
=
2 Ï‹ ÏlkÂ¥ò 2 × 10,000
=
8 Ï‹ ÏlkÂ¥ò 8 × 1,00,000
= 8,00,000
9,000
20,000
3 Ï‹ ÏlkÂ¥ò 3 × 10,00,000 = 30,00,000
35,826 k‰W« 9,586 M»at‰¿š Á¿aJ vJ?
M
ü
g
x
9 5 8 6
4 Ïy¡f§fŸ
gM
M
ü
g
x
3 5 8 2 6
5 Ïy¡f§fŸ
mÂf Ïy¡f§fis¡ bfh©l v©fŸ bgça v©fŸ MF«
Fiªj Ïy¡f§fis¡
bfh©l v©
<
mÂf Ïy¡f§fis¡
bfh©l v©
gM
f£oè‹ éiy =
M
ü
g
x
1 2,
2
3 7 0 0
Õnuhé‹ éiy =
12 10
9,
3 0 0
nkiræ‹ éiy =
14 17
2,
7 0 0
1 0 0
1 7
4
gM
M
ü
g
x
1 10
3
8, 6
4
4 6
3
1
1, 13
5
7 0 11
4 11
6 17
7 0
2
6, 17
4 11
9 26
3
9, 20
9 0
3 20
2 20
6
2 2
0
0
1
gM
M
ü
g
x
1 10
3
8, 6
4
4 6
3
1
1, 13
5
7 0 11
4 11
6 17
7 0
2
6, 17
4 11
9 26
3
9, 20
9 0
3 20
2 20
6
2 2
0
0
1
ÏlkÂ¥ò
10 17 10
50 12
20
10 12
gM
20,000
1
2
fê¡f (▬)
M
ü
g
x
7, 600
6
5 30
1
31 2/
2
7,000
8, 2
6
7
9
6
5
3
X‹wh« Ïl¤ÂèUªJ
eh« fê¤jiy¤ bjhl§f
nt©L« X‹wh« Ïl¤Âš
nkny 2 –x‹WfŸ cŸsJ .
2 - x‹WfëèUªJ
7 - x‹Wfis¡ fê¡f KoahJ
Vdnt mU»š cŸs g¤jh«
Ïl¤ÂèUªJ xU g¤ij g¤J
x‹Wfsh¡» x‹wh«
Ïl¤ÂYŸs 2 cl‹ nr®¤jhš
bkh¤j« 12- x‹WfŸ
»il¡F« . 12- x‹Wfëš
ÏUªJ 7-x‹Wfis¡
fê¤jhš Ûj« 5-MF«.
gM
fê¡f (▬)
M
ü
g
x
7 - 44
=
3
4 6, 3
5
7
5 - 44
=
1
*
*
*
*
=
2
2 1, 2
1
3
3 - 11
6 - 55
=
1
4 - 22
=
2
*
46,357 – 25,144
= 21,213
M
ü
g
x
bgU¡f¥gL« v©
bgU¡F« v©
9, 5 0 0
1 9, 0 0 0
×
2
=
0
=
0
= 1 0
= 1 8
9
9,
=

similar documents