Ali_je_prostovoljna_likvidacija_zacetek_konca_ali_zacetek

Report
1
Odgovor je seveda:NE!!!!!
Lahko pa vprašanje obrnemo drugače:
Ali smo danes opremljeni z orodji za
reševanje totalno novih poslovnih izzivov in
ali nas naše predhodne izkušnje-znanja
omejujejo pri iskanju novih poslovnih rešitev:
Odgovor sta zelo verjetno dva:NE in DA!!!
3
UPNIK:
vidi dolžnika kot krivca svojih problemov
DOLŽNIK:
vidi upnika kot krivca svojih problemov
Likvidacijski upravitelj:
vidi upnika in dolžnika kot rešitev svojih problemov
!!!!!
4
 Upniki:
 Večina še vedno izhaja iz predpostavke,da dolžnik ne
želi plačati-je to res ali zmota?
 Večina izhaja iz predpostavke,da se bo s
silo(izvršba,prisilna poravnava,stečaj,…) dobilo
poplačilo terjatve-je to res ali zmota?
5
 Dolžniki:
 Večina še vedno išče načine kako NE PLAČATI!
 Večina še vedno išče načine ZMANJŠATI realno
terjatev !
 Orodja ki se praktično ne uporabljajo:
 ZELO MALO JIH IŠČE REŠITVE KAKO POPLAČATI
TERJATEV SKOZI ČASOVNO OBDOBJE V KORIST
UPNIKA IN DOLŽNIKA!
6
 Ali je kriza poslovanja res samo kriza poslovanja?
DA-prav/narobe
NE-prav/narobe
KRIZA V KRIZI
Odnos upnikov v krizi s dolžniki v krizi!
Ali obstaja rešitev?
VERJETNO DA SKOZI ČASOVNO OBDOBJE
7
 Stečaj-poslovna smrt
 Sodna likvidacija-poslovna smrt
 Prisilna poravnava-pravni okvir ,ki večinoma ne daje
rezultatov
 Prostovoljna likvidacija(zapiranje poslovno preživete
oblike in odpiranje zdravih jeder/podjetij)očiščenje in ponovni zagon-preživetje in razvoj
poslovno uspešnih programov brez prekinitve
poslovanja-poslovne smrti!
8
 Model reševanja krize v krizi:
 Dinamika zapiranja,odpiranja,vzpostavljanja novega
ravnotežja med upniki/dolžnikom;med upniki v krizi
in dolžnikom;med upniki in upniki v krizi ter ne
nazadnje ali pa v začetku:
 Dinamika odnosa med:
lastniki-likvidacijskim upraviteljem - upniki
 Časovna komponenta!!!!!!!!
9
PREDNOSTI
 Zelo malo uporabljen





postopek-nepoznan!
Zelo malo definiran
postopek
Nastavitev l.u. s strani
lastnikov
Delo l.u. v korist upnikov
Časovna komponenta
Zaupanje v likv. upravitelja!
SLABOSTI
 Slaba poslovna praksa
tega postopka
 Zelo malo definiran
postopek
 Razrešitev l. u. izključno
strani lastnikov
 Delo l.u. v korist upnikov
 Kriza upnikov-tukaj in
zdaj!
10
Na strani UPNIKOV
Na strani DOLŽNIKA
zavarovani-nezavarovani
-hipotekarni
-nepremičnine
-premičnine
-ostalo
veliki-majhni
banke-podjetja
stabilni-stabilni
zavarovani-nezavarovani
-hipotekarni
-nepremičnine
-premičnine
veliki-majhni
banke-podjetja
problematičen-stabilni
problematičen-problematičen
NOVOST!!!!!!
STABILNI-PROBLEMATIČNI
PROBLEMATIČNI-PROBLEMATIČNI
POZOR!!!!!!!
ostalo:enaka obravnava delavcev z ostalimi
upniki po zakonu,kar pa delovna sodišče ne
poznajo oz obravnavajo kot normalno/
prednostno
11
PREDHODNE
Statične z napovedanim prihodnjim
poslovanjem/potekom
Prostovoljne:
-klasično prestrukturiranje
-prisilna poravnava
Sodne:
-sodna likvidacija
-stečaj
PREŽIVETE OBLIKE;KI NISO DALE UČINKOV
ZAGONA NOVIH PROGRAMOV/PODJETIJ
IZGUBILI SO VSI: UPNIKI,DOLŽNIKI,LASTNIKI,
DRŽAVA,…………………………………….
SEDANJE IN
PRIHODNJE
DINAMIČNE SKOZI
ČASOVNO OBDOBJE S
KONČNO DEFINIRANIM
CILJEM IN TERMINSKO
DOLOČENIMI MEJNIKI:
POT;REŠITVE;DINAMIKA;
KADER,……
pa se prilagajajo dinamiki
razreševanja razmer tako na
strani upnikov kot dolžnikov!
12
Oseba(podjetje) ki s svojimi dejanji obvladuje vsa razmerja
med upniki ; dolžnikom;lastniki ; zagotavlja
WIN-WIN-WIN-(WIN)
za upnike;dolžnika;lastnika-e,omogoči razvoj novih
dobičkonosnih podjetij , ob tem zagotavlja najvišjo stopnjo
strokovne profesionalnosti in nepristranskosti in uživa
zaupanje vseh udeleženih v procesu.
ZA KONEC :
GOVORIMO IZKLJUČNO O ZAČETKU ZAČETKA!
13

similar documents