Wsparcie rolnictwa ekologicznego w krajach UE

Report
Wsparcie rolnictwa
ekologicznego w krajach UE
Wysokość, różnice, wymagania, zmiany
Radom 3-4 października 2012
Marek Krysztoforski, CDR O/Radom
Dane na podstawie raportu za 2009 rok
„Płatności
wspierające rolnictwo ekologiczne w UE”
Johann Heinrich von Thünen-Institut 2010 rok
2
Wzrost powierzchni upraw ekologicznych UE 27
Pow. 1000 ha
% powierzchni
ekol. UE-27
% ogólnej powierzchni
użytków rolnych
Wzrost powierzchni ekol. w %
3
Dane dotyczą 24 państw członkowskich. Ponieważ 6
państw ma inne schematy dla regionów/prowincji, łącznie
dane dotyczą 70 schematów
Cypr i Malta nie są wymieniane ze względu na bardzo małe
powierzchnie, Rumunia ze względu na brak wiarygodnych
danych.
Wysokość płatności w poszczególnych krajach jest zróżnicowana w
zależności od 7 typów użytkowania gruntów:
 Grunty orne
 Trwałe użytki zielone
 Warzywa i zioła
 Uprawy pod osłonami
 Uprawy wieloletnie i sady
 Winnice
 Drzewa oliwne
4
Płatności są zróżnicowane w zależności
od kondycji ekonomicznej branży,
kalkulacji kosztów, alokacji i ograniczeń
budżetu.
 Część państw i krajów członkowskich ma
relatywnie wysokie płatności w porównaniu z
pozostałymi, są to: Belgia, niektóre regiony Włoch
i Grecja
 Część natomiast ma relatywnie niskie płatności:
Bułgaria, Estonia, Hiszpania i Wielka Brytania.
5
Cztery typy produkcji nie otrzymują
płatności w niektórych krajach:
 Odłogi
 Trwałe użytki zielone
 Produkcja pod osłonami
 Rośliny energetyczne
Większość krajów postawiła przed
swoimi rolnikami ekologicznymi
dodatkowe wymagania – ponad
standardy ekologiczne i wzajemnej
zgodności.
 Wymagań takich nie mają Belgia, Francja, Węgry,
Irlandia, Luksemburg i Polska
6
Najczęściej nakładane dodatkowe wymagania
wobec rolników ekologicznych to:
 Szkolenia
 Prowadzenie ewidencji dla działek/farmy
 Dalsza redukcja nawożenia nawozami zawierającymi azot
 Częstotliwość pasienia lub koszenia oraz ograniczenia czasowe na TUZ
 Zakaz upraw równoczesnych
 Ograniczenia w melioracji/irygacji
 Zakaz zamiany TUZ na grunty orne
 Zbieranie i sprzedaż plonów ;)
7
Łączenie subwencji na produkcję ekologiczną z
innymi działaniami rolnośrodowiskowymi.
Obowiązkowe łączenie płatności ekologicznej z
rolnośrodowiskową występuje w Finlandii i Anglii, pewne
kombinacje są opcjonalne w Estonii i Danii.
Np. W Finlandii w obszarach A i B – południowa i centralna
Finlandia rolnicy muszą wybrać od 1 do 4 dodatkowych działań
rolnośrodowiskowych, w obszarze C – północ - od 0 do 2 działań
dodatkowych za co otrzymają:
=> od 0 do 125 €/ha ponad płatność ekologiczną (141 – 267€/ha)
 od 0 do 462 €/ha w gospodarstwach ogrodniczych
8
W pozostałych regionach dodatkowe zobowiązania /i płatności
z tytułu działań rolnośrodowiskowych są dobrowolne.
Realizowana jest zasada kumulacji płatności do tej samej
działki, dodatkowe działania rolnośrodowiskowe dotyczyły
głównie:
 Zakładania terenów zatrawionych i ich utrzymanie
 Działania na rzecz bioróżnorodności
 Ochrona krajobrazu
 Ochrona wód
 Ochrona gleby
 Tradycyjne odmiany roślin i rasy zwierząt
W krajach południowoeuropejskich dominuje opcja ochrony
zagrożonych odmian roślin i ras zwierząt, podczas gdy np. Czechach,
Polsce i Słowenii dominuje zarządzanie trwałymi użytkami zielonymi,
bioróżnorodność i ochrona dzikiej przyrody.
9
Wsparcie do kosztów certyfikacji
Wsparcie kosztów certyfikacji ze schematów wsparcia
ekologicznej produkcji:
 Belgia, Niemcy, Hiszpania, Francja, Irlandia, Litwa, Holandia
Inne mechanizmy wsparcia:
Zwiększona płatność w okresie konwersji
 Bułgaria, Grecja, Łotwa, Wielka Brytania
Wsparcie w ramach działania 132 (systemy jakości)
 Austria, Grecja Włochy, Polska, Słowenia
Wsparcie z artykułu 69 Rozp. 1782/2003 (wsp. bezp. fakultatywne)
 Szwecja
Certyfikacja bezpłatna:
 Dania
Bez wsparcia certyfikacji:
=> Czechy, Estonia, Finlandia, Węgry, Luksemburg, Portugalia, Słowacja
10
Płatności do użytków zielonych
AT Austria
BE Belgia
BG Bułgaria
CZ Czechy
DE Niemcy
DK Dania
EE Estonia
ES Hiszpania
FI Finlandia
FR Francja
GR Grecja
HU Węgry
IE Irlandia
IT Włochy
LT Litwa
LU Luksemburg
LV Łotwa
PL Polska
PT Portugalia
SE Szwecja
Sl Słowenia
SK Słowacja
UK Wlk. Brytania
w okresie przestawiania
po przestawieniu
11
Płatności do gruntów ornych
AT Austria
BE Belgia
BG Bułgaria
CZ Czechy
DE Niemcy
DK Dania
EE Estonia
ES Hiszpania
FI Finlandia
FR Francja
GR Grecja
HU Węgry
IE Irlandia
IT Włochy
LT Litwa
LU Luksemburg
LV Łotwa
PL Polska
PT Portugalia
SE Szwecja
Sl Słowenia
SK Słowacja
UK Wlk. Brytania
w okresie przestawiania
po przestawieniu
12
Płatności do warzyw i ziół
AT Austria
BE Belgia
BG Bułgaria
CZ Czechy
DE Niemcy
DK Dania
EE Estonia
ES Hiszpania
FI Finlandia
FR Francja
GR Grecja
HU Węgry
IE Irlandia
IT Włochy
LT Litwa
LU Luksemburg
LV Łotwa
PL Polska
PT Portugalia
SE Szwecja
Sl Słowenia
SK Słowacja
UK Wlk. Brytania
w okresie przestawiania
po przestawieniu
13
Płatności do upraw trwałych i sadów
AT Austria
BE Belgia
BG Bułgaria
CZ Czechy
DE Niemcy
DK Dania
EE Estonia
ES Hiszpania
FI Finlandia
FR Francja
GR Grecja
HU Węgry
IE Irlandia
IT Włochy
LT Litwa
LU Luksemburg
LV Łotwa
PL Polska
PT Portugalia
SE Szwecja
Sl Słowenia
SK Słowacja
UK Wlk. Brytania
w okresie przestawiania
po przestawieniu
14
Płatności do innych upraw
AT Austria
BE Belgia
BG Bułgaria
CZ Czechy
DE Niemcy
DK Dania
EE Estonia
ES Hiszpania
FI Finlandia
FR Francja
GR Grecja
HU Węgry
IE Irlandia
IT Włochy
LT Litwa
LU Luksemburg
LV Łotwa
PL Polska
PT Portugalia
SE Szwecja
Sl Słowenia
SK Słowacja
UK Wlk. Brytania
szklarnie i tunele
winnice
oliwki
15
po przestawieniu
Holandia
Od 2005 roku wsparcie do rolnictwa ekologicznego
wycofane. Jest wsparcie do certyfikacji w wysokości 650
€/rok/gosp.
Specyficzna pomoc polegająca na tzw. zielonych
kredytach i odliczeniu inwestycji od dochodu.
16
Austria
Konwersja 5 lat, płatności równe konwersja-kontynuacja,
degresywność płatności 100-300-1000 ha (75%)
Płatności od 110 € dla pastewnych i odłogów, 110-140€*
dla TUZ, 285€ orne, 600€ warzywa dwa i więcej plonów,
17
750€ winnice i owoce, 2900€ tunele i 4500€ szklarnie. * Niższa za <0,5 DJP/ha
Austria
Wymagania dodatkowe:
• TUZ maksymalnie dwa pokosy, pozostawione 5%
• Folia z tuneli utylizowana
• Sianokiszonka musi mieć skarmiana razem z dodatkiem siana
• Do 150 kg N/ha
• Kontrola opryskiwaczy
• 15 godzin szkolenia w
pierwszym roku
przestawiania
Możliwość płatności r-ś:
Uprawy bezorkowe, nie
używanie sianokiszonki,
ochrona przed erozją,
ochrona wód,
poplony po kukurydzy, ginące
gatunki roślin, zazielenienie
pól
18
Belgia - Flandria
Konwersja 5 lat , płatności spadające
Roczne
TUZ
Warzywa
Szklarnie
Warzywa
19
Belgia - Flandria
Możliwe dodatkowe programy r-ś:
(dobrowolne do 1 ha)
• Uprawy bezorkowe - różne
• Motylkowate 275-600 €
• Siew bezpośredni - różne
• Zielone pola 50€
• Ogrodnictwo ozdobne 75-900€
• Ostoje dla ptaków 15€/szt
• Zimowe ścierniska 50€
• Uprawy dla ptactwa 1490 €
• Ochrona wód do 685
20
Belgia - Walonia
TUZ
Ugór
Ogrodnictwo
Orne
21
Belgia - Walonia
Możliwe dodatkowe programy r-ś:
(dobrowolne do 1 ha)
• Konserwacja krajobrazu żywopłoty 5o€/200m; drzewa
25€/10 szt.; oczko wodne 50-60 €/szt.
• Naturalne łąki (koszone po 15 czerwca) 200-240€
• Trawiaste strefy buf. 12m ~ 24€
• Międzyplony 100€
• Tradycyjne rasy - koń 200€, krowa 120€,
owca 30€
• Niska obsada zwierząt <0,6DJP 100€
• TUZ cenne przyrodniczo 450€
(użytkowane po 31 lipca)
22
Bułgaria
Konwersja
1-2 lata 3-5 lat
€/ha
€/ha
Kontynuacja
€/ha
Gr. Orne
TUZ
Warzywa
Wieloletnie i
sady
Zioła i olejki
Pszczoły/pień
23
Niemcy - Bawaria
Konwersja
1-2 lata
3-5 lat
Kontynuacja
€/ha
€/ha
€/ha
Gr. Orne
Nie można łączyć z
programami
rolnośrodowiskowymi ze
względu na ograniczenia
budżetowe !!!
TUZ
Wieloletnie,
sady,
warzywnictwo
24
Niemcy Saksonia
Konwersja
1-2 lata
3-5 lat
Kontynuacja
€/ha
€/ha
€/ha
Gr. Orne
TUZ
Liczne ograniczenia i nakazy
związane z obsadą zwierząt
(0,3-1,4 DJP); dopłaty nie
przyznawane do odłogów.
Możliwość łączenia z 5
programami
rolnośrodowiskowymi
Warzywa
Wieloletnie i
sady
25
Hiszpania Walencja
Konwersja
1-2 lata 3-5 lat
Obligatoryjnie:
•
•
•
•
•
•
Prowadzenie księgi pól
Sprzedaż produktów
Analizy chemiczne
Strefy buforowe
Pokrywowe w sadach
Rachunkowość rejestrowana
€/ha
€/ha
Kontynu
- acja
€/ha
Orne
Migdały
Oliwki
Step nawodniony
Pastwiska suche
Owoce
Owoce nawodn.
Cytrusy
Ze względu na ograniczenia
budżetowe 52,33% rolników
przystępujących do programu nie
otrzymuje płatności ekologicznych
Winogrona stołowe
Winnice
Warrzywa grunt
Warzywa opsłony
Aromatyczne
26
Francja
Bretania
Konwersja
1-2 lata
3-5 lat
Kontynuacja
€/ha
€/ha
€/ha
TUZ
We Francji jest specjalna
płatność za ogrodniczą
produkcję rynkową –
albo uprawy pod
osłonami, albo co
najmniej dwa plony w
roku (warzywa)
Jednoroczne
Warzywa,
winnice, zioła
Ogrodnictwo
na rynek
27

similar documents