Velfærd over grænserne - og EU`s arbejdsmarkedspolitik

Report
VELFÆRDSTURISME OG SOCIAL
DUMPING
ANETTE BORCHORST
DEO
Er der arbejde til alle?
11. marts kl. 17.00 – 18.30, Hovedbiblioteket
Baggrund
• Jacques Delors i slutningen af 1980’erne: argumenter for
en social overbygning til det indre marked
• Social dumping
• Social turisme
• Fænomenerne kan kædes sammen
Socialpolitik og fordelingspolitik
et nøgletema for regeringer
Maastricht traktaten giver den enkelte medlemsstat
mulighed for at føre sin egen fordelingspolitik og
for at opretholde eller forbedre sin sociale standard
Edinburghaftalen,Danmark, 1993
- Harmonisering
- Koordinering
- Strudsetaktikken: EU har ingen indflydelse på danske
velfærdsydelser…. Efterlønssagen 1998
Der er tale om gamle EU regler
• 1968 Forordning 1612/68 Ligebehandling af arbejdere
• Ligebehandling af arbejdere fra alle medlemsstater
• 1971 Forordning 1408/71 Vandrende arbejdstageres
rettigheder (883/04)
• Aggregeringsprincip
• Eskportabilitetsprincip
Modtagerkreds: Arbejdstagere→familiemedlemmer, selvstændige
og familie, deltidsarbejdende, studerende, pensionister og
arbejdsløse
Ydelser: sygdom, moderskab, arbejdsmiljørettigheder,
erhvervhervssygdomme, invaliditet, dødsfald, arbejdsløshed,
familieydelser
Dansk retstradition har det svært
med EU domstolens rolle
• Flertalsdemokrati:
Intet over eller ved siden af Folketinget
 Domstolene tilbagetrukket rolle
 Der må ikke sættes grænser for flertallets ret til at
bestemme
 Svag tradition for, at domstolene kontrollerer
lovgivningsmagten
Højpolitiseret tema lige nu
• Østudvidelsen og ophævelse af overgangsordninger
• Finanskrisen og nedskæringer på velfærdsydelserne
generelt
• Spillet mellem partierne: krydsende konfliktlinier
+- universelle velfærdsydelser
+- mere EU regulering
Rapport fra EU Kommissionen 2013
Østrig, Frankrig, Holland, Spanien, Storbrittanien
• Kun meget få EU-borgere uden arbejde flytter til andre
EU-lande
• EU-borgere, der flytter til andre EU-lande har i
gennemsnit en højere beskæftigelsesfrekvens end den
gennemsnitlige frekvens i det nye land
• Langt størstedelen af EU-borgere, der flytter til et andet
EU-land, flytter på grund af arbejde
• Andelen af erhvervsaktive EU-borgere, der flytter, er
steget over over de seneste syv år
•
CF GHK in association with Milieu Ltd (Oct. 2014). , A fact finding analysis on the impact on the Member States' social security systems of
the entitlements of non-active intra-EU migrants to special non-contributory cash benefits and healthcare granted on the basis of residence,
De universelle ydelser er truet
• Hvad er problemet, hvad er løsningen?
- Strudsetaktikken går ikke mere
- Nye danske forbehold
- Øget kontrol med brugen af velfærdsydelser
- Forhandlinger med EU domstolen (og kommissionen)
- Tilpasning af danske ydelser til EU retten

similar documents