Přednáška 02 - Průmyslová výroba léků

Report
2. Průmyslová výroba léků
JIŠTĚNÍ KVALITY TECHNOLOGICKÝCH
PROCESŮ
ÚVOD

Cesta k výrobku – léku pro pacienta – je dlouhá a má svá pravidla a pochopitelně i
trnitosti. Léky se historicky připravovaly v lékárnách a jejich příprava se řídila
především zkušenostmi a empirickými znalostmi účinku léčivé látky. Vlastní formě
léku a především jeho přípravě až do podoby, kterou známe se věnovala menší
pozornost. Jednoduché pilulky, suspenze , roztoky, sirupy apod. byly výsledkem ,
který pacient obdržel v lékárně většinou jako unikátní produkt z rukou lékárníka.
V současné době výrobků připravených v lékárně (magistraliter ) je ve srovnání
s průmyslovou výrobou velmi málo. Pacient tedy převážně dostává svůj lék vyrobený
průmyslově. Zpracování účinné látky do konečné formy v průmyslovém měřítku si
postupně vyžádalo zavádění pravidel spojených s kvalitou a závaznou
reprodukovatelností výrobku. Obor farmaceutické průmyslové výroby se začal
dynamicky rozvíjet. Toto období (30. léta minulého století) přineslo nejprve spoustu
teoretických a praktických pohledů na technologii výroby a následně v 60. letech se
začala věnovat významná pozornost výrobním postupům a způsobu výroby. Na
základě zkušeností vzniká jednak obor Správné výrobní praxe a významně se o
kvalitu léků z hlediska způsobu výroby začíná zajímat státní dozor ( státní autorita).
Stále přísnější pohled na způsob výroby a na výrobní podmínky je vyvolán několika
faktory z nichž dominují péče o kvalitu a bezpečnost výrobku pro pacienta.
V poslední době je pozornost soustředěna rovněž na ochranu zdraví výrobce a na
nepoškozování okolního prostředí.
OBSAH
Vývoj léku
 Logistika ve farmaceutickém průmyslu

Plánování toku materiálu
 Zabezpečení surovin a ostatních materiálů

Kontrola jakosti materiálu
 Výroba léků a léčivých látek


Dosažení jakosti produktu
VÝVOJ LÉKU


Aktivní farmaceutická složka – substance – látka - surovina –
nebo směs složek zkráceně označovaná API (Active Pharmaceutical
Ingredient) je sama o sobě v čisté podobě pro léčení použitelná jen
velmi obtížně a je obvykle zpracována do formy vhodné pro reálnou
aplikovatelnost pacientovi. Jedná se buď o zcela novou API, která
byla vyvinuta a prošla dlouhou genezí zkoušek nebo o používané API
(genericum, generická léčivá látka).
Léková forma s obsahem API vhodná pro aplikaci prochází
dalším vývojem tzv.vývojem formulačním. Jde o pevné formy ( např.
tablety) , tekuté formy ( např. injekce, kapky ) a polotekuté formy (
např. masti, suspenze, čípky ). Léková forma v konečné podobě je
lék. Lék je léková forma vhodným způsobem zabalená, opatřená
informacemi pro pacienta a dalšími informacemi pro distribuci.
LOGISTIKA VE FARMACEUTICKÉM PRŮMYSLU

Logistika představuje operace spojené s tokem materiálu od vstupu
do výrobního závodu až po převzetí výrobku zákazníkem, např..
konečným spotřebitelem, pacientem . Běžně se používá pojem
logistický nebo dodavatelský řetězec.( Supply chain ).
Úlohy logistického řetězce:








Plánování toku materiálu
Zabezpečení zdroje materiálu ( surovin, ostatních materiálů)
Kontrola dodaného materiálu před zpracováním
Zpracování materiálů – výroba produktu
Kontrola výrobku
Skladování materiálu a výrobku
Distribuce materiálu k zákazníkovi
PLÁNOVÁNÍ TOKU MATERIÁLU 1/3


Pod pojmem tok materiálu rozumíme výběr, zajištění, objednání,
nákup materiálu a jeho zpracování – výrobu produktu, uskladnění,
expedici , prodej a spotřebu. Plánování jsou pak systematické
činnosti zabezpečující požadavky zákazníka, aby byl včas a v kvalitě
produkt k dispozici na správném místě. Pro účely pravidelné funkce
tohoto procesu jsou nastaveny objekty a operace, které plánování
toku materiálu umožňují.
Pro plánování, nákup a spotřebu materiálu slouží nástroj – objekt tzv.
norma spotřeby materiálu ( Bills of Material BOM ) v praxi označovaný
jako kusovník. Pro hrubý popis výrobních stupňů a náročnost
z hlediska spotřeby času a kapacit výroby ( práce stroje a lidské
práce ) slouží pracovní postup.V logistickém pohledu jde především
o vystižení nejen množství materiálů, které je potřeba na výrobu (
zpravidla jednotky produkce – jedné výrobní šarže, jednotek výrobku
apod.), ale rovněž o stanovení času produkce. Tyto podklady pro
plánování tedy jsou svázány s technologií výroby.
PLÁNOVÁNÍ TOKU MATERIÁLU 2/3


K zajištění optimálního toku s využitím kapacit jednotlivých stupňů produkce
je zapotřebí mít vstupní materiál k dispozici včas. Plánovací proces začíná
stanovením potřeby produktu na dané období podle nejlepšího odhadu
požadavků trhu – zákazníka. Kusovník umožňuje stanovení jednotlivých
druhů materiálu a jejich množství, které bude k výrobě potřeba.
Co kusovník je a co obsahuje. Kusovník je součástí vývoje produktu, nástroj
pro nákup materiálu, přípravu materiálu a v modifikované formě jako
doklad pro výdej materiálu ze skladů, navažování a pro sledování průběhu
výroby vč. jejího ukončení a převedení hotového výrobku na sklad. Technolog
stanoví přesné množství surovin a ostatních materiálů, které jsou zapotřebí
k výrobě jedné jednotky produktu. Jsou zde započítány i technologicky nutné
ztráty a tím pádem jde i o nástroj pro správný nákup materiálů včetně
nadsazení množství pro standardní chod technologie. Kusovník resp. jeho
části slouží tedy také jako součást objednávky materiálu u vybraného
výrobce. Logistik tedy používá tento nástroj pro naplánování a nákup
dostatečného množství materiálu, uskladnění a kontrolu druhu a kvality
materiálu analytikem a nástroj pro výrobce ve formě výrobní zakázky.
PLÁNOVÁNÍ TOKU MATERIÁLU 3/3

Podívejme se na příklad Výrobního příkazu pro
konkrétní výrobu
Ukázka vyr prikaz.pdf
ZABEZPEČENÍ SUROVIN A OSTATNÍCH
MATERIÁLŮ

V rámci pravidelného zabezpečení materiálu pro veškeré
činnosti v průmyslovém podniku je zapotřebí jistit zdroje
surovin a materiálů. Tím je myšleno nalezení a smluvní
ošetření spolehlivých výrobců a dodavatelů. K tomuto se
přistupuje vždy, když stávající dodavatel resp. výrobce je
vyhledáván z důvodu požadavků vývoje nebo
v případech ztráty stávajícího dodavatele resp.
v případech optimalizace např. z cenových nebo
kvalitativních důvodů. Nalezení dodavatele je klíčovou
otázkou spolehlivosti kvalitativní a časové. Hledání je
tedy věcí nejen obchodníka ale také jištění jakosti.
ZABEZPEČENÍ SUROVIN A OSTATNÍCH
MATERIÁLŮ

Při vývoji lékové formy s použitím již např. známé API je hledán
dodavatel resp. výrobce této látky tedy podle kvality a ceny. První
vzorky suroviny se ověřují při formulaci. Pokud je nalezeno více
výrobců je situace příznivější, neboť je možno využít prvních
poznatků z testů suroviny v lékové formě a navrhnout nejvhodnější
dodavatele podle kvality dodaného vzorku API. Jiná situace je, když je
nalezen pouze jeden výrobce. Lék je formulován tak, aby výsledek
vyhovoval kvalitě API od tohoto výrobce. Je samozřejmé, že API musí
splňovat jednak lékopisné parametry API nebo parametry všeobecně
vyhovující v případech, kdy se jedná o API, které se stane generikem
a není doposud zařazena do lékopisů. Jde o látky ne vlastního vývoje,
ale látky, které byly vyvinuty jiným výrobcem, tzv. originátorem a jsou
známé pouze jejich lékové aplikace.
ZABEZPEČENÍ SUROVIN A OSTATNÍCH
MATERIÁLŮ

Pro vývoj lékové formy např. pevné lékové formy
hraje tedy významou roli pro vlastnosti
budoucího léku vedle kvality chemické, která
musí být podle předem stanovené normy a
vedle distribuce částic účinné látky, také
způsob výroby u vybraného výrobce resp.
dodavatele a pochopitelně i cena suroviny.
ZABEZPEČENÍ SUROVIN A OSTATNÍCH
MATERIÁLŮ


Pro formulaci lékové formy se používá dále řada
pomocných látek tzv. excipientů . Jedná se o řady
klinicky neúčinných látek. Dodavatelů těchto substancí
je ve světě většinou více a lze volit podle nejen nejlepší
kvality , ale rovněž podle nejvýhodnější ceny.
Další hlavní materiál pro výrobu představuje
materiál pro balení – tzv. adjustaci léku a zajištění jeho
konečné formy. Jde např. o obaly jako skleničky, ampule,
tuby a dále o folie pro lisování tzv. blistrů, hliníkové folie
a o druhotný obalový materiál jako papírové krabičky tzv.
skládačky, návody k použití atd.
KONTROLA JAKOSTI MATERIÁLU


Z pohledu toku materiálu je klíčovou úlohou proces kontroly kvality
všech materiálů, které přímo nebo nepřímo ovlivňují kvalitu léku resp.
léčivé látky nebo prostředku, který je předmětem léčby pacienta.
Pomineme-li váhu a důležitost nalezení správného výrobce a
dodavatele , který splňuje všechny požadované SVP a bezpečnostní
prvky, pak významnou váhu má vstupní kontrola všech surovin a
materiálů vstupujících do výrobku. Jedná se o analytické zkoušky API
a pomocných látek a rovněž o kontrolu ostatních materiálů. Zkoušky
se vedou na základě požadavků lékopisů nebo podle lokální tzv.
podnikové normy. V druhém případě jde většinou o látky zcela nové (
API ) nebo o látky, které mají sice deklarováno použití pro
farmaceutické účely, ale norma kvality není lékopisem daná. Nemusí
jít pouze o látky vstupující do produktu a v produktu zůstávající, ale i
o látky, podpůrné,technologicky nutné a produkt je ve finální podobě
neobsahuje ( čištěná voda, organická rozpouštědla, media plynná
apod.).
KONTROLA JAKOSTI MATERIÁLU


V některých případech se přebírají tzv. atesty kvality od
výrobce a ověřuje se pouze totožnost. Takovéto postupy
se volí většinou pouze při dodávkách od výrobce u
něhož jsou dlouhodobé zkušenosti s kvalitou a záruky
správné výrobní praxe.
Kvalita produktu nebo meziproduktu je sledována
průběžně během produkce. Mezioperační kontroly
analytické a fyzikální jsou součástí technologie výroby.
Finální kontrola výrobku : léku nebo léčivé látky má
stejná pravidla jako kontrola vstupních surovin. Základní
a povinné zkoušky jsou prováděny v souladu
s lékopisnými pravidly a podle registračního výměru
hotového produktu.
Výroba léků a léčivých látek
Dosažení jakosti produktu




Každý lék musí být jednoznačně kvalitní a kvalita u léků je jen jedna.
Lék buď je nebo není kvalitní. Žádné stupně kvality, žádná vysoká či
nízká kvalita, žádná superkvalita, to k lékům nepatří. Nikoho ani
nenapadne, aby žádal v lékárně levnější méně kvalitní lék. (1)
Kvalitní lék – vlastně každý lék, protože nekvalitní lék neexistuje –
musí být účinný, musí být neškodný, musí být stálý a musí mít
odpovídající biologickou dostupnost. (1)
Správná výrobní praxe definuje jakost takto: Jakost je souhrn
vlastností výrobku, podmiňující jeho schopnost plnit bezchybně účel,
pro který je určen.
K dosažení jakosti produktu je potřeba naplnit soubory opatření
z hlediska kvality materiálů, zařízení a systémů. Jakost produktu
může být dosažena jen tehdy, jestliže je k dispozici jakostní materiál
zpracovávaný za řízených ( kvalitních) podmínek.
VÝROBA LÉKŮ A LÉČIVÝCH LÁTEK
Dosažení jakosti produktu




K tomu, aby byla jakost kontrolovatelná musí existovat
soubor kvalitativních a kvantitativních parametrů, veličin,
znaků, které jsou měřitelné nebo definovaně stanovitelné.
Kvantitativní neboli měřitelné hodnoty (teplota,hmotnost,
tlak apod.) jsou udávány čísly a měrnou jednotkou.
Kvalitativní znaky jsou neměřitelné a stanovují se výrokem (
bez zápachu, nažloutlý ), uvedením stavu ( zapnuto,
vypnuto), známkou ( výborný, dobrý, vyhovující)
Musí být stanoveny limity, hodnoty přijatelnosti resp. meze ve
kterých se hodnoty smějí pohybovat, přijatelné výroky.
TÉMATA A OTÁZKY
UVAŽUJTE PRAKTICKY !

Co rozumíte pojmem logistika. Uveďte příklady
z běžného života.
TÉMATA A OTÁZKY
UVAŽUJTE PRAKTICKY !

Odhaděte obsah ibuprofenu v 1 tabletě
Ibalginu 400 ; odhadněte hmotnost 1
potahované tablety; pokuste se určit počet
tablet na 1 šarži

similar documents