ชื่อวิทยาศาสตร์

Report
ชือ
่ วิทยาศาสตร ์ : Curcuma longa L.
ชือ
่ สามัญ : Turmaric
วงศ์ : Zingiberaceae
ชือ
่ อืน
่ : ขมิน
้ (ทัว่ ไป) ขมิน
้ แกง ขมิน
้ หยอก ขมิน
้ หัว
เป็ นไมเลื
้ ยตามตนไม
หรื
โดยมีชอ
ื่ เรียกกันตาง
้ อ
้
้ อตามรัว้ บาน
้
่
ไป เช่น ขีก
้ าเครือ (ปัตตานี)
ผักขาว
้
(ตาก ภาคเหนือ) มะขาว
(แพร)่ แก็ก (Gac เวียดนาม)
้
Baby Jackfruit Spiny Bitter Gourd, Sweet Gourd, และ
ชือ
่ วิทยาศาสตร ์ : Thumbergia laurifolia Lindl.
วงศ์ : Acanthaceae
ชือ
่ อืน
่ : กาลังช้างเผือก ขอบชะนาง เครือเขาเขียว
ยาเขียว (ภาคกลาง) คาย รางเย็น (ยะลา) จอลอดิเออ ซัง้
กะ ปั้งกะละ่ พอหน่อเตอ (กะเหรีย
่ ง-แมฮ
่ ่ องสอน) ดุเหวา่
ชือ
่ สมุนไพร
ชือ
่ อืน
่ ๆ
ชือ
่
วิทยาศาสตร ์
ชือ
่ วงศ์
หมอน
่
มอน (ตะวันออกเฉี ยงเหนือ)
Morus alba Linn.
Moraceae
ชือ
่ วิทยาศาสตร ์
Amaranthus lividus Linn.
ชือ
่ สามัญ
Chineses spinach
วงศ์
Amaranthaceae
ชือ
่ อืน
่ ๆ
ผักโขม(กลาง),ผักโหม,ผักหม(ใต),
้
ผักโหมเกลีย
้ ง(แมฮ
่ ่ องสอน),
ชือ
่
ชือ
่ วิยา
ศาสตร ์
ชือ
่ วงศ์
ชือ
่ เรียก
ดีปลี
Piper retrofractum Vahl
PIPERACEAE
ดีปลีเชือก ประดงขอ
้ ปานนุ ฟันพญาไฟ
ชือ
่ วิทยาศาสตร ์ : Moringa oleifera Lam.
ชือ
่ สามัญ : Horse radish tree, Drumstick
วงศ์ : Moringaceae
ชือ
่ อืน
่ : กาเน้งเดิง (กะเหรีย
่ ง-กาญจนบุร)ี ผักเนื้อไก่
(ฉาน-แมฮ
่ ่ องสอน) ผักอีฮึม ผักอีฮุม มะค้อนกอม
้
ชือ
่ วิทยาศาสตร:์ Passiflora laurifolia Linn.
ชือ
่ วงศ์: PASSIFLORACEAE
ชือ
่ สามัญ: Fetid passionflower, Scarlet fruit,
passionflower, Stinking passionflower
ชือ
่ พืน
้ เมือง: รก กระโปรงทอง ละพุบาบี หญ้ารกช้าง
(ใต้) ตาลึงฝรัง่
ชือ
่ วิทยาศาสตร ์ : Boesenbergia rotunda (L.)
Mansf.
ชือ
่ สามัญ : Kaempfer
วงศ์ : Zingiberaceae
ชือ
่ อืน
่ : กระชายดา กะแอน ขิงทราย (มหาสารคาม)
จีป
๊ ู ซีฟู เปาซอเร๊าะ เป๊าสี่ ระแอน (กะเหรีย
่ ง-
ชือ
่ วิทยาศาสตร ์ : Azadirachta indica A. Juss.
var. siamensis Valeton
ชือ
่ สามัญ : Siamese neem tree, Nim , Margosa,
Quinine
วงศ์ : Meliaceae
ชือ
่ สามัญ : Bolete
ชือ
่ วิทยาศาสตร ์ : Thaeogyroporus porentosus (berk. ET.
Broome )
ชือ
่ อืน
่ : ภาคเหนือเรียกวา่ เห็ ดห้า ภาคอีสานเรียกวา่ เห็ ด
น้าผึง้
ชือ
่ วิทยาศาสตร ์ : Phyllanthus amarus Schum &
Thonn.
ชือ
่ สามัญ : Egg Woman
วงศ์ : Euphorbiaceae
ชือ
่ อืน
่ : มะขามป้อมดิน หญ้าใตใบ
หญาใต
ใบขาว
้
้
้
ชือ
่ วิทยาศาสตร ์ : Zingiber zerumbet (L.) Smith.
วงศ์ : Zingiberaceae
ชือ
่ อืน
่ : กระทือป่า กะแวน กะแอน แสมดา แฮว
ดา เฮี ยวดา (ภาคเหนือ)
เฮี ยวแดง (แมฮองสอน)
ชือ
่ วิทยาศาสตร ์ : Amomum villosum Lour. var.
xanthioides (Aall.ex Baker)
T.L. Wu&S.chen
วงศ์ : Zingiberaceae
ชือ
่ สามัญ : Bastard cardamom, Tavoy cardamom
ชือ
่ อืน
่ : มะหมากอี, มะอี,้ หมากอี้ (เชียงใหม)่ หมากเน็ ง
(ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ)
ชือ
่ วิทยาศาสตร ์ : Acanthus ebracteatus Vahl
ชือ
่ พ้อง : Acanthus ilicifolius L.
ชือ
่ สามัญ : Sea holly
วงศ์ : ACANTHACEAE
ชือ
่ อืน
่ : แกมหมอ
แกมหมอเล
จะเกร็ง นางเกร็ง
้
้
อีเกร็ง เหงือกปลาหมอน้าเงิน
ชือ
่ วิทยาศาสตร ์ : Andrographis paniculata (Burm.f.)
Wall.ex Nees
ชือ
่ สามัญ : Kariyat , The Creat
วงศ์ : ACANTHACEAE
ชือ
่ อืน
่ : หญ้ากันงู (สงขลา) น้าลายพังพอน ฟ้าละลายโจร
(กรุงเทพฯ) ฟ้าสาง (พนัสนิคม) เขยตายยายคลุม สามสิ บดี
ชือ
่ วิทยาศาสตร ์ : Syzygium aromaticum (L.) Merr.&
L.M.Perry
ชือ
่ พ้อง : Caryophyllus aromatica L. ; Eugenia
aromatica (L.) Baill; E.Caryophylla(Spreng.) Bullock et
Harrison; E.caryophyllata Thunb.
ชือ
่ สามัญ : Clove Tree
ชือ
่ วิทยาศาสตร ์ : Piper sarmentosum Roxb.
ชือ
่ สามัญ : Wildbetal Leafbush
วงศ์ : PIPERACEAE
ชือ
่ อืน
่ : นมวา (ภาคใต้) ผักปูนา ผักพลูนก พลูลงิ
(ภาคเหนือ) เยเท
่ ง-แมฮ
่ ย
้ (กะเหรีย
่ ่ องสอน)
ชือ
่ วิทยาศาสตร ์ : Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz
ชือ
่ สามัญ : White crane flower
วงศ์ : ACANTHACEAE
ชือ
่ อืน
่ : ทองคันชัง่ หญ้ามันไก่
ชือ
่ วิทยาศาสตร ์ : Amorphophallus campanulatus Bl.ex
Dence.(A.paeoniifolius
(Dennst.) Nicolson
ชือ
่ สามัญ : Elephant yam, Stanley's water-tub
วงศ์ : ARACEAE
ชือ
่ อืน
่ : บุกคุงคก (ชลบุร)ี เบีย เบือ (แมฮ
ั
่ ่ องสอน) มันซูรน
(ภาคดลาง) หัวบุก (ปัตตานี)
บุกคางคก (ภาคกลาง, เหนือ)
ชือ
่ วิทยาศาสตร ์ : Schefflera leucantha R. Vig.
วงศ์ : Araliaceae
ชือ
่ อืน
่ : -
ชือ
่ อืน
่ ๆ : มะละกอฝรัง่ (ทัว่ ไป)
ชือ
่ วิทยาศาสตร ์ : Jatropha multifda Linn.
วงศ์ : EUPHORBIACEAE
ชือ
่ วิทยาศาสตร ์ : Piper nigrum L.
ชือ
่ สามัญ : Black Pepper
วงศ์ : Piperaceae
ชือ
่ อืน
่ : พริกน้อย (ภาคเหนือ)
ชือ
่ อืน
่ ๆ
ปงช้าง กะเพียดช้าง
ชือ
่ วิทยาศาสตร ์Stemona collinsae Craib.
ชือ
่ วงศ์
Stemonaceae
ชือ
่ วิทยาศาสตร ์ : Euphorbia hirta L.
ชือ
่ สามัญ : Garden Spurge
วงศ์ : EUPHORBIACEAE
ชือ
่ อืน
่ : ผักโขมแดง (ภาคกลาง) หญ้าน้าหมึก (ภาคเหนือ)
หญ้าหลังอึง่ (เงีย
้ ว-แมฮ
่ ่ องสอน)
ชือ
่ วิทยาศาสตร ์ : Caryota mitis Lour.
ชือ
่ สามัญ : Fishtail Palm, Wart Fishtail Palm
วงศ์ : PALMAE
ชือ
่ อืน
่ : เตาร
เชือ
่ งหมู่ มะเด็ง งือเด็ง
่ างแดง
้
ชือ
่ วิทยาศาสตร ์ : Cymbopogon nardus Rendle
ชือ
่ สามัญ : Citronella grass
วงศ์ : GRAMINEAE
ชือ
่ อืน
่ : จะไคมะขูด ตะไครมะขูด (ภาคเหนือ) ตะไครแดง
้
(นครศรีธรรมราช)
ชือ
่ วิทยาศาสตร ์ : Carthamus tinctorius L.
ชือ
่ สามัญ : Safflower, False Saffron, Saffron Thistle
วงศ์ : Compositae
ชือ
่ อืน
่ : คา คาฝอย ดอกคา (เหนือ) คายอง
(ลาปาง)
ชือ
่ ทองถิ
น
่
แต้ว ติว้ ยูรูตง (นราธิวาส)
้
ชือ
่ วงศ์
GUTTIFERAE
ชือ
่
Cratoxylun maingayi Dyer
วิทยาศาสตร ์
ชือ
่ วิทยาศาสตร ์ : Cissus quadrangularis L.
วงศ์ : Vitaceae
ชือ
่ อืน
่ : ขัน
่ ข้อ (ราชบุร)ี สั นชะควด (กรุงเทพฯ) สาม
ร้อยตอ
ี น
ั ธ)์
่ (ประจวบคีรข

similar documents