Sluttvurdering – Hartberg 280113

Report
Sluttvurdering
Haugesund, 28. januar 2013
Egil Weider Hartberg, Høgskolen i Lillehammer
§3.2: Formålet med vurdering
• Undervegsvurdering skal brukast som ein
reiskap i læreprosessen, som grunnlag for
tilpassa opplæring og bidra til at eleven aukar
kompetansen sin i faget
= VEKST
• Sluttvurdering (standpunkt og eksamen) skal
gi informasjon om kompetansen til eleven ved
avslutninga av opplæringa i faget
= RETTFERDIGHET
Læringslabyrinten
MÅL
Følelser står i veien
Feedback må snike seg forbi emosjoner
og treffe eleven kognitivt
Tre prinsippområder
Roller
Tidspunkt
Innhold
Tidspunkt
Vurdering mens elevene er
i læringsprosessen
3 ulike tidsspenn for faglig læring
Det korte (enkeltøkta: detaljer)
Det mellomlange (noen uker: emner)
Det lange (hele fagløpet)
Tradisjon??
Aug
Emne 1
sept
okt
nov
des
jan
Prøve Vurdering
Emne 2
Prøve Vurdering
Emne 3
Prøve Vurdering
Emne 4
Prøve Vurdering
LK06 - hovedintensjon
• Å sette elever/lærlinger/lærekandidater i stand til å
kunne møte og løse komplekse utfordringer og
oppgaver i
- videre utdanning
- yrkesliv
- samfunnsliv
- på det personlige plan
Klarer vi å holde fokus på dette i det daglige vurderingsarbeidet?
Hva er det aller viktigste
i ditt fag?
• Forklar til kollegaen ved siden av
Læringskurver i mellomlangt og langt perspektiv
• Enkeltemner
• Ferdigheter/kompetanse
Underveisvurdering langt tidsspenn
• Enkeltemner
• Ferdigheter/kompetanse
Deliberate
practice
Panic zone
Learning zone
Comfort
zone
Source: Colvin, 2009
I’m getting tired of running a classroom in which everything
we do revolves around grades. I’m tired of being suspicious
when students give me compliments, wondering whether or
not they are just trying to raise their grade. I’m tired of
spending so much time and energy grading your papers, when
there are probably a dozen more productive and enjoyable
ways for all of us to handle the evaluation of papers. I’m tired
of hearing you ask me ‘Does this count?’ And, heaven knows,
I’m certainly tired of all those little arguments and
disagreements we get into concerning marks which take so
much fun out of the teaching and the learning. . .
(Kirschenbaum et al., 1971, p. 115)
A student asked his Zen master how long it would take to reach
enlightenment.
“Ten years,” the master said.
But, the student persisted, what if he studied very hard?
“Then 20 years,” the master responded.
Surprised, the student asked how long it would take if he worked very, very
hard and became the most dedicated student in the Ashram.
“In that case, 30 years,” the master replied.
His explanation: “If you have one eye on how close you are to achieving your
goal, that leaves only one eye for your task.”
Hvordan oppfatter elevene lærerens
rolle i vurderingsarbeidet?
Læreren som dommer
• Enkeltemner
• Ferdigheter/kompetanse
Læreren som trener og dommer
• Enkeltemner
• Ferdigheter/kompetanse
•
Læreren som trener
og dommer
Enkeltemner
• Ferdigheter/kompetanse
Et grunnleggende prinsipp er at eleven skal ha mulighet
til å forbedre kompetansen sin gjennom hele
opplæringsperioden.
[L]æreren må begynne å tenke på sluttvurderingen
allerede i starten av opplæringen. Det innebærer
blant annet å synliggjøre på et tidlig tidspunkt hva
som kjennetegner kompetansen som kreves for å få
de ulike standpunktkarakterene.
Fra udir-brosjyre februar 2010
Eksempel til etterfølgelse?
Sluttvurdering
• Skal gi informasjon om kompetansen til eleven ved
avslutning av faget
• Standpunktkarakteren må baserast på eit breitt
vurderingsgrunnlag som samla viser kompetansen
eleven har i faget.
• Eleven skal ha høve til å forbetre kompetansen sin i
faget inntil standpunktkarakteren er fastsett.
§3.2 femte ledd
• Undervegsvurdering og sluttvurdering skal
sjåast i samanheng for å betre opplæringa.
Kunnskap om elevens, lærlingens og
lærekandidatens utvikling i fag, orden og
åtferd gjennom undervegsvurdering gir
læraren grunnlag for å fastsetje
standpunktkarakter i fag, orden og åtferd.
Sluttvurdering - operasjonalisering
• Den våren faget avsluttes (siste 2-5 uker før
karakterfastsettelse) må skolen/faglæreren
foreta en bred måling av elevens kompetanse i
alle fag
• Målingen må være bred både i form om
innhold, altså ha varierte målemetoder og alle
deler som inngår i formål for faget
• Det er den bærekraftige kompetansen som er
interessant, ikke kunnskap som eleven mister
etter målingen. Siden kompetanse er definert
som evnen til å møte komplekse utfordringer
og oppgaver, bør elevene vise kompetanse
nettopp ved å møte faglige, komplekse
utfordringer og oppgaver
• Læreren har mye kunnskap om elevenes
kompetanse fra underveisvurderingen. Denne
kunnskapen kan læreren ikke bruke for å
justere ned standpunktkarakteren som settes
på bakgrunn av den avsluttende målingen.
Derimot kan det påvirke karakteren positivt at
læreren kjenner til bærekraftig kompetanse
som eleven ikke får vist i den avsluttende
kompetansemålingen
Tre prinsippområder
Roller
Tidspunkt
Innhold
Holder det å presentere
læreplanen?
Samfunnsfag 10. trinn - historie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne finne døme på hendingar som har vore med på å
forme dagens Noreg, og reflektere over korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse
hendingane hadde utvikla seg annleis
presentere ei historisk hending med utgangspunkt i ulike ideologiar
skape forteljingar om menneske i fortida, og slik vise korleis rammer og verdiar i samfunnet
påverkar tankar og handlingar
søkje etter og velje ut kjelder, vurdere dei kritisk og vise korleis ulike kjelder kan framstille historia
ulikt
drøfte menneskeverd, rasisme og diskriminering i eit historisk og notidig perspektiv med elevar frå
andre skular ved å bruke digitale kommunikasjonsverktøy
presentere hovudtrekk ved historia og kulturen til samane frå dansketida til i dag, og drøfte
forholdet deira til storsamfunnet
presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-talet og første halvdelen av 1900-talet,
og forklare korleis dei peikar fram mot samfunnet i dag
forklare framveksten av velferdsstaten og beskrive trekk ved det moderne Noreg
forklare teknologiske og samfunnsmessige endringar som følgde av den industrielle revolusjonen
drøfte idear og krefter som førte til den amerikanske fridomskampen og den franske revolusjonen,
og følgjer som dette fekk for den demokratiske utviklinga i Noreg
gjere greie for imperialisme og gje døme på avkolonialisering
lage spørsmål om sentrale internasjonale konfliktar på 1900-talet og i vårt eige hundreår,
formulere årsaksforklaringar og diskutere konsekvensar av konfliktane
drøfte viktige omveltingar i samfunnet i nyare tid, og reflektere over korleis dagens samfunn opnar
for nye omveltingar
Samfunnsfag - geografi
• Mål for opplæringa er at eleven skal kunne lese, tolke og bruke
papirbaserte og digitale kart og kunne bruke målestokk og kartteikn
• gjere greie for eigne rettar og konsekvensar når ein arbeider på Internett
og publiserer sitt eige materiale
• lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske hovudtrekk i verda og
samanlikne ulike land og regionar
• fortelje om naturgrunnlaget med vekt på indre og ytre krefter på jorda,
rørsler i luftmassane, krinsløpet til vatnet, vêr, klima og vegetasjon, og
drøfte samanhengar mellom natur og samfunn
• beskrive og forklare natur- og kulturlandskapet i lokalsamfunnet
• forklare korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre
ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda
• vurdere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet
og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt
• gjere greie for storleik, struktur og vekst i befolkningar og drøfte
befolkningsutvikling og flytting i nyare tid, inkludert urbanisering
• forklare og drøfte variasjonar i levekår i ulike delar av verda og samanlikne
og vurdere dei store skilnadene mellom fattige og rike
• drøfte premissar for ei berekraftig utvikling
Samfunnsfag - samfunnskunnskap
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne planleggje, gjennomføre og presentere
problemorienterte samfunnsfaglege undersøkingar og vurdere arbeidsprosessen og resultata
finne fram til og presentere aktuelle samfunnsspørsmål, skilje mellom meiningar og fakta,
formulere argument og drøfte spørsmåla
leggje ein plan for å starte og drive ei bedrift ut frå ei undersøking av grunnlaget for ei slik bedrift
analysere utviklinga av rusmiddelbruk og røyking i Noreg og reflektere over haldningar til
rusmiddel
drøfte forholdet mellom kjærleik og seksualitet i lys av kulturelle normer
beskrive korleis forbruksmønsteret har utvikla seg i Noreg og gjere greie for rettane til
forbrukarane
forklare kva haldningar og fordommar er og drøfte moglegheiter og utfordringar i fleirkulturelle
samfunn
utforske kva som krevst for at samfunn skal kunne halde fram å eksistere og samanlikne to eller
fleire samfunn
gjere greie for politiske institusjonar i Noreg og samanlikne dei med institusjonar i andre land
gje døme på og drøfte demokrati som styreform, gjere greie for politisk innverknad og
maktfordeling i Noreg og bruke digitale kanalar for utøving av demokrati
diskutere årsaker til og følgjer av kriminalitet, og forklare korleis rettsstaten fungerer ut frå korleis
eit aktuelt lovbrot er behandla
forklare kvifor kultur ikkje er medfødd, og gjere greie for og analysere kulturelle variasjonar
beskrive hovudtrekk i norsk økonomi og korleis vår økonomi heng saman med den globale
økonomien
gjere greie for grunnleggjande menneskerettar og drøfte verdien av at dei blir respekterte
Vi er fageksperter
Elevene er noviser
Forstår vi ordene i målene på
samme måte??
• If you don’t know where you’re going
- Any road will take you there
(George Harrison)
Taksonomi
Nivå
Høyt
Kunnskapsmål (kognitive)
Vurdering: Bedømme, drøfte, kritisere, avgjøre i forhold til
indre/ytre kriterier
Syntese: Generalisere, organisere, oppsummere, trekke
konklusjoner
Analyse: Dele opp, identifisere, sammenlikne, undersøke
Anvendelse: Fortolke, tilpasse, overføre, kunne bruke
Forståelse: Forklare, tolke, vise til forskjeller, likheter og
særtrekk
Lavt
Faktakunnskap: Gjengi, beskrive, definere, regne opp
Sluttprøve
– Hva er samsara, trisanara og aryasatya?
– Når levde Buddha og hva var hans opprinnelige
navn?
– Nevn de fire hellige sannheter.
– Osv
– Osv
– Osv
– Osv
eller
Forklar særpreget ved buddhisme og
buddhistisk tro, og sammenlikn
livstolkningen med andre religioner.
?
- CO2-innholdet i atmosfæren varierer med årstida. Når på året
er innholdet størst, og når er det minst?
- Hva slags menneskelige aktiviteter kan føre til en økning i
temperaturen på jorda?
- Hvorfor sier vi at fossile energikilder ikke er fornybare?
- Hvor mye antar man at gjennomsnittstemperaturen vil stige fra
1990 til 2100 som følge av menneskeskapte klimagasser?
- Osv
eller
- Forklar hva drivhuseffekt er og gjør rede for og analyser
hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i
atmosfæren.
Ros og råd
For å fremme læring må vurderingen:
•
Ha fokus på positive elementer ved prestasjonen og
forbedring fra tidligere prestasjon (ROS)
•
Ha fokus på hva som kreves av forbedringer i
fremtidige prestasjoner (RÅD)
•
Ha fokus på hvordan man kan sette forbedringene ut i
livet (Feedback is useless unless the students are able to do
something with it (Black & Wiliam, 2006)
Fokus på vekst og mål:
Balansen mellom ros og råd
kommer av seg selv
Fokus på rettferdighet,
dokumentasjon og prøver:
Umulig å balansere ros og råd
Tre prinsippområder
Roller
Tidspunkt
Innhold
Gjennomsiktighet
- alle vet hva som vurderes, hvordan det skal
vurderes og hvorfor det vurderes slik
Alltid
egenvurdering?
En sannhet som man oppdager med sine
egne øyne, om den enn er ufullkommen,
er verdt ti sannheter som man får fra
andre, for foruten å øke ens erkjennelse,
har den også økt ens evne til å se
Fridtjof Nansen, vitenskapsmann og polfarer
Lykke til!
[email protected]
www.hil.no/skole

similar documents