VFU

Report
VFU
Information till LU-lärare
VFU-organisation vid LTU
• Greta Rova Lindberg – utbildningsledare för
VFU
• Kristina Bäck – VFU-handläggare på LTU,
projektledare för ÖS/ÖFS
• Eva Kitok – VFU-handläggare för KPU
• Mona Sandström – VFU-handläggare i Piteå för
musikstudenterna
• Karolina Fällman – VFU-handläggare i Piteå för
dansstudenterna
• Angelica Hedlund – VFU-ekonom
Handledarutbildning P0037P, 7,5 hp
• Ht 2014 är full
• Vt 2015 startas en variant gentemot ÖS/ÖFS
• Nästa ordinarie kurstillfälle ht 2015
• Kompletterande handledarutbildning (B0003P
1,5 hp) för den som har en äldre
handledarutbildning än P0037P (blankett
kommer att skickas ut)
VFU-begrepp
• VFU: Verksamhetsförlagd utbildning (30 hp)
• UU-lärare: Universitetsutbildare-din lärare vid LTU
• LU-lärare: Lokal utbildare - din handledare på VFU
LP 01-10
- Lärarprogram med antagna till och med ht 2010
LP 11- Lärarprogram med antagna från och med ht 2011
Lärarprogram H01-H10
• Begränsat antal studenter kvar tom 2015
Lärarprogram H11• Bäst i klassen – en ny lärarutbildning
Regeringens proposition 2009/10:89
•
•
•
•
•
•
Förskollärare, 210 hp
Grundlärare åk F-3, 240 hp
Grundlärare åk 4-6, 240 hp
Ämneslärare åk 7-9, 270 hp
Ämneslärare gy, 300 el. 330 hp
Kompletterande pedagogisk utbildning
(KPU) 90 hp
VFU
• Tre delar i lärarutbildningen LP 11
Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 60 hp,
ämnesstudier 60-240 hp, VFU 30 hp
• Kurser med egna kursplaner, examinator och
kursledare
• Trepartssamtal i VFU 1 och 3(4)
dokument på hemsidan
• Introduktionsmöte inför varje VFU
Antagning till lärarutbildningen
Från och med ht 2013 gäller höstantagning för
förskollärarstudenterna som läser vid campus
och distans förskollärarstudenterna antas på
vårterminen
• KPU på distans från ht 2013
• Grundlärarutbildningarna på distans ht 2015
• Från och med ht 2014 införs skarpa
behörighetskrav för VFU-kurserna och
examensarbetskurserna
VFU-hemsidan
•
•
•
•
•
Handbok för respektive inriktning
Underlag för trepartssamtal
Bedömningsunderlag
Kursplaner
Planeringsunderlaget – dokumentet
uppdateras och följer med till efterföljande VFUkurser.
• Studiehandledningar
VFU
• Introduktionsmöten inför alla VFU-kurser
• Strukturerat trepartssamtal genomförs under första
och sista VFU:n – underlag finns på VFU-hemsidan
• Underkänd VFU/OM-VFU - Student som underkänts i
VFU-kurs ges tillfälle till en OM-VFU. Vid två underkända
kurstillfällen i samma VFU-kurs har studenten ej rätt att
fullfölja utbildningen (se Handboken)
Praxisseminarium
• VFU-kurserna avslutas med en campusförlagd
dag med obligatorisk närvaro (innedag).
• Under praxisseminariet examineras VFUkursuppgifter och studenterna ges tillfälle till
erfarenhetsutbyte
VFU-föreläsningar
• LTU erbjuder verksamheterna VFUföreläsningar 1-2 gånger per läsår
• Olika teman (inkom gärna med era önskemål)
• Information sänds ut till samordnarna för
spridning, samt annonseras under Nyheter på
VFU-hemsidan
- Nästa föreläsning planeras ht 14, mer information
kommer.
Övningsskola
• Utbildningsdepartementet skickade sommaren 2013 ut
en remiss till samtliga 29 lärosäten med lärarutbildning i
Sverige
– remissvar 12 augusti
–huvudmännens ansökan om deltagande med
redogörels för ledning, organisation, undervisning och
kvalitets- och utvecklingsarbete
LTU har blivit utvalt att delta i projektet
– projektstart ht 2014 (-vt 2019)
VFU och ÖS/ÖFS
Försöksprojekt med övningsskolor och övningsförskolor har
som huvudsyfte att:
• Genom att upprätta ett nära samarbete mellan
universitetets lärarutbildare och skolans handledare…
• …höja kvaliteten i lärarutbildningen och stärka de
blivande lärarnas professionsutveckling
Långsiktiga mål med projektet
• ÖS/ÖFS bidrar till lokal och regional skolutveckling
• Ge alla studenter likvärdiga förutsättningar under den
verksamhetsförlagda utbildningen
• Alla studenter ges ett antal likvärdiga
professionsutvecklande seminarier
• Pröva olika modeller för handledning (enskilt, i par och
i grupp etc)
• ”ÖS/ÖFS” blir bas för praxisnära examensarbeten
• ”ÖS/ÖFS” fungerar som värdar för gemensamma
ämnesdidaktiska forsknings- och utvecklingsinsatser
ÖS/ÖFS vs. Annan skola/förskola
• Högre koncentration av studenter och utbildade handledare
• Kontinuerligt stort antal studenter
• Erfarenhetsutbyte mellan såväl handledare som mellan
studenter under VFU-perioden
• Huvuddelen av VFU bör fullgöras vid en ÖS eller ÖFS
• Skola som inte är ÖS eller ÖFS kommer ifråga för en mindre
del av VFU:n
• LTU:s ambition är att alla studenter ska ges möjlighet till en
VFU-placering i en ÖS/ÖFS
VFU-placering sker i första hand i ÖS/ÖFS
VFU-kurser i de lärarprogram vid LTU som deltar i ÖS/ ÖFS- projektet
- den första och den sista VFU:n i utbildningen samt fältstudier
Termin i utbildningen
1
2
3
4
5
6
7
fältstudier
fältstudier
VFU 2
7.5 hp
VFU 3
7.5 hp
VFU 4
7.5 hp
Trepartssamtal
Examensarbete
30 hp
8
9
10
Program
Förskollärarprogrammet
campus
fältstudier
Grundlärarprogrammet
F- år 3
Skolförlagd
kursuppgift
Grundlärarprogrammet
år 4-6
Skolförlagd
kursuppgift
VFU 1
7.5 hp
Trepartssamtal
Ämneslärarprogrammet
gymnasieskolan
ant. tom
Ht 2012
VFU 1
7.5 hp
Trepartssamtal
Ämneslärarprogrammet
gymnasieskolan
ant. from
Ht 2013
VFU 1
7.5 hp
Trepartssamtal
Skolförlagd
kursuppgift
VFU 1
7.5 hp
Trepartssamtal
VFU 1
7.5 hp
Trepartssamtal
VFU 2
7.5 hp
fältstudier
VFU 3
15 hp
Trepartssamtal
Examensarbete
30 hp
VFU 2
7.5 hp
fältstudier
VFU 3
15 hp
Trepartssamtal
Examensarbete
30 hp
VFU 2
7.5 hp
VFU 3
15 hp
Trepartssamtal
VFU 2
7.5 hp
Examensarbete
30 hp
VFU 3
15 hp
Trepartssamtal
Examensarbete
30 hp
11
Verksamheter som ingår i ÖS/ÖFS
• Luleå kommun (Porsöns och Björkskatans skolområde med förskolor, grundskolor f-9 , Spira
förskola på Kronan i Luleå samt Luleå gymnasium)
• Piteå kommun ( området Norrfjärden med 5 förskolor, Porsnässkolan år 5-9,
Rosviks/Sjulsmarks skola f-klass-år 6, Backgårds/Alterdalens skola f-år 4 samt Strömbackaskolans gymnasium)
• Bodens kommun (Kristallkulans förskola, Kyrkkläppens förskola, Torpgärdsskolan ,
Prästholmsskolan och Björknäsgymnasiet)
• Nya läroverket, Luleå (f-klass -9)
• Mimers Brunn, Vittjärv (fsk – år 6)
• Barncompaniet, Boden (fsk)
Utdraget ur belastningsregistret
Utdrag ur belastningsregistret – inget utdrag ingen VFU
• Länk på VFU-hemsidan till Rikspolisstyrelsens
sida – där finns blankett
• Ca 2 veckors handläggningstid
• 1 års giltighetstid
Ta en kopia – originalet ska studenten själv förfoga
över
VFU-dokument
Planeringsunderlaget – ett levande dokument
• Ej inför VFU 1
• Ifylles till första mötet med handledaren (LU)
• Erfarenheter, kunskaper och förväntningar
• Dokumentet finns på VFU-hemsidan
Loggbok
• Reflektioner som stöd för genomförandet av
examinationsuppgift
Handledningssamtal
• Dagligen med LU-läraren alt. enligt planering
STUDENTINFORMATION - VFU
Arbetstider
• Heltid – följer handledarens (LU:s) arbetsschema
• Studenten anmäler frånvaro till handledaren
(LU). All frånvaro ska kompletteras.
• Frånvaro mer än 5 dagar vid en VFU– meddela
VFU-handläggare och kursansvarig - HELA
VFU:n måste göras om.
• Rektorn/förskolechefen sätter in ersättare om
handledaren (LU) är sjuk.
Sekretess – en lag
• Studenter på VFU har tystnadsplikt. Sekretess
innebär ett förbud att röja uppgifter och är en
inskränkning i den svenska
offentlighetsprincipen. De känsliga uppgifter som
skolpersonal tar del av i sitt elevvårdande
skyddas av bestämmelserna i sekretesslagen
(SekrL).
Bedömningsformulär
Första sidan, tentamensomslaget, fylls i av studenten
OBS! Skrivs ut i färg, enkelsidigt och utan häftklammer
eller gem för scanning vid LTU.
•
•
•
Skickas efter VFU:n till handläggaren på LTU –
Skall EJ skickas med studenten.
Scannas in vid studenttorget i slutet av terminen
– Då underlaget finns på Mitt LTU får studenten ett meddelande
via sin studentmail.
Ge gärna studenten en kopia.
Obs att dokumentet skrivs ut i färg
STUDENTINFORMATION
VFU-hemsidan
På VFU-hemsidan finns, under respektive
inriktning och VFU-kurs :
• Underlag för trepartssamtal (under första och sista
VFU:n)
• Kursplaner
• Planeringsunderlag (för VFU 2 och 3,4 )
• Bedömningsformulär
Information till VFU-läraren LU - Introduktion till VFUkurs på LTU alt. Via IKT inför VFU:n
Frågestund

similar documents