Boost

Report
Piotr Klecha




C++
Przegląd bibliotek
Instalacja
Przyszłe wersje C++






trudny język
nieczytelny kod
zarządzanie pamięcią
wielowątkowość
STL
wydajność

{
std::auto_ptr
std::auto_ptr<X> x1(new X(10));
std::cout << x1->x << std::endl;
std::auto_ptr<X> x2 = x1;
//std::cout << x1->x << std::endl;
func(x2);
}
//std::cout << x2->x << std::endl;
typedef boost::shared_ptr<X> XPtr;
XPtr x1(new X(5)); //XPtr x1(new X(5), Deleter());
XPtr x2(x1);
std::cout << x1.use_count() << std::endl; //2
std::vector<XPtr> v;
v.push_back(x1);
v.push_back(x2);
x2.reset();
std::cout << x1.use_count() << std::endl; //3
for(unsigned i = 0; i < v.size(); i++)
std::cout << v[i]->x << std::endl;

boost::scoped_ptr
boost::shared_ptr
boost::intrusive_ptr

boost::weak_ptr




boost::scoped_array
boost::shared_array
pimpl:
class X
{
public:
void func(int x, int y);
…
private:
class Impl;
boost::shared_ptr<Impl> pimpl;
};


std::pair<T, bool>
boost::optional<int> y;
boost::optional<int> z(10);
//std::cout << *y << std::endl;
y.reset(5);
if (z && y)
std::cout << "optional: " << *y << "," << *z
<< std::endl;


boost::optional<bool>
boost::logic::tribool
tribool x(indeterminate);
tribool y(true);
if (indeterminate(x == y))
…

boost::regex_match
boost::regex e("(a?(ba)+\\d+)(tm)?");
std::string s("tmababa11tm");
if (boost::regex_match(s, e))
…

boost::regex_search
boost::regex e("(abc)?(def)(ghi)+");
std::string s("abcdefghighi defdefghi defghi");
std::string::const_iterator start, end;
start = s.begin();
end = s.end();
boost::match_results<std::string::const_iterator>
matched;
while (boost::regex_search(start, end, matched, e))
{
std::cout << " " << matched.str() << std::endl;
start = matched[0].second;
}

boost::regex_replace
boost::regex e("(abc)(def)((ghi)+)");
std::string s("abcdefghighi defghi");
std::string r("\\1\\3");
std::cout << boost::regex_replace(s, e, r) <<
std::endl; //abcghighi ghi
using namespace boost::lambda;
int seq[5] = {6,2,9,1,5};
std::vector<int> v(seq, seq+5);
int count = 0;
count = (int)std::count_if(v.begin(), v.end(), _1
> 2);
std::cout << "count: " << count << std::endl;
//C++: _1 + 1
//C#: x => x + 1

std::bind1st, std::bind2nd, std::binder1st, std::binder2nd, std::ptr_fun(),
std::mem_fun()
template<typename T> class Greater : public std::binary_function<T, T,
bool>
{
public:
bool operator()(const T& x, const T& y) const
{
return x > y;
}
};
...
int seq[5] = {6,2,9,1,5}; int count = 0;
std::vector<int> v(seq, seq+5);
count = (int)std::count_if(v.begin(), v.end(), std::bind2nd(Greater<int>(),2));
std::cout << "count: " << count << std::endl;




std::bind1st(std::ptr_fun(funct), 5)(x);
boost::bind(funct, 5, _1)(x);
boost::bind(funct, x, y);
boost::bind(funct, boost::ref(x), y);
boost::shared_ptr<X> x1(new X(10));
boost::function<double (int, double)> funct;
//boost::function2<double, int, double> funct;
funct = boost::bind(&X::func, x1, _1, _2);
std::cout << fun(5,5.5) << std::endl; //x1-
>func(5,5.5)
boost::function<bool (int, int)> fun;
fun = Greater<int>();
fun = &funct;
std::cout << "fun: " << fun(5,8) << std::endl;
//C#: delegate bool fun(int, int)


std::pair<T, std::pair<U, V> >
boost::tuple<T, U, V>
typedef boost::tuple<int, double, int, char>
Tuple;
int a = 1; double b = 2.4; int c = 8; char d =
'a';
Tuple tup(a, b, c, d);
Tuple tup2 = boost::make_tuple(a, b, c, d);
if (tup == tup2)
…
Tuple tup3(3, 4, 5, 'b');
boost::tie(a,b,c,d) = tup3;
int i = boost::get<0>(tup);
//tup.get<0>();
boost::get<1>(tup) = 5.4;
std::cout << tup << std::endl;

boost::thread_group
boost::thread
boost::mutex
boost::recursive_mutex
boost::mutex::scoped_lock

Mutex, Read/Write Mutex




boost::thread_group threads;
for (int i = 0; i < 20; ++i)
threads.create_thread(&thread_func);
threads.join_all();
void*
std::vector<boost::any> v;
int m = 12; std::string s("boost");
boost::shared_ptr<int> mp(new int(50));
v.push_back(m); v.push_back(s);
v.push_back(mp);

//boost::any_cast<std::string>(v[0]);
boost::any_cast<std::string>(v[1]);
//boost::any_cast<int*>(v[2]);
*boost::any_cast<boost::shared_ptr<int>
>(v[2]);









boost::asio
boost::conversion
boost::filesystem
boost::gil
boost::graph
boost::interval
boost::math
boost::mpl
boost::parameter







boost::python
boost::random
boost::rational
boost::spirit
boost::timer
boost::tokenizer
boost::variant

Boost Software License

Technical Report 1
◦ smart_ptr, function, bind, tuple, regex

C++0x
Pytania?

similar documents