BAZA PODATAKA - Gimnazija gracanica

Report
BAZA PODATAKA
OSNOVNI POJMOVI O BAZAMA
S obzirom na broj mjesta na kojem se skladišti baza podataka
razlikujemo


Lokalne baze podataka – baze podataka koje se nalaze na samo
jednom računaru i mogu biti dostupne samo korisniku tog
računara. Ovakvim bazama korisnici mogu upravljati putem
jednostavnih programa Microsoft Access, Borland Paradox i
FoxPro
Mrežne baze podataka – baze podataka dostupne velikom broju
korisnika povezanih u jednu računarsku mrežu. Kod obih baza
podaci su razbacani na više stotina pa i hiljada računara. . Podaci
su korisnicima dostupni preko nekog od mrežnih servisa. Za
kreiranje i upravljanje ovakvim bazama potrebni su moćniji
softveri kao što su Oracle DBMS, Microsoft SQL Server i drugi.
HISTORIJAT SISTEMA UPRAVLJANJA BAZOM
PODATAKA
Sama po sebi baza podataka predstavlja organiziran skup podataka
smješten na određenom mjestu
Sistem za upravljanje bazom podataka predstavlja softver
namijenjen za upravljanje bazom podataka
Prije sistema za upravljanje bazom podataka postojao je sistem za
upravljanje datotekama. Bio je atraktivan dok su se podaci
zapisivali na magnetne trake. Ovaj sistem je imao nedostatke se
razlikovao od SUBP po tome što ako ste željei da vodite evidenciju
o učeniku koji je angažovan u sekcijama, biblioteci i sl. U svakoj
od ovih datoteka ste morali da imete njegove podatke što
predstavlja bespotrebno umnožavanje podataka. Takođe ako
učenik promijeni mjesto stanovanja, moraju se promijeniti podaci
u svim datotekama,a ako se slučajno zaboravi promjena u nekoj
datoteci dolazi do narušavanja integriteta
HISTORIJAT SISTEMA UPRAVLJANJA BAZOM
PODATAKA
Uvođenjem magnetnih medija za zapis podataka poput tvrdih
diskova, koji su omogućavali neposredan pristup podacima počeli
su se razvijati sistemi za upravljanje bazom podataka
U ovim sistemima slogovi su međusobno logički povezani putem
određenih ključeva (šifri). Npr kada posmatramo članove
biblioteke, podaci o članu smješteni su na jednom mjestu i taj član
ima svoju šifru, podaci o knjigama su smješteni na drugom mjestu
i sadrže ključ (šifru) koja je jednaka šifri učenika sa kojom je
logički uvezana. Na ovaj način umjesto svih podataka o učeniku
dovoljno je upisati samo njegov ključ te je tako izbjegnuta
redudancija (umnožavanje podataka)
HISTORIJAT SISTEMA UPRAVLJANJA BAZOM
PODATAKA
Baze podataka često sadrže dvije vrste datoteka:

Glavne datoteke – master

Transakcione datoteke
Glavne datoteke sadrže skup slogova koju su manje ili više trajnog
sadržaja i koji se ažuriraju samo povremeno
Transakcione datoteke su datoteke privremenog sadržaja koje
opisuju sve izmjene koje su vršene nad glavnom datotekom, poput
dodavanja i brisanja slogova ili izmjene njihovog sadržaja
S vremena na vrijeme SUBP analizira sadržaj transakcionih
datoteka i na osnovu njih ažurira sadržaj glavnih. (Npr ažuriranje
potrošnje novca sa kartice)
HISTORIJAT SISTEMA UPRAVLJANJA BAZOM
PODATAKA
Informacije u velikim bazama podataka su često žila kucavica u
velikim organizacijama pa su zato i česta meta napada,
Osoba koja je zadužena za upravljanje svim aktivnostima vezanim
za bazu podataka se naziva administrator baze podataka.
Zadaci administratora su slijedeći:
 Učestvuje u specifikaciji organizacije baze podataka
 Određuje prava pristupa određenim podacima savkom korisniku
posebno
 Uspostavlja sistem zaštite od neautorizovanog pristupa podacima
 Brine o strategiji pravljenja rezervnih kopija u slučaju kraha
sistema
 Brine o sistemu obnavljanja podataka iz rezervnih kopija u
slučaju kraha sistema
TIPOVI BAZA PODATAKA





Aktivne baze podataka – npr.u situacijama identifikacije osoba na
osnovu otiska prsta, podizanja novca putem kartica i sl.
Cloud baza podataka – korisnik (pojedinac ili organizacija) mogu
smjestiti svoju aplikaciju ili bazu u “oblak” server za usluge kako
bi im podaci bili dostupni u svakom trenu putem računara ili
mobitela
Date warehouse – skladište podataka koje se koristi kao centralna
baza podataka gdje su svi podaci smješteni na jednom mjestu npr.
U tržnim centrima prodaja svakog artikla na kraju dana se
ažurira u centralnu bazu
Distribuirana baza podataka – podaci su razbacani na više
računara koji su geografski udaljeni npr vođenje evidencije o
artiklima u lancu prodavnica
Baze dokumenata – koriste konvencionalne metode za
pohranjivanje, uređenje i brisanje cijelih dokumenata.
TIPOVI BAZA PODATAKA





Ugrađene (embedded) baze podataka – to su baze podataka
ugrađene u neke aplikacije API npr adresar u telefonu ili baza
podataka ulica u GPS-u
Grafičke baze podataka – ovo su primjeri Ne SQL baza koji
koriste grafičku strukturu u vidu ivica, tačaka čijim klikom
dobijamo informacije.
Memorijske baze podataka – ove baze su smještene obično u
telekomunikacionoj opremi poput rutera ili adsl modema. Znanto
su brže od onih koje su smještene na tvrdim diskovima.
Real-time baze podataka – su baze kod kojih se vrijednosti
podataka konstantno mijenjaju. Najbolji primjer su berze.
Operativne baze podataka – baze koje evidentiraju svaku
transakciju untar jedne organizacije. Rade sa velikom količinom
podataka za ažuriranje. Koriste se kod evidencije proizvoda,
obračuna plata, ocjenjivanje učenika i sl.
ORGANIZACIJA BAZE PODATAKA
Na osnovu organizacije baze podataka dijelimo na

Hijerarhijske

Mrežne

Relacione

Objektno-orijentirane
HIJERARHIJSKE BAZE PODATAKA
U hijerarhijskoj bazi, svako polje ili slog koji se nalazi na višem
nivou hijerarhije (roditelj) može biti povezano sa više polja ili
slogova na nižem nivou hijerarhije (djeca), ali svako polje i slog na
nižem nivou hijerarhije može biti povezano samo sa jednim poljem
na višem nivou
ZURICH
BERLIN
ZAGREB
SWISS AIR
AIR BOSNA
LUFTHANSA
15.APRIL
30.MAJ
15.JULI
A-1
B-1
C-1
RELACIONE BAZE PODATAKA
Kod relacionih baza podataka se smatra da su povezani oni slogovi u
dvije ili više tabela kod kojih polja u izvjesnim unaprijed
određenim kolonama imaju jednake vrijednosti.
U relacionim modelima, kolone tabela zovemo atributima, a redove
tabela nazivamo entitetima.
Šifra
Prezime
Ime
Mjesto
Šif.Knjige
Naslov
Šif.Koris
1
Mehić
Damir
Gračanica
1
Tvrđava
3
2
Osmić
Smajl
Tuzla
2
Jadnici
2
3
Karić
Mehmed
Lukavac
3
Osveta
2
RELACIONE BAZE PODATAKA
Kod hijerarhijskih i mrežnih baza podataka su uspostavljene fiksne veze između
elemenata u više datoteka koje se nalaze nafiksnim pozicijama
U relacionim bazama,veze se uspostavljaju na osnovu sadržaja odgovarajućih polja, pri
čemu se pozicije tih veza mogu dinamički mijenati u toku rada
RELACIONE BAZE PODATAKA
Tip povezivanja koji je prikazan u dnjem slučaju između tabele korisnika biblioteke i
tabele knjiga nazivamo povezivanje jedan prema više. To je iz razloga što jedan slog
iz prve tabele (primarna tabela) može biti povezan sa više slogova iz druge tabele
(sekundarna tabela)
Pored ovog tipa postoje još veze tipa

Jedan prema jedan

Više prema jedan
Šifra
Prezime
Ime
Mjesto
Šif.Knjige
Naslov
Šif.Koris
1
Mehić
Damir
Gračanica
1
Tvrđava
3
2
Osmić
Smajl
Tuzla
2
Jadnici
2
3
Karić
Mehmed
Lukavac
3
Osveta
2
RELACIONE BAZE PODATAKA
Da bismo uspostavili povezivanje tipa jedan prema više neophodno je da primarna
tabela posjeduje bar jedan atribut (kolonu) tako da ne postoje dva sloga u tabeli koji
imaju isti sadržaj. Atribut sa ovakvim svojstvima naziva se primarni ključ dok
odgovarajuća polja koja pripadaju tom atributu se nazivaju ključna polja.
S druge strane u sekundarnoj tabeli mora postojati neki atribut sa kojom će primarna
tabela biti vezana. Taj atribut u sekundarnoj tabeli se naziva strani ključ. Strani ključ
ne može ali ne mora da ima isto ime kao primarni ključ.
Šifra
Prezime
Ime
Mjesto
Šif.Knjige
Naslov
Šif.Koris
1
Mehić
Damir
Gračanica
1
Tvrđava
3
2
Osmić
Smajl
Tuzla
2
Jadnici
2
3
Karić
Mehmed
Lukavac
3
Osveta
2
RELACIONE BAZE PODATAKA
Relacione baze podataka moraju voditi računa o referencijalnom integritetu podataka
između tabela
Referencijalni integritet predstavlja skup pravila koji garantuje da se u sekundarnoj
tabeli kao vrijednost stranog ključa nikada neće pojaviti vrijednost koja ne postoji
među ključnim poljima u primarnoj tabeli.
Skup tehnika koji se preduzimaju sa ciljem da se smanji dupliranje informacija u bazi
podataka i obezbijedi sigurna konzistentnost svih pohranjenih podataka zajedničkim
imenom se nazivaju normalizacija baze podataka.
MS ACCESS 2007
Microsoft Access je Microsoftov program za upravljanje relacijskim bazama podataka.
Sastoji se od Microsoftovog mehanizma „Jet“ za baze podataka (engl. Microsoft Jet
Database Engine) i grafičkog korisničkog okružja. Dio je programskog paketa pod
nazivom Microsoft Office, verzija Professional. Također, može se kupiti i odvojeno.
Ne postoji verzija za [Mac OS] niti za Windows Mobile platformu.
Access sprema podatke baze u vlastitom formatu - Access Jet Databease Engine. Isto
tako, može prebaciti ili ostvariti vezu s podacima u drugoj Access bazi, Excelu,
SharePoint listama, tekstom, XML-om, Outlooku, dBaseu, Paradoxu, Lotusu 1-2-3 ili
pomoću ODBC izvora podataka kao što su Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL i
PostgreSQL.
JET TEHNOLOGIJA (JOINT ENGINE
TECHNOLOGY)
JET je tehnologija rada sa bazama podataka koja je integrisana u većinu proizvoda
Microsoft-a. Ovo je skrivena komponenta baze čiji je zadatak da prikuplja informacije
pohranjene u računaru na sistematski način.
JET omogućuje manipulaciju relacionim bazama podataka i dio je sistema za upravljanje
relacionim bazama.On nudi jedno sučelje koje omogućuje drugim programima da
pristupe Microsoftovim bazama te sadrži podršku kojom garantuje sigurnost,
referencijalni integritet, proces transakcije , indeksiranje i slično. Postoje tri modula
JET-a
ODBC TEHNOLOGIJA (OPEN DATABASE
CONNECTIVITY)
ODBC je standard programskog jezika C namijenjen za pristu sistemima za upravljanje
bazom podataka. Dizajenri su uspjeli da kreiraju tehnologiju koja ne zavisi niti od
vrste baze podataka niti od operativnog sistema.
Ta nezavisnost se ogleda u tome što je pripremljen ODBC driver koji omogućuje
povezivanje baze podataka sa aplikacijom i tako omogućuje korisnicima jednostavan
pristup bazi.
HVALA NA PAŽNJI

similar documents