S3C. Separat antagning

Report
S3C. Separat antagning – ett
lärosätesperspektiv
KTH – Lund – Chalmers
Katarina Jonson Berglund
Mårten Sommelius & Joakim Hall
Lotta Rydberg
Varför är det här så viktigt?
• Flera av våra största universitet i Sverige konkurrerar främst
på den internationella marknaden
• Idag fyller vi inte alla platser - takbeloppet
• Samhällskritiska funktioner behöver välutbildad personal
• Upprätthålla forskningsområden
• Fylla forskarutbildningsplatser med kompetenta sökanden
”Full fräs på alla ledder”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Egen urvalsgrupp
Utökat studieavgiftsvillkor
Riktade antagningsomgångar likt SwB
Generera antagningsbesked löpande – annars ”grå
antagning” vilket görs idag men äventyrar rättssäkerheten
Arbetsflödet i VO – helår och samtliga omgångar
Hantering av fler urvalsgrupper på NyA-webben
Utökad avgiftskontroll – löpande men framför allt inför
urval
Utökat stöd för avgiftsprövning inkl statusbyten
Men – fortfarande likabehandling i bedömningen av
meriter
Separat antagning - LU
• Hur har LU tänkt kring de öppningar som
förordningsändringen ger
• Varför har ni valt/inte valt att börja nyttja
förändringen
• Vad ser LU för fördelar med förändringen
• Ser ni några problem idag
Hur hanterade Chalmers separat
antagning i MasterHT14?
• Rektorsbeslut om tillämpning infördes i Antagningsordningen
• Nästan all särskild behörighetsgranskning är centraliserad och görs
av antagningen på Chalmers.
• Information om avgiftsstatus hämtas från NyA till vårt system
Hydra.
• Hydra visar meritvärde i separata urvalsgrupper, AVG och BEFR.
• Meritvärdet läggs efter granskning in i NyA i urvalsgrupperna AVG
och BEFR.
• Ändrad avgiftsstatus i NyA innan urval medför att anmälan kommer
upp igen i Hydra med rätt urvalsgrupp.
• Antalet statusbyten efter urval har varit få och Chalmers rektor har
beslutat att antagna studenter ska vara antagna även om studenten
byter avgiftsstatus.
• Sena sökande har inte separerats. Fortfarande urvalsgrupp SA/EA.
Utvärdering
• Svårt att utvärdera så här tidigt.
• Våra största grupper av betalande studenter
har ändrats något:
 2013: Indien, Kina, Iran, Turkiet, Pakistan
 2014: Indien, Kina, Uganda, Thailand och Etiopien
• 220 avgiftsskyldiga studenter har registrerats
2014 att jämföra med 138, 2013.
Fördelar
• Bättre kontroll på hur många studenter som är
avgiftsskyldiga respektive avgiftsbefriade.
• Fler avgiftsskyldiga studenter har kunnat antas eftersom de
har kunnat separerats och inte behöver konkurrera om
samma utbildningsplatser som avgiftsbefriade studenter.
• Fler avgiftsbefriade studenter har kunnat antas eftersom de
avgiftsskyldiga inte upptar en plats i samma urvalsgrupp.
• Informationen om avgiftsstatus för sökande och antagna till
Chalmers har varit lättare att förmedla inom
organisationen.
• Hög ”nöjdhets faktor” på institutionerna.
Brister
• Vi saknar systemstöd för att anta excellenta avgiftsskyldiga
studenter tidigt.
• Vi saknar systemstöd för att automatiskt föra över meritvärde till
rätt urvalsgrupp i NyA-klienten (UHR har lovat ett skript som per
automatik kan föra över urvalsgrupp samt meritvärde från NyA på
webb till NyA klienten from MasterHt15). Tidskrävande.
• Vi saknar systemstöd för att kunna hantera sena sökande via
separat antagning. (UHR har lovat skript även för detta inför
MasterHt15)
• För program med ”absolut” platsbegränsning, dvs där t ex lokalen
utgör en sådan, saknas system för att välja de bästa studenterna ur
båda urvalsgrupperna (samma meritvärde i båda urvalsgrupperna).
Detta fick nu göras manuellt.
Risker
• Om många sökande byter avgiftstatus kan det
medföra en ekonomisk risk.
- Antalet statusbyten efter urval har varit få.
• Kan separat antagning innebära en
kvalitetssänkning?
-Stickprov visar inte på kvalitetssänkning av de
som antagits.
- Prestationer på Chalmers är för tidigt att
utvärdera.

similar documents