Intro på til praktik

Report
Intro til kommende praktikanter
og praktikvejledere
Januar 2014
v/ socialrådgiver og adjunkt Gina
Lydersen
1
De 4 hovedområder
• Jura
• Psykologi/psykiatri
• Samfund
• Socialt arbejde
2
Modul 1
• Tema: intro til grundlæggende begreber/metoder
i socialt arbejde - hvad er socialt arbejde
• Tema: perspektiver på sociale problemer
herunder; sociologiske og psykologiske teorier i
relation til sociale problemer (hvordan kan vi
forstå/forklare sociale problemer
• Tema: sociale problemers fremtrædelsesformer
og aktuelle sociale indsatser i det sociale arbejdes
praksis
• Tema: hvad vi det sige at bliver studerende
3
Formål
• At kunne beskrive og analysere sociale problemer
• Begyndende viden om forskellige målgruppers
problematikker og sociale problemers
fremtrædelsesformer
• Begyndende viden om grundlæggende retlige regler og
principper
• Begyndende kendskab til socialrådgiver roller og
funktioner i relation til det sociale arbejdes praksis
• At få en god studiestart
• Afsluttes med eksamen
4
Modul 2
• Tema 1: Velfærdspolitik og det sociale
arbejdes udvikling i et historisk og
internationalt perspektiv
• Tema 2: Sammenspillet mellem socialt
arbejde, juridiske principper, velfærdspolitik
5
Formål
• At begribe sammenhængen mellem socialt
arbejde og den konkrete velfærdspolitik der føres
• At begribe sammenhængen mellem politik og
jura i relation til socialrådgiverens handlerum
• Begyndende kendskab til; myndighedsrollen,
helhedssyn, etik i socialt arbejde ect.
• Afsluttes med eksamen
6
Modul 3
• Tema: familier, børn og unge
• Tema: intro til forskningsbaseret viden om
familier og udsatte børns vilkår, forhold og
situation
• Tema: at kunne agere som myndighed i socialt
arbejde med børn og unge
7
Formål
• Kendskab til og viden om familiers livsbetingelser,
udviklingspsykologi, unges vilkår og samspillet
mellem de forskellige systemer
• Familieret/barnets reform/metoder og redskaber
der anvendes i praksis
• Fokus på sagsbehandling og foranstaltningstyper
(Myndighedsrollen, tværfagligt samarbejde)
• Afsluttes med eksamen
8
Modul 4
• Tema: Forebyggende socialt arbejde med
fokus på udsatte grupper (voksne)
• Tema: Rammer for det sociale arbejde med
målgruppen, herunder forskellige typer af
udredningsmetoder samt
foranstaltnings/indsatstyper
• Tilgange i socialt arbejde med voksen udsatte
9
Formål
• Kendskab til og viden om målgruppens livsbetingelser,
herunder ulighed i sundhed, psykiatriske lidelsers
fremtrædelsesformer, handicap konventioner ect.
• Kendskab til og viden om indsatstyper blandt andet;
Lokalsamfundsarbejde, SKP, Bo-støtte osv.
• Fokus; tværfagligt samarbejde, etik og værdier i socialt
arbejde, motivationsarbejde osv.
• Afsluttes med eksamen
10
Modul 5
• Tema: beskæftigelse, ledighed og forsørgelse
• Tema: sociale problemer i relation til arbejde
og arbejdsliv
• Tema: socialt arbejde på
beskæftigelsesområdet, beskæftigelsesrettede
indsatser, herunder Betydningen af refusion,
kvalitet og effekt
11
Formål
• Kendskab til og viden om
Beskæftigelsespolitikkens organisering i de
kommunale jobcentre
• Kendskab til og viden om den gældende
lovgivning på området
• Kendskab til og viden om marginaliserings og
udstødningsprocesser
• Kendskab til og viden om sagsbehandling i
relation til de beskæftigelsesrettede indsatser og
anvendelse af konkrete metoder/redskaber
12
Modul 6
• Tema: organisationsteori – styring og
organiseringen i den offentlige sektor
• Tema: at kunne agere som fagprofessionel i
den offentlig sektor
• Tema: gældende politik og lovgivningens
betydning for det sociale arbejdes praksis
• Tema: praktikintroduktion
13
Formål
• At få kendskab til og viden om relevante teorier
om organisation; organisationsteorier,
institutionelteori
• Socialrådgiverens handlerum inden for de givne
rammer, herunder handlemuligheder på
forskellige niveauer
• Forberedelse til praktikken, praksislæring
• Hvordan kan jeg forberede mig på et kommende
praktiksemester herunder; supervision,
journalnotat, systematisk sagsarbejde
• Afsluttes med eksamen
14
Kobling til praksis
• Besøg af socialrådgivere fra praksis:
- Børn og Unge
- Beskæftigelse
- Voksen udsatte
• Gæsteundervisere
15
Træningsøvelser
• Kommunikationsøvelse
• § 50 undersøgelse
• Handleplaner
• VUM
• Supervision
16
Nogle centrale begreber på tværs af
modulerne
• Helhedssyn og helhedsorienteret socialt arbejde
• Systematisk sagsarbejde
• Tværfagligt samarbejde
• Magt og myndighedsrollen
• Brugerinddragelse
• Etik og værdier i socialt arbejde
17
• Hvad tager jeg med fra undervisningen ud i
min kommende praktik?
• Hvad tænker min praktikvejleder er vigtigt?
• Hvordan tænker jeg/vi de forskellige begreber
kommer til udtryk i praksis?
18
Inden praktikken
• ”Jeg synes man er meget i tvivl sådan inden man starter, fordi
puha….nu skal man ud og har man nu lært det ”rigtige!….”
• ”Jeg har oplevet nogen fra min klasse som ”overhovedet ikke følte
sig parat, de var nærmest paniske”
• ”Kan det passe at man selv skal sidde med borgere?”
• ”Jeg glæder mig helt vildt til at komme ud i virkeligheden og opleve
den praksis vi har talt så meget om”
• ”Jeg har ventet på dette semester siden jeg startede på
uddannelsen”
19
Til statusmødet og efter praktikken
• ”det er det bedste semester jeg har haft på hele studiet”
• ”det er helt vildt så meget jeg har lært”
• ”det var slet ikke så skræmmende som jeg troede”
• ”gid der var mere praktik på uddannelsen”
• ”jeg glæder mig til at komme tilbage til uddannelse og omsætte
noget af alt det jeg har lært i min praktik”
• ” det er blevet meget lettere for mig at forstå alt det teorien vi har
haft - nu hvor jeg kan koble det til min egen praktik”
20

similar documents