övningsskolornas/-förskolornas

Report
Försöksverksamhet med övningsskolor
och övningsförskolor
Partnerskoledag den 9 april 2014
Anders Olsson
2010 05 04
Samverkan till ömsesidig nytta
• Partnerskolor
• Ramavtal
• Övningsskolor - en femårig
försöksverksamhet
Syfte:
Höja kvaliteten i vfu bl a genom att stärka
kvaliteten i handledningen och i
kontakterna mellan högskola och
övningsskola/-förskola
Läget
• Mah har ansökt om deltagande för
studenter i alla examina och inriktningar
• Förvaltningar/skolor har anmält intresse
2010 05 04
Villkor för deltagande enligt
förordning (2014:2)
• Studenter ska fullgöra huvuddelen av
sin vfu vid särskilda övningsskolor/förskolor.
• En handledare ska ha en utbildning
inom handledarskap om minst 7,5 hp.
Om det inte finns tillräckligt många
utbildade handledare, ska högskolan
bidra med handledarutbildning.
• Högskolan ska sträva efter att det vid
varje övningsskola eller övningsförskola
finns så många handledare att var och
en endast handleder ett fåtal studenter.
• Högskolan ska sträva efter att särskilt
yrkesskickliga lärare och förskollärare
används i vfu och i högskolans lärareller förskollärarutbildning i övrigt.
2010 05 04
• Högskolan ska använda ett begränsat
antal övningsskolor/-förskolor så att en
hög koncentration av studenter
uppkommer vid varje skola.
• Högskolan ska successivt bygga ut sin
försöksverksamhet så att den omfattar
minst hälften av studenterna vid
försöksverksamhetens slut.
• Vid högskolan ska finnas vfu-lärare med
uppgift att följa och bidra till
studenternas utveckling. Vfu-lärarna
ska ge handledarna stöd för
bedömning av studenterna under vfu.
• Högskolan ska genom avtal med
huvudmännen reglera sina och
huvudmännens åtaganden med
anledning av vfu inom ramen för
deltagandet i försöksverksamheten.
2010 05 04
Högskolan ska särskilt försäkra sig om att
1. övningsskolornas/-förskolornas
ledning, organisation, undervisning och
kvalitets- och utvecklingsarbete håller
god kvalitet,
2. studenterna ges möjlighet att fullgöra
vfu vid övningsskolor/-förskolor med
olika förutsättningar, och
3. lärarna eller förskollärarna har
nödvändig lärar- eller
förskollärarutbildning och
handledarutbildning.
En högskola som deltar är skyldig att
medverka i uppföljning och utvärdering
av försöksverksamheten.
2010 05 04
Övningsskolorna/-förskolorna ska ha hög studenttäthet.
Studenterna ska fullgöra huvuddelen av sin vfu vid
övningsskolor och övningsförskolor med olika förutsättningar
Malmö högskolas ansvar
Övningsskolans/-förskolans ansvar
• placera många studenter på
samma skola/förskola
• ta emot ett stort antal studenter
relaterat till sin storlek
• placera studenterna så att de
fullgör huvuddelen av sin
verksamhetsförlagda utbildning
vid övningsskola/övningsförskola
• ta emot flera studenter i samma
antagningsomgång fördelade över
samtliga skolformer
• organisera seminarier för utbyte
mellan olika övningsskolor/
övningsförskolor
• samverka med annan
övningsskola/övningsförskola så att
studenterna kan genomföra del av
verksamhetsförlagd utbildning i en
verksamhet med andra förutsättningar
2010 05 04
Övningsskolorna/-förskolorna ska ha hög handledartäthet
och god handledarkompetens.
Vfu-lärare ska följa och bidra till studenternas utveckling
under vfu och stödja handledare i bedömning av
studenternas prestationer
Malmö högskolas ansvar
Övningsskolans/-förskolans ansvar
• tillhandahålla så många handledare
• tillhandahålla vfu-lärare som
med handledarutbildning om minst 7,5
följer, examinerar och bidrar till
högskolepoäng att var och en endast
studenternas utveckling i samråd
handleder ett fåtal studenter samt att
med handledaren och som gör
dessa har adekvat lärar- respektive
besök i varje vfu-kurs
förskollärarutbildning
• erbjuda utlokaliserad
handledarutbildning
2010 05 04
• i dialog med högskolan upprätta en
plan för handledare att delta i
handledarutbildning om minst 7,5
högskolepoäng utifrån definierat behov
Sträva efter att särskilt yrkesskickliga lärare och
förskollärare används i vfu och i högskolans lärar- eller
förskollärarutbildning i övrigt
Malmö högskolas ansvar
Övningsskolans/-förskolans ansvar
• organisera medverkan av lärare
• i dialog med högskolan upprätta en
från övningsskola/övningsförskola
plan för hur särskilt yrkesskickliga
i metodiska moment i
lärare ska kunna medverka i
ämnesdidaktisk högskoleförlagd
metodiska moment i ämnesdidaktisk
utbildning
högskoleförlagd utbildning
• anordna seminarier för
handledare i såväl ämnesdidaktik
som handledning och bedömning
2010 05 04
• i dialog med högskolan anordna
professionsutvecklande seminarier för
studenter i verksamhetsförlagd
utbildning
Medverkan i uppföljning och utvärdering av
försöksverksamheten
Malmö högskolas ansvar
Övningsskolans/-förskolans ansvar
• upprätta system för årlig
uppföljning av
försöksverksamheten
• årligen lämna underlag till uppföljning
och utvärdering av
försöksverksamheten
• medverka vid årlig uppföljning
och utvärdering av
försöksverksamheten
• medverka vid årlig uppföljning av
försöksverksamheten
2010 05 04
Sträva efter att studenters examensarbeten ska kunna
knytas till övningsskolans eller övningsförskolans interna
kvalitetsarbete
Malmö högskolas ansvar
Övningsskolans/-förskolans ansvar
• upprätta en struktur för hur
studenters examensarbeten ska
kunna knytas till
övningsskolors/övningsförskolors
interna utvecklingsarbete
• upprätta en plan för att i dialog med
högskolan och studenter formulera
forskningsbara frågor som kan
undersökas inom ramen för ett
examensarbete
• i dialog med högskolan upprätta en
• upprätta en struktur för hur
struktur för att ge stöd i studenternas
högskolans och
genomförande av examensarbeten
övningsskolan/övningsförskolan
(t ex genom att inrätta en koordinatorsroll)
ska kunna samverka för att ge
stöd i studenternas genomförande
av examensarbeten (t ex i form av
seminarier)
2010 05 04
Tidplan
Hösten 2013
• Okt: Informations- och dialogmöte
Våren 2014
• Jan: Förordning
• Feb: Anvisningar från UHR
• Mars: Intresseanmälan förskolor/skolor
Mah lämnar in ansökan
• April: Partnerskoledag
Besked från UHR
• Maj: Underlag för ansökan från Mah
• Aug: Ansökan förskolor/skolor
Hösten 2014
• Sept: Besked från Mah
Placering av studenter
• Okt: Särskilda avtal på plats
Försöksverksamheten påbörjas
Våren 2015
•
Ny2010
ansökningsomgång
inför ht15
05 04
Ersättning
En femårig försöksverksamhet med
övningsskolor och övningsförskolor
(2014-2019, 40 mkr/år)
Minst 3 500 kr/student och år
utöver ordinarie ersättning
Utöver projektledning kommer
ersättningen att fördelas mellan
högskola och övningsskola/förskola och användas för
kvalitetshöjande insatser som är
hållbara över tid såsom
•
•
•
•
utbildning - kompetensutveckling
seminarier - mötesplatser
samordning - infrastruktur
uppföljning och utvärdering
2010 05 04
Ansökan
Kommuner/förvaltningar:
förvaltningschef/motsv. anmäler skolor
och förskolor
Friskolor: rektor/motsv. anmäler
Deltagande
Ambition är att de som uppfyller
kriterierna ska kunna delta.
Om studentvolymen inte räcker kommer
ett urval att göras.
• Skolor och förskolor med olika
inriktningar och förutsättningar
• Geografiska begränsningar
• Samråd med förvaltningsledning
2010 05 04
Att diskutera
• Förväntningar
• Farhågor
• Frågor
Information
•
•
•
•
•
Reviderat ramavtal på gång
Reseersättning – nya rutiner
Utlokaliserade handledarutbildningar
Handledarträffar – fö16/6, grund 16/9
Graderade betyg för alla VFU-kurser?
• Utökat uppdrag – fler platser ht14
• Arbetsmarknadsdag den 28/10
2010 05 04

similar documents