Gonorré – behandling

Report
Sexuellt överförbara bakteriella
infektioner – behandlingsrekommendation
Ett konsensusdokument från expertmöte 3–4 september
2014, anordnat av Läkemedelsverket och
Folkhälsomyndigheten
Bakgrund
– Sexuellt överförbara infektioner (STI) vanligast bland
sexuellt aktiva individer < 30 år
– Ofta symtomlösa men kan ge cystitsymtom och/eller
uretritbesvär
– Symtom kan även uppträda i ögon, munhåla eller ändtarm
Smittskyddslagen
– Gonorré, klamydia (även lymfogranuloma venereum)
och syfilis lyder under smittskyddslagen (2004:168)
– Undersökning, diagnostik och behandling kostnadsfritt
för patienten
– Behandlande läkare ansvarar för
• att ge förhållningsregler
• smittspårning
• fallanmälan enligt smittskyddslagen
Behandling
Behandla för att
–
–
–
–
undvika allvarliga komplikationer
eliminera symtom
förhindra vidare smittspridning
minska risk för hiv-smitta
• Engångsdos 1 g azitromycin p.o. bör undvikas vid behandling
av misstänkt/säkerställd bakteriell STI
Snabbtester och självtester
Snabbtester
– Medicintekniska produkter avsedda för vården
– Ska vara CE-märkta
Självtester och provtagningskit
– Avsedda för privatpersoner
– Ska vara CE-märkta
Klamydia
Epidemiologi
– Orsakas av Chlamydia trachomatis
– Vanligaste bakteriella STI i Sverige
– Cirka 35 000 fall/år (57 % kvinnor, 43 % män)
– Omfattas av smittskyddslagen
Klamydia
Klinik
– Asymtomatisk infektion mycket vanligt hos båda könen
– Prov bör erbjudas frikostigt
Klamydia
Hos kvinnan
• Symtom
– Samlagsblödning, mellanblödning, flytning
– Miktionssveda
• Komplikationer
– Endometrit och/eller salpingit
• Risk för infertilitet, extrauterin graviditet, kronisk buksmärta
Klamydia
Hos mannen
• Symtom
– Miktionssveda, genomskinlig/svagt färgad flytning
• Komplikationer
– Epididymit, i sällsynta fall prostatit
Lymfogranuloma venereum (LGV)
Epidemiologi
– Tre invasiva genotyper av C. trachomatis
– Ses nästan uteslutande hos män som har sex med män (MSM)
– Drygt 20 fall år 2013
– 80 % hiv-positiva vid diagnos
– Omfattas av smittskyddslagen
LGV – tre stadier
Primärlesion
– Kan vara oansenlig, vanligen anogenitalt
– Hemorragisk proktit: smärta, blödning, slembildning,
förstoppning
Sekundär lymfadenit
– Lymfkörtelsvullnad
– Feber och allmänsymtom
– Dagar till veckor efter primärlesion
LGV – tre stadier
Tredje stadiet
– Ses hos enstaka obehandlade patienter
– Kronisk inflammation: destruktion av körtlar, lymfkärl,
anogenital vävnad
Mycoplasma genitalium
Epidemiologi
– Omfattas inte av smittskyddslagen
– Ingen svensk nationell statistik
– Kan vara nästan lika vanlig som klamydia
Mycoplasma genitalium
Klinik
– Går kliniskt inte att skilja från klamydia
– Majoriteten av infekterade är symtomfria
– Kan orsaka samma typ av komplikationer
Gonorré
Epidemiologi
– Orsakas av Neisseria gonorrhoeae
– Tillsammans med klamydia vanligaste bakteriella STI i världen
– Åter vanligare under 2000-talet
– Drygt 1 100 fall år 2013
– Omfattas av smittskyddslagen
Gonorré
Hos kvinnan
• Symtom
– Ökad vaginal flytning, olaga blödning
– Miktionssveda
– Asymtomatisk infektion hos > 50 %
• Komplikationer
– Endometrit och/eller salpingit
• Risk för infertilitet, extrauterin graviditet, kronisk buksmärta
– Bartolinit
Gonorré
Hos mannen
• Symtom
– Riklig purulent flytning, miktionssveda
– Asymtomatisk infektion hos < 10 %
• Komplikationer
– Epididymit, prostatit, vesikulit
Syfilis
Epidemiologi
– Orsakas av Treponema pallidum subsp. pallidum
– 200 fall/år i Sverige
– Främst i storstadsregionerna bland MSM, ofta med hiv
– Lokal smittspridning hos heterosexuella förekommer
– Omfattas av smittskyddslagen
Syfilis
Klinik
– Syfilis är en "sjukdomsimitatör”
– Symtom kan vara oklara – var frikostig med screening
Syfilis
Primär syfilis
– oömt sår, oftast genitalt
Sekundär syfilis
– makulära, rödbruna utslag främst på bålen, feber och
allmänpåverkan
Tertiär syfilis
– mycket sällsynt
Klamydia – behandling
Okomplicerad genital infektion/extragenital infektion
– Doxycyklin p.o.
– Lymecyklin eller oxitetracyklin p.o. vid stark UV-exposition
Graviditet
– Doxycyklin p.o. till och med graviditetsvecka 12
– Azitromycin p.o. efter graviditetsvecka 12
– Amoxicillin p.o. kan ges under hela graviditeten (viss risk
för persisterande infektion)
LGV – behandling
• Doxycyklin p.o. förstahandsval
• Erytromycin p.o. vid t. ex. överkänslighet mot tetracykliner
• Högre dos och längre behandlingstid än vid vanlig klamydia
• Interaktionsrisk vid hiv-behandling
Mycoplasma genitalium – behandling
Okomplicerad genital infektion/extragenital infektion
– Azitromycin p.o.
• 5 dagar för att minska risken för resistensutveckling
Graviditet
– Undvik om möjligt behandling under första trimestern
– Azitromycin p.o. efter första trimestern
Amning
– Avvakta behandling om möjligt
Gonorré – behandling
Okomplicerad anogenital infektion
– Ceftriaxon i.m.
– Spektinomycin i.m. (licensläkemedel) vid allergi
Svalggonorré
– Ceftriaxon i.m. i kombination med azitromycin p.o.
Graviditet och amning
– Ceftriaxon i.m.
– Alternativt spektinomycin i.m. (licensläkemedel)
Gonorré – behandling
– Tilltagande antibiotikaresistens
– Odling innan behandling påbörjas
– Kontrollprov efter behandling
Syfilis – behandling
Förstahandsbehandling
– Benzatinpenicillin i.m. (licensläkemedel)
• Även vid graviditet
Alternativ behandling
– Prokainpenicillin i.m. (licensläkemedel)
Vid penicillinallergi
– Doxycyklin p.o.
Behandling
Tänk på resistensutveckling –
undvik engångsdos 1 g azitromycin p.o. vid
behandling av misstänkt/säkerställd bakteriell STI
Deltagarlista från expertmötet
Externa
Överläkare Carin Anagrius, STD-mottagningen, Falu lasarett,
Falun
Överläkare, biträdande smittskyddsläkare Peter Nolskog, Smittskydd
Västra Götaland, Kärnsjukhuset, Skövde
Med. dr Torsten Berglund, Folkhälsomyndigheten, Solna
Allmänläkare Christer Norman, Folkhälsomyndigheten, Solna
Överläkare, med. dr Carina Bjartling, VO Kvinnosjukvård, Skånes
universitetssjukhus, Malmö
Docent, överläkare Elisabet Nylander, Hud och STD-kliniken,
Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Biträdande smittskyddsläkare Lars Blad, Smittskyddsenheten,
Landstinget Västernorrland, Matfors
Överläkare Tomas Richtnér, Södersjukhuset, Stockholm
Docent Anders Blaxhult, Södersjukhuset, Stockholm
Överläkare, med. dr Petra Tunbäck, Verksamheten för Hud- och
Könssjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/SU, Göteborg
Överläkare, med. dr Göran Bratt, Venhälsan/Infektion,
Södersjukhuset, Venhälsan, Stockholm
Docent Magnus Unemo, Laboratoriemedicinska länskliniken,
Universitetssjukhuset Örebro
Docent, överläkare Lars Falk, Hudkliniken, Landstinget i
Östergötland, Linköping
Epidemiolog Inga Velicko, Folkhälsomyndigheten, Solna
Docent, smittskyddsläkare Hans Fredlund, Laboratoriemedicinska
länskliniken, Universitetssjukhuset Örebro
Docent, överläkare Arne Wikström, Hudkliniken, Karolinska sjukhuset,
Stockholm
Docent Björn Herrmann, Klinisk mikrobiologi, Akademiska
Sjukhuset, Uppsala
Interna
Överläkare Karin Jung, Klinisk mikrobiologi, Karolinska
universitetslaboratoriet, Stockholm
Docent Kerstin Claesson, Läkemedelsverket, Uppsala
Dr Julia Barroso, Läkemedelsverket, Uppsala
Docent, överläkare Peter Lidbrink, Hudkliniken, Karolinska
Universitetssjukhuset, Stockholm
Assistent Malika Hadrati, Läkemedelsverket, Uppsala
Docent, överläkare Lena Marions, Södersjukhuset, Stockholm
Infektionsläkare, med. dr Anders Lignell, Läkemedelsverket, Uppsala
Dr Susanna Milisic, S:t Eriks Vårdcentral/Sesam City, Stockholm
Assistent Elisabeth Rubbetoft, Läkemedelsverket, Uppsala
Leg. apotekare Ulrika Jonsson, Läkemedelsverket, Uppsala

similar documents