Royaltı - Lisans

Report
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Gümrük Kıymetinin Tespitinde
Royalti veya Lisans Ücretleri
GÜNDEM
A- Royalti veya Lisans ücreti kavramı
B- Mevzuat
C- 2 Seri No.lu Tebliğ
D- Soru-Cevap
A – Royalti veya Lisans ücreti kavramı
Vergiyi Doğuran Olay • Eşyanın ithaline ilişkin
beyannamenin tescili
Matrah
• Eşyanın gümrük kıymeti
Vergileme Oranı
• Eşyanın Tarife ve Menşeine
göre değişen oranlar
Tahakkuk ve Tahsil
• Tahakkuku tahsile tabi.
3
A – Royalti veya Lisans ücreti kavramı
Gümrük Yönetmeliği madde 43-1/ğ
• İthal eşyasının imalatı, ihraç edilmek üzere satışı veya
kullanımı ya da yeniden satışı ile ilgili hakların kullanımı
nedeniyle patent, dizayn, know-how, model, marka, tescilli
tasarım, telif hakkı ve imalat prosesleri gibi adlar adı altında
yapılan ödemeleri ifade eder
B – Mevzuat
Konuya ilişkin mevzuatımız DTÖ Kıymet Anlaşması (GATT
Anlaşmasının 7. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin
Anlaşma) ile benzer hükümler içermektedir.
• Gümrük Kanunu'nun 27/1-c bendi uyarınca; gümrük
kıymeti belirlenirken, ithal eşyasının fiilen ödenen veya
ödenecek fiyatına; kıymeti belirlenecek eşyanın satış koşulu
gereği, alıcının doğrudan veya dolaylı olarak ödemesi
gereken, fiilen ödenen veya ödenecek fiyata dahil
edilmemiş olan royalti veya lisans ücretleri eklenmelidir.
B – Mevzuat
Gümrük Yönetmeliği'nin 56/1 maddesine göre royalti
veya lisans ücreti ödemeleri;
• Kıymeti belirlenecek eşya ile ilgili olmalı,
• Satış koşulu olarak alıcı tarafından yapılan bir ödeme olmalı,
• Satış fiyatının içine dahil edilmemiş olmalı.
B – Mevzuat
Gümrük Yönetmeliği’nin Gümrük Kıymeti Yorum
Notlarına ilişkin 8 no’lu ekine göre;
• Royalti veya lisans ücretlerine ilişkin alınacak kararlar nesnel ve
ölçülebilir verilere dayanmalıdır.
• Bu tür verilerin olmadığı anlaşıldığında satış bedeli 24 üncü
madde hükümlerine göre belirlenemez.
• Bu durumda eşyanın gümrük kıymeti Gümrük Kanunu’nun 25
ve 26 ncı maddelerine göre tespit edilir.
1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği
• "imalat" kavramı, maddeleri makina, cihaz, tezgah, alet, el emeği
vasıtasıyla kısmen veya tamamen değiştirmek, işlemek ya da
maddeye ürünün bünyesinde bir fonksiyon yüklemek suretiyle
yeni ürün elde edilmesini ifade eder.
Örnek (2 taraflı)
Teslimatçı ABD
= Lisans sahibi
1
Lisans
sözleşmesi
İthal edilen Fatura fiyat
eşyalar
Alıcı
= Lisans alan
Lisan
ücretleri
Örnek (3 taraflı)
Lisans sahibi
Teslimatçı ABD
1
Lisans
sözleşmesi
İthal edilen
eşyalar
Fatura fiyat
Alıcı
= Lisans alan
Lisan ücretleri
B- Maliye Mevzuatı
•
3065 sayılı KDV Kanunu'nun 1'inci maddesi uyarınca; Türkiye'de ticari,
sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki mal teslimleri
ve hizmet ifaları ile her türlü mal ve hizmet ifaları KDV'ye tabi kılınmıştır.
•
KDV Kanunu'nun 9'uncu maddesi gereğince; yurtdışındaki firmalara
ödenen royalti bedelleri üzerinden Türkiye'deki firmalar tarafından
sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanıp, 2 No.lu KDV beyannamesiyle beyan
edilerek ödenmektedir.
C- Royalti veya lisans Tebliği (2 Seri No.lu)
• 29/06/2014 tarihli 29044 sayılı Resmî Gazete’de
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri
No:2) yayımlanmıştır.
• Bu Tebliğ ile royalti veya lisans ücretlerine ilişkin
mevzuat
birleştirilmiş,
gerekli
görülenler
güncellenmiş ve uygulamanın daha anlaşılır ve
standartlaştırılması
yönünde
açıklamalar
yapılmıştır.
C- Tebliğ’de yer alan düzenlemeler
Tebliğin 4/2 nci Fıkrası
• Royalti veya lisans ücretlerine ilişkin alınacak kararlar nesnel ve
ölçülebilir verilere dayanmalıdır. Bu tür verilerin olmadığı
anlaşıldığında satış bedeli 24 üncü madde hükümlerine göre
belirlenemez. Bu durumda eşyanın gümrük kıymeti Gümrük
Kanununun 25 ve 26 ncı maddelerine göre tespit edilir.
Ek -8 no’lu Not
• Madde 27 hükümlerine göre yapılması gerekli ilavelerle ilgili
olarak objektif ve ölçülebilir veriler yoksa, satış bedeli 24 üncü
madde hükümlerine göre belirlenemez.
C- Tebliğ’de yer alan düzenlemeler
Royalti veya lisans ücretinin ithal edilen eşya ile ilgili olma koşulu
• Lisans veya royalti sözleşmesi kapsamında devredilen haklar ithal
konusu eşyada cisim buluyorsa veya ithal eşyası söz konusu haklar
kullanılarak imal ediliyorsa,
• Eğer ithal eşyası royalti veya lisans ücreti ödenen marka ile
bağlantılı ise,
• İthal edilen eşyanın fiyatı, miktarı veya satışına bağlı olarak
belirleniyorsa, (küçük işlem görenler dahil)
• Patent, dizayn, marka, telif, faydalı model hakkına ilişkin yapılan
ödemeler ithal eşyası ile ilgiliyse de royalti veya lisans ücreti ithal
eşyası ile ilgilidir.
• Küçük işlemler haricindeki yapılan işlemlerde, toplam ücretin
sadece nesnel ve ölçülebilir verilere dayanılarak eşya ile ilgisi
kurulup hesaplanabilen kısmı ithal edilen eşyanın gümrük kıymetine
dahil edilir.
C- Tebliğ’de yer alan düzenlemeler
Royalti veya lisans ücretinin ithal eşyasının satış koşulu olması
• İthal edilen eşyaya ilişkin olarak ithalatçı tarafından yapılan veya
yapılacak royalti veya lisans ödemesinin ihracatçı ve ithalatçı
arasındaki alım-satımın gerçekleşmesinde vazgeçilmez ve esaslı bir
unsur olmasını ifade eder.
• Royalti veya lisans ücreti satışın koşulu olarak ödendiği sürece
üçüncü kişiye ödeme yapılmasının satıcıya yapılan ödemeden bir
farklılığı yoktur.
• Royalti veya lisans ödemesinin satış koşulu olup olmadığının
tespitinde;
a) Satış sözleşmesi veya ilgili dökümanlarda royalti veya lisans
ödemesine bir atıfta bulunulması,
b) Royalti veya lisans sözleşmesinde eşyaların satışına ilişkin
bir atıfta bulunulması,
C- Tebliğ’de yer alan düzenlemeler
Royalti veya lisans ücretinin ithal eşyasının satış koşulu olması
•
c) Satış sözleşmesi veya royalti veya lisans sözleşmesi
şartlarına göre; satış sözleşmesinin, royalti veya lisans ücretinin
lisans verene ödenmemesi sebebiyle söz konusu sözleşmeye
aykırı davranıştan dolayı sona ereceği şeklinde bir hüküm içerip
içermediği,
ç) Royalti veya lisans sözleşmesinde royalti veya lisans
ücretinin ödenmemesi durumunda imalatçının lisans verenin
hakları ile ilişkili eşyayı imal etmesini veya satmasını yasaklayan
bir hüküm bulunması,
d) Royalti veya lisans sözleşmesinin, kalite kontrolünü aşan,
lisans verenin imalatçı ve ithalatçı arasındaki üretim veya satışı
kontrol edebilmesine imkan veren hükümler içermesi,
hususları dikkate alınır.
C- Tebliğ’de yer alan düzenlemeler
Royalti veya lisans ücretinin beyan edilmesine ilişkin yöntemler
• Serbest Dolaşıma Girişte Beyan
• G.Y. 53 üncü madde kapsamında istisnai kıymetle Beyan
• Eşyanın FOB bedeli dikkate alınarak yapılan paylaştırma sonucuna
göre beyan
• Dönemsel Beyan
C- Tebliğ’de yer alan düzenlemeler
Beyana Aykırılık Halleri
• Beyan edilen royalti veya lisans ücretinin gerçekte ödenen veya
ödenecek tutardan eksik olması,
• İstisnai kıymetle beyana ilişkin tamamlayıcı beyanların süresi
içerisinde verilmemesi nedeniyle zamanında ödenmeyen gümrük
vergileri,
• İthal eşyasının gümrük kıymetinin bir parçası olmasına karşın
gümrük idaresine beyan edilmeyen royalti veya lisans ücreti
ödemesine ilişkin KDV'nin 1 veya 2 nolu KDV Beyannamesi ile vergi
dairesine ödenmesi durumunda,
TEŞEKKÜRLER

similar documents