perbentangan koku negeri johor 2013 joi

Report
BIODATA:
MOHD AZIZUL BIN MOHD SOHOD
PENOLONG PENGARAH
UNIT SUKAN,KOKURIKULUM DAN KESENIAN
CAWANGAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
KELAYAKAN :
•MAKTAB PERGURUAN TENGKU AMPUAN AFZAN KUANTAN PAHANG DARUL MAKMUR
•DIPLOMA PENDIDIKN KHAS BERMASALAH PENDENGARAN
•DIPLOMA KEPENGETUAAN KEBANGSAAN
•DIPLOMA BIMBINGAN DAN KAUNSELING
•IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN PENDIDIKAN
PENGALAMAN DALAM PERKHIDMATAN:
•SRK SG SAMERAN SERIAN,SARAWAK
•SK TOH JOHAN TRONG,PERAK
•SKPK PENDIDIKAN KHAS TAIPING,PERAK
•SMK DR BURHANUDDIN,TAIPING PERAK
•GPK HEM SKPK IPOH,PERAK
•PEGAWAI PENDIDIKAN KHAS, JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK
•PENOLONG PENGARAH,UNIT SUKAN,KOKURIKULUM DAN KESENIAN,
BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS, KPM
UNIT SUKAN, KOKURIKULUM DAN SENI
BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
KPM
[Kementerian Pelajaran Malaysia]
BPKHAS
[Bahagian Pendidikan Khas]
CPPK
[Cawangan Program Pendidikan Khas]
SPK
[Sektor Pembangunan Kemanusiaan]
SKS
Unit Sukan,Kokurikulum&Seni
PELAKSANAAN
PROGRAM PEMANTAPAN
AKTIVITI GERAK KERJA
KOKURIKULUM
DI PPKI
APA YANG DIMAKSUDKAN DENGAN
PEMANTAPAN
Pemantapan adalah perihal berkaitan dengan
PERBUATAN dan USAHA
Dalam memantapkan sesuatu proses agar ianya menjadi
mantap dan stabil dengan adanya
PENGAYAAN dan PENAMBAHBAIKAN
sejajar dgn berkembangnya sesuatu aktiviti itu.
DEFINISI
KOKURIKULUM
7
“KEGIATAN KOKURIKULUM”
ertinya apa-apa kegiatan yang
DIRANCANG lanjutan drpd.
proses p + p dalam bilik darjah
yg. M’mberi murid peluang utk
MENAMBAH, MENGUKUH dan
MENGAMALKAN pengetahuan,
kemahiran dan nilai yang
dipelajari di bilik darjah.
Rujuk Peraturan 2 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan
(Kurikulum Kebangsaan) 1997; seperti dalam Warta Kerajaan,
PU (A) 531/97
8
Kegiatan Kokurikulum
mestilah mengandungi
ELEMEN-ELEMEN PENDIDIKAN
yang menjadi
TERAS
kepada
PEMBANGUNAN
INTELEK
dan
KEMANUSIAAN
murid.
9
PRINSIP AKTIVITI KOKURIKULUM DI
SEKOLAH-SEKOLAH/PPKI
1.
Untuk pembangunan seimbang antara kurikulum dan
kokurikulum.
Contoh : Kelab Sains Pertanian
Jika murid MELAKUKAN AKTIVITI BERKEBUN spt mencangkul,
dan aktiviti tersebut dilakukan pada waktu sekolah dipanggil
AMALI sebagai pelengkap kepada pembangunan kurikulum.
Jika murid lakukan AKTIVITI BERKEBUN tetapi di buat di luar
waktu P & P sekolah seperti sebelah petang (jika sekolah sesi
pagi), hari Sabtu atau Hari Ahad maka dinamakan aktiviti
KOKURIKULUM.
Pelajar perlu diseimbangkan dengan konsep JERI ( iaitu
perkembangan jasmani, emosi, rohani dan interlek) TERMASUK
minat dan bakat MBK MELALUI aktiviti Kokurikulum.
2.
Boleh dididik dan mendidik – kegiatan kokurikulum yang
terancang menzahirkan insan yang boleh dan berpotensi untuk
dididik agar mereka dapat menggunakan kemahiran yang
dipelajari, pengalaman yang dilalui, disiplin yang diterapkan bagi
mendidik diri mereka untuk masa kini, dan masa depan. Sebagai
pendidik menjadi
KESALAHAN besar jika potensi ini tidak
kita kembangkan.
KONSEP
KOKURIKULUM
KONSEP KOKURIKULUM
Sbhg integrasi kurikulum sekolah
2. Diambil kira dlm. perancangan
kurikulum pengajaran, operasi +
pengalaman
3. M’mberi pengalaman yg X diperolehi di
b/ darjah
4. 1 ranc. P +P yg. b’bentuk kegiatan
pend. untuk semua murid, termasuk
murid istimewa.
1.
PERUBAHAN
KONSEP
KOKURIKULUM
1. Kesinambungan dan kesepaduan
potensi
2. Perkembangan minat dan bakat
3. Didik dan mendidik diri sendiri
4. Sekolah sbg institusi pendidikan
5. Pendidikan sbg tanggungjawab
bersama
17
AKTIVITI KOKURIKULUM
merupakan salah satu komponen
yang penting dalam proses
PEMBENTUKAN DIRI MURID ISTIMEWA
dari peringkat
RENDAH hingga MENENGAH.
Kepelbagaian aktiviti kokurikulum juga adalah
sebahagian daripada pendidikan yang membantu
MEMANTAPKAN KEUPAYAAN dan POTENSI
yang bertindak juga sebagai TERAPI
bagi murid-murid berkeperluan khas di PPKI
APAKAH PEGANGAN
ATAU
PUNCA KUASA
TERHADAP
PELAKSANAAN
AKTIVITI KK DI PPKI ?
PERLU TAHU DAN FAHAM :
Program Pendidikan Khas Integrasi atau Percantuman yang
ditubuhkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia melalui
Jabatan Pendidikan Khas/Bahagian Pendidikan Khas di seluruh
negara yang di kawal selia oleh Jabatan Pelajaran Negeri
(Unit Pendidikan Khas/Sektor Pendidikan Swasta) dan Khas
serta PPD disetiap daerah yang mempunyai PPKI.
KONSEPNYA:
Perkongsian bersama kemudahan prasarana dan pentadbiran
bagi guru dan MBK di sekolah tersebut.
RUMUSANNYA :
Apabila PPKI berada di bawah payung KPM maka dengan itu ianya
perlu dan wajib mengikuti apa-apa dasar yang telah ditetapkan oleh
pihak KPM berdasarkan AKTA PELAJARAN, PERATURAN,
SURAT PEKELILING IKHTISAS DAN SURAT SIARAN dalam
melaksanakan agenda pendidikan negara yang diamanah dan
dipertanggungjawabkan kepada setiap warga pendidik termasuk
Pendidikan khas
PELAKSANAAN KOKU PPKI
PERLU DILAKUKAN
BERDASARKAN
KEPADA
SURAT PEKELILING 1/85
SKOP KEGIATAN
PERSATUAN/KELAB
PASUKAN PAKAIAN SERAGAM
1MURID 1SUKAN
KEGIATAN DITENTU OLEH
YB MENTERI
SUBPERATURAN 3(3) DALM PERATURAN Pend (Kur Keb) 1997

Status menyertai KOKU adalah WAJIB

3 Bidang KOKU - WAJIB sertai KETIGATIGA bidang.

Penyertaan SEMUA guru.

KOKU boleh ditambah berdasarkan
minat dan kemudahan.

Jenis KOKU diluar bilik darjah boleh
diperbanyakkan
(Sambungan)




Mempunyai REKOD PENYERTAAN dan
penghargaan/insentif.
KESELAMATAN MURID perlu diambil
kira.
KOKU mesti diurus secara SISTEMATIK
dan TERATUR.
Peluang dibuka kepada KOMUNITI
membantu menjayakan KOKU.
DRAF SURAT SIARAN AKTIVITI KOKURIKULUM MURID PENDIDIKAN KHAS DI PROGRAM INTEGRASI
Kepada,
Semua Pengarah Pelajaran,
Jabatan Pelajaran Negeri
PERLAKSANAAN AKTIVITI KOKURIKULUM
PENDIDIKAN KHAS (PPKI) .
BAGI MURID BERKEPERLUAN KHAS DI PROGRAM INTEGRASI
Y.Bhg. Datuk / Dato’ /Tuan / Puan
Bahagian Pendidikan Khas ,Kementerian Pelelajaran Malaysia mengambil makluman terdapat sekolah–sekolah yang
menpunyai Program Integrasi Pendidikan Khas menjalankan aktiviti kokurikulum untuk murid berkeperluan khas secara
kurang berkesan.
2. Merujuk kepada Surat Siaran Jadual Pelaksanaan Program Sukan Dan Permainan Sekolah Sepanjang Tahun
yang dikeluarkan dari Bahagian Sukan ,Seni Dan Kokurikulum, Kementerian Pelajaran (KPBSSK.302-02/03/002/( 17)
bertarikh 14 Januari 2010 jelas menyatakan bahawa aktiviti kokurikulum WAJIB dijalankan oleh semua murid termasuk
murid Pendidikan Khas di semua Program Integrasi. Pelaksanaan aktiviti ini sejajar dengan keperluan perkembangan
potensi murid sesuai dengan keupayaan sedia ada setiap murid.
3. Sehubungan itu, Mesyuarat Pengurusan Bahagian Pendidikan Khas, Bil 1/2011 bertarikh 12 Januari 2011 telah
memutuskan bahawa semua Pengetua dan Guru Besar perlu akur dan patuh kepada Surat Siaran tersebut serta
memastikan aktiviti kokurikulum murid pendidikan Khas dilaksanakan sepenuhnya dengan efektif dan efisyen .
4. Pengetua dan Guru Besar juga diminta supaya tidak melibatkan guru-guru Pendidikan Khas secara langsung dalam
aktiviti kokurikulum arus perdana. Keperluan ini adalah untuk memastikan murid dan guru Pendidikan Khas dapat
menjalankan aktiviti Kokurikulum secara terancang dan lebih berkesan.
5. Sila maklumkan Surat Siaran ini kepada kepada pegawai yang bertanggung jawab di Jabatan Pelajaran Negeri,
Pejabat Pelajaran Daerah, Pengetua dan Guru Besar di bawah kawalan pentadbiran pihak YBhg Datuk / Dato’ /Tuan /
Puan.
Sekian, terima kasih.
“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA “
Saya yang menurut perintah,
SENARIO PELAKSANAAN
AKTIVITI KOKU
DI PPKI
PELAKSANAAN SEDIA ADA DI PPKI
Tidak menjalankan aktiviti KOKU spt.mana yang
di laksanakan di arus perdana
Tidak membuat perancangan yang teratur &sesuai
dengan MBK
Salah faham di antara pelaksanaan program
aktiviti dan pelaksanaan aktiviti KOKU di PPKI
Matlamat KOKU kurang dititik beratkan
Tiada perancangan yang terancang untuk pelaksanaan
aktiviti KOKU di PPKI
Sering mengikut keperluan semasa
Kurang melihat bakat&potensi MBK
Aktiviti kurang menarik
Rekod dan pelaporan tidak lengkap
Pelaksanaan KOKU di dalam waktu P&P
Kurang menginklusifkan murid-murid
berkeperluan khas dalam KOKU
PUB yang tidak didaftarkan
Inklusif KOKU tidak mengikut prosedur
Aspek keselamatan kurang diberikan perhatian
Ibu bapa dan masyarakat kurang dilibatkan
Kaitan dengan hidup sebenar tidak jelas
Tidak menyediakan buku KOKU kepada MBK
Pemakaian pakaian seragam masa hari KOKU
tidak diutamakan
Hanya utamakan murid yang kefungsian tinggi sahaja
Kurang memahamkan MBK dengan apa yang
dilakukan dlm KOKU
Guru yang banyak melakukan aktiviti daripada MBK
KEPERLUAN LAIN PELAKSANAAN
KOKU DI PPKI
Mengubah salah faham guru-guru PK terhadap
pelaksanaan KOKU bagi MBK
Keselarasan pelaksanaan KOKU di semua PPKI
di seluruh negara
Kehendak ibu bapa/penjaga dan masyarakat
OKU sendiri
Mengubah tanggapan negatif pentadbir dan
guru-guru normal di arus perdana
Mewujudkan hubungan baik di antara guru-guru
pendidikan khas di PPKI dengan pihak pentadbir
dan guru-guru normal di arus perdana
APAKAH
MASALAH/KEKANGAN
TERHADAP
PELAKSANAAN KOKU
DI PPKI ?
1. KEKURANGAN GURU.
2. MASALAH TAHAP KECACATAN MURID-MURID
DAN KEPELBAGAIAN KECACATAN.
3. MASALAH KOMUNIKASI DENGAN PIHAK
PENTADBIR DI ARUS PERDANA.
4. BEBANAN TUGAS :
• Rutin kerja harian.
• Jawatan yang dipegang di arus perdana dlm.
kurikulum dan kokurikulum.
5. KEKURANGAN MAKLUMAT DAN PANDUAN
YANG DIPEROLEHI TTG. PLAKSANAAN KK
DARIPADA :
• Pentadbir sekolah.
• PPD
• JPN
• BPK
Pendekatan
TRADISI
menekankan kepada
KECACATAN
DAN
KETIDAKBOLEHAN
MURID
DAN
FAKTOR GURU
itu sendiri
TRANFORMASI PELAKSANAAN
KOKU DI PPKI
PERLU DILAKSANAKAN
KURIKULUM
SEKOLAH
(AKADEMIK)
KURIKULUM
SEKOLAH
(AKADEMIK)
KOKURIKULUM
KOKURIKULUM
DAHULU
SEKARANG
PERUBAHAN KONSEP KOKURIKULUM
39
BARU
difinisi murid-murid berkeperluan khas
Menekankan kepada
KEBOLEHAN, KEFUNGSIAN, KEMAHIRAN,
PERKEMBANGAN PENGUASAAN
DAN PENCAPAIAN murid-murid
tersebut dalam kemahiran-kemahiran
pengembangan
(development skill )
PRINSIP PELAKSANAAN
AKTIVITI KOKURIKULUM DI PPKI
Prinsip pelaksanaan aktiviti kokurikulum
di PPKI adalah sama sepertimana yang
dilaksanakan di arus perdana berasaskan :
LIMA FASA TERAS UTAMA
• PERANCANGAN
• PELAKSANAAN
• PEMANTAUAN
• PENILAIAN
• PENAMBAHBAIKAN
BAGAIMANA
PELAKSANAAN
AKTIVITI GERAK KERJA KOKU
DILAKSANAKAN DI PPKI ?
PRINSIP PELAKSANAAN SAMA
SEPERTIMANA YANG
DILAKSANAKAN DI ARUS PERDANA.
PELAKSANAAN ADALAH SECARA :
BERSENDIRIAN DGN SOKONGAN
DAN
DI INKLUSIFKAN
BERGANTUNG KEPADA :
JUMLAH BILANGAN GURU MURID,
TAHAP KEFUNGSIAN MURID
DAN
KEKUATAN GURU
DI PPKI.
FOKUS UTAMA
MANA-MANA PPKI YANG MEMPUNYAI
BIL.MURID 25 ORANG KE ATAS
PERLU MENUBUHKAN
JAWATANKUASA INDUK KOKU
DAN
JAWATANKUASA PELAKSANAAN
KOKU SENDIRI.
CONTOH
JAWATANKUASA INDUK KOKURIKULUM PPKI
PENGERUSI
PENGETUA/GURU BESAR
NAIB PENGERUSI
GPK KOKURIKULUM
SETIAUSAHA
GPK PKHAS
BENDAHARI
KETUA KERANI SEKOLAH
AHLI JAWATANKUASA :
1. GPK HEM
2. SETIAUSAHA SUKAN SEKOLAH
3. PENGERUSI PIBG
4. SETIAUSAHA PIBG
5. BENDAHARI PIBG
6. GURU PENDIDIKAN KHAS
7. GURU PENDIDIKAN KHAS
CONTOH
JAWATANKUASA PELAKSANA KOKURIKULUM PPKI
PENGERUSI
PENGETUA/GURU BESAR
NAIB PENGERUSI
GPK PKHAS
SETIUSAHA
KOKU PPKI
PENYELARAS
KELAB/PERSATUAN
SETIAUSAHA
1M1S
PENYELARAS
PASUKAN BADAN BERUNIFORM
PENYELARAS
1M 1S
Guru Penasihat
Guru Pemimpin
Guru Penasihat /
Jurulatih
KKJ
SENI BUDAYA
BAHASA MELAYU
PENGAKAP
PUTERI ISLAM
PBSM
PETANQUE
BADMINTON
FUTSAL
MANA-MANA PPKI YANG
MEMPUNYAI
BIL.MURID KURANG 25 ORANG
PENGETUA / GURU BESAR
WAJAR
MEMASUKAN PENYELARAS PPKI
DALAM
JAWATANKUASA KOKU
SEKOLAH
SETIAP
GURU PENDIDIKAN KHAS
WAJAR
MENCARI ATAU MENGCUNGKIL
BAKAT YANG
TERSELINDUNG ATAU TERSEMBUNYI
PADA DIRI MBK
KERANA
SETIAP MBK MEMPUNYAI
SATU KEISTIMEWAAN
YANG TERSENDIRI
DALAM BIDANG TERTENTU
KEPEMIMPINAN
KOKURIKULUM
53
FUNGSI PENGURUSAN
Perancangan
Memilih Matlamat Dan
Cara Untuk Mencapainya
Pengawalan
Monitor
Manusia
aktivitiKewangan
aktiviti dan
Bahan mentah. membuat
pembetulan
Sumber-sumber
1.
2.
3.
Pengelolaan
Memberikan
tanggungjawab
untuk
menyempurnakan
tugas
Kepemimpinan
Menggunakan pengaruh untuk
memotivasikan ahli
Pencapaian
1.
Matlamat
tercapai
2.
Produk
3.
Perkhidmatan
4.
Kecekapan
5.
Keberkesanan
BPKHAS TELAH MEMUTUSKAN
BAHAWA
UNIT BERUNIFORM PENGAKAP
KELAB KESELAMATAN JALANRAYA
MENJADI KEUTAMAAN
DI WUJUDKAN DI SEMUA PPKI
PERUNTUKAN MASA
PPKI RENDAH
120 minit seminggu
Warta Kerajaan bertarikh 28 Disember 1967, Jil. 11/Bil. 27, No. 5652
PERUNTUKAN MASA
KOKURIKULUM
PPKI SM
180 minit seminggu
Warta Kerajaan bertarikh 28 Disember 1967, Jil. 11/Bil. 27, No. 5652
BAGAIMANA NAK TUBUHKAN
KELAB
DAN
PERSATUAN?
59
PENUBUHAN
KELAB / PERSATUAN BADAN BERUNIFORM
ADAKAN MESYUARAT PENAJA
TULIS SURAT PERMOHONAN PENUBUHAN DARI
GPK KHAS/PENYELARAS KEPADA PENDAFTAR (PENGETUA/GB)
TERIMA SURAT KELULUSAN DARI PENGETUA/GURU BESAR
TERIMA SURAT PELANTIKAN DARI PENGETUA/GURU BESAR
KEPADA GPK PKHAS/PENYELARAS
PENUBUHAN
PERSATUAN BADAN BERUNIFORM
AGENSI BUKAN KERAJAAN
Untuk pendaftaran Pasukan Pengakap PPKI
tidak perlu di daftarkan secara berasingan.
Pendaftaran boleh dimasukkan
sekali di bawah Persatuan Pengakap Sekolah
SENI BELA DIRI
Apa jua jenis persatuan atau kegiatan
seni bela diri yang ingin atau sedang
mengembangkan kegiatan di peringkat
sekolah perlulah terlebih dahulu berdaftar
dengan Kementerian Belia dan Sukan
dengan merujuk :
[ SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 13 / 2000,
Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah ]
PELANTIKAN PERSONEL LUAR

Membuat tawaran sebagai jurulatih luar.

Memanjangkan permohonan kepada Jabatan Pelajaran
Negeri untuk mendapat kelulusan.
• Memeterai persefahaman ( MOU) berkaitan
• Bayaran
• Jadual latihan
• Kehadiran guru
• Kehadiran jurulatih
• Maklumat jurulatih
MENGAPA PERLU DAFTAR ?
BERGERAK SECARA SAH
DIIKTIRAF OLEH BADAN INDUK
DAN KPM/ SEKOLAH
DAPAT KEMUDAHAN YANG DISEDIAKAN
DAPAT MENYERTAI PROGRAM
ANJURAN BADAN INDUK
KEHADIRAN MURID DALAM
KOKURIKULUM
MINIMUM PERJUMPAAN SEPANJANG
TAHUN
PBB
18 KALI
KELAB/ PERSATUAN
12 KALI
CONTOH TAKWIM TAHUNAN
BULAN
MINGGU/
TARIKH
Januari
Minggu 2
Minggu 4
Minggu 2
Minggu 4
Minggu 2
Minggu 4
Minggu 2
Minggu 4
Minggu 2
Minggu 4
Minggu 2
Minggu 4
Minggu 2
Minggu 4
Minggu 2
Minggu 4
Minggu 2
Minggu 4
Minggu 2
Minggu 4
Minggu 2
Minggu 4
Februari
Mac
April
Mei
Jun
Julai
Ogos
September
Okotber
November
AKTIVITI
CATATAN/
TINDAKAN
Pendaftaran Kelab/Persatuan
Pendaftaran Ahli
Suai Kenal Antara Ahli Pengakap
Penyusunan Organisasi
Tanggungjawab Ahli
Dasar Berpengakap
Peraturan dan Undang-Undang
Bendera
Pengetua/GuruBesar/
Pemakaian Lencana
GPK KOKO/
Lagu Kebaangsaan
GPK PKhas
Lagu Negeri
Simpulan dan Ikatan
Pengurusan
Perjumpaan Pek/Terup
Istiadat Perlantikan
Kemahiran Berpengakap
Mesyuarat Agung
Pertolongan Cemas
Membaca Peta
Pengembaraan
Kawad Kaki
Perkhemahan Perdana/ Hari Kokurikulum
AKTIVITI MINGGUAN



Aktiviti mingguan ditetapkan mengikut
masa yang ditetapkan setiap minggu
Sebarang perubahan tarikh aktiviti atau
perjumpaan perlu dimaklumkan kepada
Penolong Kanan Kokurikulum/ Penjaga
Setiap persatuan / kelab mesti mengadakan
perjumpaan sekurang-kurangnya 18 kali
SEPANJANG tahun.
TATACARA PELAKSANAAN
AKTIVITI MINGGUAN

BUAT HEBAHAN PERJUMPAAN MINGGUAN

SEDIAKAN PERANCANGAN DAN JADUAL AKTIVITI

WUJUDKAN AKTIVITI MENYERONOKKAN

REKOD KEHADIRAN MURID DAN GURU

BERI PENGGALAKAN KEHADIRAN

SEDIAKAN LAPORAN MINGGUAN
BUKU LAPORAN
PERSATUAN / KELAB
Laporan mestilah ditulis oleh murid setiap kali perjumpaan
diadakan dan disahkan oleh guru penasihat.
Buku laporan mesti dihantar ke pejabat setiap minggu untuk
disemak oleh pentadbir.
Guru penasihat bertanggungjawab mengemukakan buku
laporan apabila diminta
Maklumat dalam buku laporan mestilah sentiasa dikemaskini.
BUKU REKOD
PENILAIAN MURID
1. Pastikan semua murid mempunyai buku
penilaian pada awal tahun
2. Guru Penasihat mengumpul dan
menandatangani kehadiran murid
dalam buku ini setiap kali mengadakan
perjumpaan.
3. Bagi murid-murid di PPKI buku penilaian
boleh di simpan oleh guru penasihat selepas
tamat aktiviti.
PENYELIAAN / PEMANTAUAN
AKTIVITI KOKURIKULUM
GPK PKHAS TUBUH
JAWATANKUASA PEMANTAUAN
BUAT PERANCANGAN PEMANTAUAN
SEDIAKAN JADUAL PEMANTAUAN
SEDIAKAN BORANG PEMANTAUAN
YANG DIMODIFIKASIKAN
SIMPAN REKOD DALAM FAIL
PENGIKTIRAFAN
DAN
PENGHARGAAN


Sijil-sijil penghargaan perlu diberi kepada
semua pelajar terutama murid yang akan
meninggalkan sekolah.
Anugerah Kokurikulum peringkat sekolah
boleh diwujudkan sebagai penghargaan bagi
murid dan guru serta jurulatih luar.
SEDIAKAN KERTAS KERJA
(Setiap aktiviti perlu ada kertas kerja sebagai
dokumen sokongan untuk mengeluarkan wang)
* Tajuk Aktiviti
* Pendahuluan/Latar Belakang
* Objektif
* Sasaran
* Tarikh Pelaksanaan
* Pebelanjaan
* Peruntukan
* Jadual Aktiviti
* Jawatankuasa Pelaksana
CONTOH KERTAS KERJA
2.
TAJUK AKTIVITI
LATAR BELAKANG
3.
OBJEKTIF AKTIVTITI
1.
4.
6.
SASARAN
TARIKH PELAKSANAAN
6.
PERBELANJAAN
7.
8.
PERUNTUKAN
JADUAL AKTIVITI
9.
JAWATANKUASA
5.
Disediakan oleh:
: Klinik Bola Sepak
: Dalam Pertandingan Bola Sepak MSSPK Pkt Zon Gerik
Pasukan SK PPD Hulu Perak telah mendapat tempat ke 3.
: Dengan aktviti ini, pemain-pemain b/sepak dapat
kemahiran permainan ini dan diharapkan tahun 2013 menjadi Johan.
: 20 orang pemain bola sepak sekolah.
: 29 Januari 2006 (Sabtu)
Jam 08.00 pagi hingga 05.00 petang
Di Padang SK PPD Hulu Perak
: Minum pagi (sendiri)
Makan Tengahari
RM2.50 x 20 org
Minum Petang
RM1.00 x 20 org
Jumlah
RM70.00
: Wang Sukan (Program Sukan/Motivasi/Kokurikulum)
: 08.00 pg
- Pendaftaran
08.15 pg
- Taklimat
08.30 pg
- Sesi 1
Latihan …..
09.30 pg
- Sesi 2
Latihan…..
10.30 pg
- Rehat
11.00 pg
- Sesi 3
Latihan…..
12.00 tgh
- Rehat
02.00 ptg
- Sesi 4
Teknik…..
03.00 ptg
- Sesi 5
Latihan…..
04.00 ptg
- Rehat & Penutup
05.00 ptg
- Bersurai
: Pengerus, Setiausaha, Ahli Jawatankuasa…..
t.t
(Nama:…………………………………………..)
Setiausaha SMK
Disahkan oleh:
t.t
(Nama:…………………………………………..)
Pengerusi SMK
INDIKATOR PELAKSANAAN
KOKURIKULUM YANG BERKESAN
DI PPKI
1. Tahap Kemenjadian MBK
2. Tahap Penyungguhan GURU&MBK
3. Peningkatan Penyertaan MBK
PERANAN GPK KOKU
Membantu PPKI menyediakan perkara-perkara berikut :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Menyediakan fail pengurusan KOKU PPKI
Menyediakan takwim pelaksanaan KOKU PPKI untuk dibentangkan
Menyediakan ABM pelaksanaan KOKU PPKI
Mengenalpasti dan melantik Guru Penasihat KOKU PPKI
Memastikan penglibatan guru dan murid pendidikan khas secara
menyeluruh dalam KOKU di PPKI.
Memastikan rekod dan data mengikut jenis aktiviti KOKU yang
dilaksanakan di PPKI di lengkapkan dan dikemaskini.
Menerima dan mengesahkan laporan aktiviti KOKU PPKI.
Memastikan objektif aktiviti KOKU PPKI tercapai seperti yang
di dalam perancangan
Memastikan GPK PK dan penyelaras membuat permohonan kpd
Pengetua atau Guru Besar bagi aktiviti KOKU yang akan
dilaksanakan.
Bersama melakukan pemantauan terutama langkah keselamatan
semasa aktiviti KOKU
Bertanggungjawab meningkatkan profesionalisme guru P.Khas
dalam aktiviti KOKU selaras dengan guru-guru normal di aliran
perdana.
PERANAN DAN
TANGGUNGJAWAB
GPK KHAS DAN PENYELARAS
PPKI DI SEKOLAH
DALAM PELAKSANAAN KOKU
DI PPKI
Berbincang bersama guru-guru dan PPM.
Mengenalpasti keupayaan guru.
Kenalpasti potensi dan bakat murid.
Membentuk Jawatankuasa KOKU di PPKI.
Membentuk Jawatankuasa Pelaksana KOKU di PPKI.
Membuat perancangan aktiviti KOKU sebelum awal tahun
persekolahan bermula.
Libatkan PPM dlm aktiviti KOKU.
Pilih aktiviti KOKU yang bersesuaian.
Mengadakan mesyuarat KOKU sekurang-kurangnya 4 kali
setahun dan libatkan PIBG / Badan Kebajikan.
Berbincang bersama Pengetua/Guru Besar dan GKP KOKU.
Bentangkan perancangan aktiviti KOKU PPKI di dlm mesyuarat
KOKU Sekolah.
Membuat permohonan kepada Pengetua atau Guru Besar.
Dapatkan surat pelantikan untuk Guru Penasihat KOKU PPKI.
Memastikan semua guru penasihat KOKU membuat laporan
bertulis dan failkan mengikut aktiviti KOKU masing-masing.
Menubuhkan Jawatankuasa Pemantauan Bersama.
Bersama melakukan pemantuan semasa aktiviti KOKU
dilaksanakan.
Memastikan semua guru penasihat KOKU mengutamakan
keselamatan MBK semasa menjalankan aktiviti KOKU.
Memastikan semua guru penasihat membuat penilaian dan
mengisi buku/borang penilaian mengikut masa yg telah
ditetapkan.
CONTOH
PEMBINAAN
AKTIVITI
PERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN
4 ASPEK PENTING :
1.
2.
3.
4.
Tujuan dan matlamat
Aktiviti dan kegiatan /Rancangan
Pelaksanaan
Penilaian
CONTOH AKTIVITI
KELAB KESELAMATAN JALAN RAYA
MATLAMAT :
1. Melahirkan MBK menjadi pengguna
jalan raya yang baik.
2. Menimbulkan MBK mengamalkan
nilai-nilai murni melalui aktiviti-aktiviti kelab.
3. Aplikasikan dengan kehidupan sebenar MBK.
AKTIVITI / PERANCANGAN
1.
Pendaftaran Ahli Baru
Mengadakan Mesyuarat :
• Lantikan AJK
• AJK Projek ,
• Mesyuarat Agong
2. SUDUT / BILIK KHAS KKJR
Carta Organisasi
Senarai nama Ahli Kelab
Sudut Berita
(petikan Akhbar mengenai jalan raya)
Simbol/ peraturan jalan raya.
Maklumat / Pencapaian Kelab
Gambar-gambar
3. MEMBUAT SIMBOL UNDANGUNDANG JALANRAYA
4. KHIDMAT MASYARAKAT
Gotong Royong
Masjid , surau,taman –taman permainan dan
kawasan perumahan
Projek angkat taman di sekolah.
5. LAWATAN SAMBIL BELAJAR :
Ibu Pejabat Polis Negeri
Ibu Pejabat Polis Daerah
Pejabat Cawangan Trafik berdekatan
Jabatan Pengangkutan Jalan.
6. CERAMAH / PAMERAN
PDRM
JPJ
Mangsa yang pernah terlibat dengan
kemalangan jalan raya
7. PERTANDINGAN
Melukis Poster/ Logo
Menulis Esei
Mereka Cogan kata
Menyertai Pertandingan Pendidikan
Lalu lintas .
8. PIDATO MINGGUAN
Syarahan 5 minit mengenai keselamatan
jalanraya
Sabar sifat terpuji di jalanraya
Patuhilah undang-undang jalanraya
Lumba haram
Punca-punca berlakunya kemalangan jalanraya.
9. ILMU PERTOLONGAN CEMAS
Mempelajari asas bantuan pertolongan
cemas .
10. PERKHEMAHAN
Pengenalan kepada asas perkhemahan
keselamatan diri dan kumpulan
11. PENGHARGAAN / ANUGERAH
SISTEM FAIL
Bagi memantapkan perjalanan aktiviti/program kokurikulum di
sekolah, dalah dicadangkan pengurusan sistem fail seperti berikut:
1. Fail Induk

Surat Permohonan Penubuhan

Draf Perlembagaan

Draf Aktiviti Utama

Senarai Jawatankuasa Penaja.

Surat kelulusan penubuhan

Surat perlantikan Guru Penasihat/ Guru Pemimpin.

Minit Mesyuarat Agung Penubuhan.

Perlembagaan yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar

Senarai Jawatankuasa yang disahkan oleh Pengetua/Guru
Besar

Perancangan aktiviti tahunan yang disahkan oleh
Pengetua/Guru Besar

Jadual Aktiviti Tahunan yang disahkan oleh Pengetua/Guru
Besar

Senarai keahlian yang disahkan oleh Guru Pemimpin

Surat Permohonan Bendahari untuk mengutip derma
keahlian.








Surat kelulusan mengutip derma daripada Pengetua/Guru
Besar.
Akaun kewangan/ belanjawan yang disahkan.
Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan melalui
Guru Pemimpin kepada Pengetua/Guru Besar
Surat kelulusan menjadi ahli gabungan daripada Badan
Induk
Minit-minit mesyuarat yang diadakan
Surat-surat pekeliling berkaitan daripada:
Kementerian Pelajaran Malaysia
Jabatan Pelajaran Negeri
Pejabat Pelajaran Daerah
Sekolah
Dokumen pencapaian cemerlang ahli-ahli
Laporan setiap aktiviti
Daftar penilaian bagi setiap ahli.
Surat penyerahan kembali kuasa dan perlantihan sebagai
pemimpin bagu daripada Guru Pemimpin lama.
 Stok dan inventori
 Sampel-sampel Surat / Sijil Penghargaan.


1.2 Fail Pengerusi
Maklumat ahli
Senarai Ahli Jawatankuasa dan senarai guru penasihat/ guru
pemimpin.
 Perlembagaan Kelab/ Persatuan
 Minit-minit Mesyuarat


1.3 Fail Setiausaha




Minit Mesyuarat
Surat menyurat yang berkaitan
Buku-Buku Panduan
Perlembagaan Kelab/ Persatuan
1.4 Fail Bendahari


Penyata kira-kira
Bil-bil pembelian
PELAKSANAAN
DASAR 1 MURID 1 SUKAN
MURID BERKEPERLUAN KHAS
[ MBK ]
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI
[ PPKI ]
MATLAMAT
Dalam Jangka Masa Panjang, dasar ini
berhasrat MEMBANGUNKAN M0DAL INSAN
melalui PENYERTAAN dan PENGLIBATAN
yang MENYELURUH dari kalangan muridmurid berkeperluan [ MBK ] khas dalam
kegiatan SUKAN SEPANJANG TAHUN serta
memupuk BUDAYA BERSUKAN di kalangan
MBK agar menjadi ahli masyarakat OKU
yang mengamalkan gaya hidup sihat, cergas
dan berdaya saing tinggi sealiran dengan
murid-murid normal di arus perdana.
KONSEP
Dasar 1M1S PK adalah merupakan satu
program sukan yang melibatkan
PENYERTAAN MENYELURUH dengan JENIS
SUKAN yang bersesuaian mengikut TAHAP
KEUPAYAAN agar setiap MBK dapat
menyertai sekurang-kurangnya satu jenis
sukan. PENGUBAHSUAIAN jenis sukan perlu
dibuat berdasarkan KECACATAN dan
KEFUNGSIAN setiap MBK.
PRINSIP PELAKSANAAN
Pelaksanaan Dasar 1M 1S di PPKI WAJIB
Mematuhi Prinsip Pelaksanaan Berikut :
1. Setiap MBK yang tidak mengalami masalah kesihatan
hendaklah WAJIB mengambil bahagian dalam sekurangkurangnya satu jenis sukan. Dasar 1M 1S adalah
diwajibkan untuk semua MBK yang berada dalam PPKI.
2. MBK boleh menyertai lebih dari satu sukan mengikut
kemampuan dan sukan yang ditawarkan oleh PPKI atau
yang dijalankan oleh pihak lain dengan pengetahuan dan
persetujuan pihak sekolah.
3. Asas kepada 1M 1S di PPKI adalah pelaksanaan mata
pelajaran PJ Suaian yang berkualiti. Segala sumber untuk
mata pelajaran PJ Suaian wajar diguna sama bagi
aktiviti 1M 1S.
4. Aspek yang diutamakan adalah penyertaan aktif oleh
semua MBK dalam aktiviti sukan.
Pelaksanaan Dasar 1M1S PPKI terbahagi
kepada DUA PRINSIP pelaksanaan iaitu :
1. PPKI yang mempunyai jumlah bilangan murid 25
orang ke atas iaitu yang layak mempunyai GPK
PKhas WAJAR melaksanakannya seperti berikut :
• Perlu menubuhkan Jawatankuasa Induk Dasar
1M 1S PPKI
• Perlu menubuhkan Jawatankuasa Pelaksana
Dasar 1M 1S PPKI
• Perlu melantik Guru Penasihat Sukan PK
• Perlu merancang pengurusan pelaksanaan Dasar
1M 1S PPKI
• Perlu menubuhkan Jawatankuasa Pemantauan
• Perlu melakukan penilaian, penambahbaikan,
dan laporan
• Melaksanakan aktiviti 1M 1S dalam waktu P&P
dengan syarat WAJIB DIGANTIKAN waktu yang telah
digunakan PADA HARI YANG SAMA di waktu akhir sesi
persekolahan.
• Menginklusifkan MBK yang mempunyai kefungsian
tinggi bersama murid normal di arus perdana.
[ KELAB SUKAN ]
• PPKI bilangan murid 25 orang ke bawah Pengetua dan
Guru Besar perlu melantik penyelaras sebagai Ahli
Jawatankuasa Induk 1M 1S Sekolah.
OBJEKTIF
Dasar IM1S PPKI Mengariskan 6 Objektif Utama Iaitu :
1. Memupuk budaya bersukan di kalangan MBK itu sendiri.
2. Menjadikan sukan sebagai satu proses terapi dan rehabilitasi.
3. Memupuk warga sekolah yang mempunyai daya persefahaman,
kerjasama dan bertoleransi melalui sukan ke arah masyarakat
penyayang.
4. Membentuk tingkah laku yang positif dan menambah keyakinan
diri di kalangan murid MBK.
5. Menyalurkan aktiviti fizikal dan mental yang diluar kawalan
kepada kegiatan yang lebih memberi faedah kepada MBK.
6. Mengenalpasti bakat dan potensi MBK untuk diketengahkan
ke peringkat yang lebih tinggi.
PELAKSANAAN DASAR 1M1S PK
a. Sekolah-sekolah Pendidikan khas
• Bermasalah Pendengaran + Pembelajaran
• Bermasalah Penglihatan
Bagi SKPK / SMPK PELAKSANAANYA adalah SAMA
pelaksanaanya dengan sekolah arus perdana.
b. Program Pendidikan Khas Integrasi:
• Bermasalah Pembelajaran
• Bermasalah Pendengaran
• Bermasalah Penglihatan
C. Program Pendidikan Inklusif
d. Program Disleksia
:
STRATEGI PELAKSANAAN
DASAR 1M1S PPKI
PELAKSANAAN 1M1S PK
4 FAKTOR faktor berikut adalah asas kepada pendekatan yang diambil
dalam pelaksanaan 1M1S PK:
• Klasifikasi
Menentukan kumpulan berdasarkan kecacatan
• Keupayaan dan kefungsian
Penilaian kepada kebolehan untuk melakukan aktiviti
berdasarkan keperluan individu
• Jenis sukan
Menentukan jenis sukan berdasarkan keupayaan dan fungsi
• Pengubahsuaian
Mengubahsuai cara bermain, teknik, peralatan dan peraturan
permainan seminimum yang mungkin
Pelaksanaan 1M1S PK Dilaksanakan
Dalam 4 Keadaan Iaitu:
• Penyertaan Massa dan Kumpulan
Jogging, senam robik, merentas desa, larian sekolah
• Berdasarkan Prestasi
Pertandingan peringkat tinggi seperti mewakili sekolah, daerah,
negeri, kebangsaan dan antarabangsa
• Bermusim
Mengikut takwim yang dirancang di peringkat daerah, negeri dan
kebangsaan
• Sepanjang Tahun
Mengikut takwim program yang dirancang untuk individu seperti
permainan dalaman, pertandingan dalaman, kelab sukan dan
pelbagai aktiviti sukan yang bersesuaian dengan MBK.
FOKUS
BIL
.
STRATEGI PELAKSANAAN
1.
Dilaksanakan dalam jadual waktu P&P.
Minimum 2 waktu.
Sekolah Rendah – (minima 60 minit)
Sekolah Menengah – (minima 90 minit)
(Penambahan masa P&P pada hari terlibat
perlu dilakukan sebagai ganti masa yang
digunakan untuk aktiviti sukan)
3.
Mengguna sama kemudahan sukan milik
sekolah berhampiran, Kerajaan Tempatan,
Pihak Berkuasa Tempatan, NGO dan Badan
Swasta.
4.
Memilih jenis sukan yang tidak memerlukan
ruang yang luas dan melaksanakan
permainan ubah suai.
5
Mewujudkan jadual pelaksanaan sukan murid
dan guru mengikut tahap
6.
Mewujudkan permuafakatan dan
pengkongsian pintar dengan persatuan
sukan.
SEKOLAH
DUA SESI
SEKOLAH SATU SESI /
PPKI
PELAKSANAAN
SUKAN SEKOLAH
UNTUK PPKI
Adalah diwajibkan pihak pengurusan
sekolah dalam melaksanakan SUKAN
SEKOLAH untuk SST semua GURU dan
MBK PPKI DIMASUKKAN dalam RUMAH
SUKAN SEKOLAH
DAN
PENCAPAIAN penyertaan DIKIRA sama
dalam PUNGUTAN rumah sukan sekolah
PENILAIAN DASAR 1M 1S PPKI
1. Penilaian perlu mengambil kira ciri-ciri murid PK. Asas
penilaian adalah berdasarkan empat aspek berikut:
• Kehadiran 50 % / penglibatan 50%
• Peningkatan kemahiran individu
• Faedah kepada indvidu (terapi dan rehabilitasi)
Contoh : komunikasi, sosialisasi, keyakinan diri.
• Penyertaan dalam pertandingan
2. Penyediaan borang penilaian berdasarkan jenis sukan
yang dijalankan. Laporan penilaian secara deskriptif adalah
digalakkan.
CONTOH
JAWATANKUASA INDUK 1MURID 1SUKAN PPKI
PENGERUSI
PENGETUA/GURU BESAR
NAIB PENGERUSI
GPK KOKURIKULUM
SETIAUSAHA
GPK PKHAS
BENDAHARI
KETUA KERANI SEKOLAH
1.
2.
2.
3.
4.
5.
AHLI JAWATANKUASA :
GPK PENTADBIRAN
GPK HEM
SETIAUSAHA SUKAN SEKOLAH
SETIAUSAHA SUKAN PK
PENYELARAS SUKAN SEKOLAH
PENYELARAS SUKAN PK
CONTOH CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA PELAKSANA PEMBANGUNAN SUKAN 1M1S PK
PENGERUSI
PENGETUA / GURU BESAR
NAIB PENGERUSI
GPK PK
SETIAUSAHA
SU SUKAN PK
PENYELARAS SUKAN
( TERPILIH )
Penyertaan Pasukan Sekolah Ke Peringkat
Negeri, Kebangsaan anjuran Bahagian
Pendidikan Khas dan Kejohanan
Paralimpik.
PENYELARAS KELAB SUKAN
( PILIHAN )
( MINAT & BAKAT )
PROGRAM SST :
•
•
•
•
Merentas Desa ( Men )
Schooll Run ( Ren )
Sukantara
Sukan ( Balapan / Padang )
•Bola Sepak
•Futsal
•Bola Jaring
•Badminton
•S/takraw
•Petanque
•Goalball
•Futsal Suaian (Blind)
•Ping Pong Suaian (Blind)
•Renang
•Tenpin Bowling
PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB
GPK PENDIDIKAN KHAS
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI
[ PPKI ]
Memberikan taklimat berkaitan dengan kewajipan pelaksanaan
Dasar 1M 1S kepada warga pendidikan khas di PPKI.
Berbincang bersama guru-guru PPKI mengenai pelaksanaan
1M 1S dari aspek pengurusan dan pelaksanaannya.
Membentuk Jawatankuasa Induk dan Pengelola 1M 1S di PPKI.
Mengadakan mesyuarat 1M 1S sekurang-kurangnya
2 kali setahun atau mengikut keperluan yg difikirkan perlu.
Libatkan PPM dlm aktiviti sukan.
Mengenalpasti keupayaan guru.
Kenalpasti potensi dan bakat murid.
Pilih aktiviti sukan dan kelab yang bersesuaian.
Bentangkan perancangan aktiviti sukan 1M 1S PPKI di
dlm mesyuarat sukan sekolah.
Memastikan semua guru penasihat sukan membuat laporan
bertulis dan failkan mengikut aktiviti sukan masing-masing.
Membentuk jawatankuasa pemantauan dan penilaian 1M 1S
di PPKI yang melibatkan pihak pentadbir sekolah.
Bersama melakukan pemantuan semasa aktiviti sukan
dilaksanakan.
Membuat refleksi selepas setiap kali pelaksanaan aktiviti.
Jika perlu kepada pengubahsuaian, boleh dilaksanakan
pada bila-bila masa.
Memastikan semua guru penasihat sukan mengutamakan
keselamatan murid-murid semasa menjalankan aktiviti sukan.
Membantu semua guru penasihat sukan mengenal pasti MBK
yang berpotensi untuk di inklusifkan bersama murid arus
perdana
TARGET PELAKSANAAN
KOKURIKULUM
DAN DASAR 1MURID 1SUKAN
MBK
KEJOHANAN PADANG DAN BALAPAN PENDIDIKAN KHAS KEBANGSAAN
KEJOHANAN TENPIN BOWLING PENDIDIKAN KHAS KEBANGSAAN
KEJOHANAN PETANQUE PENDIDIKAN KHAS KEBANGSAAN
KEJOHANAN FUTSAL PENDIDIKAN KHAS KEBANGSAAN
KEJOHANAN BOLA JARING PENDIDIKAN KHAS KEBANGSAAN
KEJOHANAN SUKAN ANJURAN KBS,MPM,MSN dan NGOS
KEJOHANAN MSSD, MSSN DAN MSSM
ANUGERAH KOKURIKULUM PERINGKAT KEBANGSAAN
ANUGERAH SUKAN MILO MSSM
ANUGERAH KOKURIKULUM PENDIDIKAN KHAS KEBANGSAAN
10% PENGIRAAN UNTUK KEMASUKAN KE IPTA
JENIS-JENIS
SUKAN DAN PERMAINAN
YANG DITAWARKAN
MENGIKUT KATEGORI KECACATAN
MBK
JENIS SUKAN DAN PERMAINAN SEDIA ADA
YANG DITAWARKAN MENGIKUT KATEGORI KECACATAN
BERMASALAH
PEMBELAJARAN
BERMASALAH
PENDENGARAN
BERMASALAH
PENGLIHATAN
OLAHRAGA
OLAHRAGA
OLAHRAGA
FUTSAL
FUTSAL
TENPIN BOLING
TENPIN BOLING
TENPIN BOLING
TANDEM
PETANQUE
PETANQUE
CATUR BLIND
BOLA JARING
BOLA JARING
GOALBALL
RENANG
RENANG
BADMINTON
PENAMBAHAN JENIS SUKAN DAN PERMAINAN
YANG DITAWARKAN MENGIKUT KATEGORI KECACATAN
BERMASALAH
PEMBELAJARAN
BERMASALAH
PENDENGARAN
BERMASALAH
PENGLIHATAN
RENANG
BOLASEPAK
FUTSAL BLIND
BOLASEPAK
MENEMBAK
MENEMBAK
MEMANAH
JUDO
KRIKET BLIND
TAKWIN PERANCANGAN PROGRAM SUKAN DAN PERMAINAN
BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS TAHUN 2013
BIL.
NAMA PROGRAM
CADANGAN TARIKH
CADANGAN NEGERI TUAN RUMAH
1
KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG PENDIDIKAN KHAS
KEBANGSAAN 1 MALAYSIA TAHUN 2013
10 HINGGA 13 JUN 2013
PAHANG
2.
KEJOHANAN SUKAN OKU KEBANGSAAN 1MALAYSIA 2013
[ KATEGORI BERMASALAH FIZIKAL ]
28 HINGGA 30 JULAI 2013
JOHOR
3.
KEJOHANAN SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS
KEBANGSAAN 2013
26 HINGGA 29 MEI 2013
SELANGOR
(SMPKV SHAH ALAM)
4.
KEJOHANAN BOLING PENDIDIKAN KHAS PERINGKAT
KEBANGSAAN 1MALAYSIA TAHUN 2013
Mengikut Negeri dan Tarikh MSSM
5.
KEJOHANAN PETANQUE PENDIDIKAN KHAS PERINGKAT
KEBANGSAAN 1MALAYSIA TAHUN 2013
Mengikut Negeri dan Tarikh MSSM
6.
KEJOHANAN FUTSAL PENDIDIKAN KHAS PERINGKAT
KEBANGSAAN 1MALAYSIA TAHUN 2013
7.
KEJOHANAN BOLA JARING PENDIDIKAN KHAS PERINGKAT
KEBANGSAAN 1MALAYSIA TAHUN 2013
8
KEJOHANAN GOALBALL PENDIDIKAN KHAS PERINGKAT
KEBANGSAAN 1MALAYSIA TAHUN 2013
9
KEJOHANAN RENANG PENDIDIKAN KHAS PERINGKAT
KEBANGSAAN 1MALAYSIA TAHUN 2013
24 HINGGA 26 MAC 2013
NEGERI SEMBILAN
Mengikut Negeri dan Tarikh MSSM
7 HINGGA 9 APRIL 2013
KUALA LUMPUR
Mengikut Negeri dan Tarikh MSSM
APAKAH
KEJAYAAN YANG BOLEH
DI BANGGAKAN
DENGAN
ANAK DIDIK KHAS KITA ?
TAHUN
KEJOHANAN
NEGARA
ACARA
BIL.PENYERTAAN
MURID
PENCAPAIAN
EMAS
PERAK
GANGSA
2004
Fespic Youth
Hong Kong
Olahraga
Renang
12
3
8
2
4
-
5
1
2005
Asean Paralimpik
Manila
Olahraga
5
3
-
1
2006
Fespic Asia
Kuala Lumpur
Olahraga
12
7
4
5
2007
Special Olimpic World Meet
Shanghai, China
Olahraga
10
1
2
-
2007
World Blind Sport
Suo Paulo,Brazil
Olahraga
3
-
-
1
2008
Asean Paragames
Korat,Thailand
Olahraga
Renang
Catur
Badminton
10
2
1
2
8
1
1
4
1
1
1
2
-
2008
World Paralimpik
Beijing,China
Olahraga
11
-
2
1
2009
Asean Paragame
Kuala Lumpur
Olahraga
Renang
Catur
Badminton
14
2
2
4
12
2
2
2
8
1
5
-
2009
2nd Asean Youth
Paragame,Tokyo
Jepun
Olahraga
Renang
Goalball
16
2
6
7
-
5
1
-
4
1
-
ACARA
BIL.
PENYERTAAN
MURID
PENCAPAIAN
EMAS
PERAK
GANGSA
TAHUN
KEJOHANAN
NEGARA
2010
ASG FOR DISABLE
SURIN
THAILAND
Olahraga
26
27
9
5
2010
World Paralimpik
GUANGZOU,
China
Olahraga
11
-
2
1
2011
Special Olimpic
World Meet
ATENS GREES
Boling
3
2
2012
Asia-Pasifik
Deaf limpik
Korea
Bolasepak
Badminton
Boling
Olahraga
3
2
2
5
-
-
1
UNTUK MEMENANGI
HATI MURID KITA PERLU ADA ;
ILMU
KEBERANIAN
KEIKHLASAN
TANYA PADA DIRI ADAKAH
ANDA MEMPUNYAI 3 FAKTOR DI ATAS?
' BERKERJALAH KERANA ALLAH
DAN UNTUK ALLAH '
' HARAPAN KAMI SEBAGAI
IBU BAPA YANG MEMPUNYAI
ANAK ISTIMEWA
AGAR MEREKA INI SATU
HARI NANTI MAMPU HIDUP
BERDIKARI TATKALA
KAMI TELAH TIADA
DISISI MEREKA'
Mulakan
merancang dengan
harapan pasti
berakhir dengan
kejayaan
SELAMAT MAJU JAYA DAN SELAMAT BERJUANG
KUATKAN SEMANGAT, JITUKAN TEKAD…
SESI
SOAL JAWAB
MOHD AZIZUL BIN MOHD SOHOD
[email protected]
017 225 2318
FACEBOOK
Mohd Joi

similar documents