آزمایش تعیین درجه نرمی قیر

Report
‫هدف‪ :‬تعیین سختی نسبی قیرهای خالص و دمیده‬
‫درج ههو ق ههبا قی ههر م ههارو ی ه ه ی م ههدیر ههب ( ب ههب دس ههل ده ه می ی ههر )‬
‫ی ه ههو هو هب ن ی هرا دیرد بها یه ت معهین باه یعهب بهاری معهاد ‪100‬‬
‫گ ههبر در م ههدو ‪ 5‬عا ی ههو در قی ههری ه ههو در درج ههو د هبیرو ‪ 25‬درج ههو هها ی بید‬
‫ی ‪ ،‬قبا ا د‪.‬‬
‫هدف‪ :‬تعیین خبیص روینی قیر در دماهای باال و تعیین کبد آ قال‬
‫در روش سه ی ببله ‪ -‬فههبر ‪ ،‬هرههدروینی ببیبههب ی ه بهها مههان ال ر بههب دسههل عا یههو‬
‫ببیی آ کو م دیر ‪ 60‬ا تی م ر مکعل قیر مایع در دمای ‪ 135‬درجهو ها ی بید‬
‫ی مجبیی د رگاه س ی ببل ‪ -‬فبر فبو ریزد‪.‬‬
‫هدف‪ :‬تعیین درجو دبیرتی ی هو در آن قیر مشرعت می یبد‬
‫با مبر دیدن یع و ی روی قیر در دمای باالی ‪ 250‬درجو ا ی بید‪ ،‬دمایی ری‬
‫هو بو ی یی آن در طح قیر جبقو ی جاد می یهبد‪ ،‬ری بهو رهبین درجهو ییهرعا‬
‫در ظب می گیر ‪.‬‬
‫هدف‪ :‬تعیین میزین کاهش و ن قیر در یعب دبیرو ‪ 163‬درجو یی و ه چرین‬
‫تعیین میزین فبیری نسبی دال های قیر‬
‫یف و نی قیهر مهارو ی ه ی دراهد یفه و نهی ب هو ‪ 50‬گبمهی قیهر مهبیک ههو‬
‫در مدو ‪ 5‬ها در درجهو دهبیرو ‪ 163‬درجهو ها ی بید در د هرگاه مجبهز بهو‬
‫تهبیو قبیر می گیرد‪.‬‬
‫هدف‪ :‬تعیین میزین ی ت پب بی و ب و قیر در دمای معین‬
‫ی ت پب بی قیر ماربرد ی م دیر ی د اد ب و ب و قیر بب دسل ا ی ر‬
‫هو با ب ‪ 5‬ا ی ر بب دقی و و در دمهای ‪ 25‬درجهو ی سهیب بها ی طها‬
‫کامت هشیده میشبد‪.‬‬
‫هدف‪ ، :‬تعیین و ن مخصبص قیر در دمای مشخص‬
‫و ن مخصبص قیر مارو ی ی نسب و ن حج معینی ی قیر بو و ن آک ه حج‬
‫آن در درجو دبیرو معین‪.‬‬
‫و ن پیکربم ر خا ‪W1‬‬
‫و ن پیکربم ر پب یده ی آک با درجو دبیرو ‪ 25‬درجو ا ی بید ‪Ww‬‬
‫و ن پیکربم ر خا ‪ +‬ددود ‪ 60‬گبر قیر‪W2‬‬
‫و ن پیکربم ر داوی قیر و پب یده ی آک‪W3‬‬
‫و ن مخصبص قیرهای قتی در دمای ‪ 15.6‬درجو ا ی بید ددود ‪ 1‬ی‬
‫‪.‬‬
‫هدف‪ :‬ماا مو م اوم قیر خالص نسب بو تغییریو درجو دبیرو‬
‫طههو بمههی درجههو دبیرتههی ی ه هههو در آن گ بلههو ههها ی د ههو مههبر ههبده و بهو‬
‫طح بب ج بارانی در فاا و ‪ 25‬می ی ری بب د‪.‬‬
‫هدف‪ :‬تعین دراد فضای خا ب و م ریه یده آ قال (میزین دماک‬
‫های هبیی درون ب و بصبرو دراد حجمی نسب بو حج ب و‬
‫کببیده یده) و ه چرین دراد فضای خا مصالح رگی‬
‫بیمت مبعب در میزین فضای خا آ قال ‪ :‬دی و بردی مصالح رگی‪،‬‬
‫دراد قیر آ قال و کببیدگی قشب آ قال‬
‫‪ :Gmm‬و ن مخصبص ماهزی‬
‫‪ :A‬و ن ب و آ قال در هبی‬
‫‪ :B‬و ن یرلن داوی ب و بدون هبی و پب یده ی آک‬
‫‪ :C‬و ن یرلن پب یده ی آک‬
‫‪ :Gmb‬و ن مخصبص ویقع آ قال‬
‫آ قال‬
‫فضای خا بعربین معیاری ببیی تعین میزین ببیه آ قال‬
‫یز ب ار می رود‬
‫ه ه ههدف‪ :‬بقکی ه ههو قی ه ههر و مص ه ههالح ه ههر دی و یی جب ه ه تعی ه ههین پاریم ره ه های‬
‫مخر ههق قیههر و ههر دی و ی ج ههو ههب قیههر‪ ،‬دی ههو برههدی مصههالح‪ ،‬دراههد‬
‫قیر و‪...‬‬
‫‪ :‬دراد قیر آ قال‬
‫‪ :A‬و ن کت ب و‬
‫‪ :D‬و ن مصالح بدون قیر‬
‫‪ :C‬و ن پیالو بو ه بیه مخ بط آ قال‬
‫‪ :B‬و ن پیالو خا‬
‫هدف‪ :‬تعین و ن مخصبص ویقع آ قال ‪ ،‬م اوم فشاری ماریا ‪ ،‬تغییر‬
‫بدیر ی ن پاریم رها نسب بو دراد قیر‬
‫ی ت نسبی آ قال و ر‬
‫و ن مخصبص ویقع آ قال ‪ :‬نسب و ن آ قال مبرد آ مایش در هبی بو‬
‫حج ویقع آن (یامت فضاهای خا قابت قبا و غیر قابت قبا)‬
‫م اوم فشاری ماریا ‪ :‬ددیهثر باری هو ب و با آ مایش ماریا بدون‬
‫ی رکو یکسرگی در آن ی جاد یبد‪ ،‬با ت می ا د‪.‬‬
‫روینی ا تغییر ی ت نسبی آ قال ‪ :‬میزین تغییر ی ت آ قال با بار ویرده در‬
‫لحظو یکس‬
‫ب و های ی ربی و یی بو قطب ‪ 10‬ا ی ر و یربقا ‪ 6.25‬ا ی ر‬
‫ببیه ب و آ قال اخرو یده با چکش‪ 4.5‬هی بگبمی و‬
‫بط ‪ 45‬ا تی م ر‬
‫یربقا‬

similar documents