Hiippakuntavaltuusto 4 6 2013_FIN

Report
VASTUULLISEN KAIVOSTEOLLISUUDEN ELEMENTIT
CASE TALVIVAARA
HARRI NATUNEN / 4.6.2013
KUOPION HIIPPAKUNNAN HIIPPAKUNTAVALTUUSTO
1
KAIVOKSEN TUOTTEIDEN KÄYTTÖKOHTEITA
”SE MITÄ EI VOI KASVATTAA TÄYTYY KAIVAA”
•
•
NIKKELI
-
Nikkeli kestää hyvin syövyttäviä aineita ja
siksi monia metalliesineitä yleensä
nikkelöidään. Nikkeli sopii muutenkin
hyvin erilaisiin metalliseoksiin
-
Ruostumatonta terästä käytetään mm.
sairaaloissa sen antibakteeriominaisuuksien vuoksi.
KOBOLTTI
-
•
•
Kobolttia käytetään metalliseoksissa ja
värjäykseen
KUPARI
-
Kuparia käytetään paljon arkkitehtuurissa,
kuten talojen kattoja. Tärkein kuparin
käyttäjä on elektroniikkateollisuus
-
Kuparia käytetään mm. sairaaloissa sen
antibakteeriominaisuuksien vuoksi.
SINKKI
-
Messinki = sinkki + kupari
-
Sinkillä suojataan rautaa korroosiolta
2
MALMINETSINNÄN JA KAIVOSTOIMINNAN
ERITYISPIIRTEITÄ
• Väkiluvun kasvu, elintason nousu ja
teknologian kehitys lisäävät
väistämättä kaivostoimintaa globaalisti
• Malmin löytymisestä yleensä
vuosikymmeniä kaivostoimintaan
• Kaivosteollisuus edustaa paikkaan
sidottua toimintaa.
• Uusi kaivos edellyttää aina sekä
malmin löytämistä että
hyödyntämiseen soveltuvaa
teknologiaa
• Malminetsintä on kallista ja
kaivostoiminta pääomaintensiivistä
” Kaikki kaivokset
ovat erilaisia”
3
TALVIVAARA LYHYESTI
•
•
•
•
•
Kansainvälisesti merkittäväperusmetallien tuottaja
Nikkelikaivoksen ylösajo käynnissä – täyden mittakaavan
tuotantotaso 50.000 t nikkeliä vuodessa
Pitkä toiminta-aika ja yksi suurimmista tunnetuista sulfidisen
nikkelin varannoista Euroopassa
Biokasaliuotus todistetusti kustannustehokas
tuotantomenetelmä
Noin miljardin euron investoinnit tähän mennessä – jäljellä
olevat investoinnit liittyvät lähinnä pullonkaulojen
poistamiseen ja normaaliin ylläpitoon
Arvioitu vuotuinen tuotanto
täydessä mittakaavassa*
Nikkeli
Sinkki
Kupari
Koboltti
Uraani
*
50 000t
90 000t
15 000t
1 800t
350t
Edellyttää tarvittavien lupien myöntämistä
4
TALVIVAARAN KAIVOSALUE
KUUSILAMMEN LOUHOS
SEKUNDÄÄRI LIUOTUS
PRIMÄÄRI LIUOTUS
MURSKAUS
METALLIEN TALTEENOTTO
5
TALVIVAARA – MERKITTÄVÄ TYÖLLISTÄJÄ
Talvivaara työllistäjänä
• Rakentamisvaihe n. 6 500 henkilötyövuotta
• Suora työllistävä vaikutus tällä hetkellä
-
Talvivaaran oma henkilöstö 588 henkilöä (2012)
» Talvivaaran kaivos työllistää eniten kainuulaisia,
osuus työntekijöistä on 76 % (kajaanilaisia 44 % ja
sotkamolaisia 24%)
» Palkat 23,1 Me (2012), sotkamolaisten
palkkakertymä noin 6 miljoonaa euroa
» 350-400 henkilöä urakoitsijoiden palveluksessa
» Myös kaivoksen urakoitsijoista valtaosa, lähes 60 %,
asuu Kainuussa
• Talvivaaran kaivoksen suora kokonaistyöllisyysvaikutus
yli 1 800 henkilöä
Henkilöstömäärä (kpl)
• Talvivaaran suorat hankinnat kainuulaisilta
toimittajilta + 20 Me/vuosi
308
389
461
588
2006
2007
Q2'12
2005
* Lisäksi yhtiö työllistää n. 70 kesäharjoittelijaa 2013
2011
64
2010
25
2009
12
2008
4
2004
Lähde: Määttä, Reini & Törmä, 2011. Talvivaaran kaivoksen jalostusketjun ja siihen liittyvien
investointien aluetaloudelliset vaikutukset, H:gin yliopiston Ruralia-instituutti, Raportteja 73.
1
2003
239
KAINUUN TALOUDELLE KUULUU HYVÄÄ
• Tilastokeskus: Kainuun toimialojen 2011
liikevaihdon kasvu yht. +10% ja henkilöstölisäys +4%
• Kainuussa yritysten liikevaihto jo 4%
korkeammalla kuin ennen 2008 alkanutta
taantumaa.
Muun Suomen kasvu hitaampaa.
• Matkailun indikaattorit ja investoinnit
positiivisia Kainuussa ja Vuokatissa
-
Vuokatin matkailussa ennätys yöpymisten
kasvussa + 7,6% (2012)
Koko maan kasvu 6,4 %
• Kainuun hotellien käyttöaste toiseksi
korkein Lapin jälkeen (3/2013):
Kainuu 62,2%, koko maa 52,8 %
TALVIVAARA JA KESTÄVÄ KEHITYS
Vastuullisuus on keskeinen osa
Talvivaaran kaikkea tekemistä
•
Talvivaara pyrkii vastuullisen kaivostoiminnan
edelläkävijäksi
•
Toimintamme taloudellinen menestyminen,
operatiivinen tehokkuus, sosiaalinen vastuullisuus ja
ympäristöstä huolehtiminen kulkevat käsi kädessä
Ympäristövastuumme
Teollisesta toiminnasta aiheutuu aina
ympäristövaikutuksia…
…Talvivaaran toiminta suunnitellaan ja
toteutetaan siten, että
Päästöt minimoidaan
Luonnonvarojen käyttö on
tehokasta
Pysyvät vaikutukset ovat
mahdollisimman vähäisiä
Yhteistyö sidosryhmien
kanssa on aktiivista
8
PARANNUSOHJELMA 2013
Kehitämme
turvallisuuskulttuuriamme
Vähennämme jatkuvasti toimintamme turvallisuusriskejä,
lisäämme turvallisuushavainnointia ja kehitämme
työympäristöämme
Pienennämme
vesipäästöjä
merkittävästi
Parannamme vesitaseen hallintaa, lisäämme veden sisäistä
kiertoa ja vähennämme raakavedenottoa
Vähennämme
edelleen hajuhaittoja
Selvitämme, paikallistamme ja eliminoimme jatkuvasti
metallitehtaan hajulähteitä
Rajoitamme
kaivoksen pölyämistä
Jatkamme louhinnasta, rakentamisesta ja liikenteestä
aiheutuvan pölyämisen ehkäisyä kaikkialla kaivosalueella
Parannamme
ympäristöviestintäämme
Kerromme kaikista ympäristöasioista välittömästi – usein jo
etukäteen – suurelle yleisölle, medialle ja ennen kaikkea
lähialueen asukkaille
9
VASTUULLISTA KAIVOSTOIMINTAA PITKÄLLE
TULEVAISUUTEEN – YRITYSTEN VASTUU
Lainsäädäntö antaa
raamit toiminnalle
Aktiivinen
lähialueyhteistyö ja
yhteiskuntasuhteet
Innovaatiot
T&K
Osaaminen
Parhaat käytännöt
Vapaaehtoiset toimet
10
KIITOS MIELENKIINNOSTA!
Lisätietoja:
www.talvivaara.com
www.paikanpaalla.fi
11

similar documents