Riktlinjer för webbkartografi inom krishantering

Report
Riktlinjer för webbkartografi inom
krishantering
Anna Isaksson Forsgren, MSB
Erik Nilsson, Metria AB
Projektet
Bakgrund
Kommunen
Lantmäteriet
SGU
MSB
Syfte
Ta fram riktlinjer för hur webbkartor kan
byggas upp via tjänster med optimal läsbarhet
inom området krisberedskap.
Riskinformation – Omvärldsbevakning
Exempel från Norges skredatlas
(kvicklera)
Exempel från Schweiz. Här kan
transparensen på
riskinformationen varieras.
Scenario
Skred inträffar i en tätort. Marken är vattenmättad efter en lång
tids regnväder. Räddningspersonalen behöver digitala kartor för
att kunna planera och genomföra ett säkert räddningsarbete.
Man måste få en bra översikt över området och också kunna
bedöma:
• Var marken är säker att beträda för människor och fordon
• Vilka risk- och skyddsobjekt som finns i närheten
Informationen måste vara säker och uppdaterad.
Kartor för krishantering
Viktiga egenskaper hos kartor för krishantering är att de:
• är aktuella
• har tillräcklig noggrannhet
• är tillräckligt detaljrika och kan användas i olika skalor
• har ett adekvat innehåll
• är lättlästa tydliga och intuitiva
• har tänd och släckbara lager
• är lättåtkomliga
• finns tillgängliga för all räddningspersonal
• innehåller bakgrundsinformation, riskområden och skyddsobjekt
• redovisar eventuella historiska händelser för den aktuella
risksituationen
Bakgrundskartor
Bakgrundskarta, krav:
• Ska fungera för orientering.
• Bör vara zoombar – lämplig bakgrundskarta anpassas automatiskt till
vald zoomnivå
• Vara diskret så att riskinformationen kan dominera – stora delar i
svart/vitt/blått
• Viktig information som bör framhävas kan läggas i särskilt lager över
riskinformationen. Gäller exempelvis vägar och höjdkurvor
• Vara uppdaterad, fullständig och rikstäckande
• Måste kunna hanteras av alla idag använda kartsystem
I projektet har vi använt oss av Lantmäteriets GSD-kartor i en
version i grått och blått som finns tillgänglig som WMS-tjänst.
Bakgrundskartor
Övre raden visar de gråtonade kartorna och nedre raden visar samma karta med förstärkt vägnät.
Fastighetskarta/Tätortskarta >
1: 10 000
Terrängkarta 1: 10 000 – 1:
30 000
Vägkarta 1: 30 000 – 1: 75
000
Bakgrundskartor
Lantmäteriets gråtonade bakgrundskarta kompletterat med förstärkta vägar och
höjdkurvor. Höjdkurvor, fastighetsgränser, adresser mm bör vara osynligt som standard
men möjligt att visa vid behov.
Riskinformation
• Riskinformationen är temat i en ”kriskarta”
• Olika information beroende på händelse (tex skred, översvämning,
brand, utsläpp, snökaos etc)
• Riskinformationen bör presenteras efter graden av risk snarare än
orsaken till risken
• Experter måste göra bedömningarna om vad som utgör risk innan de
presenteras
• Riskinformationen ska vara intuitiv och möjlig att förstå av en lekman
• Olika typer av risk visas på samma sätt (samma manér) men inte på
samma karta
• Om flera faktorer spelar in bör hellre en sammanvägd risk presenteras
än olika risker var för sig
I vårt scenario är det skred som är händelsen och vi utgår därmed framför
allt från information från särskilda skredutredningar.
Standard för färgsättning av risker
• Internationellt pågår ISO-arbete för att försöka
sätta standarder för hur risker och faror ska
redovisas färgmässigt (ISO/CD 22324).
• Generell inriktning, dvs inte specifikt kartor
• Risker/faror i olika klasser är i förslaget
indelade i tre huvudgrupper - en för tre färger,
en för fem färger och en för sju färger.
• Rött-gult-grönt spektrum där röda och gula
nyanser anger risk/fara och de gröna att
risk/fara inte föreligger.
Standard för färgsättning av risker
På vårt exempel som endast redovisar risk/fara blir bara de röda och gula
nyanserna aktuella. Då vi gjort en klassificering i tre klasser är det de
inramade nyanserna som bör utnyttjas.
Standard för färgsättning av risker
Eftersom man i riskkartorna måste kunna se kartbilden under
riskområdet måste färgerna göras transparenta. Applicerat på
vårt exempel skulle det kunna se ut på följande sätt:
Skyddsobjekt
• I samband med en krissituation finns vissa viktiga
objekt som måste skyddas - skyddsobjekt
• Viktigt med en överblick av var skyddsobjekten finns
• Olika typer av skyddsobjekt beroende på situation
• I vårt scenario har vi valt offentliga byggnader,
kraftledningar och transformatorstationer
• För att tydligt särskilja vad som är risk- och vad som
är skyddsobjekt bör olika färgskalor användas.
• Riskobjekt presenteras naturligt i gula och röda
färgtoner
• Skyddsobjekt kan visas med gröna färger för att klart
skilja dessa från riskobjekt/-områden.
Skyddsobjekt
Här har risk-/skyddsobjekt hämtats från
fastighetskartan. I
detta fall är offentliga
byggnader,
kraftledningar och
transformatorstationer inlagda.
Skyddsobjekt
Som tidigare
med tillägg av
100årsflödeslinjer.
Förankring
Under hösten 2013 tillfrågades ett antal myndigheter
och räddningstjänster om deras synpunkter på de
framtagna riktlinjerna
• De flesta kunde se ett behov av riktlinjer
• Bra med en ensning
• Då kartor allt oftare levereras via tjänster är dock
många beroende av tjänsteleverantörernas vilja att
använda riktlinjerna
• Riktlinjerna är möjliga att tillämpa
• Hur hantera färgblinda?
Sammanfattning riktlinjer
•
•
•
•
•
Diskret bakgrundskarta
Förstärk kommunikationsinformation som tex vägar
Krisinformation klassad efter risk
Krisinformation presenteras i gul-rött
Skyddsobjekt kan visas med gröna färger för att klart
skilja dessa från riskobjekt/-områden
Vad händer nu?
Frågor?
Erik Nilsson
Metria AB
010-121 81 48
Anna Isaksson Forsgren
MSB
010-240 53 92
[email protected]
[email protected]

similar documents