เทคนิคและแนวทางการประหยัดพลังงานสำนักงาน มติครม

Report
การสารวจการใช้ พลังงานในอาคารของรัฐ
1. หลักการและเหตุผล
1.1 ที่ผ่านมากรมพัฒนาและส่ งเสริมพลังงาน (พพ.) ได้ เข้ าตรวจ
วิเคราะห์ การใช้ พลังงานในอาคารของรัฐ พบว่ ามีการใช้ พลังงานค่ อนข้ าง
สูง เนื่องจากระเบียบการจัดซือ้ จึงทาให้ จดั หาอุปกรณ์ สานักงานต่ าง ๆ
เช่ น เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าแสงสว่ างที่มีประสิทธิภาพค่ อนข้ าง
ต่า และเนื่องจากมีการใช้ งานมานาน และขาดการบารุ งรักษา หากมีการ
ปรับปรุ งจะสามารถลดการใช้ พลังงานลงได้ เฉลี่ยประมาณร้ อยละ 20
ของอาคารที่ทาการปรับปรุ ง
สัดส่ วนการใช้ พลังงานในอาคารของรัฐ
แสงสว่าง 20-25 %
ปรับอากาศ
50 -55
ปรับอากาศ
แสงสว่าง
อื่น ๆ
อื่น ๆ 15-30 %
มติ ครม.16 มีค. 55 และ20 มีค. 55
มาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐและให้
สำน ักงำน ก.พ.ร. กำหนดเป็นต ัวชวี้ ัด
ตงแต่
ั้
ปี 2555 เป็นต้นไป
คณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐตามที่
กระทรวงพลังงานเสนอ และขอให้เน้นวัตถุประสงค์การใช้
พลังงานให้มปี ระสิทธิภาพและมากกว่าการประหยัดค่าใช้จ่าย
และให้สานักงบประมาณร่วมกับสานักงาน ก.พ.ร. ติดตามมติ
คณะรัฐมนตรีเกีย่ วกับเรือ่ งพลังงานต่อไป
1.
กาหนดเป้าหมาย :
มาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้
อย่างน้อย 10%
2.1 ให้ตวั ชี้ วัด (Key Performance
Index: KPI) "ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินการ ตามมาตรการประหยัดพลังงาน" เป็ นหนึง่
ในกรอบการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการต่อไป โดย
เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
2.2 ลดการใช้พลังงานลงอย่างน้อยร้อยละ 10
(1) ให้ทุกหน่วยงานกาหนดเป้าหมายลดการใช้ไฟฟ้ า
และน้ ามันเชื้ อเพลิงลงร้อยละ 10 โดยเทียบกับปริมาณ
การใช้ไฟฟ้ าและน้ ามันเชื้ อเพลิงในปี งบประมาณ
พ.ศ.2554
(2) ถ้าหน่วยงานใดมีผลการใช้ไฟฟ้ าและหรือน้ ามันเชื้ อเพลิง
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2554 เพิม่ ขึ้ น จากปริมาณการใช้ไฟฟ้ า
และน้ ามันเชื้ อเพลิงของปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยไม่มี
เหตุผลสมควร หน่วยงานนั้นต้องลดการใช้พลังงานลง 15จาก
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ าและหรือน้ ามันเชื้ อเพลิงของปี งบประมาณ
พ.ศ.2551
(3) แนวทางดาเนินการ
-ดาเนินการตามแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงาน
ภาครัฐ
(4) มาตรการลดใช้ไฟฟ้ า
- จัดซื้ ออุปกรณ์/เครือ่ งใช้ไฟฟ้ าทั้งหมดต้องเป็ นอุปกรณ์
ประหยัดพลังงาน
- กาหนดเวลาเปิ ดปิ ดเครือ่ งปรับอากาศ เช่น 08.3016.30 น. และปรับอุณหภูมิให้อยู่ที่ 25-26 องศาเซลเซียส
รวมถึงตั้งงบประมาณล้างเครือ่ งปรับอากาศเป็ นประจาทุก 6
เดือน โดยห้ามปรับเปลีย่ นงบประมาณไปใช้ในเรือ่ งอื่น
3. ดาเนินมาตรการระยะยาว ดังต่อไปนี้
3.2 ให้ สานักงบประมาณ จัดทาข้อกาหนดและเงื่อนไข
เพือ่ หน่วยงานราชการสามารถจัดซื้ ออุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้ าหรือยานพาหนะใหม่มาใช้ทดแทนของเดิม
ที่มีอายุการใช้งานมานาน เสือ่ มสภาพ และสิ้ นเปลือง
พลังงาน
รวมถึงการจัดการอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ าหรือ
ยานพาหนะเดิม เพือ่ มิให้มีการนาไปใช้ในที่อื่น โดยการ
จัดการนั้นต้องคานึงถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมด้วย
คนไทยเรา
อยู่กบั ปัญหา มานาน
นานจนกลายเป็ นเพือ่ นสนิท
และกลายเป็นวิธช
ี ว
ี ต
ิ
การประหยัดพลังงานไม่ ได้ ผล เพราะอะไร ?
คิดว่ าทาให้ คุณภาพงาน หรือคุณภาพชีวติ ลดลง
 เกิดจากการบังคับ โดยไม่ เข้ าใจข้ อเท็จจริง
 มาตรการประหยัดเป็ นเพียง เปลีย่ นประโยคบอกเล่ า
เป็ นปฏิเสธ หรือในทางกลับกัน
 ไม่ มีความต่ อเนื่อง ด้ วยปัญหาภาระงาน รวมถึงขาด
การกระจายการมีส่วนร่ วม ภายในองค์ กร
เครื่องปรับอากาศ
 ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ ๒๕ – ๒๖ องศาเซลเซียส
 เปิ ดพัดลมระบายอากาศเท่ าทีจ่ าเป็ น
 ปิ ดเครื่องปรับอากาศขนาด ๑ ตัน เร็วขึน้ วันละ ๑ ชั่วโมง
๑ ล้านเครื่อง ประหยัดปี ละ ๗๕๖ ล้านบาท
การบารุงรักษา
 ทาความสะอาดแผ่ นกรองอากาศและคอยล์ทาความเย็น
อย่ างน้ อย เดือนละ ๑ ครั้ง
 ทาความสะอาดแผงระบายความร้ อนทุก ๖ เดือน
ใช้พลังงานมากที่สุดในสานักงาน
หันมาใช้ เบอร์ 5 กัน เถอะ ครับ
ก่ อนล้ าง
หลังล้ าง
อย่าคิดมาก เขาให้ลา้ ง
เครือ่ งปรับอากาศ
ปี ละ 2 ครัง้
ตั้งคอนเดนซิ่ง ให้ ระบายความร้ อนสะดวก
ตั้งคอนเดนซิ่ง ให้ ระบายความร้ อนสะดวก
ตั้งคอนเดนซิ่ง ให้ ระบายความร้ อนสะดวก
ติด
ตัง้
แอ
อัด
พัดลมระบายอากาศ ไม่ เปิ ดนานเกินไป
ระบายอากาศเย็น
ออก รับอากาศ
บริ สุทธิ์ ที่ร้อน จาก
ภายนอกเข้ามา ต้อง
ไม่มากเกินไป
ไทย 25 °C
จีน 26 °C
ญี่ปุ่น 28 °C
ใส่ ใจดูแลระบบแสงสว่ าง
 อย่าเปิ ดไฟทิง้ ไว้เมื่อไม่ มีคนอยู่ กาหนดเวลาเปิ ดปิ ด มีผู้รับผิดชอบ
 ปิ ดไฟบางบริเวณเร็วกว่าที่เคยปฏิบัติ ใช้ ประโยชน์ จากแสงธรรมชาติ
 ลดจานวนหลอดไฟบริเวณที่อาศัยแสงธรรมชาติได้
 อย่าใช้ หลอดไฟที่ไม่ ได้มาตรฐาน
 หลอดไส้ ๑๐๐ วัตต์ ถ้ าเปิ ดทิง้ ไว้ วนั ละ ๑ ชั่วโมง ๑ ล้านหลอด
 สิ้นเปลืองเดือนละ ๙ ล้านบาท หรือปี ละ ๑๐๘ ล้านบาท
 หลอดผอม ๓๖ วัตต์ ถ้ าเปิ ดทิง้ ไว้ วนั ละ ๑ ชั่วโมง ๑ ล้านหลอด
 สิ้นเปลืองเดือนละ ๔.๔๑ ล้านบาท หรือปี ละ ๔๙.๗ ล้านบาท
การบารุ งรักษา
 บารุ งรักษาอุปกรณ์ ไฟฟ้าอย่ างสม่าเสมอและต่ อเนื่อง
 ทาความสะอาดฝาครอบ / หลอดไฟ และแผ่ นสะท้ อนแสงไฟในโคม
 ควรทาความสะอาดอย่ างสม่าเสมอ ทุก ๓ – ๖ เดือน
การปรับปรุงเปลีย่ นแปลง
 แยกสวิทซ์ ควบคุมอุปกรณ์ แสงสว่ าง สวิทซ์ กระตุก ง่ ายดายไม่ ย่ งุ ยาก
 เพือ่ ควบคุมการใช้ งานแสงสว่ างอย่ างเหมาะสม
 หนึ่งสวิทซ์ ควบคุมหลอดแสงสว่ างจานวนมาก ง่ ายต่ อการควบคุม
สวิตช์ไฟ
สวิตช์เชือกกระตุก
แยกสวิตช์โคมไฟ
 1 หลอด
2 หลอด
3 หลอด
คอมพิวเตอร์

ไม่ เปิ ดเครื่องคอมพิวเตอร์ ทงิ้ ไว้ นานๆ เพราะทาให้ สิ้นเปลืองไฟฟ้า
• ถอดปลัก๊ เมือ่ เลิกใช้ งาน
• ปิ ดจอภาพเมื่อไม่ ใช้ งานนานเกินกว่ า ๑๕ นาที
 ถ้ าเปิ ดชุ ดคอมพิวเตอร์ จอภาพ ๑๕ นิว
้ ทิง้ ไว้ วนั ละ ๓ ชั่วโมง
จะใช้ ไฟ ๙ หน่ วย/เดือน ค่ าไฟ ๒๗ บาท/เดือน
• ถ้ าเปิ ดทิง้ ไว้ ๑ ล้านเครื่อง สิ้นเปลืองเดือนละ ๒๗ ล้านบาท
หรือ ๓๒๔ ล้านบาท/ปี
การปรั บปรุงเปลี่ยนแปลง ประหยัดได้ ๕๕ %
 เลือกใช้ คอมพิวเตอร์ ที่มีระบบประหยัดพลังงาน
 โดยสั งเกตจากสั ญลักษณ์ Energy Star
เครื่องถ่ ายเอกสาร
(เป็ นอุปกรณ์ สานักงานทีใ่ ช้ พลังงานสู งสุ ด)
 ถ่ ายเฉพาะเอกสารที่จาเป็ นเท่ านั้น
 ไม่ วางเครื่องถ่ ายเอกสารไว้ ในห้ องทีม่ ีเครื่องปรั บอากาศ
 กดปุ่ มพัก
Standby Mode
เมื่อใช้ งานเสร็จ
 ปิ ดเครื่องถ่ ายเอกสารหลังจากเลิกงาน และถอดปลัก๊ ออกด้ วย
เลือกซื้อหรือเช่ าเครื่องถ่ ายเอกสารที่มีระบบประหยัดพลังงาน
หรือเครื่องถ่ ายเอกสาร Energy Star
จะประหยัดพลังงานในขณะรอทางาน
่
โครงการไม่เสียบเพือชาติ
โครงการไม่เสียบเพือ่ ชาติ
อุป กรณ์ ไฟฟ้ า
กาลั งไฟฟ้ าที่ใช้ ขณะเสี ยบปลั๊ กแช่ ไว้ไ ม่ ได้ ใช้ งาน
กาลั งไฟฟ้ าที่ใช้ ขณะใช้ งาน
Microwave
(ยี่ห้ อที่ 1 28 ลิตร)
Microwave
(ยี่ห้ อที่ 2 28 ลิตร)
Computer 1 ชุด
(ยี่ห้ อที่ 1)
Computer 1 ชุด
(ยี่ห้ อที่ 2)
Battery Charger
(ยี่ห้ อที่ 1)
Battery Charger
(ยี่ห้ อที่ 2)
Battery Charger
(ยี่ห้ อที่ 3)
2.97 วัตต์
1200 วัตต์
2.55 วัตต์
1140 วัตต์
12
112
วัตต์
วัตต์
7.1 วัตต์
110 วัตต์
2.20 วัตต์
11.5 วัตต์
2.30 วัตต์
7.28 วัตต์
1.10 วัตต์
2.7 วัตต์
โครงการไม่เสียบเพือ่ ชาติ
อุปกรณ์ ไ ฟฟ้ า
กาลั งไฟฟ้ าที่ใช้ ขณะเสี ยบปลั๊ กแช่ ไว้ไ ม่ ได้ใช้ งาน
กาลั งไฟฟ้ าที่ใช้ ขณะใช้ งาน
วิทยุ - เทป กระเป๋ าหิว้
1.60 วัตต์
2.5 – 3.5 วัตต์
วิทยุ - เทป (Compact)
1.13 วัตต์
2.5 – 3.5 วัตต์
เครื่องรับโทรทัศน์
21 นิว้
เครื่องรับโทรทัศน์
29 นิว้
กล่ อ ง Cable TV
ปิ ดด้ วย Remote Control
5 วัตต์
ปิ ดด้ วย Remote Control
5 .9 วัตต์
8.24 วัตต์
80 วัตต์
เครื่องปรับ อากาศ 12,000
BTU/hr.
ปิ ดด้ วย Remote Control
0.63 วัตต์
80 วัตต์
8.32 วัตต์
ไฟฟ้ าสูญเปล่า จากการเสี ยบปลัก๊ อุปกรณ์ไฟฟ้ าทิ้งไว้ขณะไม่ใช้งาน
ประเทศ
ออสเตรเลี ย
ฝรัง่ เศส
เยอรมัน
ญีป่ นุ่
เนเธอร์ แลนด์
นิว ซี แลนด์
สวิ สเซอร์ แลนด์
สหราชอา ณาจักร
สหรัฐอเมริกา
ค่า เฉลี่ยพ ลังไฟฟ้ าที่สูญเสีย ค่า เฉลี่ยพ ลังงานไฟ ฟ้ าที่ พลัง ไฟฟ้ าทั้ง ประเทศ
สู ญเสียต่อครัวเรื อน
ทีส่ ู ญเสีย
ต่อครัวเรื อน (วัตต์)
(หน่ว ย/ปี )
(เมกกะวั ตต์)
86.8
760
617
27
235
625
44
389
1,585
46
398
1,903
37
330
241
100
880
110
19
170
80
32
277
702
50
440
5,052
เลือกใช้อุปกรณ์ประสิ ทธิภาพสูง
Categorical with stars, letters, or
numbers?
แบบนี้ เค้า ไม่ใช้กนั แล้ว
ตูเ้ ย็นในอดีต ปี 2502
ตู้เย็นในต่ างประเทศฝาตู้วางอะไรไม่ ค่อยได้ ขายในไทยคงขายยาก
ใช้พลังงานมากที่สุดในสานักงาน
หันมาใช้ เบอร์ 5 กัน เถอะ ครับ
โคมไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง
Demand Side Management
บัลลาสต์เบอร์ 5 นิรภัย
แบบนี้ ก็ไม่ใช้กนั แล้วใน สานักงาน
หลอดตะเกียบใช้ แทนหลอดไส้
หลอดตะเกียบประหยัดไฟ
หลอดตะเกียบประหยัดไฟ
พัดลมประหยัดไฟเบอร์ 5
หม้อหุงข้าวประหยัดไฟเบอร์ 5
Southeast Asia 20,000 years ago (400 feet below today)
Chirapol Sintunawa,GLF
Southeast Asia if West sheet melted (17-foot rise)
Chirapol Sintunawa,GLF
Southeast Asia if East sheet melted (170-foot rise)
Chirapol Sintunawa,GLF

similar documents