Workshop 8 Leerkracht doet ertoe Oudheusden

Report
De leerkracht doet ertoe:
verkenning van PBS-strategieën in de klas
Margreet van Oudheusden en Reinder Blok
Windesheim zet kennis in werking
Programma
•
•
•
•
•
•
Introductie
Uitgangspunten
Wat werkt in de klas
Wat heeft de leerling nodig?
Model voor PBS in de klas
Crowdwriting
Windesheim zet kennis in werking
PBS is als het maken van soep
Windesheim zet kennis in werking
Wat hebben de leerlingen nodig?
Buzzen met de buur: Wat hebben (jouw) leerlingen nodig om zich
prettig te voelen in de klas en optimaal te kunnen presteren? Wat
heb jij als leerling nodig om je prettig te voelen in de klas?
Windesheim zet kennis in werking
Doel van deze workshop
Creëren van een positieve, veilige en uitdagende leeromgeving voor
alle leerlingen
Theoretisch uitstapje naar inzichten uit onderzoek
‘’Wat werkt in de klas”
Vertalen inzichten naar PBS in de klas
Samen op zoek naar mooie voorbeelden van interventies
Windesheim zet kennis in werking
Uitgangspunten
• Rol van de leraar: “Within schools, teachers are the central and
most powerful force in the lives of young people.” (Murray & Pianta,
2007, p 110)
Windesheim zet kennis in werking
Uitgangspunten SWPBS
Succes voor alle leerlingen op gebied
van leren en gedrag
School-brede
benadering
Preventie
Positieve
benadering
Systematische
op data
gebaseerde
besluitvorming
en monitoring
Waarden
Lesgeven in gewenst gedrag
Continuum van ondersteuning op gebied van leren en gedrag
Systemen voor waarderen gewenst gedrag en consequenties
Aanpassen van de omgeving
Windesheim zet kennis in werking
Samenwerking
met ouders en
ketenpartners
3-5%
Enkele
leerlingen
(hoog risico)
Individuele
interventies
• Gedrags Functie Analyse (GFA)
• Individueel pedagogisch handelingsplan
• Oudertraining en begeleiding
• Multidisciplinaire aanpak
7-10%
Sommige leerlingen
(risicoleerlingen)
Interventies in de klas,
in kleine groepen
85-90%
Alle leerlingen
schoolbrede aanpak
Windesheim zet kennis in werking
• Intensieve training sociale vaardigheden
• Individuele pedagogische begeleiding
• Preventieve groepstraining voor ouders
• Individuele didactische begeleiding
• Trainen sociale vaardigheden
• Positieve, proactieve benadering
• Onderwijzen van gewenst gedrag
• Actief toezicht houden
• Positieve beloningssystemen
• Consequente, duidelijke sancties
• Gedragsaanpak op basis van
geregistreerde gegevens
Wat
werkt
in
de
klas?
PBS in de klas
Windesheim zet kennis in werking
“Classrooms characterized by a positive
emotional climate, with sensitivity to studen
needs and perspectives, use of diverse and
engaging instructional learning formats, and
a focus on analysis and problem solving wer
associated with higher levels of student
achievement” (Allen et al, 2013)
Komen tot effectief onderwijs
• Goed georganiseerde klassen vormen een belangrijk onderdeel van
effectief onderwijs en leren (Lane, Menzien, Bruhn, & Crnobori, 2011;
Mahon, Bryant, Brown, & Kim, 2010; Marzano, Marzano and Pickering,
2003).
Effects of a School vs. A Teacher on Student Entering at 50th
Percentile. Adapted from “Classroom management that works:
research-based strategies for every teacher,” by R.J. Marzano, J.S.
Marzano and D.J. Pickering, Association for Supervision and
Curriculum Development,
Windesheim zet kennis in werking
Wat werkt?
Regels, procedures en
routines
Mental set
Een goede start van het
schooljaar!
Disciplinaire interventies
Actieve betrokkenheid van leerlingen
Positieve relaties
Windesheim zet kennis in werking
Mental set: De leerkracht maakt het verschil
"the mental set necessary for effective
classroom management requires
teachers to cultivate a mindful stance
relative to their withitness and
emotional objectivity" (Marzano,
Marzano, & Pickering, 2003, p.66).
Ted-talk by Rita Pierson:
http://youtu.be/SFnMTHhKdkw
Windesheim zet kennis in werking
Positieve leraar-leerlingrelaties
• Minder gedragsproblemen
(70-80%).
• Leerling voelt zich prettiger
en veiliger (Murray & Pianta,
2007)
• Leerlingen zijn minder
eenzaam (Al-Yagon & Mikulincer,
2004)
• Leerlingen presteren beter
(Marzano, Marzano & Pickering,
2003)
Windesheim zet kennis in werking
Ontwikkelen van regels, verwachtingen
en procedures in de klas
class
I like predictability because I know
what I'm getting into.
(Katherine Heigl)
De regels of gedragsverwachtingen
moeten passen bij de leeftijd en
ontwikkelingsniveau, zijn positief
geformuleerd en op systematische
wijze aangeleerd.
Windesheim zet kennis in werking
Actieve betrokkenheid van leerlingen
bij het onderwijs
Student involvement in education
Er is groeiende consensus dat optimaal leren ontstaat door actieve
betrokkenheid van het onderwerp van de les (Prince, 2004).
• Leerlingen bereiden zich beter voor (Jones, 2008)
• Leerlingen willen liever lessen met minder ‘’praten’’ en meer met
actieve werkvormen met de groep en door ervarend leren (Beishline
& Holmes, 1997; Boslow, Phelan, & Capoloslo, 2006; Levy & Peters,
2010).
Windesheim zet kennis in werking
Disciplinaire interventies
Windesheim zet kennis in werking
Terug naar de soep
Ingrediënten voor een ‘perfecte soep’:
• Emotionele ondersteuning
• Ondersteuning bij instructie en leren
• Ondersteuning door een goede organisatie in de klas
(Pianta, 2007, Allen et al, 2013)
Windesheim zet kennis in werking
Effectieve interventies in de klas
Ondersteuning bij
instructie en leren
Ondersteuning
door een goede
organisatie in de
klas
Emotionele
ondersteuning
Schoolbrede waarden
Schoolbrede afspraken over:
Systeem voor erkenning en waardering van gewenst gedrag
Systeem voor consequenties bij ongewenst gedrag
Monitoring bij implementatiebetrouwbaarheid
Windesheim zet kennis in werking
Meer gelaagd model van instructie & interventie
Intensief niveau
1-5%
Interventies worden uitgevoerd ten aanzien van leerlingen
met intensieve/chronische leer – en/of gedragsbehoeften op
basis van monitoring van de permanente voortgang en /of
diagnostische toetsing
5-15%
Gericht niveau
Interventies worden uitgevoerd ten aanzien van leren en/of
gedrag voor risico leerlingen en leerlingen die onderpresteren
en specifieke ondersteuning nodig hebben om succesvol te zijn.
Universeel niveau
Alle leerlingen krijgen goed gekwalificeerd onderwijs,
gebaseerd op research; de instructie is gebaseerd op een
permanente algehele screening, monitoring van de
vooruitgang en beschrijvende toetsing. Verwachtingen
worden aangeleerd, bekrachtigd en gemonitord door alle
volwassenen in alle situaties.
80-90%
Leren en gedrag
• Samenleving • Gezin • Samenleving • Gezin • Samenleving • Gezin • Samenleving
Windesheim zet kennis in werking
Discussie aan de hand van een stelling
4. Binnen de klas bepaalt de leraar zelf hoe hij SWPBS vormgeeft.
http://b.socrative.com/login/student/
Room e972c497
Windesheim zet kennis in werking
Effectieve PBS praktijk in de klas
1. Gedragsverwachtingen in de klas
2. Procedures, routines in de klas
3. Stimuleren gewenst gedrag
4. Ontmoedigen ongewenst gedrag
5. Actief toezichthouden
6. Mogelijkheden voor interactie
7. Volgorde van activiteiten en het bieden van keuze
8. Moeilijkheidsgraad van de taak
9. Kwaliteit van de instructie
Windesheim zet kennis in werking
1. Clear behavioral expectations
Classroom Context
Whole Group
Instruction
Schoolwide &
Classroom
Expectation
Safe
Respectful
Responsible
Windesheim zet kennis in werking
Small Group
Instruction
Independent Work Transition
Time
Classroom Arrival &
Dismissal
Voorstel We schrijven samen
een boek!
PBS IN DE KLAS:
INSPIRERENDE IDEEËN
VOOR IN DE KLAS
Windesheim zet kennis in werking
Windesheim zet kennis in werking
Voorbeeldinterventies
Windesheim zet kennis in werking
Naam
Beschrijving
Onderzoek laat zien dat
het:
Visuele
complimenten
(jonge
leerlingen)
(Morgan &
Ellis, 2011)
De klas kiest een dier als
klassenmascotte. Een grote
poster van het dier hangt aan de
muur, waarvoor een
doorzichtige plastic buis is
bevestigd, die is afgesloten aan
de onderkant. Als leerlingen het
gewenste gedrag laten zien
wordt een pingpongbal in de
buis gedaan. Als de buis vol is
krijgt de groep een beloning (vb.
filmpje kijken, langer spelen op
het plein)
Sociale competentie
versterkt en
probleemgedrag
reduceert.
Surprise beloningen
Grappige
beloningen
voor gewenst
gedrag
(van Overveld,
2012)
Leerlingen krijgen niet –
Oppositioneel gedrag,
materiële beloningen
ADHD, leerresultaten
(bepaalde privileges) voor
gewenst gedrag, die
verrassend zijn. Bv. School-dj
van de week (omroepen met
een eigen gekozen muziekje of
het recht om een minuut lang
grappige geluiden te maken .
Windesheim zet kennis in werking
Gedragsverwachtingen samen
met leerlingen formuleren
“Schuif hem naar
rechts”; (Morgan &
Ellis, 2011)
Windesheim zet kennis in werking
Iedere leerling schrijft zes klasseregels, passend
bij de schoolbrede waarden, op een papier.
Hij/zij schuift het papier naar rechts, naar zijn
buur. Die plakt een sticker bij de regel die hij/zij
het belangrijkst vindt. Dan schuiven alle
papieren weer naar rechts door naar de
volgende leerling, tot het papier weer terug is
bij de oorspronkelijke schrijver. De regels met
de meeste sterren komen op het bord.
lassroom board. Samen met de groep
besprekket de leraar de klassenregels en
worden de uiteindelijke klassenregels bepaald.
Autonomie van leerlingen,
voorkomen van probleemgedrag
Geluidsniveau
meten
(Van Overveld,
2012)
Windesheim zet kennis in werking
De leraar bespreekt en oefent met de
leerlingen de verschillende
geluidsniveaus die passen bij bepaalde
activiteiten. De niveaus worden op een
poster uitgebeeld. Ook kan je
audiometers op internet vinden die je op
een smartboard kan plaatsen. Leerlingen
kunnen het geluidsniveau dan zelf
monitoren. Ze krijgen een reminder voor
het gewenste geluidsniveau . Een andere
manier is om muziek aan te zetten en te
vragen: Kan je de muziek horen? Dan is
het geluidsniveau ok!
Taakgericht gedrag
Crowdwriting
• Vul een bladzijde van het boek, dat we samen gaan schrijven, met
jouw effectieve PBS-interventies in de klas.
• We binden alle bladzijden bij elkaar en maken er een boekje van.
• We sturen de PDF rond
• Als je deze wilt, schrijf je emailadres
dan op de lijst
Windesheim zet kennis in werking
Zijn er nog vragen?
[email protected]
Windesheim zet kennis in werking

similar documents