Prezentacija o MEGLIP programu - SLAP

Report
MEGLIP – Municipal
Environment
Grant–Loan Investment
Programme
PREDSTAVLJANJE PROGRAMA
KRAGUJEVAC, SLAP, 8.OKTOBAR 2014.
MEGLIP – Municipal Environment Grant–Loan Investment
Programme
A Project managed by KfW and implemented by SKGO with Technical Assistance from GFA Consulting Group
PARTNERI U REALIZACIJI PROGRAMA
 INSTITUCIJE-UČESNICI:
 KfW – Nemačka razvojna banka kao davalac kreditne komponente
 Komisija EU – davalac grant komponente programa
 SEIO – Kancelarija za evropske integracije RS
 Nadležna ministarstva Vlade RS
 SKGO kao glavni korisnik programa
 Partnerske banke – Banka Intesa i Komercijalna banka
 GFA kao tehnički konsultant programa
 Fichtner kao verifikacioni konsultant
2
3
KORISNICI I NAMENA PROGRAMA
 LOKALNE SAMOUPRAVE – OPŠTINE I GRADOVI U SRBIJI
 JAVNA KOMUNALNA PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ LOKALNA
SAMOUPRAVA
 FIZIČKA ULAGANJA – INVESTICIJE U JAVNU LOKALNU
INFRASTRUKTURU U OBLASTIMA:
 ENERGETSKA EFIKASNOST
 OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
 ZAŠTITA I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE
 INVESTICIJE ZA:
 REHABILITACIJU STARIH POSTROJENJA
 IZGRADNJU NOVIH OBJEKATA
 POBOLJŠANJA U RADU POSTOJEĆIH OBJEKATA
MEGLIP – Municipal Environment
Grant–Loan Investment Programme
4
BUDŽET PROGRAMA
 KREDITNA LINIJA KfW BANKE ALOCIRANA PARTNERSKIM BANKAMA
KOJE VRŠE NJENU DISTRIBUCIJU – 30+ miliona €
 SREDSTVA SU VEĆ NA RASPOLAGANJU BANKAMA
 GRANT KOMPONENTA IZDVOJENA IZ SREDSTAVA IPA FONDOVA U
IZNOSU OD 4,6 miliona €
 KORISTI SE PO PRINCIPU „DOK SE NE POTROŠI“
(„FIRST COME - FIRST SERVE BASIS“)
 ANGAŽOVANJE TEHNIČKOG I VERIFIKACIONOG KONSULTANTA
 GFA
 FICHTNER
 PRUŽANJE TEHNIČKE POMOĆI OPŠTINAMA/GRADOVIMA I JKP U
IDENTIFIKACIJI, RAZVOJU I REALIZACIJI INVESTICIONIH
PROJEKATA – TIM GFA
MEGLIP – Municipal Environment
Grant–Loan Investment Programme
5
CILJEVI I AKTIVNOSTI PROGRAMA
 REALIZACIJA 35-40 PROJEKATA U OBLASTI ENERGETSKE
EFIKASNOSTI/OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE/ZAŠTITE ŽIVOTNE
SREDINE U MANJIM I SREDNJE VELIKIM LOKALNIM
SAMOUPRAVAMA
 AKTIVNOSTI:
 PROMOCIJA PROGRAMA I IDENTIFIKACIJA PODOBNIH
PROJEKATA
 PRUŽANJE TEHNIČKE POMOĆI LOKALNIM
SAMOUPRAVAMA/JKP U PRIPREMI PROJEKATA KAO I POMOĆ
U REALIZACIJI INVESTICIJA
 POMOĆ U PRIPREMI PRIJAVE ZA GRANT NAKON ZAVRŠETKA I
VERIFIKACIJE INVESTICIJE
 ŠIRENJE SVESTI O ZNAČAJU PROJEKATA EE/ER/EM UZ
MOGUĆNOST PRIMENE U DRUGIM LOKALNIM
SAMOUPRAVAMA (tzv.“REPLICA PROJECTS“)
MEGLIP – Municipal Environment
Grant–Loan Investment Programme
6
PRUŽANJE TEHNIČKE POMOĆI – TA1
 TA SE OBEZBEĐUJE NA ZAHTEV OPŠTINE/JKP
 PRVI KORAK JE ZVANIČAN DOPIS TIMU MEGLIP ZA PRUŽANJE
TEHNIČKE POMOĆI (SA DEFINISANIM ZAHTEVOM UKOLIKO JE
MOGUĆE)
 DRUGI KORAK JE SKLAPANJE MoU KOJIM SE DEFINIŠU ELEMENTI TA
– OBIM, ROKOVI, TIMOVI...
 TREĆI KORAK JE RAD EKSPERATA MEGLIP NA TERENU ZAJEDNO
SA TIMOM OPŠTINE/JKP
 USVAJANJE PREDLOGA TA OD STRANE OPŠTINE/JKP
 PRUŽANJE POMOĆI U FAZI REALIZACIJI INVESTICIJE
 TA NE PODRAZUMEVA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE OD
STRANE MEGLIP, VEĆ POMOĆ KROZ SAVETOVANJE, DAVANJE
PRIMERA DOBRE PRAKSE, OBUKU TIMA OPŠTINE/JKP...
 NE FINANSIRA SE IZRADA SAME PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, VEĆ
SAMO KROZ REALIZACIJU UKUPNE INVESTICIJE –“KLJUČ U RUKE“
MEGLIP – Municipal Environment
Grant–Loan Investment Programme
7
PRUŽANJE TEHNIČKE POMOĆI – TA 2
 MEGLIP OBUHVATA 2 KOMPONENTE TA:
 TEHNIČKA POMOĆ OPŠTINAMA/GRADOVIMA I JKP
 SARADNJA SA KLIJENTIMA NA BAZI MoU
 TRENINZI, OBUKE, KREIRANJE TIPIČNIH PROJEKATA
 3 STALNA EKSPERTA + PO POTREBI ANGAŽOVANJE
SPECIJALISTA U ZAVISNOSTI OD TIPA PROJEKTA
 NA RASPOLAGANJU JE 33 Č/M ANGAŽOVANJA EKSPERATA
RAZLIČITIH PROFILA
MEGLIP
 TEHNIČKA POMOĆ PARTNERSKIM BANKAMA
 2 BANKE – INTESA I KOMERCIJALNA
 2 STALNA EKSPERTA
 OBUKA SLUŽBENIKA I MENADŽMENTA BANAKA ZA
FINANSIRANJE I REALIZACIJU PROJEKATA EE/ER/EM
 NA RASPOLAGANJU JE 22 Č/M
MEGLIP – Municipal Environment
Grant–Loan Investment Programme
8
PODOBNI PROJEKTI
 POJEDINAČNI PROJEKTI NE MOGU BITI VEĆI OD 2,5 miliona €
 JEDAN KORISNIK (OPŠTINA/GRAD ILI JKP) MOGU
KANDIDOVATI I FINANSIRATI VIŠE POJEDINAČNIH PROJEKATA
 LIMIT JE JEDINO KREDITNA SPOSOBNOST – MOGUĆNOST
ZADUŽIVANJA; ZA OPŠTINE/GRADOVE MIŠLJENJE
MINISTARSTVA FINANSIJA, ZA JKP SAGLASNOST OSNIVAČA
 KREDITNA PODRŠKA PO PROJEKTU JE MAKSIMALNO DO 1,2
miliona €
 MINIMALNA VREDNOST PROJEKTA JE 50.000 €
 MOGUĆE JE KOMBINOVANJE KREDITNIH SREDSTAVA SA SVIM
DRUGIM IZVORIMA FINANSIRANJA OSIM SA DRUGIM KfW LINIJAMA
 KREDITNA PODRŠKA NE MOŽE SE KORISTITI ZA REFINANSIRANJE
RANIJE UZETIH, NEPOVOLJNIJIH KREDITA
 MOGUĆE JE FINANSIRANJE CELOKUPNE INVESTICIJE KREDITNIM
SREDSTVIMA – NIJE NEOPHODNO SOPSTVENO UČEŠĆE
INVESTITORA UKOLIKO JE INVESTICIJA DO 1,2 miliona €
MEGLIP – Municipal Environment
Grant–Loan Investment Programme
9
NAMENE INVESTICIJA
 ULAGANJA U LOKALNU INFRASTRUKTURU U JAVNOJ SVOJINI
 ULAGANJA U OBLASTIMA:
 ENERGETSKE EFIKASNOSTI
 OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
 ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
 INVESTICIJE TREBA DA DOPRINESU:
 SMANJIVANJU POTROŠNJE, SNIŽAVANJU TROŠKOVA, BOLJOJ
EFIKASNOSTI POSLOVANJA
 ELIMINISANJU ZAGAĐENJA NA LOKALNOM NIVOU
 PRELASKU NA NOVE, EFIKASNIJE OBLIKE POTROŠNJE
 POBOLJŠANJU KVALITETA ŽIVOTA U LOKALNOJ SAMOUPRAVI
 MOGU SE FINANSIRATI SAMO PROJEKTI KOJI SE OD STRANE
TEHNIČKOG KONSULTANTA OCENE KAO PODOBNI – ZNAČAJ
„ENDORSEMENT LETTER“
MEGLIP – Municipal Environment
Grant–Loan Investment Programme
10
KRITERIJUMI PODOBNOSTI 1.
 OPŠTI KRITERIJUMI:
 PROJEKAT MORA BITI FINANSIRAN IZ KREDITNE LINIJE KfW
BANKE
 OD SVIH LOKALNIH SAMOUPRAVA U SRBIJI SAMO NEKE
CENTRALNE OPŠTINE BEOGRADA I SAM GRAD BEOGRAD
NISU PODOBNI ZA UČEŠĆE U OVOM PROGRAMU
 OSNOVNA SVRHA PROJEKTA – NAMENA INVESTICIJE, MORA
DA SE TIČE REŠAVANJA PROBLEMA U OBLASTIMA EE/ER/EM
 POSEBNI SEKTORSKI KRITERIJUMI:
 ZA PROJEKTE EE
 SNIŽAVANJE POTROŠNJE ENERGIJE ZA 20% OD
POČETNOG STANJA (OSIM KOD SISTEMA DALJINSKOG
GREJANJA - PBP)
 DA JE OSNOVNA SVRHA INVESTICIJE UŠTEDA ENERGIJE
 DA PROJEKAT NEMA NEGATIVNE POSLEDICE PO ŽIVOTNU
SREDINU
MEGLIP – Municipal Environment
Grant–Loan Investment Programme
11
KRITERIJUMI PODOBNOSTI 2.
 ZA PROJEKTE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
 DA JE INVESTICIJA NAMENJENA PROŠIRIVANJU
POSTOJEĆEG KAPACITETA – PODOBNO BEZ OBZIRA NA
FINALNU UPOTREBU ENERGIJE (INTERNO ILI EKSTERNO)
 NOVI KAPACITETI ZA PROIZVODNJU ENERGIJE IZ
OBNOVLJIVIH IZVORA SU PODOBNI SAMO ZA KORIŠĆENJE
TE ENERGIJE INTERNO (BEZ UPUŠTANJA U MREŽU I/ILI
PRODAJE)
 ZA PROJEKTE U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
 REALIZACIJOM PROJEKTA SE MORAJU POSTIĆI ZNAČAJNA
POBOLJŠANJA ONIH PITANJA ŽIVOTNE SREDINE KOJA SE
PROJEKTOM REŠAVAJU
 NEMA NEGATIVNIH EFEKATA PO UKUPNO STANJE
ŽIVOTNE SREDINE
MEGLIP – Municipal Environment
Grant–Loan Investment Programme
12
PROVERA PODOBNOSTI
Dva nivoa:
Kriteriji:
PROJEKAT
Podobnost
sektora
 Uticaj projekta
MEGLIP – Municipal Environment
Grant–Loan Investment Programme
LOKALNA
SAMOUPRAVA
 Okruženje za
realizaciju projekta
13
PODOBNOST ZAJMOTRAŽIOCA
LS (ili JKP) kao
zajmotražilac i
vlasnik
Dovoljan kapacitet
za zaduživanje
Projekat je na listi
prioriteta/odobren
MEGLIP – Municipal Environment
Grant–Loan Investment Programme
Adekvatnost
finansijskih resursa
Projektna jedinica
/planski kapaciteti
14
PODOBNI INFRASTRUKTURNI SEKTORI
„Fizička realizacija investicije koja doprinosi lokalnom stanovništvu u
oblastima energetske efikasnosti, obnovljivih izvora i zaštite životne
sredine”
Zaštita izvorišta
pitke vode
Otpadne vode,
komunalni
otpad
Transport
MEGLIP – Municipal Environment
Grant–Loan Investment Programme
Energetika:
Energetska
efikasnost
Obnovljivi izvori
Društvena javna
infrastruktura
(Zgrade, domovi
zdravlja,
škole/obdaništa...) za
EE/ER/EM
15
INDIKATIVNA LISTA PROJEKATA 1
 ENERGETIKA:
 Energetska efikasnost u zgradarstvu
 Aktivno: promena sistema zagrevanja
 Pasivno: izolacija zidova, krovova, zamena stolarije
 Ee mere u sistemu daljinskog grejanja
 Novi kotlovi/oprema/kontrolni sistemi
 Prelazak na efikasnije gorivo
 Poboljšanje sistema merenja i naplate
 Modernizacija javne rasvete (zamena svetiljki u cilju
smanjivanja potrošnje)
 Dobijanje energije iz otpadne vode ili čvrstog otpada
 EE kod postrojenja za pumpanje vode/kanalizacije
MEGLIP – Municipal Environment
Grant–Loan Investment Programme
16
INDIKATIVNA LISTA PROJEKATA 2
OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
 Biogas – proizvodnja iz otpadne vode ili čvrstog
otpada
 Solarni kolektori za zagrevanje vode
 Biomasa ili kogeneraciono postrojenje za
sisteme daljinskog grejanja
 Toplotne pumpe – vazdušne, vodene, zemljišne
MEGLIP – Municipal Environment
Grant–Loan Investment Programme
17
INDIKATIVNA LISTA PROJEKATA 3
 ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
 Zaštita vodozahvata za PPV
 Proširenje i rehabilitacija kanalizacije
 Postrojenje za tretman otpadnih voda – novo,
proširenje/rehabilitacija
 Proširenje prikupljanja čvrstog komunalnog otpada
(nabavka kamiona smećara, opreme za manipulisanje...)
 Reciklaža i odlaganje čvrstog otpada, rehabilitacija
postojećih smetlišta
MEGLIP – Municipal Environment
Grant–Loan Investment Programme
18
PROCEDURE I MEHANIZMI SARADNJE 1
 KREDITNA LINIJA
 Kontakt sa partnerskim bankama ili sa timom MEGLIP-a
 Razmatranje investicione ideje – projekta i utvrđivanje
stepena pripremljenosti
 Utvrđivanje neophodnosti pružanja tehničke pomoći
 Ukoliko je tehnička pomoć potrebna potpisivanje MoU
sa korisnikom pomoći
 Izrada tehničke pomoći
 Popunjavanje potrebnih obrazaca – PDF, MDF,
Endorsement Letter
 Priprema tendera za nabavku finansijske usluge – pomoć
tehničkog konsultanta ukoliko je potrebna
 Pomoć tehničkog konsultanta u izboru najpovoljnijeg
ponuđača (ukoliko je potrebno opštini/JKP)
MEGLIP – Municipal Environment
Grant–Loan Investment Programme
19
PROCEDURE I MEHANIZMI SARADNJE 2
 GRANT
 Razmatranje investicione ideje i njene podobnosti za dodelu
granta
 Ukoliko je projekat podoban za grant – utvrđivanje početnog
stanja – „Base Line Scenario“ (nivo potrošnje energije, nivo
zagađenja...) kao i pravljenje foto dokumentacije stanja „pre
projekta“
 Priprema svih potrebnih dokumenata – PDF, MDF, Endorsement
Letter
 Utvrđivanje stanja „posle realizacije projekta“ – verifikacioni
konsultant
 Izveštaj o ostvarenim rezultatima projekta imišljenje
verifikacionog konsultanta
 Ukoliko su ciljevi projekta ostvareni kandidovanje projekta za
dodelu granta
 Odluka Upravnog odbora MEGLIP-a
MEGLIP – Municipal Environment
Grant–Loan Investment Programme
MEGLIP – Municipal
Environment
Grant–Loan Investment
Programme
ZAHVALJUJEM VAM SE NA PAŽNJI
Milorad Filipović
[email protected]
www.meglip.org

similar documents