state enterprise law review - สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Report
สำนั กงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.) : กระทรวงกำรคลัง
www.sepo.go.th
STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง
ข้อมูลทว่ ั ไป
ั ัด : กระทรวงกำรคลัง
สงก
ประธานกรรมการ : นำยสมชำย พูลสวัสดิ์
กรรมการผูแ
้ ทน กค. : นำยสมชำย พูลสวัสดิ์
นำยณพงศ์ ศิรข
ิ ันตยกุล
Website : www.glo.or.th โทร. 0 2281 1611
ั
ข้อมูลเกีย
่ วก ับสญญาจ้
างผูบ
้ ริหารสูงสุด
• ผูอ
้ านวยการ (CEO) : นำยวันชัย สุระกุล
ั
สญญาจ้
างลงว ันที่ : 30 มกรำคม 2551
ระยะเวลาจ้าง : 30 ม.ค. 51 – 7 พ.ย. 55
 วำระที่ 1
 วำระที่ 2
ตาแหน่งเดิมก่อนเป็น CEO
 Board รอง CEO  บุคคลภำยนอก
(รองผู ้อำนวยกำรสำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล)
• รอง CEO  พนักงำน
 สัญญำจ ้ำง
• CFO
พนักงำน
 สัญญำจ ้ำง
เงินเดือนพน ักงาน
กลุม
่ โครงสร้างเงินเดือน
คณะกรรมกำรกำหนดโครงสร ้ำงเงินเดือนได ้เอง
มีบญ
ั ชีโครงสร ้ำงเงินเดือนของตนเอง
ใช ้บัญชีโครงสร ้ำงเงินเดือน 58 ขัน
้
อัตรำเงินเดือนขัน
้ สูงสุด ขัน
้ ที่ 58
Min-max ของเงินเดือน : 5,820 – 113,520 บำท
อัตรำเงินเดือนแรกบรรจุ (ปริญญำตรี 4 ปี ) : - บำท
จำนวนพนักงำน : 1,042 คน (31 พ.ค. 54)
มติ ครม. ทีย
่ กเว้นการปฏิบ ัติเรือ
่ งต่าง ๆ
ยกเว ้นกำรปฏิบต
ั ต
ิ ำมระเบียบ ข ้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรีทใี่ ช ้บังคับกับรัฐวิสำหกิจทัว่ ไป
ยกเว ้นกำรปฏิบต
ั ต
ิ ำมมำตรำ 13 (2) พ.ร.บ.แรงงำน
รัฐวิสำหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
การดาเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้
เอกชนเข้าร่วมงานหรือดาเนินการ
ในกิจการของร ัฐ พ.ศ. 2535
ปั จจุบน
ั ไม่มโี ครงกำรทีด
่ ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัตวิ ำ่
ด ้วยกำรให ้เอกชนให ้เอกชนเข ้ำร่วมงำนหรือดำเนินกำรใน
กิจกำรของรัฐ พ.ศ. 2535
หมายเหตุ ในกำรพิจำรณำคุณสมบัตบ
ิ ค
ุ ลำกรรัฐวิสำหกิจ
จะต ้องพิจำรณำ พ.ร.บ. คุณสมบัตม
ิ ำตรฐำนฯ กฎหมำย
จัดตัง้ รัฐวิสำหกิจและกฎหมำยอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้องประกอบกัน
ทีม
่ าของข้อมูล
สัญญำจ ้ำงผู ้บริหำร  www.krisdika.go.th
มติคณะรัฐมนตรี
ประสำนงำนกับเจ ้ำหน ้ำทีร่ ัฐวิสำหกิจ
สำนักกฎหมำย ส่วนกฎหมำย 2
ผู ้อำนวยกำรส่วน : นำยปั ญญ์สธ
ุ ำ รำยำ
ผู ้จัดทำ : นำยหัสดินทร์ แสนสระดี
โทร. 0 2298 5880-9 ต่อ 6720
วันทีจ
่ ัดทำ : 31 พ.ค. 54 (Update)
ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาทีเ่ กีย
่ วข้อง
สาน ักงานสลากกินแบ่งร ัฐบาล (สสร.)
พระราชบ ัญญ ัติคณ
ุ สมบ ัติมาตรฐานสาหร ับกรรมการและพน ักงานร ัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2518 และทีแ
่ ก้ไขเพิม
่ เติม
• คุณสมบ ัติและล ักษณะต้องห้ามของบุคลากรร ัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย
กรรมกำร (ม.5) ผู ้บริหำรสูงสุด (ม. 8 ตรี) พนักงำน (ม.9)
• จานวนกรรมการ ไม่เกิน 11 คน แต่ถ ้ำรัฐวิสำหกิจใดมีข ้อกำหนดให ้มีกรรมกำรน ้อยกว่ำ
11 คน ก็ให ้เป็ นไปตำมทีก
่ ำหนดไว ้ แต่ถ ้ำจำเป็ นต ้องมีกรรมกำรเกินกว่ำ 11 คน
ให ้รัฐมนตรีเจ ้ำสังกัดขออนุมัตจ
ิ ำก ครม. แต่รวมแล ้วต ้องไม่เกิน 15 คน (ม. 6)
• การน ับจานวนการดารงตาแหน่งของกรรมการในร ัฐวิสาหกิจ ไม่เกิน 3 แห่ง
นับรวมกำรเป็ นกรรมกำรโดยตำแหน่ง กำรได ้รับมอบหมำยให ้ปฏิบัตริ ำชกำรแทน แต่ไม่รวม
กำรเป็ นกรรมกำรโดยตำแหน่งทีไ่ ด ้มีกำรมอบหมำยให ้ผู ้อืน
่ ปฏิบัตริ ำชกำรแทน (ม. 7)
• วาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี กรณีกรรมกำรทีม
่ ใิ ช่กรรมกำรโดยตำแหน่ง (ไม่ใช ้บังคับ
แก่กรรมกำรของบริษัทจำกัด) แต่อำจได ้รับแต่งตัง้ ใหม่ (ม. 8)
่ กรรมกำร
• การแต่งตงกรรมการอื
ั้
น
่ ผู ้มีอำนำจพิจำรณำแต่งตัง้ จำกบุคคลในบัญชีรำยชือ
ทีก
่ ระทรวงกำรคลังจัดทำขึน
้ ไม่น ้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรอืน
่ ของรัฐวิสำหกิจ
นัน
้ (ม. 12/1 วรรค 1)
ั
• การกาหนดค่าตอบแทนและร่างสญญาจ้
างผูบ
้ ริหารสูงสุด คณะกรรมกำร
รัฐวิสำหกิจกำหนด โดยควำมเห็นชอบของกระทรวงกำรคลัง (ม. 8 จัตวำ วรรคเจ็ด)
พระราชบ ัญญ ัติสาน ักงานสลากกินแบ่งร ัฐบาล พ.ศ. 2517
• ว ัตถุประสงค์ มีดงั ต่อไปนี้ (ม. 5)
(1) ออกสลำกกินแบ่งรัฐบำล
(2) จัดกำรโรงพิมพ์อน
ั เป็ นอุปกรณ์ในกำรพิมพ์สลำกกินแบ่งรัฐบำล หรือพิมพ์สงิ่ พิมพ์อน
ื่ ที่ คกก. ให ้
ควำมเห็นชอบ
(3) กระทำกำรทีเ่ กีย
่ วเนือ
่ งหรือทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่กำรดำเนินกิจกำรของ สสร.
• จานวนและองค์ประกอบคณะกรรมการ คณะกรรมกำรประกอบด ้วย ปลัดกระทรวงกำรคลังเป็ น
ประธำนกรรมกำร ผู ้แทนกระทรวงมหำดไทย ผู ้แทนกรมบัญชีกลำง ผู ้แทนสำนักงบประมำณ ผู ้แทนสภำ
สังคมสงเครำะห์แห่งประเทศไทย ผอ.สสร. และผู ้ทีค
่ ณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ มีจำนวนไม่เกิน 3 คน เป็ น
กรรมกำร (ม. 11)
• วาระการดารงตาแหน่ง : ให ้กรรมกำรซึง่ ครม. แต่งตัง้ อยูใ่ นตำแหน่งครำวละ 2 ปี และอำจได ้รับ
แต่งตัง้ อีกได ้ (ม. 11)
• ผูม
้ อ
ี านาจแต่งตงผู
ั้ บ
้ ริหารสูงสุด : คณะกรรมกำรแต่งตัง้ โดยควำมเห็นชองของคณะรัฐมนตรี
(ม. 14) และผู ้บริหำรสูงสุดพ ้นจำกตำแหน่งเมือ
่ (1) ตำย (2) ลำออก (3) มีลักษณะต ้องห ้ำมตำม ม.
15 หรือ (4) คณะกรรมกำรให ้ออกด ้วยควำมเห็นชอบของรัฐมนตรีวำ่ กำรกระทรวงกำรคลัง (ม. 16)
คุณสมบ ัติเพิม
่ เติมจาก พ.ร.บ. คุณสมบ ัติมาตรฐาน
ลักษณะต ้องห ้ำมของผู ้อำนวยกำร
ไม่เป็ นผู ้มีสว่ นได ้เสียในธุรกิจทีก
่ ระทำกับสำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลไม่วำ่ โดยทำงตรงหรือ
ทำงอ ้อม (ม. 15 (1))
สิทธิพเิ ศษตามกฎหมายจ ัดตงั้ : ให ้ถือว่ำกำรออกสลำกกินแบ่งรัฐบำลของ สสร. ตำม
พ.ร.บ. นี้ เป็ นกำรออกโดยได ้รับอำนำจจำกรัฐบำลและให ้ถือว่ำกำรออกสลำกกินแบ่ง
ดังกล่ำวเป็ นกำรออกสลำกกินแบ่งทีไ่ ด ้รับอนุญำตและประทับตรำจำกพนักงำนเจ ้ำหน ้ำที่
ตำมกฎหมำยว่ำด ้วยกำรพนันแล ้ว และไม่ต ้องเสียค่ำธรรมเนียมและค่ำภำษี ใดๆ ตำม
กฎหมำยนัน
้ (ม. 36)
้ จ ัดจ้าง
สิทธิพเิ ศษตามมติคณะร ัฐมนตรีเกีย
่ วก ับการจ ัดซือ
-ไม่ม-ี
เรือ
่ งเสร็จที่ 792/2550 (กรณีกำรลงโฆษณำสินค ้ำบนใบสลำกกินแบ่งรัฐบำล)
เมือ
่ สสร. มีอำนำจในกำรออกสลำกกินแบ่งรัฐบำลซึง่ เป็ นกำรดำเนินกิจกำรตำมวัตถุประสงค์ในมำตรำ 5 (1) แห่ง พ.ร.บ. สำนักงำนสลำกกินแบ่ง
รัฐบำลฯ กำรที่ สสร. จะให ้สิทธิลงโฆษณำสินค ้ำบนใบสลำกกินแบ่งรัฐบำลโดยได ้รับค่ำตอบแทน จึงเป็ นกำรกระทำทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่กำรดำเนิน
กิจกำรของ สสร. ซึง่ อยูใ่ นขอบวัตถุประสงค์ของ สสร. ตำมมำตรำ 5 (3) ด ้วยเหตุนี้ สสร. จึงสำมำรถให ้สิทธิลงโฆษณำสินค ้ำบนใบสลำกกินแบ่ง
รัฐบำลได ้ ทัง้ นี้ กำรให ้สิทธิลงโฆษณำดังกล่ำวจะต ้องไม่กอ
่ ให ้เกิดผลกระทบหรือเป็ นอุปสรรคต่อกำรดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ทก
ี่ ำหนดใน
พ.ร.บ. สำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลฯ ด ้วย

similar documents