Elisabeth Hovdhaugen, NIFU, om struktur. 9

Report
Elisabeth Hovdhaugen
31.10.2012
Tilbudsstruktur, gjennomføring og
kompetanseoppnåelse
Avslutningskonferanse Evalueringen av Kunnskapsløftet , EvaKL 2012
Hovedutfordringen før Kunnskapsløftet
Generelt lav grad av kompetanseoppnåelse, studie- og
yrkeskompetanse, til normert tid:
70
60
59
55
59
55
57
2004
2005
50
40
30
20
10
0
1999
2000
2001
Særlig dårlig i yrkesfagene: 45 % til normert tid
Særlig dårlig blant guttene: 51 % til normert tid
Best: Jenter i studieforberedende: 78 % fullførte og besto
Dårligst: Gutter i yrkesfag: 40 % fullførte og besto
Tilbudsstruktur, gjennomføring og kompetanseoppnåelse
31.10.2012
To grunner til lav kompetanseoppnåelse
Mangel på læreplasser/mangel på alternativ til læreplass
– Hindre mange elever i å fortsette etter andre året.
– Innebygget strukturell defekt i videregående opplæring.
Svake faglige forutsetninger fra grunnskolen
Tilbudsstruktur, gjennomføring og kompetanseoppnåelse
31.10.2012
De svakeste søkerne er ujevnt fordelt
Andel av søkerne som mangler vurdering og/eller har karakteren 1 i ett eller
flere fag etter førstevalg av utdanningsprogram (totalt hver tiende elev)
Tilbudsstruktur, gjennomføring og kompetanseoppnåelse
31.10.2012
Tilbudsstruktur, gjennomføring og kompetanseoppnåelse
Endringer i tilbudsstrukturen
31.10.2012
Kunnskapsløftet = få strukturendringer
Reduksjon av antallet studieretninger på Vg1
• Fra 15 studieretninger til 12 utdanningsprogram
• Samling av bygg- og anleggsfagene, fra 3 studieretninger til 1
utdanningsprogram (BA)
• Samling av Mekaniske fag og Kjemi- og prosessfag i 1 utdanningsprogram (TIP)
Reduksjon av antallet studieretninger på Vg2
 Størst sanering av tilbudet på Restaurant- og matfag (RM), Teknikk og
industriell produksjon (TIP) og Bygg- og anleggsteknikk (BA).
• Fra 46 til 16 tilbud det andre året.
Rendyrking av 2+2-modellen for yrkesfag, få fag igjen der siste år
gjennomføres i skole
Studiespesialisering overtar Tegning, form, farge under navnet
Formgivingsfag
Tilbudsstruktur, gjennomføring og kompetanseoppnåelse
31.10.2012
Begrunnelser for strukturendringen
Videreføring av enhetsskoleprinsippet – lik rett til utdanning
– Bredere fagtilbud uavhengig av bosted, alle program som tilbud i alle fylker
Mulighet til å utsette valg av utdanning og yrke
Gjøre etablering og dimensjonering av tilbudsstrukturen i
fylkeskommunene lettere og mer økonomisk
Legge bedre til rette for dimensjonering utfra arbeidslivets
behov for arbeidskraft og lærlinger
Rasjonalisere og standardisere fag og
yrkesopplæringssystemet
Gi yrkesfagelevene en bredere kompetanseprofil
Øke gjennomføringen og redusere frafallet i videregående
opplæring
Tilbudsstruktur, gjennomføring og kompetanseoppnåelse
31.10.2012
Har man lykkes med hovedgrepet for strukturendringen?
Færre og bredere programområder for å lette gjennomføringen
Bygg- og anleggsteknikk og Teknikk og industriell produksjon
– Marginale endringer i gjennomføring til tredje år fra 2005- til 2006-kullet
– Dårligere gjennomføring fra 2006- til 2007-kullet
• skyldes trolig konjunkturene
– Ikke bedret rekruttering til de små fagene etter innføring av bredere
Vg2-tilbud
– Har bredere Vg2-kurs gjort læreplassøkerne mindre attraktive for
bedriftene?
Restaurant- og matfag
–
–
–
–
En jevn trend mot større frafall som neppe kan forklares med reformen
Ingen endring i antall i lære etter reformen
Ikke bedret rekruttering til de små fagene med bredere Vg2-tilbud
Utdanningsprogrammet opplever rekrutteringssvikt, noe som likevel
ikke åpner for at en større andel kommer i lære
Tilbudsstruktur, gjennomføring og kompetanseoppnåelse
31.10.2012
Endring med negative effekter: Helse- og sosialfag
Helsearbeiderfaget
– Reform94: To veier til yrkeskompetanse
• Hjelpepleier med opplæring i skole
• Omsorgsarbeider med opplæring i bedrift
– Kunnskapsløftet: Helsefagarbeider med 2 år i skole og to år i bedrift
– Effekt av ny struktur: En reduksjon på 39 % i antall som går mot fagbrev
Innføringen av ny struktur (Kunnskapsløftet) kan svekke
rekrutteringen av faglærte til jobber innen helse- og sosialfag
–
–
–
–
Kraftig vekst i andelen som velger påbygg
Redusert andel som søker seg til yrkeskompetanse: fra 55 % til 41 %
Økt andel som søker seg til studiekompetanse: fra 35 % til 48 %.
Tilsvarende reduksjon i antall voksne på vei mot yrkeskompetanse i
helse- og sosialfag
Tilbudsstruktur, gjennomføring og kompetanseoppnåelse
31.10.2012
Endring med negative effekter: Design og håndverk
Fra Tegning/form/farge til Formgivingsfag
– Reform94: VK1 Tegning, form, farge kan lede til flere veier:
VK2 Tegning, form, farge m/studiekompetanse eller noen små lærefag.
• Stor fleksibilitet i valget mellom yrkes- og studiekompetanse.
– Kunnskapsløftet: Vg1 Formgivingsfag plassert under utdanningsprogrammet Studiespesialisering.
• Ingen fleksibilitet i valget mellom yrkes- og studiekompetanse.
– Effekter av ny struktur:
• 1: Mer enn halvering av elevtallet på Vg2 ift Tegning, form, farge
• 2: I 2006 har Design og håndverk bare 56 prosent av elevtallet på
Vg1 i forhold til antall grunnkurselever på Formgivingsfag i 2005.
• 3: Det nye utdanningsprogrammet (DH) har elever med lavere
karakternivå enn den tidligere studieretningen
• 4: Kraftig reduksjon i tilbudet av Vg2-kurs på Design og håndverk
Tilbudsstruktur, gjennomføring og kompetanseoppnåelse
31.10.2012
Tilbudsstruktur, gjennomføring og kompetanseoppnåelse
Gjennomføring og
kompetanseoppnåelse
31.10.2012
Gjennomføring etter 5 år
Tall fra SSB
Tilbudsstruktur, gjennomføring og kompetanseoppnåelse
31.10.2012
Gjennomføring etter 5 år,
studieforberedende og yrkesfaglige utd.
Tall fra SSB
Tilbudsstruktur, gjennomføring og kompetanseoppnåelse
31.10.2012
To adskilte verdener i videregående opplæring?
Skillet er ved overgangen til tredje studieår:
Overgangen til tredje år synes problemfri for elever som sikter
mot studiekompetanse
– 3,3 prosent har sluttet etter to år
Overgangen innebærer en langt større utfordring for
yrkesfagelever
– 7,4 prosent sluttet etter ett år, 20,8 prosent sluttet etter to år
Mulige forklaring på svar gjennomføring i yrkesfag
– Generell mangel på læreplass i mange fag
– Mange søkere med svake karakterer og høyt fravær = ikke attraktive for
arbeidslivet
– Bredere kurs kan ha gjort læreplassøkerne mindre attraktive for bedriftene
– Manglende motivasjon og interesse for å søke læreplass fra elevenes side,
spesielt i fag der det ikke er tradisjon for opplæring i bedrift
Tilbudsstruktur, gjennomføring og kompetanseoppnåelse
31.10.2012
Vekst i andelen som går mot studiekompetanse
Flere starter i utdanningsprogram
som leder mot studiekompetanse
Flere yrkesfagelever går over til
påbygging for studiekompetanse
Hvorfor vekst?
–
–
–
–
–
–
–
Akademisering?
Planlagt løp fra starten?
Endrede interesser?
Ønske om å oppnå høyere kompetanse?
Mangel på læreplasser?
Skuffelse over hva yrkesfag er?
Ønsker ikke opplæring i bedrift?
Yrkesfagelever ved
starten av tredje år
Tilbudsstruktur, gjennomføring og kompetanseoppnåelse
31.10.2012
To hovedretninger i videregående opplæring
Fordeling over tid for et årskull (2007-kullet)
Gjelder de som fortsatt er i videregående opplæring
Tilbudsstruktur, gjennomføring og kompetanseoppnåelse
31.10.2012
TRE hovedretninger i videregående opplæring ?
Status ved starten av 3. år for de som fortsatt er i VGO
– Andel på vei mot studiekompetanse har økt fra 65 til 69 prosent
Tre måter å oppnå kompetanse:
– Studiekompetanse; yrkeskompetanse og studiekompetanse gjennom yrkesfag
Tilbudsstruktur, gjennomføring og kompetanseoppnåelse
31.10.2012
Er søkningen til påbygg uproblematisk?
Behov for faglært
arbeidskraft i alle
bransjer og sektorer
Yrkesfagene mister de
mest skoleflinke elevene
Bare 60 % gjennomfører
og består påbygg
Andel av Vg2-elever som søker mot studiekompetanse
Tilbudsstruktur, gjennomføring og kompetanseoppnåelse
31.10.2012
Læreplasser
Bare halvparten av elevene på yrkesfaglige program ønsker
yrkesfaglige kompetanse.
– Ingen eller liten overlapp mellom de som søker påbygg og de som søker lære.
To av tre læreplassøkere kommer i lære.
To ulike typer utfordringer:
Hvorfor søker ikke flere læreplass?
– Ønsker ikke plass?
– Tror ikke at de får?
Hvorfor kommer ikke de som søker læreplass i lære?
– Fordi det ikke er nok læreplasser i alle fag
– Fordi det ofte er dårlig samsvar mellom geografisk fordeling av søkere og
læreplasser
– Fordi de fikk et tilbud, men sa det fra seg
– Fordi bedriften ikke ønsket dem som lærling, selv om det var plass
Tilbudsstruktur, gjennomføring og kompetanseoppnåelse
31.10.2012
Gjennomføring til normert tid
1999- 2001-kullene 2004- og 2005-kullene 2006-kullet
Allmenne, økonomiske og administrative fag
Studiespesialisering
Musikk, dans og drama
Idrettsfag
Medier og kommunikasjon
Byggfag
Tekniske byggfag
Trearbeidsfag
Bygg- og anleggsteknikk
Formgivingsfag
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og sosialfag
Naturbruk
Hotell- og næringsmiddelfag
Restaurant- og matfag
Salg- og service
Service og samferdsel
Mekaniske fag
Kjemi- og prosessfag
Teknikk og industriell produksjon
Alle
Tilbudsstruktur, gjennomføring og kompetanseoppnåelse
74,7 %
76,8 %
74,2 %
75,8 %
31,8 %
27,9 %
19,9 %
74,1 %
79,5 %
75,0 %
74,4 %
47,9 %
39,5 %
29,3 %
74,2 %
81,4 %
74,4 %
72,1 %
40,3 %
49,9 %
33,2 %
49,4 %
46,1 %
27,9 %
47,2 %
31,9 %
51,1 %
44,2 %
32,6 %
36,3 %
33,9 %
47,0 %
44,4 %
33,8 %
46,6 %
43,9 %
41,4 %
25,2 %
51,4 %
57,2 %
38,4 %
65,8 %
58,9 %
43,2 %
59,6 %
31.10.2012
Fortsatt fylkesvise forskjeller i kompetanseoppnåelse
Tilbudsstruktur, gjennomføring og kompetanseoppnåelse
31.10.2012
Svarer Kunnskapsløftet på utfordringene?
Kunnskapsløftet har egentlig ikke virkemidler som
adresserer utfordringen med svak gjennomføring
– Ny GIV (satsing på de svakeste elevene på ungdomstrinnet) kommer først fire
år etter Kunnskapsløftet
Hovedproblemet med mangel på læreplasser og reelle
alternativer til opplæring i bedrift står fortsatt uløst
– Bredere Vg2-kurs har ikke gitt ønsket effekt ift bredere innganger til
læreplasser – utfordringene er de samme som før reformen
Generell akademiseringstrend, gjør at flere elever velger
bort fag- og yrkesopplæring
For tidlig å felle en endelig dom over Kunnskapsløftet som
strukturreform…
–
…men til nå ser vi flere negative enn positive effekter
Tilbudsstruktur, gjennomføring og kompetanseoppnåelse
31.10.2012
Alternativene – hva kan gjøres?
Sikre alle søkere retten til å fullføre videregående
opplæring, enten i skole eller i bedrift
– Elever som ikke får læreplass har formelt rett på skoleplass, men få
får tilbud om det.
– For at skoletilbudet skal være attraktivt må det være i 2 år, tilsvarende
læretiden
Treårige løp gjennom yrkesfagene med studiekompetanse
som uttalt mål
Tiltak for elever med svake faglige forutsetninger for å
starte i videregående opplæring
– Ny GIV kan være del av svaret
– Mulig at andre løsninger også trengs
Tilbudsstruktur, gjennomføring og kompetanseoppnåelse
31.10.2012
[email protected]
www.nifu.no

similar documents