Brydninger, dilemmaer og åbninger

Report
Møllevangskolen
Velkommen til pædagogisk dag!
Det skole politiske landskab:
Brydninger, dilemmaer og åbninger
Møllevangsskolen
22. November 2012
Skolen som samfundsmæssigt
projekt
Perioder
Kompetenceidealer
1850-1950
Nationalstatsligt projekt
Opdragelse til individ
Rettigheder/pligter
1950-1990
Velfærdsstatsligt projekt
Dannelse til medborger
Eksistens/deltagelse
1990+
Global konkurrence ml. uddannelsessystemer
Tilegnelse af kompetencer
Færdigheder
Chokket i
1991
(livslang læring og kompetenceudvikling – som udbreder sig
til flere og flere livssfærer, også familien)
Åbninger lige nu
• Skoledebatten har længe været organiseret i en række stereotype
modstillinger:
– Færdigheder vs. dannelse
– Evidens vs. “synsning”
– Eksklusion vs. inklusion
– Institutionel selvtilstrækkelighed vs. tværgående samarbejde
• Meget tyder på, at disse begreber er i bevægelse – både på nationalt og
lokalt niveau (f.eks. ny styringsfilosofi i MBU)
• Her er mange forskellige perspektiver og værdier i spil – og mulighederne
for blot at skabe nye krydspres er overhængende
Brydninger og åbninger
Kompetenceidealer
Fokus på funktionelle
færdigheder
Fokus på dannelse
Fokus på individet
og individuel refleksivitet
Fokus på fællesskab
og deltagelse
Udvikling frem mod et mere beriget kompetencebegreb
og en nytænkning af forholdet mellem individ og fællesskab
Eks. Ny Nordisk Skole
Brydninger og åbninger
Vidensregimer
Evidens-bevægelsen:
Lodtrækningsforsøget som ideal
Praksisbaseret læring:
Narrative vidensformer
Metodeprogrammer som
standardisering
Personliggjorte
Professionsbårne
Udvikling frem mod et mere mangfoldigt og reflekteret
begreb om viden og faglighed
Eks. metodeprogrammer som refleksionsfællesskaber
Brydninger og åbninger
Profession
Professionsmonopoler
Tværprofessionalisme
Skel: Undervisning/fritid
Helhedsskole
Professioner, der konstituerer og spejler hinanden
SYNERGI
Brydninger og åbninger
Inklusion
Problemet som iboende barnet
Problemet som knyttet til samspil
Diagnose
Kamp mod diagnosticering
Almen- vs. specialområde
Af-specialisering
Ny samspil mellem almen- og specialområde under udvikling:
Ny-specialisering
Diagnose-i-kontekst
Brydninger og åbninger
Organisering
Skolen som monolit
Skolen som del af kommunen
Integritet
Tilpasning
Professionel autonomi
Styringskæde
Udvikling af nye politikudviklende netværk
Nye lokale fællesskaber mellem institutioner
Nye og facilliterende roller for forvaltningen
Ny national styringsfilosofi undervejs?
Mål, søgefællesskab og partnerskab
Effektmål
Folkeskolereform/
partnerskab
Ny Nordisk Skole
Kommuner
Dagtilbud
Skole
Ungd.udd
Overlevelsesstrategier i opbruddet
Åbenhed
Udforske
det nye
Hykleri
Pendle mellem
positioner
Fundamentalisme
Fastholde gamle
positioner
Deler vi kompleksiteten
Eller sender vi den videre som
dilemmaer
Kvalitet i kernen på Møllevangsskolen
Hvor placerer I jer i disse brydningsfelter?
Dannelse/kompetence
Fællesskab/individ
Inklusion/eksklusion
Kvaliteter ved
undervisning
og læringsmiljø
Integritet/tilpasning
Erfaring/evidens
Monoprofessionel/
tværprofessionel
Grupperefleksion
Kernekvaliteter:
• Hvad er de vigtigste kernekvaliteter ved undervisning og
læringsmiljø på Møllevangskolen?
• Giv eksempler
• Hvilke dilemmaer er der forbundet med at have disse
kvaliteter?
Udfyld grønne sedler med kvaliteter og gule med
dilemmaer og hæng dem op på væggen – over for hinanden
Møllevangskolens formel
Stærkt fællesskab
Møde individet
Højt fagligt indhold
Målrettet metode/
“håndværk”

similar documents