HGW - Prins Mauritsschool

Report
Informatieavond
22 april 2013
Handelingsgericht Werken
Prins Mauritsschool Delft
Kern van
Handelingsgericht werken
‘Wat heeft deze leerling nodig, in
deze klas, op deze school, bij
deze leerkracht!’
Inhoud presentatie
• Doel avond
• Waarom
• Wat
• Wie
• Wanneer
• Hoe
Doel presentatie
• Kennismaking met Handelingsgericht werken
(HGW)
• Implementatie van HGW op school
• Doel van HGW
• Ouders en HGW
Waarom HGW? (1)
2003 – 2007: GIP
Klassenmanagementmodel
Instructiedoelgroep
Vanaf 2009: Nieuwe
zorgstructuur
3 Intern Begeleiders
Nieuw zorgtraject
Verbetering… maar
Zorgtraject lineair
Cyclisch
Doelen stellen
Evalueren
Nieuwe doelen
Opbrengsten
verhogen
Waarom HGW (2)
• Samen werken op dezelfde manier
• Frisse kijk op je hele groep
• Bouwt verder op GIP
• Minder individuele handelingsplannen
• Onderwijsvernieuwing → kwaliteit van het onderwijs
verhogen
• Relatie met het nieuwe samenwerkingsverband
Wat is HGW? (1)
• Onderdeel van 1-zorgroute
Wat is HGW? (2)
• Cyclisch – twee keer per jaar ‘rond’ in vier fasen
• Gezamenlijke aanpak – in elke groep dezelfde
plannen
• Groepsoverzichten
• Groepsplannen
• Evaluatie groepsplannen
• Groepsoverdracht
Wat is HGW? (3)
Groepsoverzicht
Groepsplan
Evaluatie groepsplan
Groepsoverdracht
• Pedagogische aanpak
Sfeer in de groep
Relatie groep - leerkracht
Relatie kinderen onderling
• Didactisch niveau
Algemeen
ontwikkelingsniveau
Sterke en zwakke vakken
• Organisatie
Zelfstandigheid
Instructie
Werkplekken
• Aandachtsleerlingen
Didactisch, gedrag, HB
• Overige
Externe instanties
Wie?
• De hele groep in beeld
• Individuele hulp
• Ouders en kind
• Zorgtraject
• Interne zorgcommissie
• Externe zorgcommissie
• Speciaal (basis)onderwijs
Wanneer?
• Groepsbesprekingen
– november
– februari
– juni
Implementatietraject t/m schooljaar 2013-2014
Hoe?
• Begeleiding door OinO advies (Ondernemers in
Onderwijs)
• Rol van Intern Begeleiders
• Gestart met één vakgebied: rekenen
• Spelling – groep 1 en 2: taal
• Volgend schooljaar: begrijpend lezen
Afsluiting

similar documents