Meixner A.-Játékház

Report
Meixner Ildikó:
Játékház
Képes
olvasókönyv I.
Nemzeti Tankönyvkiadó
2012
Betűsorrend
a – i – ó - m,s,t – v – e – l – ú – p –
c– k – á – f – h – z –ő – d – ö – j – é
– n– sz – g – r – ü,ű – b – gy – cs –
A,I,Í,O,Ó,M,S,T - Z,P,H – ny –
U,Ú,E,Á,K,L,N – zs - Ö,Ő,É,V,B,C – ty
-Ü,Ű,F,G,J – ly - D,R,Sz,Ty,Cs –
Gy,Zs,Ny,Ly, – dz,dzs – y – w
Nyomtatott kisbetűkkel kezdődik a
betűtanítás.
Már korán kezdődik az
összeolvastatás.
3 magánhangzó és 3 mássalhangzó
megtanítása után már összeolvasást
tanít!!!
40. óráig magánhangzó van az
összeolvasandó betűk elején (nagy
segítség a gyerekeknek)
Az összeolvasás során, a betűsorrend
variálását kerüli a módszer.
Pl.: áv, vá, ává
Ami a részképesség gyenge
gyerekek számára kiküszöböli az
esetlegesen előforduló zavart .
A sorrend:
Oszlopban tanítva azonosak a
mássalhangzók.
Sorban tanítva azonosak a
magánhangzók.
A hosszú és rövid mgh-kat, csak az
ü,ű tanításakor kezdi párban tanítani
Utolsó kicsi mgh-ként (102.o.).
Pozitívum: a gyerekek gyakran nem
tudnak egyszerre figyelni a betűre és
a hosszúságra is.
A kisbetűk tanítása közé ékelődik be
a nyomtatott nagybetű egy órán akár
6 is (A,I, Í, O, Ó, M, S, T).
De nincs olyan betű közöttük, amit
akusztikusan, optikusan vagy
beszédmotorosan téveszteni tud.
Mindig figyelve a homogén gátlás
elkerülésére.
Az olvasás anyaga mindig a tanult
vagy differenciált betűkből álló
szavak
Megfelelő szótípusban, pl.: 2+3
(82.o.)
Sokáig olvastat szótagolva
A különböző szótípusú szavakat
nehezítettségi fokban felépítve tanítja
2+2 : ka-pu
1+3: e-tet
2+3: ka-bát
2+2+2: fe-ke-te
3+2: bor-dó
3+3: har-sány
2+2+3: bo-rí-ték
3+2+2: kály-ha-cső
Alkalmanként visszatér a már tanult
szótípushoz (sokat ismétel és
gyakoroltat)
↓
Elég időt hagy a szótípus olvasásának
elmélyülésére
Bizonyos mennyiségű új betű
megtanítása után, rendszeresen
beiktat betűdifferenciálási órákat,
mely még egyszer lehetőséget teremt
a pontos betűhasználatra
1. Beszédészlelés fejlesztése
Mgh-k ajakállással való azonosítása
Hosszú-rövid hangzók differenciálása
Értelmes szótagok keresése
Hanganalízis
Szógyűjtés
Zöngésség érzékeltetése
Mondatalkotás
Szóritmus (pl.:szótagolva tapsoltatás
Nyelvi-grammatikai rendszer
felépítése beszédben a valódi
nyelvtan tanítása előtt
Végig veszi a jelek,
ragokat eseményképek
segítségével
2. Orientációs gyakorlat
Bal-jobb differenciálása
Téri relációk gyakorlása
Oszlopban vagy sorban olvastatás
3. Verbális emlékezet fejlesztése
(74.o.)
4. Szókincsbővítés
Szószedet anyaga mindig tartalmaz a
gyermek számára ismeretlen
szavakat
5. Grafomotoros fejlesztés
Sok a kiszínező, összekötő feladat
Az íráselemek tanítása sokáig zajlik,
ami nagyban támogatja a gyermek
fejlődését
Szövegértés fejlesztése
Beszédészlelés nagyon hangsúlyos
Rengeteg és nagyon változatos
feladatokban gyakoroltatja
A mondatalkotás az első óráktól
fontos feladat
Toldalékok gyakoroltatása beszédben
Értelmes szavak keresése már
szótagokban is
Szó és kép egyeztetése
Történet elmondása képről
Mondat és kép egyeztetése
Összefüggő mondatok olvasása
Közmondásokat rendszeresen tanít
Igaz-hamis feladatok alkalmazása
Találós kérdések (nem konkrét
jelentéstartalmak megértését segíti
elő
Az összefüggő szövegek érdekesek,
tartalmilag összekapcsolódnak.
Szóanalízis fejlesztése
Folyamatosan fontos feladatnak
tekinti .
A betűtanítás végéig a nehezebb
szavakat szótagolja, az
egyszerűbbeket már egybe írja.
ÖSSZEFOGLALÁS
Előnyei:
Nagyon alkalmas mind a
részképesség gyenge, mind a
gyengébb értelmi képességű gyerek
számára .
Megkönnyíti a dekoncentrált
gyermekek olvasástanulását is!!!
Homogén gátlást elkerüli.
Opitkusan (b-d), akusztikusan (ty-cs,
sz-z) és beszédmotoros (s-cs)
szempontból is.
Hátrányai:
A feladatlapokat fel kell vágni,
borítékban tárolni

similar documents