Barnehageoffensiven ved Torill

Report
Flere barnehagelærere!
Barnehageoffensiv
«Barnehagen er barns første utdanning»
«Barnehagelæreren er barns første lærer»
Flere barnehagelærere = bedre utdanning
Kontaktforum september 2014 GAA
s2
Barnehage er utdanning
Fordi den har et offentlig mandat som tydeliggjør hvordan
- Barn skal sosialiseres til et samfunn og et fellesskap
- Barn skal dannes som individer og lære seg selv å kjenne
- Barn skal lære – og kvalifisere seg for utfordringer her og
nå og i framtida
Kontaktforum september 2014 GAA
s3
Barnehageoffensiven
Hele organisasjonen
Kontaktforum september 2014 GAA
s4
Offensivens målgrupper:
• Regjeringen
• Stortinget
• Kommuneadministrasjon
• kommunepolitikere
Kontaktforum september 2014 GAA
s5
Hvem vinner?
• BARNA: Flere barnehagelærere bidrar til at alle
barnehagebarn får en god barndom. Barna får innfridd sine
behov for trygghet, omsorg og lek. De får venner. De erfarer og
lærere. Barnehagen bidrar til en allsidig utvikling, noe som gir
dem et bredt grunnlag for videre liv, også skolegang.
• FORELDRE: Flere barnehagelærere gir trygghet for at alle
barn blir sett og møtt ut fra den de er. Trygghet for at barnets
behov blir dekket. Foreldrene vil oppleve et bedre samarbeid
med barnehagen, blant annet om dens innhold. Foreldrene blir
tatt på alvor som eksperter på sine egne barn.
Kontaktforum september 2014 GAA
s6
Hvem vinner forts.
• BARNEHAGELÆRERNE: Større fagmiljø har en
rekrutterende effekt. Større fagmiljø vil føre til en
sterkere trygghet i yrkesutøvelsen, faglig utvikling og
profesjonsutvikling. Større profesjonalitet og bedre
trivsel!
• SAMFUNNET: Vil tjene økonomisk gjennom en mer
stabil arbeidsstokk, ved å forebygge ekskludering og
mobbing og bidra til sosial utjevning. Flere
barnehagelærere vil hindre uheldig utvikling hos
enkeltbarn. Flere barnehagelærere vil bedre svare
på hele det brede mandatet barnehagene er gitt.
Kontaktforum september 2014 GAA
s7
Vi må vise frem arbeidet vårt!
Påstander:
• Stridslinjene om barnehagens innhold handler i større grad om hvordan
barnehagelæreren «lærer bort», enn hva barn skal lære
• Dersom vi ikke makter å vise hvordan en barnehagelærer legger til rette
for læring, kan vi miste definisjonsmakten over eget arbeid
Midler:
• Vi trenger å opparbeide saklig, faglig og rasjonell retorikk i møte med
politiske krav og visjoner, snarere enn å ty til emosjonell retorikk
 Eksempel: krav om språkkartlegging
• Vi trenger noen enkle, presise og felles svar om barnehagelærerens rolle
og betydning, som brukes aktivt av alle ledd i organisasjonen.
Morten Solheim
Spørsmål og svar om offensivens budskap
I det følgende har vi formulert elleve spørsmål og svar med den hensikt å vise
betydningen av offensivens innhold. Å tydeliggjøre hva barnehagen betyr som
utdanning og hvilken rolle barnehagelæreren har for å gjøre barnehagen
bedre, er vesentlig for å få frem budskapet.
Spørsmål om barnehagen som utdanning
•
•
•
•
Hvordan kan dere påstå at barnehagen er utdanning?
Hvordan påvirker barnehagen barns utdanning?
Hva lærer barn i barnehagen?
Hvordan lærer barn i barnehagen?
Morten Solheim
Spørsmål og svar om offensivens budskap
Spørsmål om barnehagelærerens rolle og betydning
• Hvordan jobber en barnehagelærer med barns læring?
• Hvorfor trenger barnehagebarn en lærer, og ikke bare en god omsorgsperson?
• Hva vil bli bedre i barnehagen dersom minst halvparten er utdannede
barnehagelærere?
• Hvilken betydning har barnehagelæreren for hvordan det øvrige personalets
arbeid?
• Hva er en barnehagelærers ansvar og oppgaver?
Spørsmål om offensivens mål
• Er det realistisk å nå målet om 50 % når vi allerede mangler barnehagelærere?
• Hva vil det koste og hvor skal vi ta penger fra?
Morten Solheim
Hva er på gang
• Arendalsuka, NHO – FUB konferansen, samtaler m
regjering og stortingsrepresentanter
• Undersøkelsen – klar
• Materiell
1. spørsmål og svar – så å si klar
2. Råd og tips til arbeidet
Kontaktforum september 2014 GAA
s11
Råd og tips
• Innledning
• Bli kjent med stoffet, hva har vi å melde?
• Debatt i eget fylkes- og lokallag
• Debattkvelder / kveldsseminarer / fag-café/dialogcafé
• Politisk arbeid
• Plan for arbeidet
• Samarbeid
• Mediearbeid
• Nettpublisering og sosiale media
Kontaktforum september 2014 GAA
s12
Videre planer
• Offensiven og kommunevalget
• Statistikk
• Kurs januar 2015
• Mulig - hefte med fortellinger
Kontaktforum september 2014 GAA
s13
Statistikkeksempler – pedagogtetthet
Kontaktforum september 2014 GAA
s14
Kontaktforum september 2014 GAA
s15

similar documents