جامعه نگری در آموزش و خدمت «از الف تا ی

Report
‫جامعه نگری در آموزش‬
‫و خدمت‬
‫«از الف تا ی »‬
‫دکتر محمد اسماعیل اکبری‬
‫استاد دانشگاه‬
‫رئیس مرکز تحقیقات سرطان‬
‫تعاریف‬
CBME,CBMS
Community Based Medical Education
Community Based Medical Services
Community Oriented
Medical Education
Comprehensive Medical Education
Comprehensive Medical Services
Prevention
Promotion
Health
Treatment
Palliative
Psychological
Biological
CME
CMS
Spiritual
Social
‫آموزش پزشکی جامعه نگر ‪COME‬‬
‫شناخت دقیق نیازهای واقعی جامعه و برنامه ریزی‬
‫آموزشی برای تربیت آموزش گیرندگان که قابلیت‬
‫خدمت مناسب برای نیازها را داشته باشند ‪.‬‬
‫تاریخچه(جهان)‬
‫‪ (1‬سمینار بزرگ تغییر نظام ارائه خدمات مبتنی بر نیاز مردم –آلماتا ‪. 1978‬‬
‫‪ (2‬انجام تحقیق و اثبات عدم توانایی جامعه پزشکی در حل مشکالت سالمت مردم‪1980-‬‬
‫‪ (3‬ایجاد شبکه دانشگاهی جامعه نگر جهان در‪ -‬ماستریخت هلند‪. 1984-‬‬
‫‪ (4‬اولین سمینار بین المللی آموزش پزشکی حرفه در حال تغییر –ادینبورگ انگلستان‪.1988 -‬‬
‫‪ (5‬تکرار این سمینار ها و تغییر علمکرد آموزشی و خدماتی دانشگاههای سراسر جهان تا امروز ‪2011-‬‬
‫تاریخچه(ایران)‬
‫‪ (1‬ایجاد نگرش اجتماعی در آموزش پزشکی در دهه ‪1350‬‬
‫‪ (2‬تاسیس دانشکده های پزشکی جامعه نگر در شیراز و تهران ‪1350-‬‬
‫‪ (3‬تاسیس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ‪1364-‬‬
‫‪ (4‬طراحی کارهای متعدد علمی آموزشی در رابطه با مفاهیم ‪– COME‬از ‪1364‬‬
‫‪ (5‬تاسیس دبیرخانه ملی آموزش پزشکی جامعه نگر‪1373-‬‬
‫تغییر رفتار‬
‫(خدمت مناسب)‬
‫عمل جمعی ‪+‬عمل فردی‪+‬اعتقاد‪+‬دانش‬
‫‪+Ps‬‬
‫‪+P‬‬
‫‪K + A‬‬
‫چرخه آموزش‬
‫‪Community Needs‬‬
‫نیاز های جامعه‬
‫هدف کلی‬
‫‪GIO‬‬
‫اهداف اختصاصی‬
‫‪SO‬‬
‫ارزشیابی‬
‫‪EV.‬‬
‫رفتارهای ویژه‬
‫عینی‬
‫‪SOB‬‬
‫اجرا‬
‫‪Stg.‬‬
‫کدام آموزش و خدمت مناسب است‬
CBME-CBMS
COME-COMS
CME-CMS
‫کدام آموزش و خدمت مناسب نیست‬
‫‪‬در محل مناسب نباشد‬
‫‪‬به روش مناسب نباشد‬
‫‪‬هزینه اثر بخش نباشد‬
‫‪‬تناسب اجتماعی –فرهنگی نداشته باشد‬
‫‪‬جامع نگر نباشد‬
‫‪‬جامعه نگر نباشد‬
‫‪...................‬‬
Relativeness
Equity
Health , Education
Efficiency
Comprehensive
‫اصول اجرایی‬
‫‪ (1‬عدالت محوری(همه مردم در همه سنین و در هر دو جنس)‬
‫‪ (2‬مشارکت مردم (توان مند سازی جامعه )‬
‫‪ (3‬همکاری بین بخشی (همه ناظر یا عامل به هدف باشند )‬
‫‪ (4‬روش و تکنولوژی مناسب (جز آنچه می شود و می توانیم نگوییم و نکنیم)‬
‫مصداق آموزش و خدمت مناسب‬
‫دیابت مساله ماست!!!!‬
‫الزم است برنامه ما ‪:‬‬
‫‪‬عدالت محور باشد ‪.‬‬
‫‪‬مناسب کشور ما باشد ‪.‬‬
‫‪‬اثر بخش باشد‪.‬‬
‫‪‬جامع باشد (ابعاد و پیش گیری )‬
‫مصداق آموزش و خدمت مناسب‬
‫دیابت مساله ماست!!!!‬
‫الزم است برنامه ما ‪:‬‬
‫‪‬جامعه نگر باشد‪.‬‬
‫‪‬جامع باشد (ابعاد ‪.)BPSS‬‬
‫‪‬همه مشارکت کنند (مردم‪-‬مدیران‪-‬سیاستگذاران‪-‬گروه تخصصی)‪.‬‬
‫‪‬همه توان مند باشند (مردم‪-‬مدیران‪-‬سیاستگذاران‪-‬گروه تخصصی)‪.‬‬
‫دیابت در چرخه آموزش و خدمت‬
‫تامین و ارتقا سالمت مردم‬
‫‪GIO‬‬
‫‪SO‬‬
‫‪SOB‬‬
‫دیابت در چرخه آموزش و خدمت‬
‫تامین و ارتقا سالمت مردم‬
‫‪GIO‬‬
‫‪SO‬‬
‫‪-1‬پیش گیری از بروز دیابت‬
‫‪-2‬درمان بیماری دیابت‬
‫‪-3‬پیش گیری از بروز عوارض دیابت‬
‫‪-4‬درمان عوارض ناشی از دیابت‬
‫‪-5‬توانبخشی بیماران با عارضه‬
‫‪SOB‬‬
‫دیابت در چرخه آموزش و خدمت‬
‫تامین و ارتقا سالمت مردم‬
‫‪GIO‬‬
‫‪SO‬‬
‫‪-1‬پیش گیری از بروز دیابت‬
‫‪-2‬درمان بیماری دیابت‬
‫‪-3‬پیش گیری از بروز عوارض دیابت‬
‫‪-4‬درمان عوارض ناشی از دیابت‬
‫‪-5‬توانبخشی بیماران با عارضه‬
‫‪SOB‬‬
‫‪-1-1‬رژیم غذایی‬
‫‪-1-2‬فعالیت فیزیکی‬
‫‪1-3‬کنترل استرس‬
‫‪-1-4‬تامین عوامل اقتصادی‬
‫‪-1-5‬تامین فضای مناسب اجتماعی‬
‫‪-1-6‬ارتقای معنوی جامعه (عملکرد فردی واجتماعی )‬
‫‪.............- 2-1‬‬
‫دیابت در چرخه آموزش و خدمت‬
‫تامین و ارتقا سالمت مردم‬
‫‪GIO‬‬
‫‪SO‬‬
‫‪-1‬پیش گیری از بروز دیابت‬
‫‪-2‬درمان بیماری دیابت‬
‫‪-3‬پیش گیری از بروز عوارض دیابت‬
‫‪-4‬درمان عوارض ناشی از دیابت‬
‫‪-5‬توانبخشی بیماران با عارضه‬
‫‪Stg.‬‬
‫‪-1-1 -1‬؟؟؟؟‬
‫‪-1-1 -2‬؟؟؟؟‬
‫‪............-1-1-3‬‬
‫‪............ -1-1-4‬‬
‫‪SOB‬‬
‫‪-1-1‬رژیم غذایی‬
‫‪-1-2‬فعالیت فیزیکی‬
‫‪-1-3‬کنترل استرس‬
‫‪-1-4‬تامین عوامل اقتصادی‬
‫‪-1-5‬تامین فضای مناسب اجتماعی‬
‫‪-1-6‬ارتقای معنوی جامعه (عملکرد فردی و اجتماعی )‬
‫‪.........................2-1‬‬
‫دیابت در چرخه آموزش و خدمت‬
‫‪Eval.‬‬
‫‪.....1-1-1-1‬‬
‫‪....1-1-1-2‬‬
‫‪.....1- 1 -1-3‬‬
‫تامین و ارتقا سالمت مردم‬
‫‪GIO‬‬
‫‪SO‬‬
‫‪-1‬پیش گیری از بروز دیابت‬
‫‪-2‬درمان بیماری دیابت‬
‫‪-3‬پیش گیری از بروز عوارض دیابت‬
‫‪-4‬درمان عوارض ناشی از دیابت‬
‫‪-5‬توانبخشی بیماران با عارضه‬
‫‪Stg.‬‬
‫‪-1-1 -1‬؟؟؟؟‬
‫‪-1-1 -2‬؟؟؟؟‬
‫‪............-1-1-3‬‬
‫‪............ -1-1-4‬‬
‫‪SOB‬‬
‫‪-1-1‬رژیم غذایی‬
‫‪-1-2‬فعالیت فیزیکی‬
‫‪-1-3‬کنترل استرس‬
‫‪-1-4‬تامین عوامل اقتصادی‬
‫‪-1-5‬تامین فضای مناسب اجتماعی‬
‫‪-1-6‬ارتقای معنوی جامعه (عملکرد فردی و اجتماعی )‬
‫‪.........................2-1‬‬
‫دیابت در چرخه آموزش و خدمت‬
‫‪Eval.‬‬
‫‪.....1-1-1-1‬‬
‫‪....1-1-1-2‬‬
‫‪.....1- 1 -1-3‬‬
‫تامین و ارتقا سالمت مردم‬
‫‪GIO‬‬
‫‪SO‬‬
‫‪-1‬پیش گیری از بروز دیابت‬
‫‪-2‬درمان بیماری دیابت‬
‫‪-3‬پیش گیری از بروز عوارض دیابت‬
‫‪-4‬درمان عوارض ناشی از دیابت‬
‫‪-5‬توانبخشی بیماران با عارضه‬
‫‪Stg.‬‬
‫‪-1-1 -1‬؟؟؟؟‬
‫‪-1-1 -2‬؟؟؟؟‬
‫‪............-1-1-3‬‬
‫‪............ -1-1-4‬‬
‫‪SOB‬‬
‫‪-1-1‬رژیم غذایی‬
‫‪-1-2‬فعالیت فیزیکی‬
‫‪-1-3‬کنترل استرس‬
‫‪-1-4‬تامین عوامل اقتصادی‬
‫‪-1-5‬تامین فضای مناسب اجتماعی‬
‫‪-1-6‬ارتقای معنوی جامعه (عملکرد فردی و اجتماعی )‬
‫‪.........................2-1‬‬
‫آموزش و خدمت مناسب‬
‫آموزش و خدمت مناسب‬
‫نامش چیست ؟؟؟‬
‫آموزش و خدمت مناسب‬
‫نامش چیست ؟؟؟‬
‫*عدالت *‬
Thank You

similar documents