Slide 1 - دانشگاه علوم پزشکی قم

Report
‫جدول‪ .5‬توکسیدرومها (سندرمهاي مرتبط بامسمومیت) عالیم توکسیک و پادزهرها‬
‫توکسیدروم ‪ /‬عالیم توکسیک‬
‫سطوحآسپارتات ترانس‬
‫افزایش‬
‫استفراغ‪،‬‬
‫‪/‬‬
‫تهوع‬
‫شکم‪،‬‬
‫درد‬
‫آمیناز (باالتر از ‪U/L1000‬بعد از ‪ 24‬ساعت)‪،‬‬
‫مسمومیت مواد‬
‫نوع‬
‫استامینوفن استامینوفن‬
‫پادزهر‬
‫ان استیل سیستئین‬
‫زردي‪ ،‬گیجي‪،‬خوابآلودگي‪ ،‬اغما‪ ،‬عدم آگاهي به موقعیت‬
‫هیپرترمي‪ ،‬میدریاز‪ ،‬پوست گرمو خشک‪ ،‬احتباس‬
‫کاردي‪،‬‬
‫تاکي‬
‫بالدونا‪،‬‬
‫آلکالوییدهای‬
‫‪،‬‬
‫آتروپین‬
‫ها‪،‬‬
‫هیستامین‬
‫آنتي‬
‫رژ‬
‫کولین‬
‫آنتي‬
‫ادرار‪ ،‬ایلئوس‪ ،‬دلیریوم‬
‫سمي‪ ،‬داروهاي فعال از نظر‬
‫هاي‬
‫قارچ‬
‫ها‬
‫یک‬
‫روانپزشکي‬
‫)‪(BT‬افزایش زمانپروترومبین )‪(PT‬‬
‫خونریزي‪،‬‬
‫اکیموز‪،‬‬
‫ها‬
‫کش‬
‫جونده‬
‫وارفارین‪،‬‬
‫ضدانعقادها‬
‫وزمانخونریزي‬
‫استفراغآریتمي‪ ،‬افت فشارخون‪،‬سرگیجه‪ ،‬بلوک قلبي‪،‬‬
‫تهوع‪،‬کاردي‪،‬‬
‫بتابلوکرها‪ ،‬دیگوکسین‪ ،‬مسدودکنندههایکانال برادي‬
‫داروهاي کلسیم‬
‫قلبي‬
‫افزایش‬
‫ادرار‪،‬اسهال‪،‬‬
‫افزایش‬
‫ریزش‪،‬‬
‫اشک‬
‫بزاق‪،‬‬
‫افزایش‬
‫‪،‬‬
‫ها‬
‫ها‪،‬ارگانوفسفات‬
‫قارچ‬
‫برخي‬
‫ها‪،‬‬
‫کاربامات‬
‫‪،‬‬
‫کولینرژیک‬
‫ترشحات ریوي‪ ،‬خسخس سینه‪ ،‬براديکاردي‪ ،‬استفراغ‬
‫موسکاریني فیزوستیگمین‪ ،‬پیلوکارپین‪،‬پیریدوستیگمین‬
‫فشار خون‪،‬فاسیکوالسیون‪ ،‬کرامپهاي‬
‫افزایش‬
‫کاردي‪،‬‬
‫تاکي‬
‫سیاه‪،‬‬
‫بیوه‬
‫عنکبوت‬
‫گزش‬
‫‪،‬‬
‫کولینرژیک‬
‫گوارشي‪ ،‬استفراغ‪ ،‬میوز‬
‫نیکوتیني کارباماتها‪،‬حشرهکشها‪ ،‬نیکوتین‬
‫سنکوپ‪ ،‬سیانوز‪ ،‬افت فشارخون‪،‬سایکوز‬
‫سیانید‬
‫سیانید‬
‫هیپوگلیسمي مرکزي‪ ،‬سرکوب تنفسي‪،‬تشنج‪ ،‬افت‬
‫دستگاه عصبي‬
‫سرکوب‬
‫مالیدني‬
‫الکل‬
‫ضدیخ‪،‬‬
‫اتیلن‬
‫فشار خون‪،‬‬
‫گلیکول‪،‬‬
‫متانول‬
‫سوءهاضمه‪ ،‬تهوع‪ ،‬استفراغ‪ ،‬اسهال‪ ،‬مدفوعتیره‬
‫فراوردههاي حاوي آهن‬
‫آهن‬
‫به‬
‫دارد‬
‫خون‬
‫ایلئوستهویه‪ ،‬افت فشار خون‪ ،‬میوز‪،‬خوابآلودگي‪ ،‬هیپوترمي‪،‬‬
‫اپیوییدها (مثل مورفین‪ ،‬هیدروکدون‪،‬متادون) کاهش‬
‫مخدر‬
‫ویتامین‪K‬‬
‫‪fab‬‬
‫کلرید کلسیم‪،‬‬
‫ن‪،‬یباند)‬
‫گلوکاگودیژ‬
‫ایمنیضددیگوکسین (‬
‫آتروپین‪ ،‬پرالیدوکسیم‬
‫آتروپین‪ ،‬پرالیدوکسیم‬
‫‪25‬سدیم ‪ ،3‬تیوسولفات‬
‫نیتریت‬
‫سدیم‬
‫اتانول ‪ 10‬یا فومپیزول‬
‫دفروکسامین‬
‫عوداز نظر‬
‫محرومیتواثر‪،‬‬
‫نالوکسان کوتاه‬
‫عالیم‬
‫خوابآلودگي پایش‬
‫شود‬
‫تهوع‪ ،‬استفراغ‪ ،‬تب‪ ،‬بيحالي‪،‬عدم آگاهي نسبت به ‪-‬‬
‫گوش‪،‬‬
‫وزوز‬
‫موقعیت‪ ،‬تاکيپنه‬
‫تعریق بیش ازحد‪ ،‬پوست مرطوب‪ ،‬اکترئوتاید(اندوستاتین)‬
‫کاردي‪،‬‬
‫تاکي‬
‫هیپوگلیسمي‪،‬‬
‫تغییرات وضعیت ذهني‪ ،‬اغما‬
‫ارزیابی‬
‫اگر عالئم عصبی ‪ ،‬تنفسی و یا گردش‬
‫مرکز درمانی منتقل شود‪.‬‬
‫سالیسیالتها فراوردههاي آسپیرین‬
‫وضعیت تنفسی بیمار‪BP‬‬
‫صورت‬
‫در‬
‫تا‬
‫شود‬
‫می‬
‫ارزیابی‬
‫سولفونیل سولفونیل اوره‬
‫اورهها‬
‫نیاز اقدامات درمانی صورت گیرد‪.‬‬
‫میدریاز‪،‬بيقراري‪ ،‬تشنج‪،‬‬
‫خون‪،‬‬
‫افزایش فشار‬
‫اسي‪4‬نیز تاکي‬
‫اکست ‪3‬و‬
‫افدرین‪،‬‬
‫کافئین‪،‬‬
‫ديها‪،‬‬
‫آمفتامین‬
‫مقلدهاي‬
‫هیپرترمي‬
‫سایکوز‪،‬‬
‫کاردي‪،‬از حد‪،‬‬
‫تعریق بیش‬
‫کوکایین‪،‬به نام‬
‫متامفتامین (‬
‫اکسي‬
‫متیلن‬
‫سمپاتیک‬
‫خوانده ميشود)‪،‬‬
‫در صورت اختالل در همودینامیک خصوصا‬
‫لوموتیل)تئوفیلین‪ ،‬دیفنوکسیالت‪/‬‬
‫فنیلپروپانوالمین‪،‬‬
‫‪.‬‬
‫شود‬
‫داده‬
‫مراجعه‬
‫پزشک‬
‫به‬
‫آتروپین (‬
‫ارسال آزمایشات درخواستی‬
‫فیزیکال اگزم دقیق از همه سیستمها‬
‫جدول‪ .3‬برخي مواد با سمیت بیشتر درکودکان‬
‫مواردغیردارویي‬
‫الکل نوشیدني‪ ،‬اتیلن گلیکول (ضدیخ)‪،‬متانول (مایع برف پاککن)‬
‫الکلها‬
‫‪Clinitest‬‬
‫هاي‬
‫قرص‬
‫(‬
‫قلیاها‬
‫‪،‬‬
‫)‬
‫هایتوالت‬
‫کننده‬
‫پاک‬
‫ضدزنگ‪،‬‬
‫ترکیبات‬
‫(‬
‫اسیدها‬
‫سوزاننده‬
‫مواد‬
‫تمیزکنندههاي لوله فاضالب یا اجاق‪ ،‬مواد صافکننده مو)‪ ،‬مواد شوینده‬
‫هاي غذا متیل سالیسیالت (روغن* )‪wintergreen‬‬
‫افزودني‬
‫طعمدهنده به‬
‫بتونه معدني(واکس مبل)‪ ،‬جوهرهاي معدني (رقیق‬
‫چراغ‪ ،‬روغن‬
‫مایعفندک)‬
‫روغن‪ ،‬نفتا (‬
‫نفت‪ ،‬رنگ)‬
‫هیدروکربنها کننده‬
‫رقیق کننده رنگ)‪ ،‬اسیدسلینوس (آب کاري تفنگ)‪ ،‬کلرید روي‬
‫(‬
‫کلرید‬
‫متیلین‬
‫موادمعدني‬
‫(مایع لحیم کاري)‬
‫صنعتي‬
‫‪،‬متاکریلیک اسید (بتونه مصنوعي‬
‫بردارندهمصنوعي)‬
‫بردارنده ناخن‬
‫استونیتریل (‬
‫ناخنمصنوعي)‬
‫نیترومتان (‬
‫فراوردههاي ناخن)‪،‬‬
‫ناخن‬
‫کشها لیندان*‪ ،‬ارگانوفسفرهها‪،‬پاراکوات‬
‫کشها‬
‫آفت‬
‫وحشره‬
‫مواددارویي‬
‫وضدافسردگيها فنوتیازینها*‪ ،‬ضدافسردگيهایسهحلقهاي*‬
‫ضدسایکوزها‬
‫کلروکین*‪ ،‬کینیدین*‪ ،‬کینین *‬
‫داروهاي‬
‫ضدماالریا‬
‫داروهاي قلبي بتابلوکرها*‪ ،‬مسدودکنندههاي کانالکلسیم*‪ ،‬کلونیدین‬
‫ـعروقي‬
‫شربتهاي سرفه‪ ،‬دیفنوکسیالت ‪ /‬آتروپین(لوموتیل)‪ ،‬متادون*‪ ،‬اکسيکدون‬
‫مخدرها‬
‫داروهاي کاهنده متفورمین‪ ،‬سولفونیالورهها*‬
‫خوراکي‬
‫قندخون‬
‫سالیسیالت(روغن)‪ ،wintergreen‬رزین‬
‫روغنمتیل‬
‫لیندان*‪،‬‬
‫بنزوکایین*‪،‬‬
‫درخت چاي*‬
‫‪، 25‬‬
‫داروها موضعي پودوفیلین‬
‫ایزونیازید‪ ،‬فنیل پروپانوالمین*‪،‬تئوفیلین*‬
‫دیگر مواد‬
‫باوزن ‪ 10‬کیلوگرم یا کمتر‪ ،‬در دوزهاي اندک (‪ 1‬تا ‪2‬‬
‫کودکان‬
‫براي‬
‫توانند‬
‫مي‬
‫که‬
‫موادي‬
‫*‬
‫قرص یا قاشق چایخوري) کشندهباشند‪.‬‬
‫جدول‪ .7‬داروهاي مورد استفاده جهتآلودگيزدایي گوارشي در کودکان‬
‫موارد منعمصرف‬
‫خطرات‬
‫دوز‬
‫دارو‬
‫قوي‪،‬‬
‫بازها یا اسیدهای‬
‫آهن‪،‬الکل‪،‬‬
‫معدني‪ ،‬که‬
‫آسپیراسیواغن‪ ،‬موادبیماراني‬
‫گرم)گرم بر کیلوگرم (حداکثر ‪ 50‬تا‬
‫‪60‬تا ‪2‬‬
‫شارکول فعال شده†* ‪1‬‬
‫هیدروکربن بلع‬
‫لیتیوم یا‬
‫استفر‬
‫یبوست‪،‬‬
‫کردهاند‪ ،‬احتماال‬
‫از این ماده سودینميبرند‪.‬‬
‫بلع‬
‫نشده‪،‬‬
‫حفاظت‬
‫هوایي‬
‫راه‬
‫یا‬
‫مري‬
‫تروماي‬
‫کهاز‬
‫ن‬
‫سالی‬
‫کیلوگرم‬
‫بر‬
‫لیتر‬
‫میلي‬
‫‪15‬‬
‫تا‬
‫‪10‬‬
‫†*‬
‫معده‬
‫شستشوي‬
‫خورنده‪ ،‬احتمال‬
‫شدگيهایایا مواد‬
‫هیدروکربن‬
‫خونریزي‬
‫حنجره‪،‬آسپیراسیو سوراخ‬
‫طریق یک لوله دهاني ـ معدهاي درشت منفذ ن‪،‬‬
‫اقدامات‬
‫یره‬
‫مایعآسپ‬
‫که‬
‫هنگام‬
‫تا‬
‫و‬
‫شود‬
‫مي‬
‫انفوزیون‬
‫تهوع‪،‬‬
‫شده شفاف گردد تکرار ميشود‪.‬‬
‫استفراغ‪،‬اختالل‬
‫کنترل و‪ABC‬‬
‫سطح‬
‫حفظ‬
‫هوشیاري‬
‫استفراغ‬
‫نشده‪،‬‬
‫حفاظت‬
‫هوایي‬
‫راه‬
‫ه‬
‫پیچ‬
‫دل‬
‫استفراغ‪،‬‬
‫کودکان‬
‫براي‬
‫ساعت‬
‫در‬
‫لیتر‬
‫میلي‬
‫‪500‬‬
‫ر‬
‫د‬
‫(‬
‫گلیلول‬
‫اتیلن‬
‫پلي‬
‫مقاوم‪،‬خونریزي‪ ،‬ایلئوس‪ ،‬سوراخشدگي و‬
‫ساله‬
‫‪5‬‬
‫تا‬
‫ماهه‬
‫‪9‬‬
‫شستشوي‬
‫هنگام‬
‫فیزیکال اگزم‬
‫انسداد گوارشي‬
‫کاملروده استفاده‬
‫)‬
‫شود‬
‫مي‬
‫هیپرناترمي‪،‬دهیدر ایلئوس‪ ،‬سوراخشدگي‪،‬انسداد‬
‫سوربیتول (با شارکول ‪1‬تا ‪ 2‬گرم بهکیلوگرم‬
‫خونی‬
‫آزمایشات‬
‫ارسال‬
‫و‬
‫انجام‬
‫اسیون‬
‫شده‬
‫فعال‬
‫استفادهميشود)‬
‫نیاز)بعد از یک ساعت پس از بلع مادهسمي تجویز شود‪ ،‬احتماال فایدهاي نخواهد داشت†‪.‬به طور متداول تجویزنميشود‬
‫حمایت تهویه ای ( در صورت •اگر‬
‫‪EKG‬‬
‫و‬
‫در صورت مصرف داروهای قلبی‬
‫مانیتورینگ مستمر‬
‫‪0.1mg‬‬
‫پالی آبی متری‬
‫در صورت نیاز‪Trauma‬‬
‫‪ Head‬داروهای از‬
‫استفاده از‬
‫جدول ‪1‬‬
‫انواع درمان ها‬
‫در صورت نبودن الین وریدی‬
‫جدول‪ .1‬داروهاي اورژانس برایمسمومیتهاي کودکان‬
‫‪NGT‬‬
‫‪0.09%‬‬
‫‪ -1‬شستشوی‪NGT‬‬
‫توسط‬
‫معدی‬
‫‪.‬‬
‫کنید‬
‫استفاده‬
‫عضالنی‬
‫گلرکاگون‬
‫از‬
‫شیرخواران‬
‫دارو‬
‫اندیکاسیون‬
‫کودکان‬
‫و‬
‫و‬
‫سقوط‬
‫احتمال‬
‫مورد‬
‫در‬
‫بررسی‬
‫‪mg/kg4‬از محلول‪25‬‬
‫*دکستروز ‪mg/kg5‬از محلول‪10‬‬
‫هیپوگلیسمي‪ ،‬تغییر وضعیتذهني‬
‫‪-2‬استفاده از مسهل ها و شستشوی تمام روده مایع تراپی و در صورت نیاز بستری‬
‫‪mg/kg1/0 )mg/kg1/0‬تا‪8/0‬‬
‫کودکان ‪5‬‬
‫طوالنيحد‬
‫بلعداروهايبیش از‬
‫مصرف‬
‫به‬
‫مشکوک‬
‫اثر یا بلع نالوکسان ساله وکوچکتر(‬
‫‪:‬‬
‫مخدرها‬
‫)‬
‫الکترولیت‬
‫و‬
‫آب‬
‫تعادل‬
‫از‬
‫مراقبت‬
‫(‬
‫ها‬
‫اورژانس‬
‫در‬
‫چندین دارو‬
‫‪-3‬همودیالیز‬
‫*جهت جلوگیري از بروز آنسفالوپاتیورنیکه‪ ،‬تیامین وریدي باید قبل از دکستروز تجویزشود‪.‬‬
‫‪-4‬قلیایی کردن ادرار‬
‫‪-5‬درمان اختصاصی سموم‬
‫تهیه کنندگان‬
‫مربی ها‬
‫خانم عا‬
‫بدینی‬
‫خانم یوسفی‬
‫زهرا جنگی‬
‫علیرضا‬
‫فاطمه نجفی‬
‫صفایی‬
‫محبوبه‬
‫آزاد ایرانی‬
‫حامد مقدسی احمدی‬
‫محمد عبدی زهرا پیری‬
‫ساره ابراهیم پریسا حسن‬
‫کوچک‬
‫زادهقم – دانشکده پرستاری ‪85-‬‬
‫علوم پزشکی‬
‫دانشگاه‬
‫ارزیابی‬
‫اگر عالئم عصبی ‪ ،‬تنفسی و یا گردش خون دارد به مرکز درمانی منتقل‬
‫شود‪.‬‬
‫وضعیت تنفسی بیمار ارزیابی می شود تا در صورت نیاز اقدامات درمانی‬
‫صورت گیرد‪.‬‬
‫در صورت اختالل در همودینامیک خصوصا‬
‫به پزشک مراجعه داده شود‪.‬‬
‫ارسال آزمایشات درخواستی‬
‫فیزیکال اگزم دقیق از همه سیستمها‬
‫انواع درمان ها‬
‫‪ -1‬شستشوی معدی توسط‬
‫و‬
‫‪-2‬استفاده از مسهل ها و شستشوی تمام روده ها (‬
‫مراقبت از تعادل آب و الکترولیت)‬
‫‪-3‬همودیالیز‬
‫‪-4‬قلیایی کردن ادرار‬
‫‪-5‬درمان اختصاصی سموم‬
‫‪-6‬توجه ‪ :‬از شربت ایپکا در کودکان استفاده‬
‫نشود‪.‬‬
‫جدول‪ .5‬توکسیدرومها (سندرمهاي مرتبط بامسمومیت) عالیم توکسیک و پادزهرها‬
‫اقدامات‬
‫کنترل و حفظ‬
‫فیزیکال اگزم‬
‫انجام و ارسال آزمایشات خونی‬
‫حمایت تهویه ای ( در صورت نیاز)‬
‫و در صورت مصرف داروهای قلبی‬
‫مانیتورینگ مستمر‬
‫پالی آبی متری‬
‫در صورت نیاز استفاده از داروهای از جدول ‪1‬‬
‫در صورت نبودن الین وریدی‬
‫عضالنی استفاده کنید‪.‬‬
‫بررسی در مورد احتمال سقوط و‬
‫اورژانس‬
‫هايدر‬
‫بستری‬
‫صورت نیاز‬
‫داروهايو در‬
‫مایع تراپی‬
‫کودکان‬
‫برایمسمومیت‬
‫اورژانس‬
‫جدول‪.1‬‬
‫از گلرکاگون‬
‫کودکان‬
‫شیرخواران‬
‫دارو‬
‫اندیکاسیون‬
‫‪mg/kg4‬از‬
‫‪10‬‬
‫محلول‬
‫از‬
‫‪mg/kg5‬‬
‫*‬
‫دکستروز‬
‫یتذهني‬
‫وضع‬
‫تغییر‬
‫هیپوگلیسمي‪،‬‬
‫محلول‪25‬‬
‫کودکان ‪mg/kg1/0‬تا‪8/0‬‬
‫‪mg/kg1/0‬‬
‫(‬
‫نالوکسان‬
‫د‬
‫ح‬
‫از‬
‫بیش‬
‫مصرف‬
‫به‬
‫مشکوک‬
‫‪ 5‬ساله وکوچکتر)‬
‫بلعداروهاي طوالنياثر‬
‫مخدرها‪:‬‬
‫چندین دارو‬
‫یا بلع‬
‫جلوگیري از بروز آنسفالوپاتیورنیکه‪ ،‬تیامین وریدي باید قبل از دکستروز‬
‫جهت‬
‫*‬
‫تجویزشود‪.‬‬
‫پادزهر‬
‫توکسیدروم ‪ /‬عالیم توکسیک‬
‫مسمومیت مواد‬
‫نوع‬
‫رانس ان استیل سیستئین‬
‫ت‬
‫سطوحآسپارتات‬
‫افزایش‬
‫استفراغ‪،‬‬
‫‪/‬‬
‫تهوع‬
‫شکم‪،‬‬
‫درد‬
‫استامینوفن‬
‫ن‬
‫استامینوف‬
‫موقعیتزردي‪،‬‬
‫‪ 24‬بهساعت)‪،‬‬
‫از‬
‫بعد‬
‫‪U/L1000‬‬
‫از‬
‫باالتر‬
‫(‬
‫آمیناز‬
‫آگاهي‬
‫عدم‬
‫اغما‪،‬‬
‫آلودگي‪،‬‬
‫گیجي‪،‬خواب‬
‫میدریاز‪ ،‬پوست گرمو خشک‪،‬‬
‫هیپرترمي‪،‬‬
‫کاردي‪،‬‬
‫تاکي‬
‫الدونا‪،‬‬
‫آلکالوییدهایب‬
‫‪،‬‬
‫آتروپین‬
‫ها‪،‬‬
‫هیستامین‬
‫آنتي‬
‫رژ‬
‫کولین‬
‫آنتي‬
‫احتباس ادرار‪ ،‬ایلئوس‪ ،‬دلیریوم‬
‫سمي‪ ،‬داروهاي فعال از نظر‬
‫هاي‬
‫قارچ‬
‫ها‬
‫یک‬
‫پزشکي‬
‫روان‬
‫ویتامین‪K‬‬
‫)‪(BT‬افزایش زمانپروترومبین )‪(PT‬‬
‫خونریزي‪،‬‬
‫اکیموز‪،‬‬
‫ها‬
‫کش‬
‫جونده‬
‫وارفارین‪،‬‬
‫ضدانعقادها‬
‫وزمانخونریزي‬
‫‪fab‬‬
‫ن‪،‬‬
‫گلوکاگو‬
‫کلسیم‪،‬‬
‫کلرید‬
‫لبي‪،‬‬
‫ق‬
‫بلوک‬
‫فشارخون‪،‬سرگیجه‪،‬‬
‫افت‬
‫آریتمي‪،‬‬
‫کاردي‪،‬‬
‫برادي‬
‫کلسیم‬
‫انال‬
‫هایک‬
‫مسدودکننده‬
‫دیگوکسین‪،‬‬
‫بتابلوکرها‪،‬‬
‫داروهاي‬
‫ایمنیضددیگوکسین (دیژیباند)‬
‫تهوع‪ ،‬استفراغ‬
‫قلبي‬
‫افزایش آتروپین‪ ،‬پرالیدوکسیم‬
‫ادرار‪،‬اسهال‪،‬‬
‫افزایش‬
‫ریزش‪،‬‬
‫اشک‬
‫بزاق‪،‬‬
‫افزایش‬
‫‪،‬‬
‫ها‬
‫ها‪،‬ارگانوفسفات‬
‫قارچ‬
‫برخي‬
‫ها‪،‬‬
‫کاربامات‬
‫‪،‬‬
‫کولینرژیک‬
‫ترشحات ریوي‪ ،‬خسخس سینه‪ ،‬براديکاردي‪ ،‬استفراغ‬
‫موسکاریني فیزوستیگمین‪ ،‬پیلوکارپین‪،‬پیریدوستیگمین‬
‫فشار خون‪،‬فاسیکوالسیون‪ ،‬کرامپهاي آتروپین‪ ،‬پرالیدوکسیم‬
‫افزایش‬
‫کاردي‪،‬‬
‫تاکي‬
‫سیاه‪،‬‬
‫بیوه‬
‫عنکبوت‬
‫گزش‬
‫‪،‬‬
‫کولینرژیک‬
‫گوارشي‪ ،‬استفراغ‪ ،‬میوز‬
‫نیکوتیني کارباماتها‪،‬حشرهکشها‪ ،‬نیکوتین‬
‫‪25‬سدیم ‪ ،3‬تیوسولفات‬
‫نیتریت‬
‫فشارخون‪،‬سایکوز‬
‫افت‬
‫سیانوز‪،‬‬
‫سنکوپ‪،‬‬
‫سیانید‬
‫سیانید‬
‫سدیم‬
‫هیپوگلیسمي مرکزي‪ ،‬سرکوب تنفسي‪،‬تشنج‪ ،‬افت اتانول ‪ 10‬یا فومپیزول‬
‫دستگاه عصبي‬
‫سرکوب‬
‫مالیدني‬
‫الکل‬
‫ضدیخ‪،‬‬
‫اتیلن‬
‫فشار خون‪،‬‬
‫گلیکول‪،‬‬
‫متانول‬
‫دفروکسامین‬
‫سوءهاضمه‪ ،‬تهوع‪ ،‬استفراغ‪ ،‬اسهال‪ ،‬مدفوعتیره‬
‫فراوردههاي حاوي آهن‬
‫آهن‬
‫عوداز نظر‬
‫محرومیتواثر‪،‬‬
‫نالوکسان کوتاه‬
‫آلودگي‪،‬‬
‫میوز‪،‬خواب‬
‫خون‪،‬‬
‫فشار‬
‫افت‬
‫تهویه‪،‬‬
‫کاهش‬
‫)‬
‫هیدروکدون‪،‬متادون‬
‫مورفین‪،‬‬
‫مثل‬
‫(‬
‫اپیوییدها‬
‫مخدر‬
‫عالیم‬
‫هیپوترمي‪ ،‬ایلئوس‬
‫خوابآلودگي پایش شود‬
‫تهوع‪ ،‬استفراغ‪ ،‬تب‪ ،‬بيحالي‪،‬عدم آگاهي نسبت ‪-‬‬
‫گوش‪،‬‬
‫وزوز‬
‫آسپیرین‬
‫هاي‬
‫فراورده‬
‫ها‬
‫سالیسیالت‬
‫به موقعیت‪ ،‬تاکيپنه‬
‫اکترئوتاید(ساندوستاتین)‬
‫اغماازحد‪ ،‬پوست‬
‫ذهني‪،‬بیش‬
‫وضعیتتعریق‬
‫تاکيکاردي‪،‬‬
‫هیپوگلیسمي‪،‬‬
‫سولفونیل سولفونیل اوره‬
‫تغییرات‬
‫مرطوب‪،‬‬
‫اورهها‬
‫میدریاز‪،‬بيقراري‪ ،‬تشنج‪،‬‬
‫خون‪،‬‬
‫افزایش فشار‬
‫متیلن تاکي‬
‫نیزو ‪4‬‬
‫افدرین‪3 ،‬‬
‫اکسيها‪ ،‬کافئین‪،‬‬
‫آمفتامین‬
‫مقلدهاي‬
‫هیپرترمي‬
‫سایکوز‪،‬‬
‫کاردي‪،‬از حد‪،‬‬
‫تعریق بیش‬
‫خوانده‬
‫کوکایین‪،‬اکستاسي‬
‫متامفتامین (به نام‬
‫دي‬
‫سمپاتیک‬
‫ميشود)‪،‬‬
‫فنیلپروپانوالمین‪ ،‬تئوفیلین‪ ،‬دیفنوکسیالت‪ /‬آتروپین‬
‫(لوموتیل)‬
‫تهیه‬
‫کنندگان‬
‫علیرضا زهرا‬
‫مربی ها‬
‫خانم عا‬
‫بدینی‬
‫خانم‬
‫یوسفی‬
‫جنگی‬
‫صفایی‬
‫فاطمه‬
‫آزاد‬
‫نجفی‬
‫ایرانی‬
‫حامد‬
‫محبوبه‬
‫احمدی‬
‫مقدسی‬
‫دانشگاه زهرا‬
‫محمد‬
‫علوم پزشکی‬
‫پیری‬
‫عبدی‬
‫قم –‬

similar documents