Slide 1

Report
‫‪1‬‬
‫مروری بر معماری سازمانی با تاکید بر چارچوب‬
‫‪DoDAF‬‬
‫زهرا کیوانلو‬
‫استاد راهنما‪ :‬جناب آقای دکتر کاهانی‬
‫‪2‬‬
‫عناوین‬
‫‪ ‬مقدمه‬
‫‪‬تاریخچه معماری سازمانی‬
‫‪ ‬لزوم معماری سازمانی‬
‫‪ ‬تعاریف معماری سازمانی‬
‫‪‬چارچوب های معماری سازمانی‬
‫‪‬چارچوب ‪DoDAF‬‬
‫‪ ‬فرامدل ‪DM2‬‬
‫‪3‬‬
‫مقدمه‬
‫‪‬معما ا اااری سا ا ااازمانیی چا ا ااارچو ی ب ا ا ارای ت ی ا ا ا ی‬
‫هماهنگ‌ساازی و همووسااازی کلیاه فعالی ‌هااا‬
‫و عناصا اار سا ااازما در جد ا ا نی ا ا با ااه اها اادا‬
‫راهبردی سازما‬
‫‪‬نمایش معماری سازمانی با مجموعهای‬
‫از مدلهای بهم پیوسته و مرتبط‬
‫‪‬معما ا ا اااری سا ا ا ااازمانی ر ا ا ا ااه رفتا ا ا ااه از ب ا ا ا ا‬
‫«معم ا ا ا ا اااری س و ا ا ا ا اات ‌های ا ع ا ا ا ا اااتی» و ب ا ا ا ا ااه‬
‫خصوص «معماری ا عات»‬
‫‪‬ناش اااز از و ااترگ بی ااار ری فن اااوری ا ‌ع ااات‬
‫در سا ا ا ا ااازما ‌ها و اف ا ا ا ا ازا تعا ا ا ا ااام ت درو و‬
‫ااتاب روز اف اازو‬
‫ب اارو س ااازمانی و همرنا ا‬
‫تغی رات‬
‫‪4‬‬
‫تاریخچه‬
‫‪‬پایه‌ ا ا اری در س ا ااال ‪ ۱۹۸۷‬ب ا ااا انا ا ااار مقال ا اه‌ای ب ا ااا ن ا ااام «چ ا ااارچو ی با ا ارای معم ا اااری‬
‫س وت ‌های ا عاتی» توسط جا زکمن‬
‫اار‬
‫‪ ‬انج ااام پ ااروقا‌ای ت قیق اااتی )‪ (TAFIM‬در س ااال ‪۱۹۹۲‬ی ب ااا ه ااد ح ی ااه یا ا‬
‫جامع برای انسااام و همااهن ی کلیان منااطع ا عااتی در داخا مجموعاه وزارت دفااع‬
‫آمرییا‬
‫‪ ‬التامام سااازما ‌های دولمااز آمرییااا بااه تن اای معماااری فناااوری ا عااات سااازمانی خااود‬
‫در سال ‪۱۹۹۶‬‬
‫‪ ‬انا ارسند معمااری ا عاات دولا فادرال ااوی چاارچوب معمااری ساازمانی دولا‬
‫توسط ورای مدیرا ار د فناوری ا عات آمرییا‬
‫د‬
‫‪‬موااتمرا در ااال بااازناری و اصا اسا ‪ .‬ایاان سااند ال ااو ی بارای سااازما ‌های با ‌زرگ و‬
‫م تری مدار اس ‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫معماری سازمانی در ایرا‬
‫‪‬تبلی ااع معم اااری س ااازمانی در ای ارا ابت اادا ب ااا ن ااام معم اااری ا ع ااات توس ااط دکت اار‬
‫فریدو مس و همیاران‬
‫‪‬راا‌اندازی کمیته فنز معماری ا عات ایرا توسط این روا‬
‫‪‬برای اولا باار ارا اه معمااری ساازمانی در دوازدهما کنبارانس ب ‌ا للا انجمان‬
‫کامپیوتر ایرا به عنوا ی زمینه موتق در سال ‪۱۳۸۵‬‬
‫‪6‬‬
‫لزوم معماری سازمانی‬
‫‪ ‬ظهور سازمانهای بزرگ‬
‫‪ ‬نیاااااز بااااه طراعاااای و توسااااعه سیسااااتمهای‬
‫اطالعاتی پیچیده‬
‫‪ ‬ظهور سیستمهای اطالعاتی باا منظورهاای‬
‫خاص‬
‫‪ ‬اهمیت انعطاف پذیری ساازمانها در برابار‬
‫فشارهای بیرونی نظیر تغییر کسب و کار‪،‬‬
‫تغییر ماموریتهاا و سااختارهای ساازمانی‪،‬‬
‫و تغییرات سریع فناوری‬
‫‪7‬‬
‫تعريف معماري سازماني‬
‫‪‬جا زكمن)‪(John Zachman‬‬
‫مجموعا ا ا ااهاي از ف ا ا ا ارآورداها ا ا ااا و توصا ا ا ااجبات پا ا ا ا ااه كا ا ا ااه دان ا ا ا ااا راجا ا ا ااع با ا ا ااه‬
‫زيرساخ ‌هاي سازما ارا ه ميدهند‬
‫‪ ‬موسوه ب ا لل معماری سازمانی‬
‫معماری سازمانیی ام ت لیا و موااند ساازی در وتاعی جااری و م لاوب از‬
‫اطعاد راهبردی کوب و کار و فناوری اس‬
‫‪8‬‬
‫مجموعه مواندات معماری سازمانی‬
‫‪ ‬معم ا اااری وت ا ااع موج ا ااود(‪ :(As-IS‬ا ااام تجد ا ا امات‬
‫سات ‌افزارها اابهه‌ها وفرایناادها و همااه س واات ‌های‬
‫فعل‬
‫‪ ‬معماااری وتااع م لااوب (‪ :)To-BE‬گویااای وتااع آتاای‬
‫سا ااازما با اار پایا ااه راهبردها ااا اها اادا و برنام ا اه‌های دراز‬
‫مدت‬
‫‪ ‬اار انتقااا ‪ :‬سااندی اس ا راهبااردی ماان بااه برنامااه‬
‫زم ااانی بزم با ارای انتق ااال س ااازما از وت ااع موج ااود ب ااه‬
‫وتع م لوب‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫چارچوب‌های معماری سازمانی‬
‫‪ ‬ت یه معمار ی سازمانی به جن بزرگی از مدل‌ها‬
‫‪ ‬عا اادم توانا ااا ی سا ااازما ‌د ما اادل‌ها در معما اااری سا ااازمانیی با اادو را‌ ا ااری از‬
‫ساختاری من قی‬
‫ی بوس ا اایله‬
‫‪‬ارا ا ااه س ا اااختاری من ق ا ای ب ا ارای دس ا ااته بن ا اادی خرو ا ا ه ا ااای معم ا ااار ‌‬
‫چارچوب های معماری‌‬
‫‪‬چارچوبی کلیدی‌ترین مبدوم در وزا معماری سازمانی‬
‫‪ ‬وجود چارچوب های گوناگو در معماری سازمانی‬
‫‪10‬‬
‫چارچوب ‪Zachman‬‬
‫‪‬ارا ه دا بوسط جا زکمن درسال ‪۱۹۸۷‬‬
‫‪‬ییی از کاملترین چارچوب های موجود از ن ر تئوری‬
‫‪ ‬دسایا ی به ساختاری کاام نرماال از ساازما باا پو ا‬
‫داد تم ااامی جنب ااه ه ااا و دی اادگاهدای ممه اان در راب ااه ب ااا‬
‫س تمدای ا عاتی‬
‫‪‬ت اااب ر مب ااانی و مب اااهی م اار اادا در ای اان چ ااارچوب با ار‬
‫طویاری از چارچوب های معماری دیار‬
‫‪‬موسوه ‪ Zifa‬اصل ترین مای کنندا این چارچوب‬
‫‪11‬‬
‫چارچوب معماری فدرال ‪FEAF -‬‬
‫‪‬ارا ه توسط دول فدرال آمرییا درسال ‪۱۹۹۹‬‬
‫‪ ‬هد از ارا ه این چارچوب بود تعام در ب بخ های مختلف دولمز‬
‫‪ ‬ا ا ااام رهنموده ا ا اااهی با ا ا ارای معم ا ا ااارا س و ا ا اات ‌های ا ع ا ا اااتی در توص ا ا اایف‬
‫ماموری ا هاااهی کااه در اج اراا آ چناادین سااازما بااه صااورت م ااتر در دول ا‬
‫فعالی دارند‬
‫‪12‬‬
‫چارچوب معماری خزانه داری‌‪TEAF-‬‬
‫‪ ‬ارا ه دا توسط خزانه داری دول امرییا در سال ‪2000‬‬
‫‪‬نسته ای سبارگ دا از چارچوب معماری ‪FEAF‬‬
‫‪ ‬مناسب س وت های خزانه داری و مدیری بودجه و مدیری ما‬
‫‪13‬‬
‫چارچوب ملي معماري سازماني ا را‬
‫‪‬ارا ااه اادا در سااال ‪ 1384‬توسااط علااي فتل‌اللحا ی مجدرتااا نجیااوفر و فري ادو‬
‫مس‬
‫‪‬با ااومي سا ااازي ا اادا با ااا اسا ااتبادا از تا اار ن تجر جا ااات موجا ااود با ااه من ا ااور ارا ا ااه‬
‫راهنمااابي ب اراي ا جاااد معماااري سااازمانيی دساااجا ي بااه معجارهااابي ب اراي س انج‬
‫ا ن معماري‌ها و تعام ‌پ ري مجا آن ا‬
‫‪‬ا ن چارچوب از ‪ 9‬مولبه ت هج دا اس که عبارتند از‪:‬‬
‫نت ااا ا برناما اه‌ريزي راهبا ااردي فن اااوري ا ع اااتی اسا ااتانداردهای پي ااا ادهای ن ا ااام‬
‫ناددا ا ا ی برنام ا ااه ا ا اری معم ا اااري وت ا ااع موج ا ااودی معم ا اااري وت ا ااع م ل ا ااوبی‬
‫م جط دول الهترونجیي ‌و م العات ت بجقي‬
‫‪14‬‬
‫چارچوب ‪DoDAF/C4ISR‬‬
‫د‬
‫‪‬پرداخت به مبدوم معماري‌ تقريبا موتق از زكمن و موا مر و ه در آ‬
‫‪ ‬امااروزا هااجر چااارچو ي بااه اناادازا ‪C4ISR‬داراي نمونااههاااي پجاااداسااازي اادا‬
‫نيو‬
‫‪‬تغج ر به چارچوب‪ DoDAF‬د ‌رادامه روند رو به ر د‪C4ISR‬‬
‫‪‬مجموعهاي از مدل‌هاي رافجكيی متن و جدو ي به عنوا م صوبت معماري‬
‫‪15‬‬
‫اهدا‬
‫‪DoDAF‬‬
‫‪‬ها ااد ‪DoDAF‬ی تعریا ااف مبا اااهی و ما اادل‌های قابا ا اسا ااتبادا در فراینا اادهای‬
‫اصل وزارت دفاعی این فرایندها ام ‪:‬‬
‫‪ o‬قابلی یهپارچه سازی و توسعه‬
‫‪ o‬برنامه ریزیی برنامه نو سازی بودجه بندیی اجرا‬
‫‪ o‬مدندساز س وت‬
‫‪ o‬برنامه‌ریزی عملیات‬
‫‪ o‬قابلی مدیری پروقا‌ها‬
‫‪16‬‬
‫روند تیامل ‪DoDAF‬‬
‫‪ ‬ایج ا اااد اولا ا ا نس ا ااته از ‪DoDAF‬ی در ده ا ااه ‪ 1990‬ت ا ا ا ن ا ااام چ ا ااارچوب معم ا اااری‬
‫‪C4ISR‬‬
‫‪ ‬انا ا ا ا ا ا ا ااار ‪ DoDAFv1.0‬در سا ا ا ا ا ا ااال ‪ 2003‬ها ا ا ا ا ا ااد از ایا ا ا ا ا ا اان نسا ا ا ا ا ا ااته بازسا ا ا ا ا ا ااازی‬
‫چ ااارچوب‪ C4ISRV2.0‬ب ارای ارا ااه راهنم ااا ی ی اار م ص ااولی و ا ع ااات تهمیل ا‬
‫دیار‬
‫‪‬انا ار ‪ DoDAF v1.5‬به همراا مواندات درسال ‪2007‬‬
‫‪‬تصویب و انا اری ‪DoDAF V2.0‬توسط وزارت دفاع در ‪2009‬‬
‫‪17‬‬
‫‪DoDAF1.5‬‬
‫‪‬تعریف مجموعه‌ای از م صوبت را در قالب دیدگاا‌ها‬
‫‪ o‬دیدگاا کل (‪)overarching All View‬‬
‫‪ o‬دیدگاا عملیاتی(‪)Operational View‬‬
‫‪ o‬دیدگاا س وت ‌ها و سرو س‌ها(‪)System/Service View‬‬
‫‪ o‬دیدگاا استاندارد فنز(‪) Technical Standards View‬‬
‫‪‬به تصویرک ید چ انداز خاصاز از ی معماری با هر دیدگاا‬
‫‪ ‬بیار رفت زیر مجموعه‌ای از دیدگاا‌های فوق برای توسعه ی س وت خاص‬
‫‪18‬‬
‫دیدگاا‌های ‪DoDAF1.5‬‬
‫‪19‬‬
‫‪DoDAF2.0‬‬
‫‪‬ایجاد راهنما برای م توی معماریی متناسب با هد‬
‫‪‬افزا سودمندی و تاب ر اری معماری از ریق فرامدل(‪)DM2‬‬
‫‪ ‬توانا ی ت لی و ارزیا ی یهپارچه معماری ها‬
‫‪20‬‬
‫دیدگاا‌های ‪DoDAF2.0‬‬
‫‪‬دیاادگاا‌ کلا (‪ : )All Viewpoint‬توصاایف تمااامی جنباه‌های معماااری ماارتبط بااا‬
‫همه دیدگاا‌ ها‬
‫‪‬دی اادگاا‌ توان ااا ی(‪ :)Capability Viewpoint‬ت ااریل نیازمن اادی‌های زما ‌بن اادی‬
‫ت وی ی قابلی ‌های وترگ یافته‬
‫‪‬دیادگاا‌ ا عاات و دادا (‪ :)Data and Information Viewpoint‬ت اریل‬
‫ارتبا ااات دادا‌ایی هماااهن ی ساااختارها در زمینااه معماااری ی نیازمناادی‌های ا عاااتیی‬
‫پردازگ و مدندساز س وت ی س وت ‌ها و خدمات‬
‫‪ :)Operational‬ا ااام س ا ااناریو عملی ا اااتی‬
‫‪‬دی ا اادگا ‌ا عملی ا اااتی(‪Viewpoint‬‬
‫فعالی ‌های نیازمندی‌ها برای مای از قابلی ‌ها‬
‫‪21‬‬
‫دیدگاا‌های ‪DoDAF2.0‬‬
‫‪‬دی اادگاا‌ پ ااروقا(‪ :)Project Viewpoint‬ارتب ااان ب ا نیازمن اادی‌ها و قابلی ‌ه ااا و‬
‫پروقا‌های مختلبی که پیادا‌سازی دای را توصیف می‌کند‪.‬‬
‫‪ :)Services‬رح ا ا ب ا ارای بی ا ااا راا‌ ‌ه ا ااا و‬
‫‪‬دی ا اادگاا‌ س ا اارو س(‪Viewpoint‬‬
‫فعالی ‌ها و سرو س‌ها و ارتبا ات ب آن ا ارا ه می‌دهد‪.‬‬
‫‪‬دیاادگاا‌ اسااتاندارد(‪ :)Standards Viewpoint‬تغی اار نااامی ب ارای همااا دیاادگاا‬
‫استاندارد فنز اس ‪.‬‬
‫‪‬دیاادگاا‌ س واات (‪ :)Systems Viewpoint‬ت ااریل رحا بارای مایا از تواطااع‬
‫عملیاتی و قابلی ‌ها و س وت ‌ها‬
‫‪22‬‬
‫دیدگاا‌های ‪DoDAF2.0‬‬
‫‪23‬‬
‫فرامدل‬
‫‪‬وجود انواع از فرا مدل به عنوا زیر نای چارچوب‪D0DAF‬‬
‫‪‬فارا ماادلی تعریااف انااواع از اجازای ماادل سااازی کااه ماای توانااد در هاار دیاادگاا و روابااط‬
‫ب آن ا بیار رفته ود‬
‫‪‬استبادا ‪ DoDAF v1.0‬و ‪ DoDAF v1.5‬از فرامدل ‪CADM‬‬
‫‪‬اتخا ا ا اااپ آنتولا ا ا ااوقی پایا ا ا ااه ا ا ا ااروا ‪ IDEAS‬با ا ا ااه عنا ا ا ااوا ف ا ا ا ارا ما ا ا اادل جدیا ا ا ااد نسا ا ا ااته‬
‫‪DoDAFv2.0‬‬
‫‪ ‬ایاان ماادل جدیااد ‪ DM2‬نامیاادا م ‌ی ااود کااه ساارنام‌کلمات"‬
‫‪ "Model‬می‌با د‪.‬‬
‫‪Defence Meta‬‬
‫‪24‬‬
‫فرا مدل ‪DM2‬‬
‫‪‬هر ی از این سه بیاه بارای دیادگاا خاصااز‬
‫از فرایندهای سازما اهمی دارد‪.‬‬
‫‪o‬بیه مبدومی یا مدل دادا مبدومی‬
‫‪o‬مدل داد ‌ا من قی‬
‫‪o‬مشتصات تبادل ف مییی‬
‫‪25‬‬
‫اهدا‬
‫‪DM2‬‬
‫‪‬ایجا اااد و تعریا ااف واقگا ااا م ا اادود ب ا ارای توتا اایل و بتما ااا در ما ااورد ما اادل‌های‬
‫‪ DoDAF‬ی و استبادا از آن ا در فرایندهای اصل ‪.‬‬
‫‪ ‬تعی ا معنااا و فرم ا ب ارای تبااادل دادا‌هااا ب ا توسااعه معماااری و اب ازار ت لی ا و‬
‫پای اااا دادا معم اااری در سراس اار معم اااری س ااازمانی وزارت دف اااع ب ااا دیا اار من اااطع‬
‫دادا متغ ر‪.‬‬
‫‪ ‬پ ت بانی از ک ف و فد دادا‌های معماری سازمانی‬
‫‪ o‬ک ف دادا‌های معماری سازمانی با استبادا از دسته‌بندی ‪ DM2‬از ا عات‬
‫‪ o‬فد دادا‌های معماری سازمانی با استبادا از معانی دقیق ‪DM2‬‬
‫‪26‬‬
‫روا ‪IDEAS‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫رو ب ا لل برای معماری سازمانی دفاع‬
‫م صوبت پروقا های این روا فرممز برای تبادل دادا‌های معماری سازمانی ن امی اس‬
‫ااام م اادودا چدااار ک ااور ( و ناااتو بااه عنااوا نااا ر) ان لوااتا ‪ MoDAF‬ی ایااابت مت اادا امرییااا‬
‫‪ DoDAF‬ی کانادا ‪ DNDAF‬و چارچوب معماری سازمانی وزارت دفاع استرالیا‬
‫آغاز کار با تولید ی آنتولوقی رسمز برای تعی معانی تبادل دادا‌ها‬
‫استبادا از فرم ‪ RDF‬و ‪ OWL‬برای تبادل دادا‌ها‬
‫‪27‬‬
‫بیه های آنتولوقی ‪IDEAS‬‬
‫‪28‬‬
‫جمع بندی‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫معماری سازمانیی چارچو ی برای ت ی ی هماهنگ‌سازی و همووسازی کلیه‬
‫فعالی ‌ها و عناصر سازما در جد نی به اهدا راهبردی سازما‬
‫مجموعه مواندات معماری سازمانی معماری وتع موجود معماری وتع‬
‫م لوب ر انتقا‬
‫چارچوبی کلیدی‌ترین مبدوم در وزا معماری سازمانی‬
‫هد ‪DoDAF‬ی تعریف مباهی و مدل‌های قاب استبادا در فرایندهای‬
‫اصل وزارت دفاع‬
‫افزا سودمندی و تاب ر اری معماری از ریق فرامدل(‪)DM2‬‬
29
‫مراجع‬
• Bailey, Ian; Partridge, Chris. Working with Extensional Ontology for
Defence Applications. Ontology in Intelligence Conference, 2009, GMU,
Fairfax, VA
• Spwak steven.; Enterprise Architecture Planning: developing a Blue point
for Data, Application and Technology, John Wiley $ Sons September 1993
• NATO C3 Agency Workshop on ontology, NC3A The Hague, March 2008
- http://www.ideasgroup.org/file_download/3/MOD+Ontology.pdf
• MOD Ontology slides presented at a NATO ontology workshop in March
2008 -MOD Ontology.pdf [612.74KB] -
‫‪30‬‬
‫مراجع‬
‫• اامس فری اادو ‌‪.‬ی "مب اااهی پای ااه معم اااری س ااازمانی"ی مجل ااه نهب ااای اامارا س ااومی س ااال دومی‬
‫صب ه ‪ 11‬ی مدرماا ‪1383‬‬
‫• خی ااا ی ر ااو ی " ارزی ااا ی و ت لیا ا معم اااری س ااازمانی" پای ااا نام ااه دکتا ارا دان ااهدا مدندس اااز‬
‫دان اا راز ‪1388‬‬
‫• رتااوی مدوااای ”ارا ااه چااارجو ی ن ااوین جد ا ت لی ا ویا م ااای معماااری س ااازمانی " پایااا نام ااه‬
‫دکترا دان اا آزاداس می وا د علوم و تخقیقات ‪1389‬‬
‫• فتل اللحز عل ی "بررساز ‪ uml‬از ن ز قابلیا پو ا باه چاارجوب زکمان” ازارگ پایاا ناماه‬
‫کار ناس ا اااز ار ا اادیی دان ا ا ا اا ا اادید ا اامز دان ا ااهدا ب ا اارق و مدندس ا اااز ک ا ااامپیوتر ی ح ا ا ارا‬
‫خردادماا ‪1383‬‬
‫• کمیته فنی معماری اطالعات ایران‬
‫‪http://enterprisearchitecture.ir‬‬
31

similar documents