wspólna reprezentacja Obszaru Metropolitalnego

Report
Wspólna reprezentacja
Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta (OMT)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Starosta Powiatu Gdańskiego
Starosta Powiatu Kartuskiego
Starosta Powiatu Nowodworskiego
Starosta Powiatu Puckiego
Starosta Powiatu Tczewskiego
Starosta Powiatu Wejherowskiego
Prezydent Miasta Gdańska
Prezydent Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Sopotu
Prezydent Miasta Tczewa
Prezydent Miasta Wejherowa
Burmistrz Miasta Helu
Burmistrz Miasta Jastarni
Burmistrz Gminy Kartuzy
Burmistrz Miasta Pruszcz Gdański
Burmistrz Miasta Pucka
Burmistrz Miasta Redy
Burmistrz Miasta Rumi
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
Burmistrz Miasta Władysławowa
Burmistrz Gminy Żukowo
Wójt Gminy Cedry Wielkie
Wójt Gminy Kolbudy
Wójt Gminy Kosakowo
Wójt Gminy Luzino
Wójt Gminy Pruszcz Gdański
Wójt Gminy Przodkowo
Wójt Gminy Przywidz
Wójt Gminy Pszczółki
Wójt Gminy Puck
Wójt Gminy Somonino
Wójt Gminy Stegna
Wójt Gminy Suchy Dąb
Wójt Gminy Szemud
Wójt Gminy Tczew
Wójt Gminy Trąbki Wielkie
Wójt Gminy Wejherowo
Wspólna reprezentacja
Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta (OMT)
Przedstawiciele społeczno-gospodarczy:
• Przedstawiciel organizacji pozarządowych - 3 przedstawicieli Pomorskiej Rady
Organizacji Pozarządowych
• Przedstawiciele biznesu:
• przedstawiciel Pracodawców Pomorza,
• przedstawiciel Polskiej Izby Spedycji i Logistyki/Krajowej Izby Gospodarki
Morskiej,
• przedstawiciel Pomorskiego Klastra ICT
• Przedstawiciel nauki – trzech przedstawicieli Rady Rektorów Województwa
Pomorskiego
Wspólna reprezentacja
Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta (OMT)
W przypadku przyjęcia zaproszeń reprezentantów w/w organizacji, wspólna
reprezentacja liczyłaby 45 przedstawicieli.
Współprzewodniczenia Reprezentacji Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta podjęli się
Pan Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska oraz Pan Wojciech Szczurek,
Prezydent Miasta Gdyni.
Zespół negocjacyjny wspólnej reprezentacji
Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta (OMT)
• Zespół odpowiedzialny będzie za organizację i przeprowadzenie procesu
negocjacji Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych (ZPT) w imieniu
reprezentacji obszaru funkcjonalnego.
• Skład Zespołu rozszerzony zostanie o partnerów z sektora pozarządowego,
gospodarczego i nauki. Zaproponowano zaproszenie do Zespołu po jednym
przedstawicielu każdego z trzech ww. sektorów - po jednej z trzech osób
wskazanych z danego środowiska.
Zespół negocjacyjny wspólnej reprezentacji
Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta (OMT)
Przedstawiciele samorządów:
1)
Paweł Adamowicz – Prezydent Gdańska
2)
Wojciech Szczurek – Prezydent Gdyni
3)
Józef Reszke – Starosta Wejherowski, Wiceprzewodniczący Zarządu GOM,
4)
Hanna Brejwo – Wójt Gminy Pszczółki, Skarbnik GOM,
5)
Mirosława Lehman - Burmistrz Kartuz,
6)
Bartosz Piotrusiewicz - wiceprezydent Miasta Sopotu
7)
Barbara Ogrodowska - Wicestarosta Nowodworska,
8)
Janusz Wróbel - Burmistrz Pruszcza Gdańskiego,
9)
Krzysztof Hildebrandt - Prezydent Miasta Wejherowa,
10)
Krzysztof Krzemiński - Burmistrz Miasta Redy,
11)
Marek Rintz - Burmistrz Miasta Pucka,
12)
Elżbieta Rogala-Kończak - Burmistrz Miasta Rumi,
13)
Jerzy Włudzik - Wójt Gminy Kosakowo,
14)
Henryk Skwarło - Wójt Gminy Wejherowa,
Zespół negocjacyjny wspólnej reprezentacji
Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta (OMT)
Przedstawiciele społeczno-gospodarczy:
15) Przedstawiciel Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych
16) Przedstawiciel wybrany z grona przedstawicieli organizacji gospodarczych (PP,
PISiL/KIGM, PKICT)
17) Przedstawiciel Rady Rektorów Województwa Pomorskiego
stanowisko na temat priorytetowych
obszarów tematycznych
Pakiet przedsięwzięć, spełniających następujące warunki:
•
•
•
•
przedsięwzięcia o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym,
przedsięwzięcia z różnych obszarów tematycznych,
przedsięwzięcia wynikające z analizy barier lub szans rozwojowych OMT,
przedsięwzięcia służące wykorzystaniu szans rozwojowych i przełamaniu
barier cechujących OMT,
• przedsięwzięcia wpisujące się w cele Strategii,
• przedsięwzięcia objęte konsensusem co do wspólnego interesu
partnerów.
Propozycje priorytetowych obszarów
tematycznych przewidywanych do objęcia
formułą ZPT, w tym zakres tematyczny
interwencji, wynikający z RPS
Transport:
1. Rozbudowa i podniesienie jakości Szybkiej Kolei Miejskiej i
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz ich integracja;
2. Program rozwoju systemów transportowych w otoczeniu
węzłów integracyjnych w oparciu o sieć parkingów park &
ride;
3. Program integracji systemów tras rowerowych (System Tras
Rowerowych Metropolii Gdańskiej, STeR dla GOM);
4. Wdrożenie systemu zintegrowanego zarządzania
transportem publicznym (autobusowym i kolejowym) z
uwzględnieniem miast powiatowych jako lokalnych węzłów
transportu publicznego, zmierzającego do wprowadzenia
wspólnego biletu;
5. Rozszerzenie systemu Tristar o kolejne jednostki OMT.
Kluczowe przedsięwzięcia komplementarne
leżące w kompetencjach jednostek centralnych
• Budowa Obwodnicy Północnej Aglomeracji
Trójmiejskiej
• Budowa drogi ekspresowej S6 (Gdańsk-Szczecin)
• Budowa drogi ekspresowej S7 (Gdańsk-Warszawa)
na odcinku węzeł Koszwały-Elbląg (węzeł
Kazimierzowo) wraz z Obwodnicą Metropolitalną
• Modernizacja łącznika DK7 od granicy Gdańska do
obwodnicy metropolitalnej
• Przebudowa węzłów Obwodnicy Trójmiasta
Aktywność zawodowa i społeczna:
6. Kompleksowy program podnoszenia jakości edukacji w
samorządach obszaru metropolitalnego;
7. Metropolitalny system szkolnictwa zawodowego uporządkowanie specjalizacji szkół w skali obszaru
metropolitalnego;
8. Zintegrowany program zarządzania inkubatorami
przedsiębiorczości;
9. Metropolitalna Platforma Edukacyjna – cyfryzacja szkół
w celu indywidualizacji i unowocześniania procesu
nauczania oraz ekonomizacji zarządzania systemem
edukacji.
Atrakcyjność turystyczna i kulturalna:
10. Program ożywienia pasa nadmorskiego;
11. Program rozwoju systemu turystycznych dróg wodnych
i ich otoczenia;
12. Program zagospodarowania otulin parków
krajobrazowych.
Energetyka i Środowisko:
13. Program modernizacji oświetlenia ulicznego w
kontekście efektywności energetycznej;
14. Strategia rozwoju infrastruktury wodociągowej,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
15. Strategia rozwoju infrastruktury przeciwpowodziowej i
melioracyjnej w obszarze metropolitalnym.
16. Strategia rozwoju infrastruktury przeciwpowodziowej i
melioracyjnej w obszarze metropolitalnym.
Rozwój Gospodarczy:
17. Program poprawy infrastruktury terenów rozwojowych
w oparciu o sieć parków przemysłowych i
technologicznych;
18. Program rewitalizacji społecznej i infrastrukturalnej;
19. Program współpracy metropolitalnej na rzecz rozwoju
gospodarczego;
20. Rozwój gospodarki turystycznej.

similar documents