File

Report
Chương 2 HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ RÁC
THẢI SINH HOẠT Ở HÀ NỘI
2.1 Đặt điểm rác sinh hoạt ở Hà Nội
2.1.1 Nguồn gốc phát sinh
Các nguồn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt gồm có:
Chất thải rắn sinh ra từ các khu nhà ở, khu chung cư
…
Chất thải sinh ra từ khu thương mại và dịch vụ ( cửa
hàng, chợ…)
Chất thải sinh ra từ các khu cơ quan ( trường học,
văn phòng, cơ quan hành chính…)
Chất thải từ các hoạt động dịch vụ công cộng ( vệ
sinh đường phố, khu giải trí…)
Chất thải từ sinh hoạt ăn uống, vệ sinh…
2.1.2 Thành phần và khối lượng
Khối lượng
Raùc hoädaân
Raùc ñöôø
ng phoá
Raùc coâng sôû
Raùc chôï
• % tổng lượng rác
• 1- CT Sinh hoạt
2- CT Công nghiệp
3- CT Xây dựng
4- CT Y tế nguy hại
5- Phân bùn bể phốt
Raùc khu thöông
maïi
• lệ khối lượng phát
sinh từ các nguồn
so với tổng khối
lượng
Thành phần
CHƯƠNG 3 ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP
PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN
3.1 Đề xuất biện pháp phân loại
•
Mô hình đề xuất phân loại chất thải rắn tại hộ gia đình
tái chế
phân compost,vi sinh
Rác hưu cơ
không tái chế
Rác thải hộ
gia đình
bãi chôn lấp
Không tái chế
Rác vô cơ
Tái chế
thủy tinh, giấy, nhựa
3.2 Nghiên cứu phân loại rác hữu cơ
tại nguồn phục vụ cho tái chế
• Rác từ hộ gia đình sẽ
được tập kết ra thùng
nhựa lớn (cũng mang
hai màu xanh và
vàng), được công ty
môi trường mang đến
đặt ở các khu dân cư
từ 18 đến 20h30 mỗi
ngày
3.3 Công tác giáo dục tuyên truyền
cộng đồng thu gom phân loại rác tại
nguồn
• Theo kinh nghệm của các chuyên gia
xã hội học và giáo dục học ở các nước
pháp triển như: CHLB Đức, Áo, Pháp,
Thụy Điển…thì để có thói quen đó họ
phải xây dựng một chương trình giáo
dục, tuyên truyền lâu dài hàng chục
năm và đối với vài thế hệ
• Hệ thống tuyên truyền gióa dục cộng đồng
thông qua áp phích, tờ rơi, hội thảo, hội
nghị thường xuyên với hình thức hấp dẫn
lôi cuốn sự chú ý của mọi người
• Hệ thống thiết bị, công cụ, dụng cụ, nhân
công thu gom phân loại rác thải, đặc biệt
các thùng đổ rác công cộng cho các loại
rác thải khác nhau được tô màu và ghi ký
hiệu rõ rệt
• Ở các nước đang phát triển, các đô thị
thành phố phát triển mạnh, dân số đông,
dân trí dang phát triển thì cần chú ý đến
công tác tuyên truyền, vận động và những
quy định hành chính pháp lí, pháp chế
• Việc giáo dục phố cập tại các trường học
hiện chưa được thực hiện, nhưng sẽ hình
thành dần dần và phát triển. Nội dung và
hình thực tuyên truyền vận động dân
chúng phải phù hợp với phong tục tập
quán truyền thống kết hợp với lối sông
văn minh hiện đại

similar documents