สไลด์บรรยาย การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ

Report
การกลับไปใช้สิทธิ
ในบาเหน็จบานาญตาม พรบ.บาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2494
สานักงานคลังจังหวัดกาแพงเพชร
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
กฎหมาย Undo
กฎหมาย Undo
จะมีผลใช้บงั คับ
วันที่ 13 ธันวาคม 2557
(พ้น 30 วัน นับจากวันที่ประกาศใช้กฎหมาย)
เหตุผลที่ตอ้ งมีโครงการ Undo ?
เพื่อให้ ข้าราชการ ผูร้ บั บานาญ และ
ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด
(รับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และเป็ นสมาชิก กบข. แบบสมัครใจ)
สามารถกลับไปใช้สิทธิ
พ.ร.บ. บาเหน็จบานาญ 2494 ได้
4
Undo : สูตรบานาญ
สูตรบานาญดั้งเดิมตาม พรบ.บาเหน็จบานาญ 2494
เงินเดือน ๆ สุดท้าย X อายุราชการ
50
ไม่เกิน 100% เงินเดือน
สูตรบานาญสมาชิก กบข.
เงินเดือน เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย X อายุราชการ
50
ไม่เกิน 70% เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย
ส่งผลให้บานาญสูตร กบข. < บานาญสูตรดั้งเดิม
รัฐชดเชยให้
เมื่อข้าราชการออกจากราชการ
จะได้รบั
1. ให้เงินประเดิม 2% + ดอกผล
2. ให้เงินชดเชย 2% + ดอกผล
บานาญสูตรดั้งเดิม รายเดือน เสียชีวิตเท่านั้น
3. เงินสะสม 3% (ปั จจุบนั 15 %) + ดอกผล
4. ให้เงินสมทบ 3% + ดอกผล
วิธีการ
กลับไปใช้
สูตรเดิม
+ รัฐจูงใจให้ออม
เมื่อข้าราชการที่เป็ นสมาชิก กบข.ออกจากราชการจะได้รบั
1. บานาญสูตร กบข.รายเดือน
เสียชีวิต และ
2. เงินก้อน เงินประเดิม + ดอกผล
เงินชดเชย + ดอกผล
5
เงินสะสม + ดอกผล
เงินสมทบ + ดอกผล
สาระสาคัญของ
กฎหมาย Undo
ให้สิทธิ Undo กับ
ข้าราชการ
ผูร้ บั บานาญ
ผูร้ บั เบี้ยหวัด
ที่เป็ นหรือเคยเป็ นสมาชิก กบข.โดยสมัครใจ
(มาตรา 36 พรบ.กบข.)
Note
การใช้สิทธิ Undo
1 คน มีได้เพียง 1 สถานะ เท่านั้น
ข้าราชการ Undo
ผูร้ บั บานาญ Undo
ผูร้ บั เบี้ยหวัด Undo
การใช้
ส
ท
ิ
ธิ
Undo
Note
เมื่อได้ยนื่ ใช้สิทธิ Undo แล้ว
จะขอยกเลิกไม่ได้ !
ข้
า
ราชการ
ที่เป็ นสมาชิกกองทุน ตามมาตรา 36 พรบ. กบข.
ข้าราชการ หมายถึง …………………
1 ข้าราชการพลเรือน
2 ข้าราชการฝ่ ายตุลาการ
3 ข้าราชการฝ่ ายอัยการ
4 ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
5 ข้าราชการครู
6 ข้าราชการรัฐสภาสามัญ
7 ข้าราชการตารวจ
8 ข้าราชการทหาร
9 ข้าราชการศาลรัฐธรรมนูญ
10 ข้าราชการที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็ นข้าราชการตาม พรบ. กบข.
ข้าราชการ
1 ให้ใช้สิทธิเลือก ถัดจากวันที่กฎหมายมีผลใช้บงั คับถึงวันที่
30 มิถนุ ายน 2558 (ประมาณ 7 เดือน)
2 ได้รบั เงินสะสม และดอกผล คืนจาก
กบข.
ตัง้ แต่วนั ที่หมดสมาชิกภาพ กบข. (ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2558
เป็ นต้นไป)
3 ไม่มีสิทธิได้รบั เงินประเดิม เงินชดเชย เงินสบทบ และดอก
ผลของเงินดังกล่าว โดยรัฐจะให้ กบข. นาเงินนี้ ไปใส่ในบัญชี
เงินสารอง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภาระบานาญต่อไป
4 สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับตัง้ แต่วนั ถัดจาก วันที่ 30 กันยายน
2558 คือวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เว้นแต่ จะขอลาออก หรือถูก
สังให้
่ ออก ถัดจาก 30 มิถนุ ายน ถึง 30 กันยายน 2558
สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตัง้ แต่วนั ถัดจากวันขอลาออก หรือถูกสัง่
ให้ออก แล้วแต่กรณี
5 ข้าราชการที่มีเวลาราชการเหลืออยู่ไม่ถึงวันที่ 30 มิถน
ุ ายน
2558 เนื่ องจากจะออกจากราชการ ไม่ว่ากรณี ใด (ขอลาออก
หรือถูกสังให้
่ ออก)ให้ใช้ สิทธิเลือกได้ไม่เกินวันที่ที่จะออก
จากราชการนัน้ แล้วแต่กรณี (วันที่ขอลาออก หรือวันที่ถกู
สังให้
่ ออก) โดยสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวัน
ออกจากราชการ แล้วแต่กรณี
6 เมื่อออกจากราชการไม่ว่ากรณี ใด และมีสิทธิรบั บานาญ จะ
ได้รบั บานาญตาม พรบ. บาเหน็จบานาญ 2494 จนถึงวันที่
เสียชีวิต
7 หากแสดงความประสงค์ไว้แล้ว และถึงแก่ความตาย ก่อน
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 หรือภายในวันที่ที่จะออกจากราชการ
ไม่ว่ากรณี ใด (วันที่ขอลาออกหรือวันที่ถกู สังให้
่ ออก) แล้วแต่
กรณี ให้ถือว่าการแสดงความประสงค์นัน้ เป็ นอันสิ้นผล
ว ันทีก
่ ฎหมาย
้ ังค ับ
ใชบ
ว ันทีข
่ อออก หรือถูกสง่ ั
ให้ออกจากราชการ
30 ก ันยายน 2558
30 มิย. 58
เลือก Undo
แจ้ง กบข.โอนเงินในบ ัญชเี งินรายบุคคลเข้าบ ัญช ี
ิ ธิ
เงินสารอง และจ่ายเงินสะสม+ดอกผลให้ผม
ู้ ส
ี ท
เลือก Undo
ได้ร ับบานาญสูตร
เดิมตงแต่
ั้
ว ันที่
ออกจากราชการ
ว ันทีเ่ ลือก Undo
ิ ภาพ
สมาชก
กบข. ย ังมีอยู่
ว ันทีเ่ ลือก Undo
ว ันทีข
่ อ
ออก หรือ
ถูกสง่ ั ให้
ออกจาก
ราชการ
งดห ักเงินสะสม และงด
เบิกเงินชดเชย+สบทบ
ออกจากราชการ
ได้ร ับบานาญ
สูตรเดิม
ิ้ ผล
สน
ิ้ ผล
สน
กฎหมาย
บาเหน็ จ
บานาญ
ี ชวี ต
ว ันทีเ่ สย
ิ
ี ชวี ต
ว ันทีเ่ สย
ิ
ี ชวี ต
ว ันทีเ่ สย
ิ
ิ
สมาชก
ภาพ
กบข.
ย ังมีอยู่
ิ
สมาชก
ภาพ
กบข.
ย ังมีอยู่
ิ ภาพ
สมาชก
ิ้ สุดลง
กบข. สน
ิ ภาพ กบข.
สมาชก
ิ้ สุดลง
สน
ข้าราชการที่ไม่อยู่ ก่อนหรือในวันที่กฎหมายนี้ ใช้บงั คับ และ
กลับเข้ารับราชการ
ภายหลังวันที่ 30 มิถนุ ายน 2558
1. ถูกสังให้
่ ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
2. ได้รบั อนุมตั ิ จากคณะรัฐมนตรีให้ไปปฏิบตั ิ งานใดๆตาม พรฎ.ว่าด้วยการกาหนด
หลักเกณฑ์การสังให้
่ ข้าราชการไปทาการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนัน้
เหมือนเต็มเวลาราชการ
3. ถูกสังให้
่ ออกจากราชการไว้ก่อน
4. อยู่ระหว่างร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ คาสังให้
่ ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ
1 ให้แสดงความประสงค์ ภายใน 60 วันนับตัง้ แต่วนั กลับเข้า
รับราชการ
2 ให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับถัดจากวันที่แสดงความประสงค์
ให้รวมถึงบุคคลดังต่อไปนี้ ด้วย
1. ตุลาการศาลปกครองซึ่งเคยเป็ นข้าราชการที่เข้ารับราชการ ก่อนวันที่ 27
มีนาคม 2540 และลาออกจากราชการเพื่อไปเป็ นตุลาการศาลปกครอง
มาตรา 35 พรบ.กบข.
2. ข้าราชการ ซึ่งเคยเป็ นข้าราชการที่เข้ารับราชการก่อนวันที 27 มีนาคม 2540
ซึ่งลาออกจากราชการและกลับเข้ารับราชการตัง้ แต่ หมวด 3 พรบ. กบข.ใช้
บังคับ
มาตรา 35 พรบ.กบข.
3. ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเคยเป็ นข้าราชการที่เข้ารับราชการก่อนวันที่ 27
มีนาคม 2540 และมีกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี กาหนดให้มีการถ่ายโอน
มาตรา 70/1 พรบ.กบข.
ภารกิจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. พนักงานมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ซึ่งเคยเป็ นข้าราชการที่เข้ารับราชการ
ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และมีกฎหมายกาหนดให้มหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็ นหน่ วยงานในกากับของรัฐ มาตรา 70/6 พรบ.กบข.
โดยสรุป
ข้าราชการที่เข้ารับราชการ
ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540
และปัจจุบนั (วันที่ กฎหมาย Undo มีผลใช้บงั คับ)
เป็ นสมาชิก กบข.ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ
ได้สิทธิ Undo ทุกคน
ในทางกลับกัน
ข้าราชการที่เข้ารับราชการ
หลังวันที่ 27 มีนาคม 2540
และปัจจุบนั (วันที่ กฎหมาย Undo มีผลใช้บงั คับ)
เป็ นสมาชิก กบข.ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ
ไม่ได้สิทธิ Undo
แม้แต่คนเดียว
เพื่อประโยชน์ ในการดาเนินการให้บทนิยามคาว่า
“ข้าราชการ”
ตามกฎหมาย Undo
หมายความรวมถึงบุคคลตาม 1-4
และให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับข้าราชการตาม
พรบ. บาเหน็จบานาญ 2494
มาใช้บงั คับกับบุคคล 1-4
โดยอนุโลม
ผูร้ บั บานาญ
เคยเป็ นสมาชิกกองทุนตาม มาตรา 36 พรบ. กบข.
ในวันที่ออกจากราชการ
และเป็ นผูร้ บั บานาญอยู่ในวันที่กฎหมาย Undo ใช้บงั คับ
ยังมีชีวิตอยู่
1 ให้ใช้สิทธิเลือก ตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่กฎหมาย
มีผลใช้บงั คับ ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2558
2 ไม่ต้องคืนเงินสะสมและผลประโยชน์
3 ต้องคืนเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสบทบ และ
ดอกผลของเงินดังกล่าว ที่กองทุนคานวณให้
ในวันปิดบัญชีเงินรายบุคคล
โดยวิธีหกั กลบลบกัน
4 ได้รบั บานาญตาม พรบ. บาเหน็จบานาญ 2494
ย้อนหลังตัง้ แต่วนั ที่ออกจากราชการถึง
วันที่ 30 กันยายน 2558 โดยวิธีหก
ั กลบลบกัน
5 เมื่อหักกลบลบกันแล้ว
5.1 หากมีส่วนต่างต้องชาระคืนให้รฐั ให้ชาระคืน
ภายใน 30 มิถนุ ายน 2558 ชาระทัง้ ก้อนครัง้ เดียว
ให้แบ่งชาระเงินเป็ นส่วนๆให้เสร็จสิ้น
ตัง้ แต่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2558
หากไม่สามารถชาระเงินคืนได้ภายในเวลาที่กาหนด
(30 กย. 58)ให้ถือว่าการแสดงเจตนานัน
้ เป็ นอันสิ้นผล
และหากได้ชาระเงินบางส่วนให้รฐั แล้ว รัฐจะคืนเงิน
กล่าวให้ผรู้ บั บานาญนัน้
5.2 หากมีส่วนต่างที่รฐั ต้องจ่ายคืน รัฐจะจ่ายคืนให้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลัง กาหนด
หรือ
(ตัง้ แต่ 1 ตค. 58 เป็ นต้นไป)
6 ให้ผร้ ู บั บานาญตาม 5.1 คืนเงินให้รฐั ผ่าน
ส่วนราชการผูเ้ บิก เพื่อนาส่งต่อให้กรมบัญชีกลาง
7 เงินที่ได้รบั คืนไม่ต้องนาส่งคลังเป็ นรายได้แผ่นดิน
และให้รฐั โดยกรมบัญชีกลางสามารถนาเงินที่ได้รบั
คืนจากผูร้ บั บานาญตาม 5.1 ไปจ่ายคืนให้ผร้ ู บั
บานาญ ตาม 5.2 ได้ ส่วนที่เหลือให้นาส่งเข้า
บัญชีเงินสารอง ให้แล้วเสร็จภายใน มีนาคม 2559
8 หากแสดงความประสงค์ไว้แล้ว และถึงแก่ความตาย
ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ให้ถือว่าการแสดง
ความประสงค์นัน้ เป็ นอันสิ้นผล และหากได้คืน
เงินตาม 5.1 ให้รฐั แล้ว รัฐจะคืนเงินดังกล่าวให้กบั
ผูร้ บั บานาญ หรือทายาทตาม ป.พ.พ. แล้วแต่กรณี
ต่อไป
9 จะได้รบั บานาญตาม พรบ. บาเหน็จบานาญ 2494
ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็ นต้นไปจนถึงวันที่เสียชีวิต
ให้รวมถึงผูร้ บั บานาญที่เคยเป็ นบุคคล
ดังต่อไปนี้ ด้วย
เพื่อประโยชน์ ในการดาเนินการ
ให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับผูร้ บั บานาญตาม
พรบ.Undo มาใช้บงั คับกับ
ผูร้ บั บานาญที่เคยเป็ นบุคคล 1-4
ให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับผูร้ บั บานาญตามพรบ.
บาเหน็จบานาญ 2494
มาใช้บงั คับกับผูร้ บั บานาญที่เคยเป็ นบุคคล 1-4
โดยอนุโลม
คิดเฉพาะ
เงินบานาญ เท่านัน้
ไม่นา
ชคบ.และเงินบาเหน็จดารงชีพ ครัง้ ที่ 1
และ 2 ทีไ่ ด้รบั ไปแล้ว มาร่วมคานวณในขัน้ ตอนการขอ Undo แต่
จะนามาคิดคานวณให้ในภายหลัง
ไม่คิด
ดอกเบีย้ ทัง้ ในส่วนของเงินก้อนทีจ่ ะต้องคืน และ
ผลต่างเงินบานาญทีจ่ ะได้รบั คืน
การนาเงินมาคืน
กรณี ขอแบ่งชาระเป็ นส่วนๆ
สิงหาคม
กันยายน
งวด 1
งวด 1
งวด 1
งวด 1
งวด 1
งวด 1
งวด 2
งวด
งวด
งวด22 2
งวด
งวด2 2
งวด 3
งวด 3
งวด 3
กรกฎาคม
งวดละ
เท่าๆกัน
งวดละ
เท่าๆกัน
งวดละ
เท่าๆกัน
+เศษ
Note
งวด 1
งวด 2
งวด 3
งวด 3
ว ันทีก
่ ฎหมาย
้ ังค ับ
ใชบ
ว ันที่
30 ก ันยายน 58
เลือก Undo
30 มิย. 58
ว ันทีเ่ ลือก Undo
ได้เงินคืน
คืนเงิน
ทงก้
ั้ อน
แบ่งชาระ
ได้บานาญสูตรเดิม
ิ้ ผล
สน
ี ชวี ต
ว ันทีเ่ สย
ิ
่ คื
ไม่สส
ง
เงินให้
ิ้ นผล
น
แล้วเสร็จภายใน
เวลาทีก
่ าหนด
ี ชวี ต
ว ันทีเ่ สย
ิ
ิ้ ผล
สน
กฎหมาย
บาเหน็ จ
บานาญ
ี ชวี ต
ว ันทีเ่ สย
ิ
ผูร้ บั เบีย้ หวัด
(ทหารกองหนุนมีเบีย้ หวัด)
ที่เคยเป็ นสมาชิกกองทุน ตามมาตรา 36 พรบ. กบข.
กรณี พ้นจากทหารกองหนุนมีเบีย้ หวัด ภายหลัง 30 กันยายน 2558
1 ให้ใช้สิทธิเลือก ตัง้ แต่วนั ที่กฎหมาย
มีผลใช้บงั คับ ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2558
2 ไม่ต้องคืนเงินสะสมและผลประโยชน์ ที่ได้รบั ไปแล้ว
3 ต้องคืนเงินสบทบ และดอกผลของเงินดังกล่าวให้รฐั
ภายใน 30 มิถนุ ายน 2558 โดยให้คืนเงินให้รฐั ผ่าน
ส่วนราชการผูเ้ บิกเพื่อนาส่งต่อให้กรมบัญชีกลาง
4 ไม่มีสิทธิได้รบั เงินประเดิม เงินชดเชย และดอกผล
ของเงินดังกล่าว โดยรัฐจะให้ กบข. นาเงินนี้ ไปใส่ใน
บัญชีเงินสารอง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภาระ
บานาญต่อไป
5 สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับตัง้ แต่วนั ถัดจาก
วันที่ 30 กันยายน 2558 คือวันที่ 1 ตุลาคม 2558
6 เมื่อออกจากทหารกองหนุนมีเบีย้ หวัดเพื่อรับบานาญ
เหตุทดแทนจะได้รบั บานาญสูตรเดิม จนถึงวันที่
เสียชีวิต
กรณี พ้นจากทหารกองหนุนมีเบีย้ หวัด ก่อน 30 กันยายน 2558
1 ให้ใช้สิทธิเลือกได้ไม่เกินวันที่ที่จะออกจากทหาร
กองหนุนมีเบีย้ หวัดเพื่อรับบานาญเหตุทดแทน
2 ไม่ต้องคืนเงินสะสมและผลประโยชน์ ที่ได้รบั ไปแล้ว
3 ต้องคืนเงินสบทบ และดอกผลของเงินดังกล่าวให้รฐั
ภายในวันก่อนวันออกจากทหารกองหนุนมีเบีย้ หวัด
เพื่อรับบานาญเหตุทดแทน โดยให้คืนเงินให้รฐั ผ่าน
ส่วนราชการผูเ้ บิกเพื่อนาส่งต่อให้กรมบัญชีกลาง
4 จะได้รบั บานาญสูตรเดิม ตัง้ แต่วนั ถัดจากวันออกจาก
ทหารกองหนุนมีเบีย้ หวัดเพื่อรับบานาญเหตุทดแทน
ทัง้ 2 กรณี
หากแสดงความประสงค์ไว้แล้ว และถึงแก่ความตาย
ก่อนออกจากทหารกองหนุนมีเบีย้ หวัดเพื่อรับบานาญ
เหตุทดแทน แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าการแสดงความ
ประสงค์นัน้ เป็ นอันสิ้นผล
และหากได้คืนเงินสบทบ และดอกผลของ
เงินดังกล่าวให้รฐั แล้ว รัฐจะคืนเงินดังกล่าวให้กบั
ทายาทตาม ป.พ.พ.ต่อไป
้ หว ัด ภายหล ัง 30 ก ันยายน 2558
กรณีพน
้ จากทหารกองหนุนมีเบีย
ว ันที่
30 ก ันยายน 58
้ ังค ับ
ว ันทีก
่ ฎหมายใชบ
้ หว ัด
ได้ร ับเบีย
และได้ร ับ
เงินสะสม/สมทบ
และผลประโยชน์
จาก กบข. ไปแล้ว
พ้นจากกองหนุน
้ หว ัด
มีเบีย
เลือก Undo
30 มิย. 58
ว ันทีเ่ ลือก Undo
คืนเงินสมทบ+
ผลประโยชน์
(ไม่มก
ี รณีได้เงินคืน)
กบข. ส่ง
เงินประเดิม
เงินชดเชย
+ผลประโยชน์
เข้าบ ัญชีเงินสารอง
ได้บานาญสูตรเดิม
ี ชวี ต
จนเสย
ิ
ิ้ ผล
สน
กฎหมาย
บาเหน็ จ
บานาญ
ี ชวี ต
ว ันทีเ่ สย
ิ
ี ชวี ต
ว ันทีเ่ สย
ิ
้ หว ัด ก่อน 30 ก ันยายน 2558
กรณีพน
้ จากทหารกองหนุนมีเบีย
้ ังค ับ
ว ันทีก
่ ฎหมายใชบ
้ หว ัด
ได้ร ับเบีย
และได้ร ับ
เงินสะสม/สมทบ
และผลประโยชน์
จาก กบข. ไปแล้ว
ว ันที่
30 ก ันยายน 58
ว ันทีพ
่ น
้ จาก
กองหนุน
้ หว ัด
มีเบีย
เลือก Undo
30 มิย. 58
ว ันทีเ่ ลือก Undo
คืนเงินสบทบ+
ผลประโยชน์
ี ชวี ต
ได้บานาญสูตรเดิมจนเสย
ิ
(ไม่มก
ี รณีได้เงินคืน)
กบข. ส่ง
เงินประเดิม เงินชดเชย
+ผลประโยชน์
เข้าบ ัญชีเงินสารอง
ิ้ ผล
สน
กฎหมาย
บาเหน็ จ
บานาญ
กฎหมาย
บาเหน็ จ
บานาญ
ี ชวี ต
ว ันทีเ่ สย
ิ
ี ชวี ต
ว ันทีเ่ สย
ิ
ี ชวี ต
ว ันทีเ่ สย
ิ
ผูร้ บั เบีย้ หวัด
ไม่มีการแบ่งชาระเงินเป็ นส่วนๆ
เงินก้อนทีไ่ ด้รบั จาก กบข.หรือ
กรมบัญชีกลาง แล้วแต่กรณี
ได้รบั การยกเว้นภาษี
ตาม มติ คณะรัฐมนตรี
(ทีไ่ ด้นาไปใช้ประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีแล้ว ก็ไม่ตอ้ งคืน)
วันสาคัญ Undo
30 มิถนุ ายน 2558
วันสุดท้ายแสดงความประสงค์
30 กันยายน 2558
วันสุดท้ายชาระเงิน
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกอบกฎหมาย Undo
การแสดงความประสงค์
การคืนเงินทัง้ จานวน หรือการแบ่งชาระเงินเป็ นส่วนๆ การ
ได้รบั เงินคืน โดยการหักกลบลบกัน ระหว่างผูร้ บั บานาญ กับ รัฐ
การส่งเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสบทบ
และดอกผลของเงินดังกล่าว ของผูร้ บั บานาญและ
ข้าราชการ เข้าบัญชีเงินสารอง
การคืนเงินสะสม และดอกผลของเงินดังกล่าว ให้
ข้าราชการ
สถานทีย่ น่ื ใบสมัคร Undo
+รับชาระเงิน (ถ้ามี)
ส่วนราชการทีป่ ฏิบตั งิ านอยู่
ข้าราชการ
ส่วนราชการผูเ้ บิกบานาญ
ผูร้ บั บานาญ ผูร้ บั เบีย้ หวัด
หลักฐานยืนยัน
การสมัคร Undo
ใบสมัคร
(แบบ ข.1 , บ.1)
สาเนาเอกสาร + รับรองสาเนาโดยส่วนราชการที่รบั ใบสมัคร
ใบรับแบบแสดงความประสงค์
(แบบ ข.2 , บ.2,3,7)
ออกจากระบบ e Pension โดยส่วนราชการผูเ้ บิกบานาญ
ใบรับรองสิทธิ
(แบบ ข.3 , บ.4,5,8)
ออกจากระบบ e Pension โดย สนง.คลังจังหวัด , กรมบัญชีกลาง (สรจ.)
การกรอกข้อมูลใน
ใบสมัคร Undo (แบบ ข.1 , บ.1)
ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
ถูกต้องตามกฎหมาย
ถูกใจ
กรณี ผรู้ บั บานาญไม่คืนเงิน
ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด
ไม่ต้องยื่นเอกสารใดๆ
กรมบัญชีกลางจะคืนเงิน
ที่ได้รบั ไว้ทงั ้ หมดให้ผรู้ บั บานาญ
ตัง้ แต่ตลุ าคม 2558 เป็ นต้นไป
กรณี ผรู้ บั บานาญที่ยื่นความประสงค์ไว้
แล้วถึงแก่ความตาย
ก่อน 1 ตุลาคม 2558
แบบ บ.6
ผูม้ ีสิทธิรบั มรดกยื่น
ต่อส่วนราชการผูเ้ บิกบานาญ
กรมบัญชีกลางจะคืนเงิน
ที่ได้รบั ไว้ทงั ้ หมดให้แก่ผม้ ู ีสิทธิรบั มรดก
ตัง้ แต่วนั ที่ได้รบั และตรวจสอบเอกสาร
ถูกต้องแล้วเป็ นต้นไป
Q&A
45
สอบถาม
ระเบียบ
•คุณชาญวุฒิ
•คุณเพชรี
•คุณหัตทยา
•คุณอัจฉรา
ระบบ
e-pension
•คุณเพชรี
•คุณอัจฉรา
•คุณทิพย์รตั น์
ระบบ
GFMIS
•คุณมนัสชญา
•คุณประภา
055-705013
055-705012
055-705014
055-705014
055-705013
ติดตามข่าวสาร http://klang.cgd.go.th/kpt

similar documents