บทนำ วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการ และผลที่ได้รับ

Report
KS Time:07
information technology
FTP : File Transfer Protocol
&
Create Shortcut
Parisgawin Nakwari : 19 June 2013<14:00 PM.>
Central Library King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
บท
นำ
FTP : File Transfer Protocol
เป็ นโปรแกรมที่ใช้สำหรับ upload/download มีประโยชน์มำกสำหรับกำรรับส่ งไฟล์
ระหว่ำงเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่เป็ นเครื่ องลูก (FTP Client) กับเครื่ องที่เป็ นเครื่ องให้บริ กำร (FTP
Server) โดยเครื่ องFTP Client อำจจะเป็ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่เรำใช้งำนกันทัว่ ไป ส่ วนเครื่ อง FTP
Server ก็อำจจะเป็ นเครื่ อง PC ธรรมดำจนถึงเครื่ องที่มีสมรรถภำพสูง
Create Shortcut
กำรสร้ำง Shortcut มีประโยชน์กบั Fileงำน ที่จำเป็ นและมีควำมสำคัญ เนื่องจำกส่ วนใหญ่
เรำจะติดนิสยั ชอบนำงำนที่จำเป็ นสำคัญหรื อใช้บ่อยๆไว้ที่หน้ำ Desktop เมื่อมีกำรผิดพลำดของ
ระบบปฏิบตั ิกำร(OS) เครื่ องอำจจะ Boot ไม่ได้ หรื อ เผลอลบงำนบนหน้ำ Desktop จำก Virus
อำจจำกเหตุสุดวิสยั ทำให้งำนหำยไป จึงแนะนำกำรใช้ประโยชน์ของกำร ใช้งำน Shortcut
PREVIOUS
วัตถุประสงคของกำร
์
ดำเนินงำน
FTP : File Transfer Protocol
1. ช่วยให้กำรถำยโอนข
น
้
่
้อมูลเป็ นไปไดง้ ำยมำกขึ
่
2. สำมำรถดึงขอมู
งอื
่ เข้ำมำ
้ ลทีเ่ ป็ นประโยชนจำกแหล
่ น
์
ใช้ เช่น ข้อมูล
ขำวสำรประจ
ำวัน บทควำม
่
ข้อมูลทำงสถิต ิ เป็ นต้น
3.Shortcut
สะดวกรวดเร็ว ไมต
่ ้องเดินทำงไปรับข้อมูลตำงๆ
่
Create
ดวยตนเอง
้
1. เพือ
่ ควำมปลอดภัยของไฟลงำนและเป็
นระเบียบ
์
2. สะดวกในกำรนำไฟลงำนกลั
บมำใช้ เมือ
่ ระบบมี
์
กำรทำงำนผิดปกติ
PREVIOUS
ขัน
้ ตอนกำรดำเนินงำน
FTP : File Transfer Protocol
1. ดูส่ิ งทีเ่ ป็ นประโยชน์ และ อำนวยควำมสะดวกใน
งำนตัวเอง
2. เรียนรูศึ
่ นำมำใช้ใน
้ กษำเทคโนโลยีใหมๆ่ เพือ
องคกรส
่ วนรวม
์
3.Shortcut
ปรึกษำขอคำชีแ
้ นะจำก ผู้มีประสบกำรณ ์
Create
1. เก็บสิ่ งทีเ่ ป็ นประโยชน์ และสะดวกในกำรใช้งำน
2. ศึ กษำคำสั่ งใหมๆเพื
่ อำนวยควำมสะดวกใน
่ อ
รูปแบบงำนตำงๆ
่
PREVIOUS
ผลทีไ่ ดรั
้ บจำกกำรดำเนินงำน
FTP : File Transfer Protocol
1. ลดขัน
้ ตอน และระยะเวลำของกำรดำเนินงำน
2. ข้อมูลของต้นทำงและปลำยทำง มีควำมถูกต้องและ
ตรงกัน
3. ใช้เทคโนโลยีใหมให
่ ้เป็ นประโยชน์ อำนวยควำม
สะดวกกั
งำน
Create บ
Shortcut
1. ทำให้ไฟลงำนถู
กจัดเก็บเป็ นระบบระเบียบ งำยต
อ
่
่
์
กำรนำมำใช้งำน
2. ไฟลงำนมี
ควำมปลอดภัยในระดับหนึ่งของขอมู
้ ล
์
PREVIOUS
User:
Pass:
User:
Pass:
FTP
User:
Pass:
ftp://161.246.37.250
User : user
Pass : user
User:
Pass:
Program
FileZilla
PREVIOUS
ขัน
้ ตอนกำร ติดตัง้
FileZilla
PREVIOUS
สำธิตกำรใช้งำน
FileZilla
PREVIOUS
Create Shortcut
PREVIOUS
คำสั่ ง กำรสร้ ำง
Menu option
Command
Shut down
shutdown.exe /s /t 00
Restart
shutdown.exe /r /t 00
Log off
shutdown.exe /l
Sleep or Hibernate
rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState
Lock
rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation
Switch user
tsdiscon.exe
PREVIOUS
Good Luck
and
See You.
PN
IT Lib kmitl.

similar documents