ดาวน์โหลดไฟล์

Report
ภาวะที่ร่างกายมีระดับน้าตาลในกระแสเลือดสูง
กว่าปกติ เนื่ องจากการขาดฮอร์โมนอินซูลินหรือมี
ภาวะดือ้ ต่ออินซูลิน (ข้าว, แป้ ง) โปรตีนและไขมัน
สิ่งที่ตรวจพบเมื่อเป็ นเบาหวาน
เบาหวานชนิดที่ 1 มักพบในคนที่ มีรูปร่ างซู บผอม ไม่ มี
ไขมัน กล้ ามเนือ้ ลีบฝ่ อ
เบาหวานชนิดที่ 2 อาจมีรูปร่ างอ้ วน บางรายตรวจไม่ พบสิ่ ง
ผิดปกติตามร่ างกาย การตรวจปัสสาวะมักจะพบนา้ ตาลใน
ปัสสาวะขนาดมากกว่ าหนึ่งบวกขึน้ ไป การตรวจนา้ ตาล
ในเลือดหลังอดอาหาร 6 ชั่วโมง (fasting plasma
glucose/FPG) มักพบว่ า
มีค่าเท่ ากับหรือมากกว่ า 126 มิลลิกรัม
ต่ อเลือด 100 มิลลิลติ ร
โรคเบาหวานมี 2 ชนิด คือ
โรคเบาหวานชนิดที่ 1 (type 1
diabetes mellitus)
ผูป้ ่ วยเบาหวานชนิด
ที่ 1 ส่วนใหญ่ได้รบั การวินิจฉัย
ครัง้ แรกหลังจากมีอาการของ
ภาวะน้าตาลสูงเกิดในเลือดมา
ด้วยน้าตาลในเลือดสูง
ผู้ป่วยมัก มีอาการหอบลึก คลืน่ ไส้ อาเจียนและ
ปวดท้ อง ซึมลงได้
สาเหตุ:
เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันไปทาลายเซลล์ ของตับ
จนทาให้ ความสามารถในการสร้ างอินสุ ลนิ เพือ่
ลดน้าตาลในเลือดลดลง
ผู้ป่วยจะมีลกั ษณะทีส่ าคัญคือ
อายุน้อย และรูปร่ างผอม ผู้ป่วยกลุ่มนีต้ ้ องใช้ ยา
อินสุ ลนิ ฉีดเพือ่ ลดระดับนา้ ตาลในเลือด
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (type 2 diabetes mellitus)
เป็ นผลจากพยาธิ ปัจจัยที่สาคัญ 2 ประการ
ร่ วมกัน ได้ แก่ ภาวะดือ้ อินสุ ลนิ และภาวะขาดอินสุ
ลินสั มพัทธ์ ซึ่งหมายถึง ความบกพร่ องในการหลัง่
อินสุ ลนิ เพิม่ ขึน้ เพือ่ ชดเชยภาวะดือ้ อินสุ ลนิ โดยที่
ผู้ป่วยอาจมีภาวะใดภาวะหนึ่งเด่ นกว่ าอีกภาวะหนึ่งก็
ได้
มักพบในผู้ทมี่ ีอายุ 40 ปี ขึน้ ไป และ
เป็ นชนิดที่พบบ่ อยทีส่ ุ ดในกลุ่ม
ผู้สูงอายุมากกว่ าร้ อยละ 90 ของ
จานวนผู้สูงอายุทเี่ ป็ นโรคเบาหวาน
ทั้งหมด
“พบในเพศหญิงมากกว่ าเพศชาย”
ลักษณะที่สาคัญ ได้ แก่ ผู้ป่วยมักอ้ วน
หรือถ้ าไม่ อ้วนก็มักมีไขมันที่ท้องมาก
เบาหวานประเภทนีร้ ักษาได้ ด้วยการ
รับประทานยา
อาการของโรคเบาหวาน
โรคเบาหวานชนิดที่ 2
จะมีอาการเป็ นอย่ างช้ าๆโดยทีผ่ ู้ป่วย
อาจจะไม่ ได้ สังเกตุ อาการทีพ่ บได้ บ่อย
คือ นา้ หนักลด หิวเก่งรับประทานอาหาร
เก่ง ดื่มนา้ เก่ง ปัสสาวะบ่ อยทั้งกลางวัน
และกลางคืน
อาการของโรคเบาหวาน (ต่อ)
ส่ วนโรคเบาหวานชนิดที่ 1
อาการค่ อนข้ างจะเฉียบพลันอาการทานาผู้ป่วย
มาพบแพทย์ ได้ แก่ ปัสสาวะบ่ อย หิวบ่ อย
นา้ หนักลด
โรคแทรกซ้ อนทีเ่ กิดจากโรคเบาหวาน
โรคเบาหวานเป็ นโรคเรื้อรังซึ่งจะมีการเปลีย่ น
แปลงทีผ่ นังหลอดเลือด ทาให้ หลอดเลือดแข็ง
หรือตีบหากหลอดเลือดแข็งหรือตีบที่อวัยวะ
ส่ วนไหนก็จะทาให้ เกิดโรคทีอ่ วัยวะนั้น
โรคแทรกซ้ อนทีเ่ กิดจากโรคเบาหวาน (ต่ อ)
ดังนั้นโรคเบาหวาจะมีโรคแทรกซ้ อน
ทุกระบบ ได้ แก่
-ระบบประสาท -ตา
-ไต
-หัวใจและหลอดเลือด
-ผิวหนัง
-ช่ องปาก
ผูท้ ี่มีโอกาสเป็ นโรคเบาหวาน
พบมากในคนอายุมากกว่ า 40 ปี ขึน้ ไป คนทีอ่ ยู่ในเมือง
มีโอกาสเป็ น เบาหวาน มากกว่ าคนในชนบท คนอ้วนที่
นา้ หนักเกิน โดยดูจากดัชนีมวลกาย ผู้ทขี่ าดการออก
กาลังกาย และหญิงทีม่ ลี ูกดกโดยเฉพาะ
ผู้มปี ระวัตคิ ลอดบุตรมีนา้ หนักแรกคลอด
มากกว่ า4กิโลกรัม
วิธีการป้ องกันโรคเบาหวาน
1. ควบคุมนา้ ตาลในเลือดให้ อยู่ในเกณฑ์ ปกติ
2.ควบคุมโภชนาการ ให้ มีความสมดุลทั้งในด้ าน
โภชนาการ การออกกาลังกายรวมไปจนถึงการใช้ ยา
รักษาโรค
3.ควรตรวจเช็คระดับนา้ ตาลในเลือดสม่าเสมอ
4.ยาบางชนิดหรือยาสมุนไพร อาจมีผลต่ อการ
ควบคุมนา้ ตาลในเลือดจะต้ อง
“ปรึกษาแพทย์ และเภสั ชกรก่อนใช้ ยา”
การบริโภคอาหารเมื่อเป็ นเบาหวาน
1. เลือกบริโภคอาหารให้ ครบ 5 หมู่
2.ผู้ที่มีนา้ หนักตัวมากควรจะต้ องลดปริมาณการรับประทานลง
3.รับประทานอาหารที่มีกากใยมากเพือ่ ช่ วยในการขับถ่ าย
4.หลีกเลีย่ งการรับประทานจุกจิกและรับประทานอาหารไม่ ตรงเวลา
5.พยายามรับประทานอาหารในปริมาณที่สม่าเสมอกันในทุกมือ้
6.หากมีอาการเกีย่ วกับโรคไต ความดันโลหิตสู ง ให้ หลีกเลีย่ งอาหารรส
เค็ม
7. แม้ ระดับนา้ ตาลในเลือดจะปรกติ แต่ ควรจะต้ องควบคุมอาหาร
ตลอดไป
อาหารที่ห้ามรับประทานเมื่อเป็ น เบาหวาน diabetes
นา้ ตาลทุกชนิด รวมไปถึงนา้ ผึง้
ผลไม้ กวนประเภทต่ างๆ
ขนมเชื่อม ขนมหวานต่ างๆ
ผลไม้ ที่มีรสหวานมากๆ
นา้ หวานประเภทต่ างๆ
ขนมทอดกรอบหรือชุบแป้ ง
ทอด
The end.

similar documents