Presentasjon prosjektleiing

Report
E
1
V
R
Y
C
o
n
s
u
l
t
i
n
g
A
S
3 oktober 2013
Presentasjon av
prosjektsamarbeid og
metodikk
Prosjektstyring
• Prosjektstyringen er basert på PMI, en internasjonal standard for
prosjektgjennomføring, som EVRY benytter.
o
Prosesser
o
Rutiner
o
Risiko
o
Endringshåndtering
o
Malverk
Prosjektets ledelsesprosesser
Styring
o
2
I hht prosess beskrevet i tilbud
Gjennomføring
Avslutning
(PMBOK Guide)
• Endringshåndtering
Planlegging
Initiering
Risikostyring
• Lage realistiske tidsplaner
• God planlegging gir økt sikkerhet
• Sikre at ressurser fra begge parter har tid til
prosjektet
• Avstemt planverk Kunde og Leverandør, og tett
oppfølging
• Risikostyring
3
Prosjektgjennomføring
• Måten man gjennomfører et prosjekt på
(«Implementeringsmetodikk»)
• Varierer med det enkelte prosjekt
• Leverandøren har en «best practice» modell
• Gevinstrealisering i hht. mål satt i forprosjekt
4
EVRY’s implementeringsmodell
Prosjekt
initiering
Design
Realisering
Testing
Prosjektledelse
Løsning og prosess
Kompetanse
Informasjon og involvering
Teknologi
5
Oppstart
produksjon
Oppfølging
Hovedleveranser i de enkelte faser i leveransemodell
• Initiering
• Realisering
o
Godkjente planer
o
Konfigurere systemet
o
Samordning av Kundens og
Leverandørens planer
o
Integrasjoner
o
Konverteringsscript og
konverteringsfiler
o
Etablering av infrastruktur
o
Opplæring prosjektgruppe
o
Godkjent systemtest
o
Kick off
o
Opplæring av Kundens testere og
superbrukere
• Design
o
Godkjent driftssetting av
løsning
o
Opplæring sluttbrukere
• Oppfølging
o
Bistand kunde
o
Planer for konvertering
o
Feilretting og oppfølging
o
Planer for sluttbrukeropplæring
o
Overlevering til
support/linjeorganisasjon
o
Etablere «mal-firma» for bygging
av funksjonalitet
o
Gjennomføre workshops
o
Godkjente designdokumenter
o
Planer og script akseptansetest
o
Testplaner
o
Gjennomført akseptansetest
o
Etablering testsystem basert på
malbase
o
Planer driftssetting
o
Klargjøring produksjonsmiljø
6
• Oppstart produksjon
• Test
Prosjekt/Fremdriftsplan
#
Milepæler
Ansvarlig
MP00
Signering av kontrakt med valgt
leverandør
Begge parter
Oppstart detaljspesifikasjon
7
MP01
Ferdigstillelse og overlevering av
endelig detaljspesifikasjon
Leverandør
MP02
Godkjenning av detaljspesifikasjon
Kunde
Overlevering grunnlagsmateriale til
akseptansetestplanen
Leverandør
Oppstart systemtest
Leverandør
Ferdigstillelse systemtest
Leverandør
Dato / kl.
Prosjektets Organisering
8
Samarbeidsform
o Ett
samarbeid mellom mottaksprosjekt og leveranseprosjekt er
viktig for et godt sluttresultat.
o Begrepet «integrert prosjektorganisasjon» innebærer at
kundens og leverandørens fagressurser til daglig jobber
sammen i prosjektets faglige fora.
o En
integrert prosjektorganisasjon innebærer at
delprosjektlederne (her foreslått ved fagansvarlig) har
regelmessige (f.eks. ukentlige) statusmøter og workshops
o Prosjektledere Kunde og
9
Leverandør har ukentlig statusmøter
Viktige parametere for et godt samarbeid og
suksessfull leveranse
• Kunde og Leverandør er løsningsorientert og ikke problemorientert
• En åpen og fri dialog hvor begge parter er opptatt av å finne praktiske
løsninger som sikrer fremdrift og kostnadsramme
• Kontrollert endringshåndtering
• Tett samarbeid Kundens mottaksprosjekt og Leverandørens
leveranseprosjekt
• Ikke formalisme for formalismens skyld. Stjeler tid fra fremdrift
o
Et forhold basert på tillit gir mindre behov for formalisme
• Ressursene speiler hverandre
• Humor og spøk er lov selv i tøffe tider
10
Kvalitetsparametere i prosjektgjennomføringen
• Leverandøren har mange kunder på løsningen
• Leverandøren benytter personell med lang erfaring i alle
nøkkelposisjoner
• Kunden baserer seg på bruk av standard funksjonalitet
o
Gir lavere risiko
• God risikostyring
o
Tett samarbeid Kunde – Leverandør
o
Aktiv bruk av risikomatrise
• Godt samarbeid mellom Kundens og Leverandørens prosjektledelse
• Formelle godkjenningsrutiner for dokumenter og planer
• Bruk av kvalitetssystem for prosjektstyring
11
Opplæring som del av prosjektgjennomføringen
o Opplæring av
Kundens prosjektdeltakere.
- Gjennomføres under initierings/designfasen og sikrer kvalitet i
designarbeidet
- Gjennomføres på Leverandørens standard kurssystem
o Opplæring av
kundens testere og superbrukere
- Gjennomføres under realiserings/testfasen og sikrer at kunden får
kvalitet i sin gjennomføring av akseptansetest og at kunden får
brukere som kan lære opp kundens egne sluttbrukere
- Gjennomføres på testsystem satt opp tilpasset kunden
o Opplæring av
kundens brukere
- Utføres av kundens superbrukere
- Som opsjon ligger mer bistand fra Leverandøren
12
E
1
V
3
R
Y
C
o
n
s
u
l
t
i
n
g
A
S
Presentasjon av prosjektsamarbeid
Slutt

similar documents