Powerpoint – trinn 5

Report
Trinn 5
Å gi rammer som støtte for elevenes
skriving
Vi arbeider med prinsipp 4



Les Å gi rammer som støtte for elevenes skriving
Noter ned nøkkelord/setninger i hver boks på lesearket
mens du leser
Del med gruppa di/partneren din
Rammer for skriving



I løpet av skoleårene møter elevene stadig større faglige
krav og større krav til skriveferdighet. Eksplisitt
skriveopplæring er derfor helt nødvendig og må inngå i
alle fag. Å lære seg å skrive er med andre ord en
kontinuerlig prosess.
Å motivere for skriving handler om å målrette
skriveoppgavene, gi gode rammer for skrivinga og bruke
skriving i faglig relevante sammenhenger.
Rammer for skriving vil si at vi gir elevene stillaser for å
støtte elevenes skriveutvikling.
Rammer for skriving kan være å bruke
konkrete støttestillas


Skriverammer, startsetninger og tekstbinderarkiv er
eksempler på ulike støttestillas eleven kan ta i bruk i
skrivinga.
Skriverammer er fleksible verktøy eleven kan bruke for
å strukturere tekstinnholdet i en tidlig fase av
skriveprosessen.
Skriverammer som stillas
Skriverammer
Skriveramme for tematiske avsnitt
Skriveramme for fortelling
Hvorfor bruke skriverammer?





Rammene gjør det lettere å komme i gang med
skrivinga
Rammene gjør det lettere å se for seg hvordan
teksten skal bli til slutt (gir et «bilde» av teksten)
Rammene gir hjelp til å finne ord som kan uttrykke
innholdet og slik gir rammene kognitiv avlastning
Rammene gir erfaring med ulike måter å strukturere
tekst på, både på heltekstnivå og avsnittsnivå
Rammene gir forslag til måter å skape sammenheng
i tekst på.
Når kan vi bruke skriverammer?





Skriverammer er et nyttig verktøy for elever som strever
med å se for seg hele teksten
Skriverammer er kanskje spesielt nyttig i
planleggingsfasen
Skriverammer må aldri reduseres til skjematiske
innfyllingsoppgaver
All bruk av skriverammer må modelleres av lærer og
elevene bør veiledes i bruken av dem
Skriverammer er stillas som må «rives ned» når elevene
ikke har behov for dem lenger
Modellering som stillas



Modellering vil i skriveundervisning si at læreren
modellerer skriving for elevene sine
Elever og lærer forhandler om hvordan teksten skal bli
Gjennom modelleringsprosessen synliggjøres at det å
skrive handler om å foreta en rekke valg
Film: Modellering (mellomtrinn)
Film: Modellering (småtrinn)
Modelltekster som stillas





En modelltekst er en tekst man bruker som
utgangspunkt for å for å diskutere tekstoppbygging og
typiske kjennetegn ved teksten med elevene.
Samtalen om teksten er svært viktig for at elevene skal
utvikle et metaspråk om tekst og skriving.
Modelltekster kan også brukes som inspirasjon og slik
motivere for egen skriving
Gode elevtekster er særlig nyttige som modelltekster
fordi de er relevante å strekke seg etter
Mangler man gode modelltekster, kan læreren
konstruere modelltekster for det enkelte skriveformål
Skjønnlitteratur som modelltekst
Undervisningsopplegget beskriver hvordan boka
Den gretne marihøna av Eric Carle kan brukes
som inspirasjon for elevenes skriving.
I dette undervisningsopplegget blir boka Den lille
larven aldrimett av Eric Carle brukt som
modelltekst. Opplegget er gjennomført på 3. trinn,
men kan fint tilpasses til andre trinn.
Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i boka
«Hva Sier Reven?» av Ylvis.
Oppgave til refleksjonssamling
Her kan prosjektgruppa skrive inn arbeidsoppgaver
til refleksjonssamlingene. Se forslag til oppgaver i
instruksjonsdokument trinn 3.

similar documents