Innovation @ Altinn mars 2013

Report
Hva betyr det å være
verdensledende på digitalisering?
Leif Skiftenes Flak, Ph.D.
Senter for eForvaltning, institutt for
informasjonssystemer, UiA
E-post: [email protected]
Uhøytidelig status
Leif S Flak, 20.03.13
Hva legges i å være ledende?
•
Toppe internasjonale benchmarks?
•
•
•
Hvilke?
God forvaltning?
•
Kostnadseffektiv
•
Brukernytte
•
Demokrati
Andre kriterier?
Leif S Flak, 20.03.13
Hva skal til for å bli ledende?
•
Selvsagt en rekke ting men forskningslitteraturen peker stadig tydeligere på
•
LEDELSE!
Leif S Flak, 20.03.13
The leadership and quality success model (2008)
Leif S Flak, 20.03.13
Fint, ledelse er viktig
•
På hvilke områder bør innsatsen fokuseres?
Leif S Flak, 20.03.13
Generic capability model
and key domain areas (2011)
Leif S Flak, 20.03.13
Leif S Flak, 20.03.13
Hvordan er relasjonen mellom ledelse og
gevinstrealisering?
•
Sterk – gevinstrealisering er i bunn og grunn ledelse!
Leif S Flak, 20.03.13
Prinsipper for gevinstrealisering
•
IT har ingen verdi i seg selv. Gevinster kommer i form av effektiv bruk av
teknologi.
•
Gevinstene kommer når teknologien lar folk gjøre ting på nye måter.
•
Bare (virksomhets-) ledere og brukere kan utløse (virksomhets-)
gevinster. Derfor kan ikke IT-medarbeidere og prosjektansatte holdes
ansvarlige for å realisere gevinster fra IT-investeringer.
•
Alle prosjekter gir effekter, men ikke alle effekter er gevinster.
•
Aktiv ledelse er nødvendig får å oppnå gevinster
Leif S Flak, 20.03.13
Fra prosjektstyring til gevinstrealisering
Leif S Flak, 20.03.13
Forenklet oversikt over gevinstrealiseringsprosessen
Rettferdiggjøring, Endringsledelse og Realisering
Gevinstplan/
Gevinstrealiseringsplan
Estimater
Delmål
Tiltak, målinger, rapportering og oppfølging
Resultatmål
Effektmål
Prosjektorganisasjon
Tilstand A
Tilstand B
Linjeorganisasjon
Leif S Flak, 20.03.13
Tid
Hvordan sørge for økt gevinstrealisering?
•
•
Jo, det er flere ting å ta tak i. For eksempel:
•
Bedre erfaringsgrunnlag
•
Justere metoder
•
Omforente indikatorer (?)
•
Kompetanseheving
•
Strategisk IKT-kompetanse
•
Juridisk kompetanse
•
Bestillerkompetanse
Men enkelte elementer synes viktigere enn andre.
Leif S Flak, 20.03.13
Koordinering og styring for samfunnsnytte
•
Evner / ønsker vi å fordele og
kanalisere fellesskapets
midler dit de trengs mest for
å gi mest mulig nytte?
•
Har vi tilstrekkelig
kommunikasjon horisontalt
og vertikalt i forvaltningen til
å håndtere behovene for
samhandling?
Leif S Flak, 20.03.13
Forretningslogikk og forretningsmodell(er)
•
Hvor hensiktsmessig er det å
nytte/kost-beregne enkelte
infrastrukturelementer
isolert?
Leif S Flak, 20.03.13
•
FAOS-rapporten foreslår en
mer helhetlig logikk hvor
nyttepotensialet fra summen
av digitale tjenester
rettferdiggjør nødvendige
investeringer i infrastruktur.
Ledelsesfilosofi i forvaltningen
Er vi på vei i en retning hvor
behovet for å ha ryggen fri
(les: følge regelverk)
overskygger behovet for
innovasjon gjennom visjoner
og ledelse?
Hvem er virksomheten til for?
•
Egen vekst, brukeren eller
samfunnet?
Leif S Flak, 20.03.13
Riksrevisjonen i Norge
kontrollerer (pisk), Auditor
general i New Zealand
bestiller utredninger for å
demonstrere nytte av IKT og
god praksis for å realisere
nytten (gullerot).
Altinn i en særstilling ifht å demonstrere moderne ledelse
Altinn er / har
•
Sentralt politisk virkemiddel
•
•
Visjonær
•
•
Grunnlag for innovasjon
Direkte grunnlag for
tjenesteproduksjon i forvaltningen
•
•
Gir momentum
Attraktiv
Altinn kan
Demonstrere strukturer for moderne
tjenesteproduksjon gjennom
samhandling
•
Ledelse / styring
•
Interessentledelse
•
Øke presisjonsnivå i prioriteringer ved
å matche behov med ressurser
horisontalt og vertikalt i forvaltningen
•
Bidra til å knytte politikk og teknologiinnovasjon tettere sammen.
•
Institusjonalisere innovasjon og
spredning av innovasjon
•
Demonstrere effekter i langsiktig
perspektiv
Omfattende konsortium
•
Gjennomslag
Leif S Flak, 20.03.13
Takk for oppmerksomheten!
•
Kommentarer, spørsmål?
Leif S Flak, 20.03.13

similar documents