Dr. Hanefi Gök

Report
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI
KASIM 2012
Sunum Planı
• Tanımlar- Özel Sağlık Sigortası Çeşitleri
• Dünyada Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Uygulamaları
• Ülkemizde Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Çalışmaları
Özel Sağlık Sigortası Çeşitleri
Yedek/ Yerine Koyucu/ Substitutive Sağlık Sigortası
• Tamamen kamu sağlık sigortasının yerine geçen ve temel
teminat paketleri aracılığı ile sağlık risklerini üstlenen özel
sigorta türüdür.
• Zorunlu kamu sigortasından muaf tutulanlar ve muaf tutulma
hakkı tanınanlar için kullanılan özel sağlık sigortası türüdür.
Ülkemizde Kanunen herkesin genel sağlık sigortalısı olması
nedeniyle uygulanması mümkün değildir.
Özel Sağlık Sigortası Çeşitleri
Ek/Destekleyici/ Supplementary Sağlık Sigortası
• Genel olarak zorunlu kamu sağlık sigortası ile aynı
alanları paylaşan ve çifte sigorta olarak da
adlandırılan özel sigorta türüdür.
• Ana amaç kullanıcının seçme şansını arttırmaktır.
• Sağlık Hizmet Sunucuları’nda özel hizmet alma,
doktor tercihi yapabilme, öğretim görevlisi farkı,
oda/otelcilik hizmetleri farkı, hizmete daha hızlı
ulaşım gibi durumları kapsamaktadır.
Özel Sağlık Sigortası Çeşitleri
Tamamlayıcı/Bütünleyici/Complementary Sağlık
Sigortası
• Tamamlayıcı sağlık sigortası, kamu sigortasında kapsama
alınmayan veya kısmen kapsanan teminatlara yönelik
uygulanan sigortadır.
• Hizmet alan kişinin üzerinde kalan sağlık riskini, gerek
teminat kapsamı gerekse teminat yüzdeleri açısından
çeşitli paketler ile üzerine alan bir sağlık sigortası türüdür.
Dünyada Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
Uygulamaları

FRANSA
• Kamu sağlık sigortası kapsamına dâhil olmayan veya kısmen
ödeme yapılan hizmetlerde, lüks hizmet taleplerinde ve katılım
paylarının ödenmesinde kullanılır.
• Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kar amacı gütmeyen kuruluşlar
tarafından sunulmaktadır. Nüfusun %90’ı tamamlayıcı sağlık
sigortası kapsamındadır.

HOLLANDA
• Temel teminat paketi kapsamı dışında bulunan sağlık hizmetleri
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında sunulmaktadır.
• Kamu-Özel işbirliğinin iyi yürütüldüğü sağlık sigortacılığı
modelidir. Nüfusun %92’si tamamlayıcı sağlık sigortası
kapsamındadır.
Dünyada Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
Uygulamaları
 AVUSTRALYA
• Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, kamu teminat paketi
kapsamında olmayan hizmetleri, hekim ve hastane seçimini,
lüks otelcilik hizmetlerini içermektedir.
• Tamamlayıcı Sağlık Sigortası satın alan kişiler için prim teşviki
uygulaması mevcuttur. Nüfusun %35’i tamamlayıcı sağlık
sigortası kapsamındadır.
 ALMANYA
• Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, kamu teminat paketi
kapsamında olmayan hizmetleri, katılım paylarını, hekim ve
hastane seçimini, lüks otelcilik hizmetlerini içermektedir.
• Ayrıca kamu sigortası kapsamı dışında bırakılan kişiler için
uygulanan ikame edici sağlık sigortası uygulanmaktadır.
Nüfusun %8’i tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamındadır.
Ülkemizde Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
Çalışmaları
 Sağlık hizmetlerinin finansmanının sürdürülebilirliği ve kamunun
finansal riskinin paylaşımı açısından Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
konusu Kurumumuz gündemine gelmiştir.
 Mevcut durumda yaşanan sorunlara çözüm önerileri üretmek ve
ülkemize uygun bir tamamlayıcı sağlık sigortası modeli
geliştirmek üzere Hazine Müsteşarlığı-Sigortacılık Genel
Müdürlüğü, İstanbul Üniversitesi, Türkiye Sigorta ve Reasürans
Şirketleri Birliği ve OHSAD’ın katılımıyla çalışma grubu kurulmuş
ve yapılan çalışmalar neticesinde rapor hazırlanmıştır.
Ülkemizde Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
Çalışmaları
Özel sağlık sigortasına (tamamlayıcı/destekleyici sağlık
sigortası) sahip olan olan sigortalılarımıza ait sağlık
hizmet bedellerinin ödenmesinde yaşanan sorunların
çözülmesi yönünde 28/06/2012 tarihinde 2012/25 sayılı
“Tamamlayıcı ve Destekleyici Sağlık Sigortası
Uygulamaları” başlıklı genelge yayımlanmış, üçlü fatura
sistemi uygulamasının önü açılmıştır.
Ülkemizde Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
Çalışmaları
 20-21 Eylül 2012 tarihinde, Dünya Bankası ve Avrupa
Gözlemevi uzmanlarının katılımıyla, Tamamlayıcı Sağlık
Sigortası ve HTA konusunda bir çalıştay yapılmıştır.
5510 sayılı Kanunun 98. Maddesi, “ Yıllık veya daha uzun
süreli tamamlayıcı ve destekleyici özel sağlık
sigortalarına ilişkin usul ve esaslar Kurumun uygun
görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığı tarafından
belirlenir” şeklinde hüküm içerdiğinden Hazine
Müsteşarlığının bu
konudaki yönetmelik çalışması
beklenmektedir.
Dr. Hanefi GÖK

similar documents