ชี้แจงกรอบการประเมินผล - สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Report
2. กรอบและหล ก
ั การประเมิน ผลการปฏิบ ต
ั ริ าชการของ
กลุม
่ จ ังหว ัด/จ ังหว ัด ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
โดย รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นายนครเขตต์ สุทธปรีดา)
1
2. กรอบและหล ักการการประเมินผลการปฏิบ ัติราชการ
ของกลุม
่ จ ังหว ัดและจ ังหว ัด
กรอบการประเมินผลการปฏิบ ัติราชการ
ของกลุม
่ จ ังหว ัดและจ ังหว ัด ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบ ัติราชการ
มิตภ
ิ ายนอก
การประเมิน
1.
ิ ธิผล (60)
ประสท
กรอบการประเมินผล 2557
ต ัวชวี้ ัดยุทธศาสตร์ของกลุม
่ จ ังหว ัด/จ ังหว ัด
(กำหนดตำมแผนยุทธศำสตร์ ทีม
่ แ
ี ผนงำน/
โครงกำร)
1.1 ตัวชีว้ ัดยุทธศำสตร์กลุม
่ จังหวัด
(เลือกเฉพำะยุทธศำสตร์สำคัญของกลุม
่
จังหวัด)
1.2 ตัวชีว้ ัดยุทธศำสตร์จังหวัด
(ทีส
่ ะท ้อนควำมสำเร็จตำมยุทธศำสตร์
สำคัญของจังหวัด)
นา้ หน ัก
(%)
70
(60)
มิตภ
ิ ายใน
การประเมิน
ิ ธิภาพ (10)
ประสท
การพ ัฒนาองค์การ
(20)
2. ต ัวชวี้ ัดยุทธศาสตร์กลุม
่ จ ังหว ัด เลือกเฉพาะยุทธศาสตร์
สาค ัญของกลุม
่ จ ังหว ัดซงึ่ ทุกจ ังหว ัดควรมีสว่ นร่วม
(45)
3. ต ัวชวี้ ัดทีก
่ าหนดต้องสามารถว ัดผลได้ในปี งบประมาณ
หากต ัวชวี้ ัดใดไม่สามารถว ัดผลได้ภายในปี งบประมาณ
จะถูกกาหนดเป็นต ัว Monitor
ทงนี
ั้ ้ มีการกาหนดต ัวชวี้ ัด monitor บ ังค ับ ของ
ทุกจ ังหว ัด ด ังนี้
2. คุณภาพการให้บริการ
• ความพึงพอใจของผูร้ ับบริการ
(10)
(งำนบัตรประชำชนและทะเบียนรำษฏร์
งำนจดทะเบียนสิทธิและนิตก
ิ รรม
งำนบริกำรจัดหำงำน งำนบริกำรผู ้ป่ วยนอก
งำนกำรถ่ำยทอดควำมรู ้และกำรให ้บริกำรทำง
กำรเกษตร และงำนประกันสังคม)
3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
4. การประหย ัดพล ังงาน
5. การพ ัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์
สารสนเทศ และว ัฒนธรรมองค์การ)
6. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบ ัติ
ราชการ
หมำยเหตุ ประเมิน 1 งำนบริกำรทีจ
่ ังหวัดเลือก
จำกตัวชีว่ ด
ั ที่ 2
1. ต ัวชวี้ ัดยุทธศาสตร์กลุ่มจ ังหว ัดและจ ังหว ัดต้องสอดรบ
ั
ก ับยุทธศาสตร์ประเทศ/ยุทธศาสตร์การพฒ
ั นาจ ังหว ด
ั
และแผนปฏิบ ต
ั ร
ิ าชการ ประจ าปี งบประมาณ พ .ศ.
2557 หรือมีงบประมาณรองร ับ
(15)
หมำยเหตุ ตัวชีว้ ด
ั ยุทธศำสตร์กลุม
่ จังหวัด
และตัวชีว้ ด
ั ยุทธศำสตร์จังหวัดควรมี
ไม่เกิน 5 ตัวชีว้ ด
ั
การประเมินคุณภาพ
(10)
หล ักการ
• ค่าเฉลีย
่ O-NET (ป.6 ม.3 และ ม.6)
• ผลิตภาพแรงงานรายจ ังหว ัด
30
(5)
(5)
(15)
(5)
รวม
• มูลค่าผลิตภ ัณฑ์มวลรวมจ ังหว ัด (GPP)
100
ิ ธิผ ล ควรมีไ ม่เ กิน 5
4. ต วั ช ี้ว ด
ั การประเมิน ด้า นประส ท
ต ัวชวี้ ัด
5. ต ัวชวี้ ัดการประเมินคุณภาพการให้บริการ ว ัดความพึง
พอใจของผู ้ร บ
ั บริก ารที่ม ีต ่อ งานบริก ารที่เ ป็ นคว าม
ต้อ งการพื้ น ฐ านของประ ชาชนจ านวนมากภายใน
จ ังหว ัด 6 งานบริการ
2
รายการต ัวชวี้ ัดยุทธศาสตร์ของกลุม
่ จ ังหว ัด/จ ังหว ัด
1 ด้าน การสร้างความสามารถในการแข่งข ัน
1.1 เกษตร
1.2 ท่องเทีย
่ ว
1) มูลค่ำผลผลิต
ทำงกำรเกษตร
2) ผลผลิต
กำรเกษตรเฉลีย
่
ต่อหน่วยกำร
ผลิต
3) จำนวนแปลง
ฟำร์มทีไ่ ด ้รับ
ใบรับรอง
มำตรฐำน GAP
1) รำยได ้จำก
กำร
ท่องเทีย
่ ว
1.3 กำรค ้ำ
1) รำยได ้จำก
กำรจำหน่ำย
OTOP
2) มูลค่ำกำรค ้ำ
ชำยแดน
และกำรค ้ำ
ผ่ำนแดน
3) มูลค่ำกำร
สง่ ออก
ผลิตภัณฑ์
ฮำลำล
1.4 อุตสำหกรรม
2 ด้าน การสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียม
และเป็นมิตรก ับสงิ่ แวดล้อม
2.1 สง่ิ แวดล ้อม
1) มูลค่ำกำรลงทุน
ด ้ำนอุตสำหกรรม
2.2.1 กำรแก ้ไขปั ญหำกำร
ก่อเหตุรน
ุ แรงใน
พืน
้ ทีจ
่ ังหวัดชำยแดน
ภำคใต ้
2.2.2 กำรป้ องกันและ
ปรำบปรำมยำเสพติด
2.2.3 กำรป้ องกันและ
ปรำบปรำมคดี
อำชญำกรรม
2.2.4 จำนวนครัวเรือน
ยำกจนทีม
่ รี ำยได ้
ตำ่ กว่ำเกณฑ์ จปฐ.
2.2 สงั คม
2.3 อืน
่ ๆ
2.1.1 กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สงิ่ แวดล ้อม (น้ ำ/อำกำศ/หมอก
ควัน/ขยะ)
2.1.2 อุตสำหกรรมสเี ขียว
ื่ มโทรมทีไ่ ด ้รับกำร
2.1.3 จำนวนป่ ำเสอ
ฟื้ นฟู
ึ ษำกลุม
2.3.1 สถำนศก
่ เป้ ำหมำยทีผ
่ ำ่ น
เกณฑ์อำหำรปลอดภัย
2.3.2 อัตรำกำรป่ วย/ตำยด ้วยโรคทีเ่ ป็ น
ปั ญหำสำคัญของประเทศ
2.3.3 จำนวนสถำนบริกำรสุขภำพทีม
่ ี
คุณภำพมำตรฐำนตำมทีก
่ ำหนด
ึ ษำ
2.3.4 อัตรำกำรเข ้ำเรียนระดับมัธยมศก
ตอนปลำยหรือเทียบเท่ำของ
ประชำกรกลุม
่ อำยุ 15-17 ปี
2.3.5 จำนวนแรงงำนทีไ่ ด ้รับกำรบรรจุงำน
ในประเทศ
ี ชวี ต
2.3.6 จำนวนผู ้เสย
ิ จำกอุบัตเิ หตุ
กำรจรำจรทำงบก
3
หล ักการกาหนดต ัวชวี้ ัดของกลุม
่ จ ังหว ัดและจ ังหว ัด
1. การกาหนด KPI ของกลุม
่ จ ังหว ัดและจ ังหว ัดควรครอบคลุมทงยุ
ั้ ทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการ
แข่งข ัน (Growth & Competitiveness) และการสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียม (Inclusive Growth)
/เป็นมิตรก ับสงิ่ แวดล้อม (Green Growth)
2.
การกาหนด KPI กลุม
่ จ ังหว ัดทุกจ ังหว ัดต้องมีสว่ นร่วมดาเนินการ
3.
สาหร ับยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งข ัน (Growth & Competitiveness)
้ ล ักการในการกาหนด KPI ด ังนี้
ด้านการท่องเทีย
่ ว และ ด้านการเกษตร ให้ใชห
การท่องเทีย
่ ว
การเกษตร
1)
ให ้วัด “รำยได ้จำกกำรท่องเทีย
่ ว”
เป็ น KPI หลัก
1)
2)
กำหนด KPI “รำยได ้จำกกำรท่องเทีย
่ ว”
ซำ้ ระหว่ำง กลุม
่ จ ังหว ัด - จ ังหว ัด
ได้ในกรณี
ื่ ผลผลิตทำงกำรเกษตรทีช
ั เจน เชน
่ อ ้อย
ให ้ระบุชอ
่ ด
มันสำปะหลัง ยำงพำรำ กุ ้ง ปลำ ฯลฯ ทีเ่ ป็ น
Revenue Driver สำคัญของกลุม
่ จังหวัด/จังหวัด
2)
ให ้วัด “มูลค่ำผลผลิตทำงเกษตรสำคัญ” เป็ น KPI หลัก
3)
กรณีมย
ี ท
ุ ธศำสตร์อน
ื่ ด ้ำนกำรเกษตรทีเ่ ฉพำะเจำะจง
ในกรณีตำ่ งๆ :
• เป็ นจังหวัดทีม
่ รี ำยได ้จำกกำรท่องเทีย
่ ว
สูงเป็ นรำยได ้หลัก หรือมีมล
ู ค่ำสูงเมือ
่
เทียบกับรำยได ้อืน
่
• ในกรณีจังหวัดทีม
่ รี ำยได ้จำกกำร
ท่องเทีย
่ วไม่สงู มำก แต่ไม่มย
ี ท
ุ ธศำสตร์
อืน
่ ทีส
่ ำคัญกว่ำ
• กรณีมย
ี ท
ุ ธศำสตร์ด ้ำนกำรเพิม
่ ผลผลิตและปรับปรุง
กระบวนกำรผลิต ให ้วัด “ผลผลิตต่อหน่วย (Yield)”
• กรณีมย
ี ท
ุ ธศำสตร์ด ้ำนมำตรฐำนกำรผลิตหรือสง่ เสริม
กำรสง่ ออก ให ้วัด “กำรรับรองมำตรฐำน GAP”
4. สาหร ับยุทธศาสตร์การสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียม (Inclusive Growth) /เป็นมิตรก ับสงิ่ แวดล้อม
้ ล ักการในการกาหนด KPI โดยพิจารณาจากต ัวชวี้ ัดการพ ัฒนาระด ับจ ังหว ัดของ
(Green Growth) ให้ใชห
สศช. ทีเ่ ป็นจุดอ่อนของจ ังหว ัดเป็นลาด ับแรก
4
3. กลไกและวิธก
ี ารจ ัดทาคาร ับรองการปฏิบ ัติราชการฯ
3.1 วิธก
ี ารในการจ ัดทาคาร ับรองฯ
สาน ักงาน ก.พ.ร. จ ัดทาคาร ับรองฯ เป็นรายจ ังหว ัด
คณะกรรมการเจรจา
ข้อตกลงและประเมินผล
กลุม
่ จ ังหว ัดและจ ังหว ัด
เป็นผูพ
้ จ
ิ ารณา
้
ต ัวชวี ัดมิตภ
ิ ายนอก
ิ ธิผล
การประเมินประสท
ประเด็นการประเมินผลการ
ปฏิบ ัติราชการ
มิตภ
ิ ายนอก
ิ ธิผล (60)
การประเมินประสท
นา้ หน ัก
(%)
70
(60)
กรอบการประเมินผล 2557
1.
ต ัวชวี้ ัดยุทธศาสตร์ของกลุม
่ จ ังหว ัด/จ ังหว ัด
(กำหนดตำมแผนยุทธศำสตร์ ทีม
่ แ
ี ผนงำน/โครงกำร)
1.1 ตัวชีว้ ัดยุทธศำสตร์กลุม
่ จังหวัด
(เลือกเฉพำะยุทธศำสตร์สำคัญของกลุม
่ จังหวัด)
้
1.2 ตัวชีวัดยุทธศำสตร์จังหวัด
(ทีส
่ ะท ้อนควำมสำเร็จตำมยุทธศำสตร์สำคัญของจังหวัด)
คณะกรรมการ
พิจารณาคาขอ
เปลีย
่ นแปลง
รายละเอียดต ัวชวี้ ัดฯ
เป็นผูพ
้ จ
ิ ารณาคาขอ
อุทธรณ์ต ัวชวี้ ัดกลุม
่
จ ังหว ัด/จ ังหว ัด
รอบระยะเวลำในกำร
อุทธรณ์ฯ รอบ 6 เดือน
และ 12 เดือน
สาน ักงาน ก.พ.ร.
จ่ายเงินรางว ัลฯ
เป็นรายจ ังหว ัดตาม
หล ักเกณฑ์และวิธก
ี ารที่
ก.พ.ร. กาหนด
(15)
(45)
หมำยเหตุ ตัวชีว้ ด
ั ยุทธศำสตร์กลุม
่ จังหวัด และตัวชีว้ ด
ั ยุทธศำสตร์จังหวัด
ควรมีไม่เกิน 5 ตัวชีว้ ด
ั
การประเมินคุณภาพ (10)
2. คุณภาพการให้บริการ
• ความพึงพอใจของผูร้ ับบริการ
(10)
(งำนบัตรประชำชนและทะเบียนรำษฏร์
งำนจดทะเบียนสิทธิและนิตก
ิ รรม
งำนบริกำรจัดหำงำน งำนบริกำรผู ้ป่ วยนอก
งำนกำรถ่ำยทอดควำมรู ้และกำรให ้บริกำรทำงกำรเกษตร และงำน
ประกันสังคม)
มิตภ
ิ ายใน
ิ ธิภาพ (10) 3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
การประเมินประสท
4. การประหย ัดพล ังงาน
การพ ัฒนาองค์การ (20)
5. การพ ัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และ
ว ัฒนธรรมองค์การ)
6. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบ ัติราชการ
หมำยเหตุ ประเมิน 1 งำนบริกำรทีจ
่ ังหวัดเลือก
จำกตัวชีว่ ด
ั ที่ 2
30
(5)
(5)
(15)
(5)
รวม
100
5
3. กลไกและวิธก
ี ารจ ัดทาคาร ับรองการปฏิบ ัติราชการฯ (ต่อ)
3.2 คณะกรรมการ
1. คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลกลุม
่ จ ังหว ัดและจ ังหว ัด
ื่ คณะกรรมการ
รายชอ
ลาด ับที่
ตาแหน่ง
1
ั ณรงค์
นำยชย
2
เลขำธิกำร ก.พ.ร.
3
นำยกอปร
กฤตยำกีรณ
กรรมกำร
4
นำยกำรุณ
กิตติสถำพร
กรรมกำร
5
นำยมนุชญ์
วัฒนโกเมร
กรรมกำร
6
นำงวันเพ็ญ
กฤตผล
กรรมกำร
7
นำยสนิท
อักษรแก ้ว
กรรมกำร
8
นำยสุธ ี
มำกบุญ
กรรมกำร
9
นำยอำชว์
เตำลำนนท์
กรรมกำร
10
เจ ้ำหน ้ำทีส
่ ำนักงำน ก.พ.ร.
อินทรมีทรัพย์
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
เลขำนุกำร
6
3. กลไกและวิธก
ี ารจ ัดทาคาร ับรองการปฏิบ ัติราชการฯ (ต่อ)
3.2 คณะกรรมการ (ต่อ)
2. คณะกรรมการพิจารณาคาขอเปลีย
่ นแปลงรายละเอียดต ัวชวี้ ัดฯ
ื่ คณะกรรมการ
รายชอ
ลาด ับที่
ตาแหน่ง
1
ั ณรงค์
นำยชย
2
เลขำธิกำร ก.พ.ร.
3
นำยกอปร
กฤตยำกีรณ
กรรมกำร
4
นำยกำรุณ
กิตติสถำพร
กรรมกำร
5
นำยปรัชญำ
เวสำรัชช ์
กรรมกำร
6
นำยสนิท
อักษรแก ้ว
กรรมกำร
7
เจ ้ำหน ้ำทีส
่ ำนักงำน ก.พ.ร.
เลขำนุกำร
8
เจ ้ำหน ้ำทีส
่ ำนักงำน ก.พ.ร.
ผู ้ชว่ ยเลขำนุกำร
อินทรมีทรัพย์
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
7
3. กลไกและวิธก
ี ารจ ัดทาคาร ับรองการปฏิบ ัติราชการฯ (ต่อ)
3.3 ขนตอนการจ
ั้
ัดทาคาร ับรองและการประเมินผลการปฏิบ ัติราชการของจ ังหว ัด
คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล
ของกลุม
่ จ ังหว ัดและจ ังหว ัด
ก.พ.ร
กาหนด
กรอบการ
ประเมินผล
ของจ ังหว ัด
สาน ักงาน ก.พ.ร.
จ ัดทาร่างต ัวชวี้ ัด
ตามยุทธศาสตร์
ของกลุม
่ จ ังหว ัด
และจ ังหว ัด
่ ให้กลุม
สง
่ จ ังหว ัด
และจ ังหว ัด
พิจารณา*
เจรจาข้อตกลง
และจ ัดทา
คาร ับรองฯ
ของกลุม
่ จ ังหว ัด
และจ ังหว ัด
ติดตาม รอบ 6
เดือน
ประเมินผลรอบ
12 เดือน
ของจ ังหว ัด
จ ัดสรร
สงิ่ จูงใจ
ในระด ับ
จ ังหว ัด
หมายเหตุ : กรณีทก
ี่ ลุม
่ จ ังหว ัด/จ ังหว ัดไม่เห็ นด้วย
ก ับประเด็นยุทธศาสตร์และ/หรือ
ต ัวชวี้ ัดทีส
่ าน ักงาน ก.พ.ร. กาหนด
กลุม
่ จ ังหว ัด/จ ังหว ัดสามารถเสนอ
ประเด็นยุทธศาสตร์ใหม่ และ/หรือ
ต ัวชวี้ ัดอืน
่ ทีส
่ อดคล้องก ับประเด็น
ี้ จง
ยุทธศาสตร์นนๆ
ั้ ได้ โดยต้องชแ
ั
เหตุผลทีช
่ ดเจน
และต้องเจรจา
ข้อตกลงและประเมินผลก ับ
คณะกรรมการเจรจาฯ
8

similar documents