Wykład III

Report
Zasady psa i ppsa
Podmioty psa
Copyright by Dariusz R. Kijowski
 Prawo
do sprawiedliwego procesu sądowego
(dalej „SPS”) to elementarna część zasady
demokratycznego państwa prawnego
 Zapewnienie prawa do SPS to zobowiązanie
każdego sygnatariusza EKPC i państwa
członkowskiego UE
 Na prawo do SPS składa się: prawo dostępu
do sądu, prawo do sprawiedliwej procedury
sądowej i prawo do wyroku
 prawo
1)
2)
3)
dostępu do sądu to:
Stworzenie struktur niezawisłych i
niezależnych organów, do których osoba
poszukująca ochrony może się zwrócić o
rozstrzygnięcie
Ustanowienie stosownych procedur, w
których ma przebiegać postępowanie
Zaniechanie tworzenia materialnych i
ekonomicznych barier uniemożliwiających
lub istotnie utrudniających skorzystanie z
dostępu do sądu
 Niezawiśli
sędziowie to sędziowie
1) profesjonalni, niezwiązani żadnymi
wytycznymi w zakresie orzekania
2) podlegający tylko konstytucji i ustawom
3) nie ponoszący odpowiedzialności służbowej
za działalność orzeczniczą
4) których nie można usunąć z urzędu inaczej,
niż na drodze pozbawienia stanowiska
orzeczeniem sądowym
Niezależne sądy to sądy:
1) ustanowione przez ustawę
2) orzekające w składach osób korzystających w
zakresie orzekania z przymiotu niezawisłości
3) podlegające nadzorowi ograniczonemu jedynie
do nadzoru judykacyjnego sądów wyższej
instancji oraz do spraw administracyjnych
(zgodności czynności urzędowych z
obowiązującym prawem i regulaminami
sądowymi
4) mające zapewnione przez władzę wykonawczą
warunki organizacyjne i materialne do
wykonywania wymiaru sprawiedliwości (nie
muszą tego czynić organy kierujące sądami)

jawność postępowania sądowego
 tajność narad sędziowskich nad orzeczeniami
 możliwość wypowiedzenia się przed sądem
 prawo do pomocy prawnej
 swobodna ocena dowódów – zasada prawdy
materialnej
 wyłączenia ze składy sędziów, których udział w
sprawie może budzić wątpliwości co do
bezstronności sądu i możliwość wystąpienia o to
każdej strony
 prawo do uzyskania wyroku w sprawie i jego
publicznego ogłoszenia
 prawo do zaskarżenia orzeczenia wydanego w
pierwszej instancji

o
zasadności żądania ochrony sądowej sąd
rozstrzyga wyrokiem
 wyrok zapada po rozpoznaniu sprawy i
 w rozsądnym terminie
 wyrok rozstrzyga o wszystkich kwestiach
zgłoszonych przez uprawnionego do skargi, w
których sąd jest właściwy i władny orzekać
 nie narusza prawa do sądu ograniczenie się
do orzeczenia formalnego, jeżeli stan sprawy
sądowoadministracyjnej uniemożliwia
merytoryczne jej rozstrzygnięcie
6. Sąd administracyjny powinien udzielać
stronom występującym w sprawie bez
adwokata lub radcy prawnego potrzebnych
wskazówek co do czynności procesowych
oraz pouczać ich o skutkach prawnych tych
czynności i skutkach zaniedbań.
Art. 244. § 1. Prawo pomocy obejmuje
zwolnienie od kosztów sądowych oraz
ustanowienie adwokata, radcy prawnego,
doradcy podatkowego lub rzecznika
patentowego.
 Przyznawane jest na wniosek, w zakresie
całkowitym lub częściowym
Art.
Art. 246. § 1. Przyznanie prawa pomocy
osobie fizycznej następuje:
1) w zakresie całkowitym - gdy osoba ta
wykaże, że nie jest w stanie ponieść
jakichkolwiek kosztów postępowania;
2) w zakresie częściowym - gdy wykaże,
że nie jest w stanie ponieść pełnych
kosztów postępowania, bez uszczerbku
utrzymania koniecznego dla siebie i
rodziny.
§ 2. Osobie prawnej, a także innej jednostce
organizacyjnej nieposiadającej osobowości
prawnej, prawo pomocy może być przyznane:
1) w zakresie całkowitym - gdy wykaże, że nie
ma żadnych środków na poniesienie
jakichkolwiek kosztów postępowania;
2) w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie
ma dostatecznych środków na poniesienie
pełnych kosztów postępowania.
Art. 7. Sąd administracyjny powinien
podejmować czynności zmierzające do
szybkiego załatwienia sprawy i dążyć do jej
rozstrzygnięcia na pierwszym posiedzeniu
Zasadzie tej służą przepisy przewidujące
sporządzenie wyroku z uzasadnieniem w
14 od ogłoszenia (141), rozpoznanie
postępowania w trybie uproszczonym (119122, mediacje (115-118), umarzanie
postępowania gdy jest zbędne (161 - po
cofnięciu skargi lub bezprzedmiotowego)
 Strona
może przeciwdziałać przewlekłości
postępowania, korzystając ze środków
prawnych przewidzianych w ustawie z dnia
17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie
prawa strony w postępowaniu sądowym bez
nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz.
1843).
 ocena zarzutu przekroczenia przez sąd
rozsądnego terminu rozpoznania sprawy
(przewlekłość postępowania) powinna
uwzględniać przeciętny czas oczekiwania na
rozpatrzenie sprawy w prawidłowo
funkcjonującym sądzie (NSA GPP 1/04)
 Art.
8. Prokurator oraz Rzecznik Praw
Obywatelskich mogą wziąć udział w
każdym toczącym się postępowaniu, a
także wnieść skargę, skargę kasacyjną,
zażalenie oraz skargę o wznowienie
postępowania, jeżeli według ich oceny
wymagają tego ochrona praworządności lub
praw człowieka i obywatela. W takim
przypadku przysługują im prawa strony.
Sąd
 nie jest związany zarzutami i wnioskami
skargi (orzeka w granicach sprawy, której
skarga dotyczy – art. 134 PPSA)
 oraz każdym cofnięciem skargi
(sąd uzna cofnięcie skargi za
niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do
obejścia prawa lub spowodowałoby
utrzymanie w mocy aktu lub czynności
dotkniętych wadą nieważności – 60).
Art. 10. Rozpoznanie
spraw odbywa się
jawnie, chyba że
przepis szczególny
stanowi inaczej.
 Rozpoznawanie
spraw (art. 90) i
ogłaszanie wyroków (139.2.) na
posiedzeniach jawnych
 Organizacja społeczna, w zakresie swojej
działalności statutowej, może brać udział
w postępowaniu w przypadkach
określonych w niniejszej ustawie (9)
 Udział w charakterze uczestnika może zgłosić
(…) także organizacja społeczna, jeżeli
sprawa dotyczy zakresu jej statutowej
działalności (33 § 2)
Np. Odmowa uwzględnienia wniosku, o
udostępnienie przez IPN do wglądu kopii
dotyczących wnioskodawcy dokumentów
następuje w drodze decyzji administracyjnej
(art. 31.1. ustawy o IPN - KŚZPNP), na którą
przysługuje odwołanie do Prezesa IPN (art.
31.3.), a na decyzję Prezesa – skarga do SA
(art. 32.3), którą sąd rozpoznaje niejawnie
(art. 33.4.).
Podobnie jest z decyzjami o odmowie wydania
certyfikatu bezpieczeństwa i cofnięciu go
(art. 48k ustawy o ochranie informacji
niejawnych.
Art. 96. § 1. Sąd z urzędu zarządza odbycie
całego posiedzenia lub części przy
drzwiach zamkniętych, jeżeli publiczne
rozpoznanie sprawy zagraża moralności,
bezpieczeństwu państwa lub porządkowi
publicznemu, a także gdy mogą być
ujawnione okoliczności objęte tajemnicą
państwową lub służbową.
§ 2. Sąd na wniosek strony zarządza odbycie
posiedzenia przy drzwiach zamkniętych,
jeżeli wymaga tego ochrona życia
prywatnego strony lub inny ważny interes
prywatny. Postępowanie dotyczące tego
wniosku odbywa się przy drzwiach
zamkniętych. Postanowienie w tym
przedmiocie sąd ogłasza publicznie.
Orzeczenie
sądu ma być oparte o
rzeczywisty stan rzeczy (sprawy)
 Podstawą
orzekania – akta sprawy
administracyjnej , chyba że organ nie
dostarczył akt i odpowiedzi na skargę w
ustawowym terminie (133.)
 Sąd może z urzędu lub na wniosek stron
przeprowadzić dowody uzupełniające z
dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do
wyjaśnienia istotnych wątpliwości i nie
spowoduje nadmiernego przedłużenia
postępowania w sprawie (106.3)
 Fakty
znane z urzędu i powszechnie znane
sąd bierze pod uwagę z urzędu (106.4)
 Sankcją naruszenia zasady – uchylenie
orzeczenia
 W postępowaniu kasacyjnym – sąd nie
prowadzi żadnego postępowania
dowodowego - orzeka na podstawie akt I
instancji
 To
konsekwencja zasady prawdy
materialnej
Art. 11. Ustalenia wydanego w postępowaniu
karnym prawomocnego wyroku skazującego
co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd
administracyjny.
Art. 125. § 1. Sąd może zawiesić postępowanie z
urzędu:
1) jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od
wyniku innego toczącego się postępowania
administracyjnego, sądowoadministracyjnego,
sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym
2) jeżeli ujawni się czyn, którego ustalenie w
drodze karnej lub dyscyplinarnej mogłoby
wywrzeć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy
sądowoadministracyjnej; (…)
W przypadku zadania pytania prawnego TK
(124.1.5.) i do ETS – zawieszenie jest
obligatoryjne (ale występowanie z pytaniami nie)
 Wynika
z art. 78 Konstytucji RP,
przewidującej wyjątki określane ustawą i
bezwzględnej zasady dwuinstancyjności
postępowań sadowych (art. 176)
 Zdaniem doktryny wymaga, aby
postępowanie toczyło się przed różnymi
sądami, chociaż praktyka SN i TS wskazuje,
że może być realizowana także przed tym
samym sądem działającym w odmiennych
składach o różnej liczebności
Wyroki wsa i postanowienia kończące
postępowanie są zaskarżalne do NSA skargą
kasacyjną (173), a wskazane w kilkunastu
różnych przepisach ppsa oraz w art. 194 (10)
postanowienia – zażaleniem
Zaskarżalne postanowienia nie wymienione art.
194 PPSA to np. :
1) odmowa dopuszczenia w charakterze
uczestnika (33.2)
2) o pozostawieniu nieuzupełnionego na
wezwanie pisma procesowego bez rozpoznania
(49.2.)
3) odmowa przywrócenia terminu (86.3)
W czystej wersji – obliguje sąd do działania
wyłącznie na wniosek stron i pozycji biernej –
gromadzenie i rozpoznanie materiału
dowodowego uzależnione jest od aktywności
stron
 Przed sądem występują strony o spornych
interesach
 W ppsa obowiązuje w wersji ograniczonej –
uruchomienie postępowania wyłącznie na
wniosek uprawnionej strony, rozpoznanie – z
zachowaniem uprawnień stron do inicjowania
czynności sądu, ale przy równoczesnym
zobowiązaniu sądu do rozpatrzenia zgodności z
prawem działania administracji z własnej
inicjatywy – obowiązuje zasada oficjalności.




Każda ze stron procesu ma w nim jednakowe
możliwości wpływania na jego przebieg i jednakowe
środki realizacji i ochrony swych interesów
W psa tylko jedna ze stron – administrowany – może
spowodować szczęcie postępowania;
administrującemu nie służą żadne uprawnienia w tym
zakresie, może jedynie zainspirować prokuratora
Doktryna i orzecznictwo sądowe (łącznie z TK)
konsekwentnie odmawiają organom administrującym
występowania w imieniu państwa lub j.s.t. do SA ze
skargą
w
sprawie,
w
której
występowały
równocześnie jako podejmujące akt uchylony lub
zmieniony następnie w postępowaniu odwoławczym
(są zamiary zmiany ustaw)
W
toku postępowania organ administracji i
jednostka są równoprawni – naruszenie
zasady równego traktowania wystarcza do
uchylenia orzeczenia przez NSA, a nawet
może prowadzić do nieważności
postępowania
 Najlepszym dowodem równości stron psa jest
posługiwanie się w przepisach określających
uprawnienia i obowiązki uczestników procesu
nazwą „strona” lub „strony”






Przedmiotem postępowania oraz zastosowaniem instytucji
procesowych dysponują strony
Na skargę strony strona przeciwna może odpowiedzieć jej
uwzględnieniem, strona może też skargę cofnąć
Rozporządzanie materialnoprawne – to rozporządzanie
uprawnieniami i obowiązkami, których dotyczy proces
sądowy
Rozporządzanie formalne – to rozporządzanie czynnościami
procesowymi i samym tokiem postępowania
Przeciwieństwem dyspozycyjności jest zasada oficjalności
Psa jest „mieszanką” dyspozycyjności” i „oficjalności” (nie
można go wszczęć z urzędu w żadnej instncji, ale po
wszczęciu szereg czynności procesowych, a nawet
rozpoznanie i orzeczenie może nastąpić z urzędu, oby
mieściło się w granicach sprawy i funkcjach sądu.
Rozpoznanie sprawy, a zwłaszcza
przeprowadzenie dowodów musi odbyć się przed
składem wyznaczonym do załatwienia sprawy –
sędziowie mają osobiście zetknąć się z
materiałem dowodowym – wszyscy (nie ma
zastosowania zasada wymagalnego quorum,
udzielanie pomocy urzędowej lub sądowej przez
inny organ czy sąd)
 Wyrok może być wydany jedynie przez sędziów,
przed którymi odbyła się rozprawa
poprzedzająca bezpośrednio wydanie wyroku
(art. 136)
 W II instancji strony mogą zrezygnować z
rozprawy, ale i tak skład orzekający musi
zapoznać się z aktami sprawy osobiście

 Czynności
stron w postępowaniu (czyli nie
wliczając w to aktu uruchomienia
postępowania) przeprowadzane są ustnie
 Wszczęcie postępowania oraz wszystkie
czynności sądu muszą przybrać formę
pisemną
(skarga, zawiadomienia stron, akta sprawy
administracyjnej i sądowoadm., dowody,
protokół z posiedzenia i z rozprawy,
orzeczenia)
Obowiązuje zasada orzekania kolegialnego i
profesjonalnego (zawodowego)
Art. 16. § 1. Sąd administracyjny orzeka w składzie trzech
sędziów, z zastrzeżeniem § 2 i 3, chyba że ustawa
stanowi inaczej (uchwały wyjaśniające wątpliwości oraz
udzielające odpowiedzi na pytania prawne, na wniosek
składu 3-osobowego, sprawy dyscyplinarne sędziów w II
inst. – 7, a nawet – cała izba NSA lub cały ten sąd - w
przypadkach, gdy wystąpi o to skład 7-osob. i Prezes tak
zarządzi; natomiast skargi kasacyjne na postanowienia
oraz oparte na zarzucie naruszenia procedury i zrzeczeniu
się rozprawy przez skarżącego przy braku sprzeciwu strony
przeciwnej -1).
§ 2. Sąd administracyjny na posiedzeniu niejawnym orzeka w
składzie jednego sędziego, chyba że ustawa stanowi
inaczej (np. o wyłączeniu sędziego – 3).
§ 3. Zarządzenia poza rozprawą wydaje przewodniczący.

§ 23. 1. Przewodniczący wydziału, z zastrzeżeniem § 27,
przydziela sprawy sędziom wydziału, wyznaczając
sędziego sprawozdawcę w sprawie zgodnie ze
szczegółowymi zasadami przydziału spraw sędziom
określonymi przez kolegium sądu.
2. Sędziego sprawozdawcę w kolejnych sprawach
wniesionych do sądu wyznacza się przez wskazanie
sędziego według kolejności na podstawie alfabetycznej
listy sędziów wydziału.
3. Przewodniczący wydziału może wyznaczyć sędziego
sprawozdawcę w kolejnych sprawach, odstępując od
kolejności według alfabetycznej listy sędziów wydziału,
jeżeli kolejne sprawy mogły być objęte jedną skargą lub
pozostają one ze sobą w związku (reg. wewn.urz. wsa)
§27 przewiduje losowanie składów ponownie rozpoznających
sprawę, po wyłączeniu sędziego oraz skargi o wznowienie
Podobnie jest w NSA (§ 32 i 36 reg.NSA)
Sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy w
sprawach:
1)w których jest stroną lub pozostaje z jedną z nich
w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy
oddziałuje na jego prawa lub obowiązki;
2)swojego małżonka, krewnych lub powinowatych w
linii prostej, krewnych bocznych do czwartego
stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia
(także po ustaniu małżeństwa);
3)osób związanych z nim z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli (także po ustaniu tych więzów;
4)w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem
jednej ze stron;
5)w których świadczył usługi prawne na rzecz jednej
ze stron lub jakiekolwiek inne usługi związane ze
sprawą;
6)w których brał udział w wydaniu zaskarżonego
orzeczenia, jak też w sprawach o ważność aktu
prawnego z jego udziałem sporządzonego lub
przez niego rozpoznanego oraz w sprawach, w
których występował jako prokurator
7)w których brał udział w rozstrzyganiu sprawy w
organach administracji publicznej, a także 8) biorący udział w wydaniu orzeczenia objętego
skargą o wznowienie postępowania – z
rozpoznania tej skargi
9) orzekający w postępowaniu sądowym w sprawie
skargi na decyzję - w postępowaniu sądowym
dotyczącym tej samej sprawy po wznowieniu
postępowania administracyjnego (art. 18 PPSA)
Sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek
strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że
mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego
bezstronności w danej sprawie (art. 19 PPSA)
Wniosek o wyłączenie sędziego strona zgłasza na
piśmie lub ustnie do protokołu posiedzenia w sądzie,
w którym sprawa się toczy, uprawdopodabniając
przyczyny wyłączenia.
Strona, która przystąpiła do rozprawy, powinna
uprawdopodobnić ponadto, że przyczyna
wyłączenia dopiero później powstała lub stała się
jej znana.
Do czasu rozstrzygnięcia sprawy o wyłączenie sędzia
może spełniać tylko czynności niecierpiące zwłoki
(art. 20 PPSA)
Sędzia powinien zawiadomić sąd o zachodzącej
podstawie swojego wyłączenia i wstrzymać się
od udziału w sprawie (21 PPSA)
Art. 22 § 1. O wyłączeniu sędziego rozstrzyga sąd
administracyjny, w którym sprawa się toczy
(22.1. PPSA)
§ 2. Postanowienie wydaje sąd w składzie trzech
sędziów, na posiedzeniu niejawnym, po złożeniu
wyjaśnienia przez sędziego, którego wniosek
dotyczy.
§ 3. W razie gdy sąd administracyjny, o którym
mowa w § 1, nie może podjąć postanowienia z
powodu braku dostatecznej liczby sędziów,
Naczelny Sąd Administracyjny wyznacza inny sąd
do rozpoznania wniosku.
W przypadku zgłoszenia w złej wierze
wniosku
o
wyłączenie
sędziego
sąd
administracyjny, oddalając wniosek, może
skazać zgłaszającego wniosek na grzywnę do
wysokości
przeciętnego
wynagrodzenia
miesięcznego w gospodarce narodowej w
roku poprzednim ogłaszanego przez Prezesa
Głównego
Urzędu
Statystycznego
na
podstawie odrębnych przepisów (23 PPSA)
Przepisy o wyłączaniu sędziów stosuje się
odpowiednio do wyłączenia protokolanta,
referendarza sądowego, asesora sądowego
oraz prokuratora (24 PPSA)
Stronami PSA są: skarżący i organ administracji
publicznej, którego działalność jest
przedmiotem skargi (i sprawy).
W PSA udział biorą także „uczestnicy” (art.32
PPSA)
Zdolność występowania przed sądem jako stroną
lub uczestnik PSA (zdolność sądowa) posiadają:
1) osoba fizyczna i osoba prawna
2) państwowe i samorządowe jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej oraz organizacje społeczne
nieposiadające osobowości prawnej
3)
4)
inne
jednostki
organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli
przepisy prawa dopuszczają możliwość
nałożenia na te jednostki obowiązków lub
przyznania uprawnień lub skierowania do
nich nakazów i zakazów, a także
stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub
obowiązku wynikających z przepisów prawa
organizacje
społeczne,
choćby
nie
posiadały osobowości prawnej, w zakresie
ich statutowej działalności w sprawach
dotyczących interesów prawnych innych
osób (art. 25 PPSA)
Art. 26 §1. Zdolność do czynności w
postępowaniu
w
sprawach
sądowoadministracyjnych
(zdolność
procesową)
mają osoby fizyczne posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych, osoby
prawne oraz organizacje społeczne i
jednostki organizacyjne, o których mowa w
art. 25.
§ 2. Osoba fizyczna ograniczona w zdolności do
czynności prawnych ma zdolność do
czynności w postępowaniu w sprawach
wynikających z czynności prawnych, których
może dokonywać samodzielnie.
Osoba fizyczna niemająca zdolności do
czynności
w
postępowaniu
może
je
podejmować
tylko
przez
swojego
przedstawiciela ustawowego (art. 27 PPSA)
Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne
mające zdolność sądową dokonują czynności
w postępowaniu przez organy albo osoby
uprawnione do działania w ich imieniu.
Za Skarb Państwa podejmuje czynności w
postępowaniu organ jednostki organizacyjnej,
z której działalnością wiąże się postępowanie,
lub organ jednostki nadrzędnej (art. 28 PPSA)
Przedstawiciel ustawowy lub organ albo osoby
uprawnione do działania w ich imieniu, mają
obowiązek wykazać swoje umocowanie
dokumentem przy pierwszej czynności w
postępowaniu (art. 29 PPSA)
Dla strony niemającej zdolności procesowej,
która nie ma przedstawiciela ustawowego, jak
również dla strony niemającej organu
powołanego do jej reprezentowania, sąd na
wniosek strony przeciwnej ustanowi kuratora,
jeżeli strona ta podejmuje przeciwko drugiej
stronie czynność niecierpiącą zwłoki.
Postanowienie sądu może zapaść na
posiedzeniu niejawnym (art. 30 PPSA)
Osoba, która brała udział w postępowaniu
administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli
wynik postępowania sądowego dotyczy jej
interesu prawnego, jest uczestnikiem tego
postępowania na prawach strony – z mocy prawa
Udział w charakterze uczestnika może zgłosić
również osoba, która nie brała udziału w
postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik
tego postępowania dotyczy jej interesu
prawnego, a także organizacja społeczna w
sprawach innych osób, jeżeli sprawa dotyczy
zakresu jej statutowej działalności – z woli sądu
Art. 34. Strony i ich organy lub przedstawiciele
ustawowi mogą działać przed sądem
osobiście lub przez pełnomocników.
Art. 35. § 1. Pełnomocnikiem strony może być
adwokat lub radca prawny, a ponadto inny
skarżący lub uczestnik postępowania, jak
również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub
zstępni strony oraz osoby pozostające ze
stroną w stosunku przysposobienia, a także
inne osoby, jeżeli przewidują to przepisy
szczególne.
§ 2. Pełnomocnikiem osoby prawnej lub
przedsiębiorcy,
w
tym
nieposiadającego
osobowości prawnej, może być również pracownik
tej jednostki albo jej organu nadrzędnego. Dotyczy
to również państwowych i samorządowych
jednostek
organizacyjnych
nieposiadających
osobowości prawnej.
§ 3. Osoba prawna lub zarząd spółki partnerskiej
świadczący na podstawie odrębnych przepisów
pomoc prawną przedsiębiorcy, osobie prawnej lub
innej jednostce organizacyjnej, mogą udzielić
pełnomocnictwa procesowego - w imieniu
podmiotu, któremu świadczą pomoc prawną adwokatowi lub radcy prawnemu, jeżeli zostały do
tego upoważnione przez ten podmiot.
Pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej
czynności procesowej dołączyć do akt sprawy
pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub
wierzytelny odpis pełnomocnictwa. Adwokat,
radca prawny, doradca podatkowy i rzecznik
patentowy mogą sami uwierzytelnić odpis
udzielonego im pełnomocnictwa. Sąd może w
razie
wątpliwości
zażądać
urzędowego
poświadczenia podpisu strony.
W toku sprawy pełnomocnictwo może być
udzielone ustnie na posiedzeniu sądu przez
oświadczenie złożone przez stronę i wciągnięte
do protokołu (art. 37 PPSA)
 Skargę
do SA może wnieść
1) każdy, kto ma w tym interes prawny,
2) prokurator,
3) Rzecznik Praw Obywatelskich oraz
4) organizacja społeczna w zakresie jej
statutowej
działalności,
w
sprawach
dotyczących interesów prawnych innych
osób, jeżeli brała udział w postępowaniu
administracyjnym
(art. 50 § 1 PPSA)
1)
2)
3)
4)
Uprawnionym do wniesienia skargi jest również inny
podmiot, któremu ustawy przyznają prawo do
wniesienia skargi (50.2):
wojewoda na uchwały i zarządzenia j.s.t.
wojewoda na bezczynność j.s.r. w zakresie
wyznaczenie wykonawcy zastępczego zadań z
zakresu administracji rządowej w pomocy
społecznej (129.3 UPS) oraz promocji zatrudnienia i
regulacji rynków pracy (114.2. UPZiRP)
Prezes Urzędu Patentowego, Prokurator Generalny
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rzecznik Praw
Obywatelskich na prawomocne orzeczenie Urzędu
Patentowego, kończące postępowanie w sprawie, a
rażąco naruszające prawo,
Wyższy przełożony i MS na orzeczenie sadu
dyscyplinarnego w służbie więziennej
 Kilku
uprawnionych do wniesienia skargi
może w jednej sprawie występować w roli
skarżących, jeżeli ich skargi dotyczą tej
samej decyzji, postanowienia, innego aktu
lub czynności albo bezczynności organu
(art.51 PPSA)
 Jeżeli sprawa dotyczy interesów prawnych
innych osób, niż skarżący , są oni
współuczestnikami (po stronie skarżącego lub
po stronie przeciwnej), o ile brali udział w
postępowaniu administracyjnym lub zostali
dopuszczeni przez sąd (art. 33 PPSA)

similar documents