Folkeskolereformen - Kirstinedalsskolen

Report
Folkeskolereformen
Dialogmøde tirsdag den
17. juni 2014
Kirstinedalsskolen
Folkeskolereformen
Reformens tre overordnede mål
1. Alle elever udfordres, så de bliver så dygtige, de
kan.
2. Betydningen af social baggrund mindskes i forhold
til faglige resultater.
3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen styrkes blandt
andet gennem respekt for professionel viden og
praksis.
Forandringer
1. Endnu mere fokus på læring og resultater – at øge
elevernes faglige resultater
2. Målstyret undervisning med læringsmål og
evaluering
2. Endnu mere fokus på det vi ved, der virker
3. Mere feedback på elevernes læring
Folkeskolereformens elementer
Længere og mere
varieret skoledag
Motion og
bevægelse
Tidligere
fremmedsprog
Engelsk/tysk
Nye fag
Understøttende
undervisning
Fagopdelt
undervisning
Nyt skema
Pædagoger ind i
skolen
Lektiecafé
Trivsel og
undervisningsmiljø
Obligatoriske
valgfag 7.-9.kl.
Nye typer
undervisning
Faglig fordybelse
Åben skole
En længere og
mere varieret skoledag
• En sammenhængende skoledag med flere
undervisningstimer og med understøttende undervisning:
– 0.-3.klasse: 30 timer om ugen
(Køge i dag: ca. 23,5 timer i gns.)
– 4.-6.klasse: 33 timer om ugen
(Køge i dag: ca. 25,5 timer i gns.)
– 7.-9.klasse: 35 timer om ugen
(Køge i dag: ca. 28,5 timer i gns.)
Nye fag, nye typer undervisning
Håndværk, design og madkundskab
• Eleverne skal lære om sundhed og om
mad fra jord til bord.
• De skal lære at udvikle en idé fra proces
til færdigt produkt, fordi deres innovative
og kreative kompetencer skal styrkes.
• Skolen skal afspejle, at Danmark både er
et videns- og produktionssamfund.
Varieret og anvendelsesorienteret
undervisning
• Kirstiendalsskolen: ca. 20 temadag i løbet
af skoleåret
• Eksempler: udeskole, bevægelsesrelaterede aktiviteter, IT, sociale aktiviteter
Understøttende undervisning
• Understøttende undervisning skal supplere og
understøtte undervisningen i fagene
• Understøttende undervisning lægges i en del af
skoledagen, som ligger ud over den fagopdelte
undervisning
• Understøttende undervisning vil kunne varetages
både af lærere, pædagoger og personale med
andre kvalifikationer
• Understøttende undervisning er ikke omfattet af
regler om holddannelse
Motion og bevægelse
Motion og bevægelse bliver integreret
i alle elevers skolegang i gennemsnit
45 minutter dagligt, fordi det styrker
elevernes motivation for læring og
sundhed
De 45 minutter dagligt er incl.
idræts- og svømmeundervisningen
Motion og bevægelse kan integreres i
alle skolens fag
Idræt bliver et eksamsfag/udtræksfag
Nyt skema
• Alle elever møder kl. 8.00
• I indskolingen (0.-3. klasse) slutter skoledagen omkring kl.
14.00
• På mellemtrinnet (4.-6. klasse) slutter skoledagen
omkring kl. 14.50
• I udskolingen (7.-9. klasse) slutter skoledagen omkring kl.
15.30
• Alle klasser vil få mellem 10-20 temadage i løbet af
skoleåret
• Den faglige undervisning bliver suppleret af
understøttende undervisning/en time midt på dagen
• Lektiecafé sidst på dagen
Pædagoger ind i skole
Pædagogerne skal
varetage den
understøttende
undervisning og i indskolingen og på
mellemtrinnet
Lektiecafé og faglig fordybelse
• For at der kan være tid til at få forklaret
tingene en ekstra gang og få hjælp til
lektierne. Lektiecaféen lægges sidste på
skoledagen
• Faglig fordybelse giver mulighed for at
fordybe sig i de ting, der er særligt svære
eller særligt spændende
• På Kirstinedalsskolen vil der være en
lektiecafé for hver klasse, og eleverne kan
gå i lektiecafé på tværs af årgangens klasser.
Den ene af lektiecaféerne vil give mulighed
for et emne i faglig fordybelse
Tidligere fremmedsprog
• Tidligere fremmedsprog er vigtig for at kunne
begå sig i det globale samfund
• Engelsk fra 1. klasse
• 2. fremmedsprog fra 5. klasse – tysk/fransk
(Kirstinedalsskolen – tysk fra 5. klasse)
Trivsel og undervisningsmiljø
• Nationale mål for elevernes trivsel
• Årlig måling af elevernes trivsel som offentliggøres i
Undervisningsministeriet statusrapport
• Der skal udvikles indikatorer til brug for denne måling
Fagopdelt undervisning
på Kirstinedalsskolen
Lektioner på 45 minutter
Understøttende undervisning og lektiecafé 60 minutter
10-20 temadage om året
Fagopdelt undervisning
• Flere timer til dansk og matematik fra 4.-9.
klasse, fordi de to kernefag er grundlæggende
for at kunne lære andre fag.
Obligatoriske valgfag 7.-9. klasse
To ugentlige timers valgfag i 7., 8. og 9.
klasse
Kirstinedalsskolen:
10 ugentlige temadag med valgfag
Der kan vælges mellem følgende
valgfag:
• Innovation og
erhvervskendskab
• Motion og sundhed
• Sprog og kultur
• Brandkadet (kun 9. kl.)
Åben skole
• Skolen skal samarbejde med det omgivende
samfund, fordi eleverne skal klædes på til det
samfund, de skal være en del af.
• Det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv skal
bidrage til at skabe fagligt dygtige og
livsduelige børn og unge
Har I nogen
spørgsmål?
????

similar documents