DINAMIKA KONSTRUKCIJA I ZEMLJOTRESNO INŽENJERSTVO

Report
Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo
2
Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo
3
Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo
4
Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo
5
Dinamičko
opterećenje
F(t)
Statičko
opterećenje
Fo
t
t1
t =h
Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo
F2
6
F1
F3
Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo
7
Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo
8
Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo
9
kontinualno
raspoređena masa
diskretno
raspoređena masa
Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo
10
Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo
11
Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo
12
Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo
13
Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo
14
Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo
15
Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo
16
Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo
17
Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo
18
Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo
19
Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo
20
Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo
21
Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo
22
Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo
Prigušenje
1
Nadkritično
prigušenje
2
Kritično
prigušenje
3
Malo
prigušenje
Kretanje
Aperiodično amortizovano kretanje sa
opadanjem amplitude prema
eksponencijalnoj krivoj
Aperiodično amortizovano kretanje sa
opadanjem amplitude prema
eksponencijalnoj krivoj
Periodično amortizovano kretanje sa
opadajućom amplitudom
23
Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo
24
Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo
Nivo
naprezanja
25
Vrsta konstrukcije
Cevovodi i mašinska oprema
Zavarene konstrukcije, prethodno napregnuti
beton, obostrano armiran beton
Armirani beton sa dosta prslina
Čelične konstrukcije sa viljcima i zakivcima,
drvene konstrukcije
Cevovodi i mašinska oprema
Zavarene konstrukcije, prethodno napregnuti
beton, obostrano armiran beton
Armirani beton sa dosta prslina
Čelične konstrukcije sa viljcima i zakivcima,
drvene konstrukcije
Drvene konstrukcije sa žljebovima
0.01 – 0.02
0.02 – 0.03
0.03 – 0.05
0.05 – 0.07
0.02 – 0.03
0.05 – 0.07
0.07 – 0.10
0.10 – 0.15
0.15 – 0.20
Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo
26
Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo
27
Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo
28
opšte rešenje
partikularno rešenje
→ 0
Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo
29
Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo
30
rezonantno
područje
h1
h2
Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo
31
Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo
32
Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo
33
Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo
34
Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo
35
Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo
36
Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo
37
Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo
38
Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo
39
Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo
40
Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo
41
Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo
42
Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo
43
Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo
W*
T*
44
Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo
45
Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo
pomeranje tla
relativno pomeranje
apsolutno pomeranje
46
Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo
47
Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo
48

similar documents